Кодексом n 2755-vi 2755-17
НазваКодексом n 2755-vi 2755-17
Сторінка1/8
Дата конвертації22.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро збір та облік єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2-3, ст.11 ){ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }
Цей Закон визначає правові та організаційні засади
забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування
і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення
обліку.

^ Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому
значенні:

1) Державний реєстр загальнообов'язкового державного
соціального страхування - організаційно-технічна система,
призначена для накопичення, зберігання та використання інформації
про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, його платників та застрахованих
осіб, що складається з реєстру страхувальників та реєстру
застрахованих осіб;

2) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування (далі - єдиний внесок) - консолідований страховий
внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового
державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на
регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках,
передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів
їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими
видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

3) застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до
законодавства підлягає загальнообов'язковому державному
соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку
сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний
внесок;

4) максимальна величина бази нарахування єдиного внеску -
максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює
п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок;

5) мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що
визначається розрахунково як добуток мінімального розміру
заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць,
за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті
щомісяця;

6) недоїмка - сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована
та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, обчислена
територіальними органами Пенсійного фонду України у випадках,
передбачених цим Законом;

7) Пенсійний фонд України (далі - Пенсійний фонд) - орган,
уповноважений відповідно до цього Закону вести облік платників
єдиного внеску, забезпечувати збір та ведення обліку страхових
коштів, контролювати повноту та своєчасність їх сплати, вести
Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального
страхування та виконувати інші функції, передбачені законом;

8) посвідчення застрахованої особи в системі
загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі -
посвідчення застрахованої особи) - спеціальний документ у вигляді
електронної смарт-картки з візуальними персоніфікованими ознаками,
який забезпечує документування, збереження і використання
індивідуальної інформації про набуті застрахованою особою права у
сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування, на
якому може зберігатися інша інформація для забезпечення захисту
прав застрахованих осіб на отримання коштів та послуг за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

{ Підпункт 8 частини першої статті 1 набирає чинності з 1 січня
2014 року - див. п.1 розділу VIII цього Закону }9) страхові кошти - кошти, які формуються за рахунок сплати
єдиного внеску та надходжень від фінансових санкцій (штрафів та
пені), що застосовуються відповідно до закону;

10) страхувальники - роботодавці та інші особи, які
відповідно до цього Закону зобов'язані сплачувати єдиний внесок.

2. Інші терміни використовуються у значенні, визначеному
законами про окремі види загальнообов'язкового державного
соціального страхування.

Стаття 2. Сфера правового регулювання цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають
під час провадження діяльності, пов'язаної із збором та веденням
обліку єдиного внеску. Дія інших нормативно-правових актів може
поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених
цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Виключно цим Законом визначаються:

принципи збору та ведення обліку єдиного внеску;

платники єдиного внеску;

порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;

розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування;

орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, його
повноваження та відповідальність;

склад, порядок ведення та використання даних Державного
реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

порядок здійснення державного нагляду за збором та веденням
обліку єдиного внеску.

Стаття 3. Принципи збору та ведення обліку єдиного внеску

1. Збір та ведення обліку єдиного внеску здійснюються за
принципами:

законодавчого визначення умов і порядку його сплати;

обов'язковості сплати;

законодавчого визначення розміру єдиного внеску та пропорцій
його розподілу за видами загальнообов'язкового державного
соціального страхування;

прозорості та публічності діяльності органу, що здійснює збір
та веде облік єдиного внеску;

захисту прав та законних інтересів застрахованих осіб;

державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного
внеску;

відповідальності платників єдиного внеску та органу, що
здійснює збір та веде облік єдиного внеску, за порушення норм
цього Закону, а також за невиконання або неналежне виконання
покладених на них обов'язків.

Розділ II. ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ,
^ ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИСтаття 4. Платники єдиного внеску

1. Платниками єдиного внеску є:

1) роботодавці:

підприємства, установи та організації, інші юридичні особи,
утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми
власності, виду діяльності та господарювання, які використовують
працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або
на інших умовах, передбачених законодавством, чи за
цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору,
укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи
(надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у
свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця), у тому числі
філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи
зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних
осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із
застрахованими особами;

фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують
працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на
інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за
цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору,
укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи
(надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у
свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);

фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та
фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах
трудового договору (контракту);

дипломатичні представництва і консульські установи України,
філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств,
установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені
відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і
самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

дипломатичні представництва і консульські установи іноземних
держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи
іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі
міжнародні), розташовані на території України;

підприємства, установи, організації, фізичні особи, які
використовують найману працю, військові частини та органи, які
виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій
непрацездатності, допомогу або компенсацію відповідно до
законодавства, - для осіб, зазначених у пунктах 9-14 цієї частини;

2) працівники - громадяни України, іноземці (якщо інше не
встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які
працюють:

на підприємствах, в установах та організаціях, в інших
юридичних осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 цієї частини;

у фізичних осіб - підприємців на умовах трудового договору
(контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та
в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);

3) фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на
підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних
осіб, зазначених в абзаці другому пункту 1 цієї частини, чи у
фізичних осіб - підприємців або осіб, які забезпечують себе
роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім
фізичних осіб - підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані
послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про
державну реєстрацію їх як підприємців);

4) фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали
спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які
беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;

5) особи, які забезпечують себе роботою самостійно -
займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою,
літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою,
а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською,
нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну
(місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують
дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи
не є найманими працівниками чи підприємцями;

6) громадяни України, які працюють у розташованих за межами
України дипломатичних представництвах і консульських установах
України, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах
підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних),
утворених відповідно до законодавства України (якщо інше не
передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України);

громадяни України та особи без громадянства, які працюють у
дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних
держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах
іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема
міжнародних), розташованих на території України;

7) особи, які працюють на виборних посадах в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях
громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на
такій посаді;

8) працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних
частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад
аварійно-рятувальної служби, утвореної відповідно до законодавства
на постійній основі;

9) військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової
військової служби), особи рядового і начальницького складу;

10) батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу,
прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення
відповідно до законодавства;

11) особи, які отримують допомогу по тимчасовій
непрацездатності;

12) особи, які проходять строкову військову службу у Збройних
Силах України, інших утворених відповідно до закону військових
формуваннях, Службі безпеки України, органах Міністерства
внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах
цивільного захисту;

13) особи, які відповідно до закону отримують допомогу по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

14) один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів,
опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за
дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які
здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за
висновком медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі
працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до
законодавства.

2. Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 2-14 частини
першої цієї статті, є застрахованими особами відповідно до
законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування.

3. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини
першої цієї статті, є страхувальниками для платників єдиного
внеску, зазначених у пунктах 2, 3, 6-14 частини першої цієї
статті.

Стаття 5. Облік платників єдиного внеску

1. Облік осіб, зазначених у частині першій статті 4 цього
Закону, ведеться в порядку, встановленому Пенсійним фондом за
погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального
страхування.

Взяття на облік осіб, зазначених у пункті 1 частини першої
статті 4 цього Закону, здійснюється Пенсійним фондом шляхом
внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.

Взяття на облік осіб, зазначених:

в абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1
частини першої статті 4 цього Закону, на яких поширюється дія
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), - здійснюється на підставі
відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором
згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), не пізніше наступного
робочого дня з дня отримання зазначених відомостей;

в абзацах четвертому, шостому та сьомому пункту 1 частини
першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ), - здійснюється не пізніше наступного
робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

Зняття з обліку платників єдиного внеску, зазначених в
абзацах другому, третьому, п'ятому та сьомому пункту 1 частини
першої статті 4 цього Закону, здійснюється Пенсійним фондом на
підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним
реєстратором, а платників єдиного внеску, зазначених в абзацах
четвертому, шостому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4
цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 755-15 ), - за їхньою заявою після проведення
передбачених законодавством перевірок платників, звірення
розрахунків та проведення остаточного розрахунку.

2. Взяття на облік платників єдиного внеску, зазначених у
пунктах 2-14 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюється
Пенсійним фондом з внесенням відповідних відомостей до реєстру
застрахованих осіб.

3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4 та 5
частини першої статті 4 цього Закону, в порядку, встановленому
Пенсійним фондом, безоплатно надсилається повідомлення про взяття
їх на облік, в якому для платників, зазначених у пункті 1 частини
першої статті 4 цього Закону, зазначається клас професійного
ризику виробництва, до якого віднесено платника.

4. Обов'язки платників єдиного внеску виникають:

у осіб, зазначених в абзацах другому, третьому, п'ятому та
сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - з дня їх
державної реєстрації відповідно до Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 );

у осіб, зазначених в абзацах четвертому, шостому та сьомому
пункту 1, пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців) та 5
частини першої статті 4 цього Закону, - з початку провадження
відповідної діяльності;

у осіб, зазначених у пунктах 2, 3, 6, 7 та 8 частини першої
статті 4 цього Закону, - з дня укладення трудового договору
(контракту) чи цивільно-правового договору.

5. Державна служба зайнятості інформує Пенсійний фонд у
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики, про реєстрацію (зняття з
реєстрації) трудового договору між фізичною особою - підприємцем
або іншою фізичною особою та працівником не пізніше наступного
робочого дня після її проведення.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Кодексом n 2755-vi 2755-17 iconКодексу n 2755-vi  2755-17
Законами N 397/95-вр від 20. 10. 95, Ввр, 1995, n 38, ст. 286 N 143/96-вр від 24. 04. 96, Ввр, 1996, n 25, ст. 101 N 303/96-вр від...
Кодексом n 2755-vi 2755-17 icon1 Збір встановлюється на підставі ст. 10 Розділу І  та  ст. 268 Розділу ...
...
Кодексом n 2755-vi 2755-17 iconВідображаємо продаж основних засобів, отриманих безоплатно
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-vi із змінами та доповненнями (далі – пку)
Кодексом n 2755-vi 2755-17 iconСпрощена система оподаткування, обліку та звітності
Документ 2755-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 13. 11. 2013, підстава 657-18
Кодексом n 2755-vi 2755-17 iconПоложення про збір за місця для паркування транспортних засобів
...
Кодексом n 2755-vi 2755-17 iconПоложення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
...
Кодексом n 2755-vi 2755-17 iconДо рішення 12 сесії 6 скликання
Розділу I та ст. 265 Розділу XII податкового Кодексу України №2755 – VI від 02. 12. 2010р та на підставі п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону...
Кодексом n 2755-vi 2755-17 iconТростянецької міської ради
Розділу I та ст. 265 Розділу XII податкового Кодексу України №2755 – VI від 02. 12. 2010р та на підставі п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону...
Кодексом n 2755-vi 2755-17 iconНезаконними, скасування
Податкового кодексу України №7101-1з пропозиціями Президента України, визнання нечинним Податкового кодексу України №2755-vi від...
Кодексом n 2755-vi 2755-17 icon1 Економічна, організаційна та правова діяльність садівницького товариства...
Земельним кодексом I законами України, ґрунтується на принципах добровільного членства, поєднані особистих, колективних I державних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка