Договір на проведення аудиту
Скачати 56.93 Kb.
НазваДоговір на проведення аудиту
Дата конвертації21.03.2013
Розмір56.93 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ДОГОВІР
на проведення аудитум._________________________

"___" ___________________ _____ р.


Аудиторська фірма ________________________________________________,

(назва)

(далі - Виконавець), в особі ______________________________________________, яка здійснює свою діяльність на підставі ліцензії серії ________ N _____________, чинної до "___" ____________________ ________ р., з одного боку, та _______________________________________________, (далі - Замовник) в особі _______________________________________________________, яка діє на підставі _______________________, з іншого боку, уклали цей Договір з наступних питань.
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є проведення аудиторської перевірки, надання інших супутніх аудиту послуг на умовах, передбачених Законом України "Про аудиторську діяльність" та іншими чинними нормативними актами.
^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Відносити на собівартість товарів (продукції, послуг) затрати на проведення аудиту.

2.1.2. Вимагати від аудитора (аудиторської фірми) виконання зобов'язання у строки і на умовах, передбачених у Договорі.

2.1.3. Розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо для цього існують передбачені законом чи Договором підстави.

2.1.4. Отримати від аудитора пропозиції, зауваження та інші записи, зроблені ним у процесі перевірки.

2.2. Замовник зобов'язаний:

2.2.1. Передати Виконавцеві необхідні дані, документи й інформацію та створити належні умови для виконання робіт, які вказані в п. 1.1.

2.2.2. Не втручатися у роботу Виконавця.

2.2.3. Своєчасно реагувати на виявлені під час перевірки недоліки у веденні бухгалтерського обліку.

2.2.4. Прийняти виконану роботу.

2.2.5. Провести повний розрахунок з аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до умов Договору.

2.3. Права Виконавця:

2.3.1. Самостійно визначати форми й методи аудиту на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів аудиту.

2.3.2. Відмовитися від виконання зобов'язання, якщо замовник втручається в його діяльність.

2.3.3. Отримувати необхідні документи, усні та письмові пояснення від керівництва та працівників господарюючого суб'єкта, що перевіряється.

2.3.4. Добувати необхідну аудиту інформацію від третіх осіб (банків, постачальників і т. д.).

2.3.5. Достроково виконати і передати Замовникові аудиторський висновок.

2.3.6. Залучати на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

2.4. Обов'язки Виконавця:

2.4.1. Повідомити Замовника не пізніше терміну закінчення перевірки або надання інших послуг про виявлені факти недостовірності або неповноти бухгалтерських документів.

2.4.2. Передати зроблені записи, пропозиції, зауваження у процесі перевірки Замовникові, про що має бути передана Виконавцеві розписка або довідка.

2.4.3. Зберігати в таємниці отриману ним інформацію під час перевірки.
^ 3. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Зміст, обсяг і термін виконання аудиторських робіт та послуг і перелік підготовлених Виконавцем документів передбачається у календарному плані робіт і особливих умовах (Додаток N 2). Необумовлені роботи можуть бути виконані на прохання Замовника за окрему плату на підставі додаткової угоди.

3.2. Оформлення документів за виконані аудиторські роботи у формі аудиторської перевірки (аудиту) здійснюється згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" у такій формі: аудиторський висновок; акт здачі-приймання робіт.

3.3. Місцем виконання зобов'язання є місцезнаходження Виконавця.

3.4. Робота вважається виконаною після підписання Сторонами акта приймання робіт.

3.5. Якщо у п'ятиденний термін Замовник не підпише акт здачі-приймання робіт або мотивовану відмову, то робота вважається прийнятою з виконанням усіх умов Договору.

3.6. У разі коли виконана робота не відповідає умовам договору, протягом п'яти робочих днів після її завершення Замовник повинен подати акт із зазначенням необхідних доробок і терміну їх виконання.

3.7. Якщо Замовникові надаються тільки аудиторські послуги у формі консультації й/або інші супутні аудиту послуги, то це оформляється шляхом видачі йому квитанції та окремого, додатково підписаного, протоколу узгодження договірної ціни.

3.8. Якщо в процесі здійснення перевірки з'ясовується її недоцільність, то питання про її завершення та припинення розрахунків вирішується за угодою Сторін.
^ 4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Аудиторська перевірка має бути виконана в термін, передбачений в календарному плані виконання робіт (Додаток N 2).
5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. За надані аудиторські послуги Замовник здійснює Виконавцю оплату відповідно до протоколу погодження ціни (Додаток N 1).

5.2. Оплата може здійснюватися за виконану роботу поетапно або з авансовим платежем.

5.3. Після підписання Договору Замовник протягом трьох днів перераховує Виконавцеві аванс у розмірі ________ відсотків вартості робіт.

5.4. Остаточний розрахунок за Договором здійснюється протягом п'яти днів після завершення робіт у формі ____________________________________________.

5.5. За затримку розрахунку Замовник сплачує штрафні санкції у розмірі одного відсотка за кожен день затримки, але не більше 50 відсотків від загальної суми платежу. Оплата штрафних санкцій не звільняє від виконання договірних зобов'язань і проведення остаточних розрахунків.

5.6. За дострокове завершення робіт більш ніж на _________ днів Замовник здійснює Виконавцеві доплату в розмірі 3 % від суми вартості робіт.
^ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки.

6.2. Виконавець несе майнову відповідальність перед Замовником у розмірі фактично завданих збитків.

6.3. Відповідальність за додержання порядку ведення бухгалтерського обліку, визначеного законодавством України, своєчасне та повне надання бухгалтерської звітності користувачам та аудиторам покладається на керівника господарюючого суб'єкта (Замовника).

6.4. Сторони звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин.
^ 7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. У зв'язку із складністю перевірки можливо, що істотні помилки можуть бути не віднайдені. При цьому суттєвість помилок (відхилення) не може перевищувати суму 4 - 5 відсотків від загального підсумку звітності.

7.2. Невиконання Замовником п. 1.5 цього Договору дає Виконавцеві право одностороннього розірвання Договору з відшкодуванням зазначених витрат та оплатою виконаної частини робіт.

7.3. Спірні питання вирішуються згідно з чинним законодавством України. (Якщо сторонами виступають юридичні особи, то пункт може звучати так: "Спірні питання вирішує арбітражний суд згідно з чинним законодавством України". Або сторони відповідно до положення ст. 25 ЦПК України і ст. 12 АПК України можуть записати цей пункт так: "Спірні питання вирішує третейський суд згідно з чинним законодавством України").
^ 8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Після підписання даного Договору всі попередні угоди, протоколи, листування, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу (або стають невід'ємною частиною цього Договору).

8.2. Додатки N 1 Протокол узгодження договірної ціни та N 2 Календарний план виконання робіт до цього Договору є його невід'ємною частиною.

8.3. Підписані будь-які інші додаткові документи після підписання цього Договору стають його невід'ємною частиною.
^ 9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Термін дії Договору з "___" _____________________ _______ р. по "___" _______________________ ______ р.

9.2. Договір складено у двох примірниках, по одному - для Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу і вступає в дію з моменту його підписання Сторонами.

9.3. Якщо за два тижні до закінчення терміну дії Договору Сторони не виявлять своєї відмови від нього, то термін дії Договору продовжується на попередній термін.
10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Замовник:

________________________________

(юридична адреса)

________________________________

________________________________
підпис:
М. П.

Виконавець:

_________________________________

(юридична адреса)

_________________________________

_________________________________
підпис:
М. П.

Схожі:

Договір на проведення аудиту iconЗакон україни
Докази аудиту використовуються виконавцем аудиту для визначення відповідності об’єкта аудиту вимогам законів та інших нормативно-правових...
Договір на проведення аудиту iconПлан вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація...
В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки, більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям, що...
Договір на проведення аудиту iconЧасткова компенсація за кредитами: проблеми та шляхи вирішення здирко Н. Г
Асистент кафедри аудиту та державного контролю факультету обліку та аудиту. Вінницький національний аграрний університет
Договір на проведення аудиту iconДипломна робота на тему: Методика обліку І організація аналізу І...
Розді теорико–економічна сутність виробничих запасів та їх характеристика як об’єкту обліку та аудиту
Договір на проведення аудиту iconДоговір
Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується "Договір") про таке
Договір на проведення аудиту iconДоговір підряду №09/11
Олійника Станіслава Леонідовича, що діє на основі Статуту, з іншого боку, а разом іменовані „Сторони” та кожний окремо „Сторона”...
Договір на проведення аудиту iconДоговір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт
Замовник доручає, а виконавець бере на себе проведення нас- тупних науководослідницьких, дослідно-конструкторських І техно
Договір на проведення аудиту iconДоговір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт

Договір на проведення аудиту iconПро застосування Міжнародних стандартів аудиту видання 2006 року
Про аудиторську діяльність” (від 22 квітня 1993 року №3125-xii), Статутом Аудиторської палати України та рішенням Аудиторської палати...
Договір на проведення аудиту iconУклали цей договір оренди обладнання (далі «Договір») з наступними умовами

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка