Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст
Скачати 316.23 Kb.
НазваГлобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст
Сторінка1/2
Дата конвертації22.03.2013
Розмір316.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2

Курсова робота


на тему:

Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці
Зміст
Вступ

  1. Роль геополітики в сучасному світі.

  2. Моделі глобального розвитку С.Ханнінгтона і О. Панаріна.

  3. Зовнішня політика України в геополітичному вимірі.

Висновки

Список використаних джерел
Вступ

Проблема, яка досліджується у курсовій роботі, міс­тить аналіз деяких аспектів подальшого роз­витку українського суспільства в умовах гло­балізації. Актуальність обраної теми полягає у тому, що в умовах глобалізації головним за­вданням самостійної держави є створення сприятливих умов для розвитку суспільства вільної особистості як основної його скла­дової.

Становлення держави та формування гро­мадянського суспільства — визначальна риса сучасного соціально-політичного процесу на­ціонального відродження. Реалії сьогодення свідчать, що розвиток та формування сучас­ного суспільства є однією з проблем в умовах глобалізації, яка ставиться на державному рівні і фігурує як одна з найактуальніших у політичному житті.

^ Метою роботи є показати глобальні проблеми сучасності в світовій політиці та їх вплив на визначення ролі та місця України в світі; проаналізувати існуючі моделі глобального розвитку;

виявити основні закономірності зовнішньої політики України в геополітичному вимірі.

В умовах загострення проблем в ідеоло­гічній боротьбі на міжнародній арені на пер­ший план виступає проблема суспільства та його майбутнього. Загострення проблем та­кого масштабу по-новому поставило питання про сьогодення та майбутнє цивілізації, при­вело до планетарної зацікавленості дискусією про їх природу та сутність, причини та перс­пективи вирішення.2
^ Розділ 1. Роль геополітики в сучасному світі.

Як наукова дисциплiна геополiтика вiдома порiвняно недавно. Первiсне i найбiльш загальне визначення квалiфiкує й як вивчення взаемоэв‘язкiв i взаємозалежностей мiж державною полiтикою i тим географiчним середовищем, в якому нона здiйснюсться. Традицiйно геополiтика вважаеться одним з вiдгалужень політичного реалiзму, що репрезентує мiжнароднi вiдносини як силовi стосунки мiж державами.
За радянських часiв нона, як i деякi iншi науки, була вiднесена до розряду «буржуазних» наук, звичайно, шкiдливих, як i всi науки, якi опинилися поза „прокрустовим ложем” марксизму-ленiнiзму.

Варто зазначити, що в рядi країн за умов iснування тоталiтарних режимiв геополiтичнi пiдходи i концепції далеко не завжди використовувалися в гуманiстичних цiлях. Особливо це стосуеться часiв фашизму в Нiмеччинi, коли вченi—геополiтики намагалися обгрунтувати i виправдати географiчними факторами експансiонiстськi зазiхання „третього рейху”, розширення «життевого простору» нiмцiв за рахунок iнших, передусiм слов‘янських народiв. Нинi геополiтика переживає свое друге народження, що пояснюсться об’ективними чинниками. Розвиток геополiтичноi паростi полiтичноi науки дасть можливiсть передусiм глибше усвiдомити безпосереднiй зв’язок полiтичних процесiв з тими суспiлъними константами, що склалися унаслiдок багатовiкового iснування певного етносу на конкретнiй територii за певних особливостей клiмату i ландшафту, наявностi водних i сухопутних шляхiв, корисних копалин тощо.

Використання геополiтичних пiдходiв, по-друге, диктуеться умовами глобалiзацii, посиленням взаємозалежностi свiту. Науковцi давно дiйшли висновку, що всебiчно зрозумiти сутнiсть етносу можна тiльки за умови врахування його оточення. Нинi у зв’язку з глобальним розвитком мiждержавних зв‘язкiв, iнформації, формуванням унiверсальних, загальнолюдських цiнностей, полiтичнi процеси дедалi бiльше виходять за межi локальних. Масштабнi, докорiннi змiни в геополiтичному просторi планети на межi 80—90-х рокiв ХХ ст. пов’язанi iз майже одночасною вiдмовою вiд комунiстичноi iдеологii: понад двох десяткiв краiн, якi нинi прямують до цивiлiзацii, що грунтуеться на загальнолюдських цiнностях.
Зрештою, значення геополiтичних факторiв зростае i на регiональному рiвнi, зокрема для краiн Центрально i Схiдноi €вропи, якi, позбавившись нав’язаних їм однобiчних мiжетнiчних зв’язкiв, формують нинi принципово новi, власнi геополiтичнi стратегiї iз врахуванням iсторi формування її традицiйних векторiв.

Термiн «геополiтика» вперше - ввiв у науковий оббiг шведський учений Рудольф Челлен. На його думку, це «наука про державу як географiчний органiзм, що втiлений у просторi»[3]. Проте сучаснi дослiдники вважають справжнiм засновником геополiтики нiмецького науковця Фрiдрiха Ратцеля. Зазначений термiн вiн, щоправда, не вживав, i його головна праця вийшла друком наприкiнцi ХIХ ст. пiд назвою «Полiтична географiя».
Головна iдея дослiдження Ратцеля — ставлення до держави як до «живого, просторового, укорiненого в грунтi органiзму». Це така об’ективна реальність, що має бути осмислена народом. Ратцель вважав просторову державницьку експансiю природним процесом. І саме великi краiни мають тенденцiю до максимально географiчної експансії, що переходить поступово на планетарний рiвень. У своїх наукових працях нiмецьквй дослiдник сформулював принциповi тези, якi пiзнiше були покладенi в основу класичної геополiтики. Спадкосмцем Ратцеля вважаеться його спiввiтчизник Карл Хаусхофер, який створив теорiю планетарного дуалiзму — боротьби «морських» i «континентальних» сил. Згiдно з цiєю теорiєю перед Нiмеччиною постала проблема геополiтичної самоiдентифiкації, що вбачалася у геололiтичному протистояннi англосаксонському свiтовi. Провiдною у Хаусхофера була концепцiя «схiдної долi»
створення осi Берлiн—Москва—-Токiо. Водночас вiн не вiдкидав можливостi союзу Нiмеччини з Англiею i США проти СРСР.
Войовнича нiмецька геополiтика стала офiцiйною державною доктриною нiмецького фашизму в боротьбi за «життевий простiр». Сам Хаусхофер був близький до верхiвки нацистської партії. Очолюваний ним «Журнал геополiтики» з 1924 по 1944 рiк пропагував iдеї реваншу та агресії,
до речi, саме спiвробiтництво нiмецьких геополiтикiв з верхiвкою «третього рейху» i використання нацистами у своїй експансiонiстськiй полiтицi геополiтичних концепцiй призвело до проголошення геополiтики «буржуазною» лженаукою, звинуваченню геополiтикiв у злочинах проти людства.
„Краткий философский словарь”, виданий у Москвi 1951 р., визначав геополiтику як фашистську лженауку, що «прагне обгрунтувати з допомогою географiчних факторiв iмперську полiтику експансii та пограбування. Мета цiєї лженауки — приховати класовi, експлуататорськi коренi загарбницької
—зовнішньої полiтики iмперiалiзму. У 70-тi роки Велика Радянська Енциклопедiя продовжувала трактувати геополiтику як буржуазну, реакцiйну концепцiю, що використовус «перекручено тлумаченi данi фiзичної та економiчної географiї для обгрунтування агресивної полiтики iмперiалiстичних держав». Навiть у 80-тi роки, на початку перебудови, «Украiнський радянський енциклопедичний словник» давав таке визначення геополiтики: «...антинаукова полiтична доктрина, яка намагаеться обгрунтувати загарбницьку полiтику iмперiалiстичних держав факторами географiчного середовиша.

Одним iз засновникiв французько геополiтичноi школи вважаеться Вiдаль де ля Блаш. Вiн створив геополiтичну концепцiю, згiдно з якою полiтична iсторiя має два аспекти — географiчний, власне навколишне середовище, i iсторичний — саму людину, яка вiдiграе провiдну роль в активiзацi простору i є не фрагментом декорацi в iсторичному театрi, а головним актором спектаклю. Засновником геополiтичної концепції сучасного атлантизму по праву вважається американський адмiрал Адольф Мехен, автор доктрини „морської сили”. Згiдно з цiею доктриною остання є особливим типом цивiлiзації — найкращим i найбiльш ефективним. „Морська могутнiсть” грунтується на свободi „морської торгiвлi”, а ВМФ слугує лише гарантом для забезпечення цiєї торгiвлi. Для США це означає насамперед стратегiчну iнтеграцiю всього Американського континенту й, урештi-решт, встановлення свiтового панування. Головну небезпеку для „морської цивiлiзацi” США становлять континентальнi держави Євразії, насамперед Росiя i Китай, а також Нiмеччина. Боротьба з ними, i передусiм з Росiйською iмперiею (йдеться про кiнець ХIХ — початок ХХ ст.), — центральне довгострокове стратегiчне завдання США.

В останні роки набуло поширення також тлумачення геополітики як сукупності фізичних і соціальних, матеріальних і моральних ресурсів держави, що складає той потенціал, використання якого дає їй можливість домагатися нових цілей на міжнародній арені. Одним iз представникiв такого пiдходу є французький дослiдник П’ср Галлуа. На його думку, до традицiйних елементiв геополiтики, а саме просторово-територiальної характеристики держави (й географiчного роэташування, протяжностi та конфiгурацii кордоiiiв), й надр, ландшафту, клiмату, розмiру площi i структури населення — сьогоднi додаються новi, такi, що перевертають нашi попереднi уявлення про силу держав, змiнюють прiоритети з урахуванням факторiв, якi виливають на мiжнародну полiтику. Йдеться передусiм про появу i поширення зброї масового знищення, яка немов би урiвноважує сили держав, що володiють цiєю зброєю, не залежно вiд iхньї вiддаленостi, розташування, клiмату i чисельностi населення.
Крiм того, традицiйна геополiтика не брала до уваги масову поведiнку людей. Нинi геополiтики мають ураховувати той факт, що розвиток засобiв iнформацi та зв’язку, поширення феномена безпосереднього втручання населення в державну полiтику мають для людства наслiдки, якi можна порiвняти хiба що iз загрозою ядерного катаклiзму. Зрештою, сучасний геополiтичний аналiз не може обмежуватися земним простором. Слiд брати до уваги також съогоднiшнiй стан i можливостi майбутнього освоення космiчного простору, його впливу на розстановку сил та iхнє спiввiдношення у свiтовiй полiтицi. Однiею з найважливiших категорiй геополiтики е геостратегiя. Цей термiн визначаеться як обгрунтований геополiтикою напрям дiяльностi держави на мiжнароднiй аренi. На думку З. Бжезинського, сутнiсть геостратегй полягас у стратегiчному управлiннi геополiтичними процесамиi[3]. Вводячи такi поняття, як геостратегiчнi гравцi та геостратегiчнi стрижнi, американський полiтолог вважає першими держави, якi мають нацiональну волю i здатнi поширювати свiй вплив за межами нацiональних кордонiв, спроможнi здiйснювати провiдну роль не тiльки в регiонi, а й займати глобальнi позициi. Геополiтичними стрижнями с держави, чиє можливе значения випливас не з iхньоi могутностi чи мотивацi iхнiх дiй, а швидше внаслiдок вразливого роэташування та його потендiйного впливу на поведiнку геостратегiчних гравцiвI8.
Як вiдомо, основними формами мiжнародноi взаемодii е спiвпраця, суперництво i конфлiкт. Спiвпраця здiйснюеться через участь у рiзних мiжнародних органiзацiях, через двостороннi i широкомасштабнi договори про дружбу i спiвробiтництво. Найперспективнiшою є така спiвпраця, яка адекватна геостратегiчним iнтересам суб’ектiв мiжнародних вiдносин. Вона називаеться стратегiчним партнерством i передбачає найбiльш масштабний i взаємовигiдний спосiб взаємодii у рiзноманiтних сферах суспiльного життя. Ознаками стратегiчного партнерства можуть вважатися наявнiсть повного або часткового збiгу однiєї чи кiлькох стратегiчних цiлей, що в той чи iнший спосiб вiдображено у вiдповiднiй мiждержавнiй угодi; iснування вiдповiдної мiждержавної угоди з визначенням зобов’язань сторiн у досягненнi цiлей; адекватнiсть масштабiв цих зобов’язань стратегiчностi цiлей партнерства.
Проте iсторiя знає ще чимало прикладiв, коли угоди iснують, але не наповнюються реальними дiями держав-учасниць вiдповiдно до взятих ними на себе зобов’язань. Тому слiд видiлити ще двi ознаки стратегiчного мiждержавного партнерства: наявнiсть та дiя внутрiшнiх i мiжнародних механiзмiв, стимулiв, що спонукають держави - партнери реально здiйснювати стратегiчне партнерство; реальнi дії держав-партнерiв у сферi їхнього стратегiчного партнерства, що вiдповiдають за змiстом i термiнами стратегічним зобов’язанням.

Таким чином, стратегiчне партнерство — це специфiчне мiждержавне партнерство, яке закрiплене вiдповiдною угодою, наповнене реальними дiями обох сторiн, стимулюється i спонукається дiєю вiдповiдних внутрiшнiх та мiжнародних механiзмiв i веде або сприяє досягненню усiма партнерами стратегiчних цiлей своєї політики.

Стратегiчне партнерство може мати рiзнi форми:
полiтичне, воєнно-полiтичне, економiчне, багатосторонне, синтетичне, скажiмо екологiчне. Стратегiчна мета (цiлi) мiждержавного партнерства може мати глобальне, регiональне або обмежене значения. В останнъому випадку воно поширюеться лише на частину регiону, тобто масштаби такого партнерства не можуть бути ширшими за субрегiональнi.

Сучасний геополiтичний аналiз не буде об’ективним, якщо не враховувати тих загроз, що є наслiдком загострення глобальних проблем людства, тих фаз, якi пов’язанi iз взаємодiею людини i навколишнього середовища.
На раннiх етапах суспiльного розвитку й аж до
епохи промислової революцiї вплив природного середовища на людину, суспiльство, державу був, якщо й не вирiшальним, то принаймі досить суттєвим. Ця залежнiсть людини вiд навколишнього середовища пояснює i певною мiрою виправдовує «географiчний детермiнiзм». Промислова революцiя започаткувала нову фазу у взаємодй мiж державною зовнiшньою полiтикою i географiчними рамками цiєї полiтики. Розпочалася нестримна хижацька експлуатацiя людиною навколишнього середовища, зростали антропогеннi навантаження на природнi умови людського iснування, що спричинило виникнения i надзвичайне загострення глобальних проблем, якi створюють загрозу самому iснуванню цивiлiзацй.
Виникає третя фаза. Бумеранг повертасться. Природа мститься за себе тим, що вже не забезпечус людинi в достатнiй мiрi сприятлявi умови для й iснування i тим самим примушуе держави i полiтикiв враховувати природнi фактори.
Все це має безпосереднє вiдношення до внутрiшньої i зовнiшньої полiтики, активiзує полiтичну боротьбу, оскiльки будь-яка iнiцiатива у данiй галузi зачiпає iнтереси рiзних суспiльних груп, впливає на владнi вiдносини. Вiдповiдно новi проблеми з’являються i в сферi мiжнародних вiдносин. У цiлому масштаби нових iмперативiв такi, що геополiтика перестає бути справою окремих держав. Якщо ранiше вона могла характеризуватися як «картографiчне зображення вiдносин мiж головними нацiями, що борються мiж собою», то тепер цього вже недостатньо. Виникла необхiднiсть узгодженої взаємодії всiх членiв мiжнародного спiвтовариства у виробленнi i реалiзацii загалънопланетарноiї геополiтики, спрямованої на врятування цивiлiзацii для майбутнiх поколiнь.

Як вважае росiйський полiтолог К. С. Гаджiсв, нинi починасться етап формування нового типу свiтового спiвтовариства загальнопланетарного масштабу. Воно вiдрiзнятиметься вiд нинiшнього насамперед своєю глобальнiстю, оскiлъки найяскравiшим проявом i показником суспiльних процесiв е передусiм глобалiзацiя: розширення i поглиблення соціальних зв’язкiв та iнститутiв у просторi й часi. Це зумовлено тим, що, з одного боку, на повсякденну дiяльнiсть людей дедалi бiльше впливають події, що вiдбуваються в iнших частинах земної кулi, а з iншого боку, для мiсцевих общин можуть мати важливi глобальнi наслiдки.
Новим для сучасних процесiв глобалiзацiї є поширення соцiальних зв’язкiв на такi сфери дiяльностi, як технологiчна, органiзацiйна, адмiнiстративна, правова тощо, а також постiйне поглиблення тенденцiй до встановлення взаємозв’язкiв через численнi мережi сучасних комунiкацiй та новi iнформацiйнi технології.

Визначення геополiтичних iнтересiв Украiни потребус врахування складної системи iнтересiв рiзних краiн, розкладу сил — економiчних, полiтичних, вiйськових, духовних — у кожному регiонi свiту. Насамперед це стосується найближчих сусiдiв Украiни i краiн глобального значения, що прагнуть знайти власнi iнтереси в Украiнi або самi становлять для неї особливий iнтерес.

Отже, роль геополiтики у свiтовому полiтичному процесi зростає. Це пов’язано, по-перше, з тим, що на полiтичнiй картi свiту вiдбулися глобальнi змiни. Докорiнно змiнився Євразiйський континент, сформувалася Нова Європа, характерними ознаками якої є струнка полiтична органiзацiя, високий рiвень добробуту населения (369 млн чол.), розвинута культура, стабiльнi державнi кордони, сильна валюта (евро). На континентi активiзуються iнтеграцiйнi процеси. Значного авторитету за останнi десятилiття набули такi мiждержавнi iнститути, як Органiзацiя Об’еднаних Нацiй, НАТО, Європейський союз, Рада Європи, ОБСЄ та iншi, якi всiляко сприяють збереженню свiтового геополiтичного балансу.
На початку 90-х рокiв ХХ ст. геополiтичний простiр континенту пережив величезну соцiальнополiтичну трансформацiю, коли понад двадцять краiн Схiдноi i Центральноi Європи повернули на шлях розвитку загальнолюдської цивiлiзацii. Вiдiйшла в минуле колишня бiполярнiсть свiту, з’явилися новi суб’екти полiтичноi дiяльностi, якi мають розробити власнi геостратегй на принципах рiвностiв і взаємоповаги. По-друге, підвищення значения геополiтики як науки i соцiально-полiтичної практики пов’язане з бурхливим розвитком науково-технiчної революцiї, зокрема впровадженням новiтнiх промислових технологiй та засобiв комунiкацiй у глобальних масштабах. Iх розвиток, зокрема поява нових видiв транспорту, новi можливостi доставки ядерних боезарядiв у будь-який куточок планети привели до кардинальних змiн у геополiтичному спiввiдноiпеннi, лiквiдацiї переваги «морських» держав. Тепер i США вiдчули вразливiсть своєї територiї.
Спiвробiтництво мiж державами i народами, за вiдсутностi просторових бар’ерiв, стає дедалi iнтенсивнiшим. Якiснi змiни в геополiтичному просторi спричинює також iнформацiйний фактор. Нинi при спiлкуваннi використовуються не лише традицiйнi друкованi та електроннi засоби — газети, радiо, телебачення, а й комп’ютерні системи з використанням космiчного зв’язку.

По-третє, значущiсть геополiтики як науки зростає з посиленням ролi людської культури, в тому числi полiтичної, формуванням нового свiтогляду, поширенням полiтичного та iдеологiчного плюралiзму, утвердженням унiверсальних загальнолюдських принципiв i цiнностей.
Iсторичний досвiд двох «гарячих» свiтових воєн, довготривалої «холодної», накопичення зброї масового знищення спричинили трансформацiю геополiтичного мислення в напрямi гуманiзму. І хоча у свiтi ще вiдбуваються локальнi конфлiкти, зростає загроза тероризму, людство поступово вiдходить вiд крайнощiв глобального масштабу. В тих країнах, якi здобули нещодавно суверенiтет i можливiсть самостiйно проводити свою зовнiшню полiтику, вкорiнюсться геополiтичне свiтосприйняття, котре не має нiчого спiльного iз завоюваннями та гегемонiзмом. По-четверте, природно-географiчнi чинники для суб’ектiв свiтової полiтики набувають дедалi бiльшого значення з огляду загострення глобальних проблем людства, зокрема екологічної кризи.

Термін „геополітика” наповнюється новим більш гуманістичним змістом. Це дає змогу більш об’єктивно простежити всю складність і багатоманітність взаємозв’язків суспільства з навколишнім географічним середовищем.
  1   2

Схожі:

Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст iconГлобальні проблеми забруднення повітря
Перед людством постійно виникають багаточисельні проблеми, що потребують невідкладного вирішення. Одні з них мають локальний характер,...
Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст iconГлобальні екологічні проблеми людства
Розділ Причини І фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу
Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст icon"Малюю планету – малюю майбутнє"
...
Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст iconВиконав
Отже, сучасні економічні перетворення, демографічні проблеми, криза в політиці, культурі все це відбивається на життєдіяльності сучасної...
Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст iconНнц «Інститут аграрної економіки» наану вступ
Вступ. Бюджетній політиці належить важливе місце в системі державних фінансів. У наукових дискусіях XX ст саме бюджетній політиці...
Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст iconГлоба́льні пробле́ми лю́дства
Глобальні проблеми людства взаємопов'язані охоплюють всі сторони життя людей,стосуються всіх країн народів та верств населення,стосуються...
Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст iconСкуратівський В. А. Палій О. М. Лібанова Е. М. Соціальна політика...
Суттєвим у соціальній політиці є своєчасне внесення коректив у зміст І форми соціального регулювання процесів розвитку соціального...
Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст iconКонкурс для школярів "Вічні образи у світовій літературі"
Незмінним символом нашого журналу є образ Дон Кіхота. "Вічні образи" у світовій літературі — одна з найскладніших тем програми, що...
Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст iconГлобальні інформаційні мережі Білет №

Глобальні проблеми сучачності в світовій політиці Зміст icon«Принципи розвінчування власницького Лондону, проблеми урбанізації...
Розділ Художні засоби викриття соціальної нерівності та проблеми урбанізації у  творчості Ч. Діккенса
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка