Азаров М. Я. Все про податки: Довідник
Скачати 64.47 Kb.
НазваАзаров М. Я. Все про податки: Довідник
Дата конвертації21.03.2013
Розмір64.47 Kb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
ЗМІСТ


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 2

ВСТУП 4

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Конституція України – К., 1996. – 50 с.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 3. Закон України «Про державну податкову службу в Україні».

 4. Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

 5. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».

 6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян».

 7. Лист Головної державної податкової інспекції України «Щодо оформлення матеріалів документальних перевірок платників податків» від 17.11.1995 р. № 04-115/10-5534.

 8. Наказ ДПА України «Про затвердження Порядку оформлення і реалізації документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами» від 01.06.1998 р. №266.

 9. Наказ ДПА України «Інструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби» від 17.03.2001 р. № 110

 10. Азаров М.Я. Все про податки: Довідник. – К.: Експерт, 2000. – 492 с.

 11. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Ф.Ф. Бутинець та ін. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2006.

 12. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута», 2002.

 13. Бюджетна система України: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид та ін. – К: НІОС, 2000.

 14. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2003.

 15. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К: НІОС. – 2003.

 16. Данілов О.Д., Лапшин Ю.В., Онищенко В.А Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 292 с.

 17. Луніна І.Д. Державні фінанси України у перехідний період. – Харків: Форт, 2000.

 18. Податкова система України: Підручник / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін.;за ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994.

 19. Податковий аудит: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.

 20. Семенюк Л.І. Методичні вказівки і тематика курсових робіт з курсу «Податковий аудит» для підготовки бакалаврів заочної форми навчання за напрямом «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050100 «Облік і аудит». – Ірпінь: НУДПСУ, 2006.

 21. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2002. – 253 с. – (Вища освіта XXI століття).

ВСТУПУ сучасних умовах перебудови, становлення та розвитку ринкових відносин в Україні важливе місце займають проблеми наповнення дохідної частини державного та місцевого бюджетів. Вагомими джерелами є неподаткові платежі.

Одним з найефективніших методів контролю за бюджетним процесом з боку державних органів є податковий аудит (податкова перевірка). Наразі проведення аудиту й формування висновків за його результатами є найбільш складним і конфліктним моментом взаємин між платником та контролюючим органом. Одночасно, проведення аудиту є досить дорогою процедурою і вимагає залучення найбільш кваліфікованих працівників контролюючих органів, значного часу та відволікає тією чи іншою мірою платника податків від основної діяльності. Усе це потребує зваженого підходу контролюючих органів при плануванні, підготовці та проведенні аудиту.

Для однозначного розуміння податкового аудиту як методу контролю вводяться основні поняття, які поки що не знайшли свого визначення в законодавстві та нормативній базі, але широко застосовуються на практиці.

Податковий аудит (податкова перевірка) – це процесуальні дії контролюючих органів щодо контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також дотримання законності операцій, пов'язаних з одержанням доходів і здійсненням розрахунків. Слід зазначити, що поняття податкового аудиту використовується у практичній діяльності контролюючих органів та суб'єктів підприємницької діяльності, але в нормативно-правових актах України переважно застосовується поняття перевірки.

Предмет податкового аудиту – документи бухгалтерського обліку та звітності, декларації і розрахунки зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), інші документи фінансово-господарської діяльності, активи суб'єкта господарювання, його технологічні процеси тощо.

Об'єкти податкового аудиту – платники податків, зборі (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.

Суб'єкт податкового аудиту – посадові особи контролюючих органів, уповноважених на проведення податкового аудиту.

Мету проведення податкового аудиту в загальному контексті можна визначити як підтвердження того, що податкова звітність надана до контролюючих органів, точно відображає усі аспекти господарської діяльності, а сама діяльність відповідає вимогам чинного законодавства.

Методи податкового аудиту – дослідження аудитором із застосуванням статистичної, облікової, звітної, нормативної документації, організаційної, комп'ютерної техніки, інструментів та інших засобів інформації об'єктів податкового аудиту, збору, обробки й акумулювання фактичних даних, відображають законність джерел та обсяги доходів, витрат платника податків, нарахування і сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), накопичення матеріалів перевірки, формування оцінки та обґрунтування висновків, які відображають стан виконання платником зобов'язань перед державою.

Метою курсової роботи є опрацювання і систематизація теоретичних і практичних засад організації та аудиту розрахунків з бюджетом за неподатковими платежами.

Завданнями курсової роботи є:

 • визначення економічної суті та класифікація неподаткових платежів до бюджету згідно з існуючою бюджетною класифікацією;

 • дослідження методики податкового аудиту розрахунків з бюджетом, в тому числі за неподатковими платежами;

 • вивчення організації та проведення аудиту на підприємстві-об’єкті дослідження;

 • визначення можливостей комп’ютеризації роботи податкового аудитора.

 • Базою дослідження, за матеріалами якої виконана курсова робота, є філія Відкритого акціонерного товариства «Південьзахідшляхбуд».

 • Головною метою діяльності підприємства є будівництво, реконструкція та капітальний ремонт автомобільних шляхів;

 • випуск товарів широкого попиту;

 • виробництво і реалізація будівельних матеріалів.

Основні показники фінансово-економічної діяльності підприємства наведені в табл.1.

Таблиця 1

Основні економічні показники діяльності підприємства

Показники

2005 р.

2006 р.

Абсолютне відхилення (+,-)

Статутний капітал, тис. грн.

11,8

11,8

-

Обсяг товарної продукції, тис. грн.

222,3

406,8

+184,5

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

196,7

362,2

+162,5

Чистий прибуток, тис. грн.

5,5

30,3

+24,8

Фонд оплати праці, тис. грн.

71,3

128,0

+56,7

Середньоспискова чисельність працюючих, осіб

28

28

-

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.

212,2

380,95

+168,75

Середньорічна вартість основного капіталу, тис. грн.

60,8

82,3

-21,5


Джерелами інформації для проведення податкового аудиту на досліджуваному підприємстві є:

 • нормативно-правові акти щодо організації і здійснення господарської діяльності;

 • фінансова звітність підприємства за період 2003 – 2005 рр.,

 • данні регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку господарських операцій досліджуваного підприємства;

 • акт про результати комплексної документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства за період 01.10.2003 р. по 01.07.2006 р.

Схожі:

Азаров М. Я. Все про податки: Довідник icon"Податки (укр.)"
Які податки стягуються державою безпосередньо з доходів або майна платника податків
Азаров М. Я. Все про податки: Довідник iconЗадача ви працюєте економістом у міністерстві фінансів. Держава прагне...
Економісти затверджують, що великі податки стримують розвиток економіки, а виходить, І майбутнє наповнення бюджету
Азаров М. Я. Все про податки: Довідник iconПодатки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з...
В україні конституційно закріплено обов’язок сплачувати податки І збори в порядку І розмірах, встановлених законом, та визначено,...
Азаров М. Я. Все про податки: Довідник iconОподаткування доходів та майна підприємств І громадян
В основі економічних взаємовідносин держави з господарюючими суб’єктами та громадянами основне місце займають податки. Податки –...
Азаров М. Я. Все про податки: Довідник iconЩо я проти нього маю?
Отож я й кажу братові: «І не сором тобі, бовдуре! Все скнаруєш, тільки й мови в тебе, хто скільки тобі винен та що мусиш платити...
Азаров М. Я. Все про податки: Довідник iconУрок перший. Прихід весни Після зимових холодів летить світла І чарівна...
Діти все це відчувають І дуже хотіли б про все розповісти, висловити свої почуття, але не кожна дитина може це зробити, бо їй бракує...
Азаров М. Я. Все про податки: Довідник iconЯк стверджує народна мудрість, у цьому світі не можна уникнути двох...
Слід негайно прийняти Податковий кодекс, який точно визначатиме, хто повинен платити податки І скільки, та законодавчим шляхом упорядкувати...
Азаров М. Я. Все про податки: Довідник iconПро звільнення від сплати комунального податку кп «Жилкомунсервіспослуга»...
Закону України «Про місцеві податки І збори», п. 28 ст. 26, п п. 3 п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,...
Азаров М. Я. Все про податки: Довідник iconЗакон України "Про оподаткування прибутку підприємств" ст. 18
Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів
Азаров М. Я. Все про податки: Довідник iconЦентральний апарат
Про зміни, які необхідно вносити в довідник, просимо повідомляти за тел. 238 17 52, 238 17 47 або на електронні адреси
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка