Новопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим
Скачати 342.83 Kb.
НазваНовопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим
Сторінка1/2
Дата конвертації21.03.2013
Розмір342.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2
Узгоджено Затверджено

Начальник відділу освіти Розпорядженням голови

Красногвардійської районної Красногвардійської районної ради державної адміністрації Автономної Республіки Крим

Автономної Республіки Крим

____________________О.М.Войлоков

_____________В.О.Чертков №_____«_____»_____________2008 р.

«_____»______________2008 р.


СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«НОВОПОКРОВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ

КРАСНОГВАРДІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

Зареєстрований рішенням

виконавчого комітету

Новопокровської сільської ради

№_______ від____________2008 р.

Реєстраційний №________

Новопокровський сільський голова
_________________О.О.Знаєшева


І. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНІЙ ЗАКЛАД «НОВОПОКРОВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ КРАСНОГВАРДІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ» (далі – школа) знаходиться в загальної власності територіальних громад Красногвардійського району Автономної Республіки Крим. Його організаційно-правова форма є комунальний заклад.


1.2. Назва навчального закладу:

- повне українською мовою: Новопокровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

- повне російською мовою: Новопокровская общеобразовательная школа I-III ступеней

- скорочене українскою мовою: Новопокровська ЗОШ I-III ступенів

- скорочене російскою мовою: Новопокровская ОШ I-III ступеней.

1.3.Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

97026 Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Новопокровка, вул. Леніна 54. тел. (256) 7-99-26.

1.3. Новопокровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (далі – школа) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником школи є Красногвардійська районна рада Автономної Республіки Крим.

1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями школи є:

- забезпечення реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

  • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- забезпечення реалізації прав громадян на навчання рідною мовою;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних

видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

- надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

- пошук і відбір для навчання творчого обдарованих та здібних дітей;

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.7. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Мова навчання у школі щорічно встановлюється рішенням педагогічної ради на підставі результатів опитування батьків (осіб, що їх замінюють) до 20 червня поточного календарного року. За бажанням учнів і наявності фахівців, відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази у класах другого-третього ступенів запроваджується поглиблене вивчення предметів, у класах третього ступеня - профільне навчання.

Організація навчально-виховного процесу в профільних класах здійснюється на підставі вибору педагогічними працівниками методів та форм навчання. Навчальні заняття у профільних класах проводяться, крім основної форми - уроку, також у вигляді лекцій, семінарів, лабораторно-практичних занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

1.11. Школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із районним відділом освіти;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-

профілактичних і культурних підрозділів;

- надавати додаткові освітні послуги у відповідності з чинним законодавством.

1.12. У школі створюються та функціонують психологічна служба, методичні об’єднання вчителів початкових класів, учителів-філологів, учителів фізико-математичного та природничого циклів, учителів фізичного виховання та основ захисту Вітчизни. Одночасно можуть створюватись творчі групи для вирішення актуальних проблем удосконалення навчально-виховного процесу.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються штатним медичним працівником.

1.14. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Школа планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного (на 5 років) та річного планів. Планами передбачається вирішення найголовніших питань роботи школи, визначається перспектива її розвитку. План роботи затверджується радою школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний), який погоджується з районним відділом освіти і санітарно-епідеміологічною службою району.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною формою навчання.

    1. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі

особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу

здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.6.У класах першого-другого ступенів навчання для учнів 1-х – 9-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально – матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу

можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків чи осіб, що їх замінюють.

2.7. У профільні класи зараховуються учні, які закінчили основну школу й пройшли тестування, що відповідає обраному профілю, з урахуванням бажання учнів, батьків (осіб, що їх замінюють), думки вчителів, рекомендацій практичного психолога.

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше

1 липня наступного року. Тривалість навчального року у 1-4 класах не може бути менше 175 робочих днів, у 5-11(12) класах – не менше 190 робочих днів. Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1.09. до 25.12, другий з 12.01 до 31.05.

Учні профільних класів, які мають початковий рівень навчальних досягнень (1,2,3 бали) по одному з профільних предметів за підсумками річного оцінювання навчальних досягнень можуть, за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків чи осіб, що їх замінюють, переводитися до класу універсального профілю даного або іншого загальноосвітнього закладу.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. За погодженням з відділом освіти Красногвардійської районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11.Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Красногвардійської районної державної адміністрації та районною санітарно-епідеміологічною службою.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються

вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням

індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому - за рішенням педагогічної ради до початку навчального року.

У документі про освіту (табелі, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення

учнів у навчанні за семестр, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до

відома учнів класними керівниками (головою атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за № 120/5311.

2.17. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та мови навчання.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000р. № 588 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 19.12.2000р. за № 925/5146.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

Випускникам основної школи (за згодою батьків чи осіб, що їх замінюють) може бути виданий табель, якщо вони будуть одержувати повну середню освіту в цій же школі.

2.20. За успіхи у навчанні учні 1-8, 10(11) класів можуть нагороджуватись похвальним листом, випускники 11(12) класів – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, золотою медаллю “За особливі успіхи у навчанні”, срібною медаллю “За успіхи у навчанні”. За відмінні успіхи у навчанні випускники школи II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. За наявності коштів, передбачених на ці цілі, можуть застосовуватись (згідно з рішенням ради школи) різні види матеріального стимулювання.
ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1.Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

учні;

керівники;

педагогічні працівники;

психологи; бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.2 Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу; на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково - практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

на навчання рідною мовою.

3.4. Учні зобов'язанні:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна ;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки .

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному

законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до

чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечити належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу школи;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за вікном, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівництва школи, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, умови колективного договору(контракту) або за

результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи

відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та відповідних державних, судових органах;

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за

будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров’я , психічний стан дітей, створювати належні

умови для розвитку їхніх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї , державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

зміцнювати партнерські зв’язки між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.14. Представники громадськості зобов'язані: дотримуватися статуту школи, виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
  1   2

Схожі:

Новопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим iconСтатут новопокровської загальноосвітньої школи I iii ступенів Красногвардійської...
Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Новопокровка, вул. Леніна 54. тел. (256) 7-99-26
Новопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим iconНачальник відділу освіти Розпорядженням голови
Октябрський навчально-виховний комплекс №1 «школа гімназія» красногвардійської районної ради автономної республіки крим далі
Новопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим iconЗакону України «про вищу освіту»
Автономної Республіки Крим, вищий навчальний заклад, заснований органами влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету...
Новопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим iconУроку на тему: «Що може комп’ютер»
«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 I-III ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»
Новопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим icon«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської...
«Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»
Новопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим icon1 Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Барвінківської...
Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області створена Барвінківським районним...
Новопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим iconКількість годин за програмою
Кременчуцька загальноосвітня школа I-III ступенів №16 Кременчуцької міської ради Полтавської області
Новопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим iconМангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Першотравневої районної ради Донецької області
Назва Мангуська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Першотравневої районної ради Донецької області
Новопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим iconРоботи
Чорнобаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Чорнобаївської районної ради
Новопокровська загальноосвітня школа I iii ступенів красногвардійської районної ради автономної республіки крим iconРоботи
Чорнобаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Чорнобаївської районної ради
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка