Розпорядження
Скачати 108.46 Kb.
НазваРозпорядження
Дата конвертації21.03.2013
Розмір108.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

смт. Великий Бурлук
від 8 серпня 2011 року № 257
Про затвердження Положення про

відділ фінансово-господарського

забезпечення апарату районної

державної адміністрації
На виконання статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» пункту 1.5 Регламенту роботи Великобурлуцької районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня 2011 року № 12 з метою організації чіткого та ефективного виконання завдань відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації:

1. Затвердити Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (додається).

2. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації Горбик О.О. організувати роботу відділу щодо неухильного виконання Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 2 квітня 2008 року №136 “Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації”.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю.А.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації М. ЄСІПОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

від 8 серпня 2011 року № 257

^ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансово-господарського забезпечення


апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації.
1. Це Положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі - відділ), повноваження її керівника - начальника відділу та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.
2. Відділ фінансово-господарського забезпечення утворюється як самостійний структурний підрозділ апарату районної державної адміністрації.
3. Відділ підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації та керівникові апарату районної державної адміністрації.
4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, а також цим положенням.
5. Основними завданнями віділлу фінансово-господарського забезпечення є:
1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності;
2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньо-господарських резервів.
7. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
3) здійснює поточний контроль за:
дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
правильністю зарахування та використання власних надходжень
бюджетної установи;
веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами підвідомчих структур;
4) своєчасно подає звітність;
5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;
6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
8) забезпечує:
дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб підвідомчих структур;

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
8. Відділ фінансово-господарського забезпечення має право:
1) представляти районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;
3) одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;
9. Начальником відділу є головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним голові районної державної адміністрації та керівникові апарату районної державної адміністрації.
Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 11 цього Положення, головою районної державної адміністрації за погодженням з органом Державної казначейської служби за місцем обслуговування .
Погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера здійснюється в порядку, встановленому Мінфіном.
Висновок про погодження (відмову в погодженні) кандидатури для призначення на посаду головного бухгалтера орган Державної казначейської служби надсилає протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного подання голови районної державної адміністрації.
10. Звітність та документи, підписані особою, призначеною на посаду головного бухгалтера без дотримання вимог, встановлених пунктом 9 цього Положення, органами Державної казначейської служби не приймаються.
11. Головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:
1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на державній службі, за фахом та на керівних посадах не менш як п'ять років;
2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.
12. Прийняття (передача) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.
13. Начальник відділу:
1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;
2) здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;
3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
4) бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності у бухгалтерських службах бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;
5) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
6) погоджує кандидатури працівників, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
7) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:
визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;
призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;
вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності ;
створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;
удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
організації навчання працівників відділу з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;
забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;
8) підписує звітність та документи, які є підставою для:
перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);
проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
приймання і видачі грошових коштів;
оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
проведення інших господарських операцій;
9) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
10) здійснює контроль за:
відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться райдержадміністрацією;
складенням звітності;
цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна райдержадміністрації;
правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;
станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості райдержадміністрації;
додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;
усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
11) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
12) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.
14. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються головному бухгалтерові.
17. У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації на іншого працівника відділу.
18. Організація та координація діяльності головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера, проведення оцінки його діяльності.
19. Оцінка виконання головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.
20. Головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА


Горбик О.О.

Схожі:

Розпорядження iconРозпорядження
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю. А
Розпорядження iconРозпорядження
Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року...
Розпорядження iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Розпорядження iconРозпорядження
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження iconРозпорядження
На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08. 12. 2009 №470 „Про план заходів щодо попередження...
Розпорядження iconРозпорядження
України та постанови Кабінету Міністрів України від 09. 10. 06 №1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт І послуг, що закуповуються...
Розпорядження iconРозпорядження
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Розпорядження iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Розпорядження iconРозпорядження
«Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної держаної адміністрації від 10 травня 2011 року №142 «Про забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка