Реферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор.
Скачати 60.21 Kb.
НазваРеферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор.
Дата конвертації21.03.2013
Розмір60.21 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Право > Реферат
РЕФЕРАТ

Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор., у тому числі 1 таблиця, 2 додатки, список використаних джерел містить 1 сторінку.

Метою роботи є дослідження екологічного аудиту як інструменту перевірки діяльності господарюючих суб'єктів з позицій дотримання екологічного законодавства та екологічної ефективності управління суб'єктом господарювання, а також визначення практичних підходів до формування основ системи екологічного аудиту підприємств будівельної промисловості.

Відповідно до поставленої мети були вирішені такі завдання:

- дослідити поняття екоаудиту, його характеристики, особливості здійснення різних видів;

- узагальнити теоретико-методичні принципи формування системи екологічного аудиту підприємств будівельної промисловості;

- обґрунтувати теоретико-методичні та практичні засади формування основних складових системи екологічного аудиту підприємств будівельної промисловості;

- обґрунтувати основні пріоритетні напрямки формування системи стимулювання здійснення екологічного аудиту підприємств будівельної промисловості.

^ Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних засад, які визначають організаційні основи формування системи екологічного аудиту підприємств будівельної промисловості та відносини, що виникають у процесі планування, управління, а також контролю процесів, що відбуваються на виробництві.

^ О


б’єктом
дослідження є процеси формування системи екологічного аудиту на підприємствах будівельної промисловості.

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є загальнотеоретичні методи наукового пізнання, зокрема, діалектичний та історичний методи, системний аналіз, формально-логічний, емпіричний, структурно-функціональний, положення екологічного менеджменту та економічної теорії сталого розвитку. А також графічний метод – для наочного зображення системи функціонування механізму екоаудиту.

^ Апробація результатів. Викладені в роботі висновки і рекомендації можуть бути використані в процесі вдосконалення екологічного законодавства України.

^ Ключові слова: ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ, ЕКОАУДИТ, ПІДПРИЄМСТВО, ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА, СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.

ЗМІСТ


ВСТУП
Україна активно інтегрується у світову економіку і систему міжнародної екологічної безпеки. З цією метою була розроблена Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті по сталому розвитку на 2003-2015 роки. У зв'язку з цим потрібна система певних заходів та механізмів їх здійснення щодо охорони навколишнього середовища, контролю за його станом та поліпшенням екологічної ситуації. Тому проблема розвитку та здійснення екологічного аудиту як самостійного виду незалежного контролю є сьогодні актуальною. Він стає важливим інструментом забезпечення екологічної безпеки й сталого розвитку.

Запровадження екологічного аудиту було започатковано в європейських країнах, зокрема, США, Канаді, Японії тощо. Необхідність його впровадження в Україні викликана реаліями ринкової економіки, вимогами національного законодавства та міжнародних угод, потребою гармонізації екологічних та економічних аспектів розвитку народного господарства.

У багатьох країнах прийняті національні стандарти й спеціальні законодавчі акти в області екологічного аудита. Проте якщо за кордоном екологічний аудит одержав широке поширення, то в Україні робота з формування правової й нормативної бази, створення відповідних стандартів і документів у даній області тільки починається, хоча певний практичний досвід у цьому напрямку є.

Однією з перших спроб викладення питань екоаудиту в Україні став навчальний посібник «Екологічний аудит» (автори – В. Шевчук, Ю. Саталкін, В. Навроцький та інші). Серед російських вчених вивченням проблем екоаудиту займався професор І. Потравний. Проте їх праці лише означили існування проблеми, яка потребує конкретизації, подальшого дослідження та практичного застосування.

Основними чинними законодавчими документами, якими слід керуватися при організації та здійсненні екоаудиту, є закони України «Про екологічний аудит», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу», «Про охорону атмосферного повітря», «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» та «Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій i об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища», затверджений постановою № 2751-ХІІ.

У 2004 році в Україні почав розвиватися правовий інститут екологічного аудиту, коли було прийнято Закон України «Про екологічний аудит, який докорінно змінив відношення до відповідного виду діяльності, підвищив її правовий статус. Була започаткована єдина для всієї держави система сертифікації екологічних аудиторів і створено єдиний реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту.

Дослідження необхідності впровадження екологічного аудиту в Україні є досить актуальним. Основними передумовами його виникнення в Україні є:

1) усвідомлення глобальних екологічних проблем і визнання пріоритетності їх вирішення поряд з економічними й соціальними проблемами;

2) процес інтеграції України у світове господарство. [6, c. 10]

Методи, які використовуються в практиці екологічного аудиту, дозволять чітко визначати найбільш пріоритетні гострі природоохоронні проблеми, оцінити ризик їх виникнення і, головне, встановити шляхи можливого вирішення. Особливо важливі для підприємства виявлення й оцінка проблем, у результаті яких виникає великий ризик еколого-економічної та еколого-правової відповідальності. Саме екологічний аудит здатний розробити й обґрунтувати розумну екологічну стратегію підприємства, надати необхідні рекомендації та пропозиції, що дозволяють знизити ризик розвитку гострих екологічних проблем.

^ 4.1. Переваги проведення екоаудиту для товаровиробників

Не всі керівники підприємств розуміють переваги системи екоменеджменту і систематичного проведення екоаудиту. Це створює психологічні бар'єри на шляху запровадження екоаудиту. Для керівників підприємств здійснення або входження в систему екоменеджменту і екоаудиту може здаватися марною тра-тою грошей. Але насправді запровадження стандартів екоменеджменту і екоау-диту є вигідним вкладенням капіталу. Це приносить:

• зменшення витрат на видалення відходів шляхом зменшення їх маси;

• зменшення витрат на сировину шляхом більш ефективного її використання та зменшення маси відходів;

• зменшення витрат на виробництво шляхом використання кращих технологій та підвищення ефективності технологічного процесу;

• покращення інформації, на якій базуються рішення по вибору технології, що дозволяє більш вигідно витрачати гроші;

• зменшення витрат на воду та енергію шляхом більш економного та раціонального їх використання;

• підвищення рівня виробництва, бо робітники краще працюють там, де відчувають відповідальність керівництва та турботу про благо людей;

• розширення ринків збуту для товарів серед «екологічно свідомих" покупців;

• покращення репутації підприємства. [8]

Екологічний аудит дозволить власникам підприємств:

1. Отримати об’єктивну інформацію з незалежного джерела про діяльність підприємства про відповідність вимогам чинного законодавства.

2. Обґрунтувати екологічну стратегію і політику підприємства.

3. Визначити пріоритети при плануванні природоохоронної діяльності.

4. Ефективно вирішувати питання пільгового оподаткування при впрова-дженні ресурсозберігаючих технологій.

5. Понизити вірогідність негативних наслідків для підприємства: припинен-ня (зупинки) виробництва.

6. Понизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забруд-ненням навколишнього середовища.

7. Оптимізувати відносини з органами влади, наглядовими органами і насе-ленням.

8. Підвищити привабливість продукції і послуг як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

9. Підвищити інвестиційну привабливість підприємства.

10 Мінімізувати складнощі отримання кредиту на розвиток підприємства.

11. Сертифікувати підприємство за міжнародними екологічними стандарта-ми і стандартами якості.

Схожі:

Реферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор. iconРеферат Структура та обсяг: курсова робота міститься на 43 сторінках,...
Мета роботи: виклад на основі аналізу чинного законодавства головних теоретичних положень щодо юридичної природи договору банківського...
Реферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор. iconРеферат Курсова робота містить 53 сторінок комп’ютерного тексту,...
Предметом дослідження даної курсової роботи є аналіз причини утворення І зміни результатів фінансової діяльності Промінвестбанку
Реферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор. iconРеферат Дипломної роботи “Бюджетний процес І контроль за державними видатками, його особливості”
Робота містить 89 сторінки, 27 таблиць, 13 рисунків, перелік використаної літератури – 36 найменувань, 3 додатки
Реферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор. iconРеферат Тема дипломної роботи
Тема дипломної роботи – „Пантелеймон Куліш – видавець літературно-художніх творів”. Дипломна робота включає в себе вступ, два розділи,...
Реферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор. iconРеферат Курсова робота містить
Курсова робота містить: 67 сторінок, 6 малюнків, 1 таблицю, 5 додатків, 17 літературних джерел
Реферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор. icon1. Зміст І структура дипломної роботи Обсяг окремих розділів курсової...
Загальний обсяг дипломної роботи не повинен перевищувати 35-40 сторінок машинописного тексту, чи 40-45 сторінок рукописного тексту...
Реферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор. iconМатюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, І списку опублікованих робіт, який наводять...
Реферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор. iconРеферат Курсова робота містить 47 сторінок комп’ютерного тексту,...
...
Реферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор. iconРеферати повинні ві Ессе тема «Нормативно правова регламентація діяльності...
Реферат вступ, висновки, список літератури, обсяг 10 сторінок. 5 джерел використаних; зміст – два джерела; здати в перший день сесії...
Реферат Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 16 найменувань. Загальний обсяг бакалаврської роботи становить 61 стор. iconОбсяг валової продукції підприємства в оптових цінах становить 4,5...
Розрахуємо обсяг чистої продукції, маючи на увазі, що товарна продукція буде менше за валову на величину купованих напівфабрикатів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка