1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності
Скачати 385.77 Kb.
Назва1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності
Сторінка1/3
Дата конвертації21.03.2013
Розмір385.77 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:
08840 вул. Леніна, 24, с. Пустовіти Миронівського району Київської області, телефон 44-3-40.

1.3. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер 25302357

1.4. Засновником навчального закладу є Миронівська районна рада.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права
громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту:

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державний символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України , Законами України " Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

  1. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавство України та власним статутом.

  2. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою. суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.11. Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

визначати варіативну частину робочого навчального процесу;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку , визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів :

гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Миронівською центральною районною лікарнею.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Статут закладу затверджується відділом освіти Миронівської районної державної адміністрації ( далі – відділ освіти).

Класи у закладі формуються за погодженням з відділом освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

1.15. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.


ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до
перспективного, річного, місячного, тижневого плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку,

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є
робочий навчальний план,що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються, розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

  1. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

  2. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.5. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується МОН за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

2.6. Органи виконавчої влади Пустовітської сільської ради закріплюють за закладом відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

2.7. Зарахування учнів до закладу здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування.

2.8. Зарахування учнів до закладу здійснюється до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня — документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.9. Направлення учнів до шкіл соціальної реабілітації та дострокове їх відрахування з таких навчальних закладів здійснюється за рішенням суду.

2.10. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.11.Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.12.Заклад формує класи з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, — організовує заняття за індивідуальною формою навчання.

Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів спеціальних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з місцевим районним відділом освіти.

2.13. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

2.14. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання закладу може направляти учнів школи до міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Заклад і комбінат узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Заклад бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комбінаті, їх успішністю.

2.15. Індивідуальне навчання у закладі організовуються відповідно до положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.16. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерства освіти і науки України.

2.17. У школі першого ступеня навчання для учнів 1 -4 класів за бажанням з урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня за рахунок власника, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків ( осіб, які їх замінюють).

Визначається такий режим роботи групи продовженого дня:

12.00-17.00 год.

2.18. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів
встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений
робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються
у перших класах 25 травня, у 2-х - 11(12)-х31травня, але не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри.

2.19. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.20.За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року становить не менш як 30 календарних днів.

2.21. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах — 35 хвилин, у 2—4-х класах — 40 хвилин, у 5—11-х (12-х) — 40 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.22. Для учнів 5—9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10—11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

2.23. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

2.24. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великі перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

2.25.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.26. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

2.27. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.28.У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюються відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

2.29. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів закладу визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.30. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.31. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів .

2.32. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів

2.33. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.34. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

2.35. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.36.Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші

обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.37.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестатії.

Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.38.Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається
відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи-табель успішності;

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.39.Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.40.Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.41. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу статутом закладу встановлюються слідуючі форми морального і матеріального заохочення: похвальні листи, грамоти, подяки, грошова нагорода.

2.41.За відмінні успіхи в навчанні учні 2—8-х, 10-х (11-х) класів можуть нагороджуватися похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники закладів III ступеня — похвальною грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, медалями — золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.42.Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

2.43. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить заклад, відділом освіти.

2.44.Виховання учнів у закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.45.Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.46.У закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.47. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
  1   2   3

Схожі:

1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності iconЗапорізький навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів №30 Запорізької...
Запорізької міської ради Запорізької області знаходиться в комунальній власності міста Запоріжжя І є правонаступником школи-комплексу...
1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності icon1 Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Барвінківської...
Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області створена Барвінківським районним...
1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності iconСтатут
Донецька спеціалізована з інформаційних технологій загальноосвітня школа і–ііі ступенів №61 донецької міської ради донецької області...
1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності iconІ. Загальні положення
Славутської міської ради 23 скликання від 27. 07. 2001 року “Про реорганізацію зош №2 І-ІІІ ступенів у навчально-виховний комплекс...
1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності iconІ. Загальні положення
Сєвєродонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 м. Сєвєродонецької міської ради Луганської області, створена рішенням №272...
1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності iconІ. Загальні положення
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 (далі – навчальний заклад) створена у 1971 році на підставі рішення Артемівської міської...
1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності icon«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської...
«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»
1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності iconЗатверджено рішення третьої сесії Чернігівської районної ради Запорізької...
Чернігівський районний будинок дитячої та юнацької творчості Чернігівської районної ради Запорізької області знаходиться в комунальній...
1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності iconОсобистісно-орієнтоване навчання математики на основі результатів...
Пасько Ганна Михайлівна, учитель математики 11 класу Кунцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної...
1 Пустовітська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миронівської районної ради Київської області знаходиться у комунальній власності iconМангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Першотравневої районної ради Донецької області
Назва Мангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Першотравневої районної ради Донецької області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка