Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни
Скачати 185.23 Kb.
НазваКиївський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни
Дата конвертації28.02.2013
Розмір185.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Київський національний університет

Імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин

Кафедра міжнародного права

Заблоцька Л.Г., доцент, канд.юрид.наук
ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Затверджено на засіданні

Кафедри міжнародного права

Від 26 грудня 2002 року

Протокол № 7
Київ - 2002
Навчальна дисципліна “Право міжнародних договорів” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціальності “міжнародне публічне право” напряму 6.0304 - “міжнародні відносини”.

^ Мета та завдання дисципліни. Розкрити поняття права міжнародного договору, його особливості та характерні риси. Особлива увага приділяється ознайомленню студентів з процесом укладання, дії та припинення дії міжнародних договорів та з практикою застосування норм права міжнародного договору.

^ Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин. Навчальна дисципліна “право міжнародних договорів” вивчається студентами відділення міжнародного права на ІУ курсі протягом 8 семестру (лекцій - 18 годин, практичних занять - 14 годин, самостійна робота - 29 годин).

^ Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна “право міжнародних договорів” базується на дисциплінах “міжнародне публічне право”, “історія міжнародного права”, “право міжнародних організацій”. Навчальна дисципліна “право міжнародних договорів” є базовою для дисциплін спеціалізації з міжнародного публічного права.

Інформаційні джерела. Базові підручники, навчальні посібники, хрестоматії (пункт “основна література”). Підручники, посібники, монографії, наукові статті (пункт “додаткова література”). Джерела Інтернету та інші джерела.

^ Контроль знань здійснюється за результатами модульно - рейтингової системи викладання. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 150 бальною шкалою. Оцінювання за формами контролю: поточний - в середньому 30 балів (виступи на лекціях та семінарських заняттях оцінюються до 5 балів), виконання самостійних завдань - 50 балів (кожне завдання до 5 балів), реферати - балів (кожен до 5 балів), підсумковий контроль (іспит) - до 20 балів. Студент, який отримав за результатами поточного контролю, виконання самостійних завдань, написання рефератів та 70 балів і більше допускається до с_eaладання підсумкового іспиту. Студент, який за результатами поточного контролю, виконання самостійних завдань та написання рефератів отримав менше 50 балів, не допускається до підсумкового семестрового контролю і вважається таким, що не виконав усі виді робіт, передбачених навчальним планом за семестр з дисципліни.
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Назва теми

Кількість годинЛекцій

Семін. Занять

Самост. Работа

1

Поняття та система права міжнародних договорів

2

2

4

2

Кодифікація та прогресивний розвиток права міжнародного договора

2

2

4

3

Сторони і право на участь в міжнародних договорах

2

-

4

4

Укладання міжнародного договору

4

4

8

5

Дія договору у часі і просторі

2

2

4

6

Умови дійсності і недійсності міжнародних договорів

2

2

4

7

Припинення та призупинення дії міжнародних договорів

2

2

4

8

Тлумачення міжнародних договорів

2

-

5

Всього годин: 61

18

14

29


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Лекція №1 Поняття та система права міжнародних договорів

1.Поняття та визначення права міжнародних договорів. Роль права міжнародних договорів в сучасних міжнародних відносинах.

2.Система права міжнародних договорів та її елементи. Об’єкт та предмет права міжнародних договорів. Функції права міжнародних договорів.

3.Принципи, норми та інститути права міжнародних договорів.

4. Джерела права міжнародних договорів.
Семінарське заняття 1. Особливості системи права міжнародних договорів ( 2 години).

  1. Суб’єкти права міжнародних договорів

  2. Міжнародна організація як суб’єкт права міжнародних договорів

  3. Джерела права міжнародних договорів.

  4. Міжнародний звичай як джерело права міжнародних договорів.

5. Визначити об'єкт та предмет права міжнародних договорів; суб'єкти та функції права міжнародних договорів.

Література 1-7; 13- 15;

Самостійна робота: (4 години)

1.Підготувати коментар до ст.3 п. ”с” Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.

2.Навести приклади загальних принципів права, як джерел права міжнародних договорів.
Лекція № 2. Кодифікація та прогресивний розвиток права міжнародних договорів ( 2 години)

1.Поняття та визначення кодифікації і прогресивний розвиток права міжнародних договорів. Офіційна та неофіційна кодифікації права міжнародних договорів.

2.Історія кодифікації права міжнародних договорів. Діяльність Ліги Націй в цьому напрямку. Гаванська конвенція про права міжнародних договорів. Доктринальна кодифікація права міжнародних договорів.

3.Розробка Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.

4.Загальна характеристика Віденської конвенції про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями 1986 р.

5.Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів 1978 р.

Семінарське заняття 2. Міжнародний договір і національне законодавство.

1.Міжнародний договір і національне законодавство: питання доктрини та практики.

2.Конституція України про норми міжнародних договорів.

3.Закон України “Про дії міжнародних договорів на території України” від 10 грудня 1991 року.

4.Загальна характеристика Закону України “Про міжнародні договори України” від 22 грудня 1993 року.

Література: 1-7; 13-16;

Самостійна робота (4 години):

1.Проаналізувати Віденську конвенцію про право міжнародних договорів 1969 року.

2.Підготувати пропозиції з удосконалення національного законодавства України щодо дії міжнародних договорів.
Лекція № 3 Сторони і право на участь в міжнародних договорах

1.Сторони в міжнародній угоді. Поняття, категорії та правові наслідки учасників стосовно договору.

2.Юридичний статус учасників переговорів, суб’єктів, що домовляються, учасників договору, суб’єктів, що підписали угоду, первісних учасників.

3.Інститут права на участь в міжнародних договорах. Інститут “свободи участі” в міжнародних договорах.

4.Правоздатність держав укладати договори. Органи, які уповноважені представляти державу чи міжнародну організацію при укладанні договору. Участь в міжнародному договорі і міжнародне-правове визнання.

Література: 1-7; 11; 13; 14; 22

Самостійна робота ( 4 години)

1.Проаналізувати поняття правоздатності держав укладати міжнародні угоди.

2. Дослідити Віденську декларацію про універсальність.

Лекція № 4-5 Укладання міжнародних договорів ( 4 години)

1.Поняття укладання міжнародних договорів. Стадії укладання договору.

2.Договірна ініціатива. Підготовка проекту договору. Повноваження. Переговори. Компроміси. Редакційна робота над підготовкою текстів. Схвалення тексту договору. Прийняття тексту договору.

3.Встановлення автентичності тексту договору. Парафування. Особливості та види підписання міжнародних договорів.

4.Вираження згоди на обов’язковість договору. Способи вираження згоди на обов’язковість договору. Ратифікація міжнародного договору. Приєднання до договору.

5.Функції депозитарію. Реєстрація та її види. Публікування міжнародного договору. Проблеми обліку міжнародних договорів.

6.Інститут застережень. Застереження та заяви до угоди. Заперечення до застережень.

Семінарське заняття 3- 4 ( 4 години) Процедура та особливості укладання міжнародних договорів .

1.Розкрити поняття процесу укладання міжнародних договорів.

2.Перша стадія укладання міжнародних договорів. Юридичні наслідки.

3.Види підписання міжнародних угод та юридичні наслідки.

4.Способи встановлення автентичності міжнародних договорів.

5.Третя стадія укладання міжнародних договорів.

6.Підстадії та юридичні дії укладання міжнародних договорів.

Література : 1; 5; 7; 14;

Самостійна робота (8 годин):

1.Проаналізувати поняття “договірна ініціатива”.

2.Розкрити особливості поняття та процедури надання повноважень.

3.Дослідити доктринальні підходи до існування інституту застережень.

4.Розкрити умови та процедуру прийняття застережень та заперечень до застережень.

Лекція № 6. Дія міжнародного договору у просторі та часі (2 години).

1.Поняття дії міжнародного договору. Набрання чинності.

2. Дія міжнародного договору у часі. Термін дії міжнародного договору. Строкові, безстрокові, невизначено строкові угоди. Пролонгація.

3.Відсутність у міжнародного договору зворотної сили. Поновлення міжнародного договору.

4.Застосування попередніх та нових договорів, укладених з одного й того ж самого питання.

  1. Дія договору у просторі. Територіальна сфера дії міжнародного договору.

Семінарське заняття 5. Особливості застосування міжнародних договорів (2 години).

1.Види дії міжнародних договорів за часом.

2.Особливості територіального застосування договорів.

3.Поняття “третя держава”, види третіх держав. Загальний принцип щодо третіх держав.

Література: 1; 5; 7; 15; 24

Самостійна робота (4 години):

1.Дослідити роль міжнародного звичаю у розширенні територіальної сфери дії міжнародної угоди.

2.Розкрити особливості застосування попередніх та нових договорів, укладених з одного й того ж самого питання.

Лекція № 7 Умови дійсності і недійсності міжнародних договорів.

1.Поняття дійсності міжнародного договору. Презумпція дійсності міжнародного договору в міжнародному праві. Принцип pacta sunt servanta.

2.Правомірність договору. Види недійсності міжнародних договорів.

Юридичні наслідки недійсності міжнародних договорів. Матеріальні та процедурні умови нечинності договору.

3. Протиправні міжнародні договори. Нерівноправні договори. Абсолютна та відносна недійсність міжнародного договору.

Семінарське заняття 6. Зміна, поправки та перегляд міжнародного договору (2 години).

1.Умови та правові наслідки абсолютної недійсності міжнародного договору. Процедура визнання договору нікчемним.

2.Умови та правові наслідки відносної недійсності міжнародного договору. Процедура оспорювання недійсності міжнародного договору.

3.Поправки щодо міжнародних договорів.

4. Перегляд міжнародних договорів.

  1. Укладання угоди inter se.

  1. Література: 1; 5; 7; 15

Самостійна робота (4 години) :

1.Розкрити юридичний зміст принципу pacta sunt servanta.

2.Проаналізувати різні наукові підходи до проблеми недійсності міжнародних договорів.

Лекція №8 Припинення та призупинення дії міжнародного договору (2 години).

1.Припинення дії міжнародних угод. Юридичні підстави припинення дія міжнародних договорів.

2. Види та способи припинення дії міжнародного договору . Закінчення терміну дії договору. Виконання зобов’язань за умовами договору. Взаємна згода на припинення договору. Термін давності. Поява резолютивної умови. Денонсація. Анулювання.

3.Призупинення дії договору. Правові наслідки призупинення, перегляду, припинення дії міжнародного договору. Вплив збройних конфліктів і революцій на дію міжнародних договорів.

4.Перегляд, поновлення, переукладення міжнародного договору.

Семінарське заняття 7. Особливості та види припинення міжнародних договорів (2 години).

1.Невольвоі способи припинення міжнародних договорів та юридичні наслідки такого припинення дії договору.

2. Умови вольових способів припинення міжнародних договорів.

3. Види і умови денонсації міжнародного договору.

4.Умови правомірності анулювання міжнародного договору.

5.Поновлення міжнародного договору.

Література: 1; 5; 7; 15.

Самостійна робота ( 4 години):

1.Проаналізуйте умови можливості правомірного припинення договору шляхом анулювання.

2. Дослідіть юридичні наслідки призупинення міжнародного договору.
Лекція № 9 Тлумачення норм міжнародного договору

1.Поняття, цілі та принципи тлумачення норм міжнародного договору. Концепції тлумачення норм права міжнародного договору та їх відображення у Віденській конвенції про право міжнародного договору 1969 р.

2 Загальні та спеціальні принципи тлумачення міжнародних договорів. Види тлумачення міжнародних договорів за суб'єктами, що тлумачать договір. Офіційне та неофіційне тлумачення; тлумачення міжнародне та внутрішньодержавне.

3.Засоби тлумачення: мовне або граматичне; логічне, систематичне; історичне; звичайне. Поширене та обмежене тлумачення.

Література: 5; 7; 8; 10; 17.

Самостійна робота ( 4 години):

  1. Проаналізуйте процедуру найефективнішого способу тлумачення міжнародних договорів.

  2. Розгляньте практику тлумачення норм міжнародного договору міжнародними судовими органами.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Сторони в міжнародному договорі.

2.Договірна ініціатива.

3.Юридичний зміст принципу pacta sunt servanta.

4.Односторонні міжнародні договори.

5.Аналіз законодавства України щодо міжнародних договорів.

6.Співвідношення норм міжнародного та внутрішньодержавного права.

7.Сучасні підходи до принципу універсальності в праві міжнародного договору.

8.Застереження та заперечення до застережень.

9.Абсолютна недійсність договорів та процедура оголошення .

10.Систма принципів права міжнародного договору.

11.Система принципів тлумачення міжнародних договорів.

12.Контроль за виконанням міжнародних договорів.

13.Форма міжнародного договору.

14.Правонаступництво щодо міжнародних договорів.

15.Практика України щодо правонаступництва в галузі міжнародних договорів.

16.Укладання міжнародних договорів за участі міжнародних організацій.

17.Реалізація норм міжнародного договору.
^ ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ:

1.Система права міжнародних договорів та її елементи.

2.Інститути права міжнародних договорів

3.Об”єкт та предмет права міжнародних договорів

4.Суб”єкти права міжнародних договорів

5.Функції права міжнародних договорів

6.Кодифікація і прогресивний розвиток права міжнародних договорів

7.Джерела права міжнародних договорів

8.Сторони в міжнародному договорі

9.Право на участь в міжнародних договорах

10.Органи, що уповноважені представляти державу при укладанні договору

11.Міжнародна організація як сторона в міжнародному договорі

12.Стадії укладання договору.

13.Перша стадія укладання міжнародного договору

14.Друга стадія укладання міжнародного договору

15.Третя стадія укладання міжнародного договору

16.Ратифікація міжнародного договору

17.Застереження та заяви до угоди

18.Поняття дії міжнародного договору

19.Набрання чинності міжнародного договору

20.Термін дії міжнародного договору

21.Поновлення міжнародного договору

22.Дія договору у просторі.

23.Застосування попередніх та нових договорів, укладених з одного й того ж самого питання

24.Поняття “третя держава”, види третіх держав.

25.Поняття чинності міжнародного договору

26.Правомірність договору. Підстави недійсності міжнародного договору

27.Поправки щодо міжнародних договорів

28.Перегляд міжнародних договорів

29.Укладання угоди inter se

30.Припинення дії міжнародних угод

31.Юридичні підстави припинення міжнародних угод

32.Види та засоби припинення міжнародних угод

33.Вольові та невольові види припинення міжнародних договорів

34.Денонсація міжнародного договору

35.Анулювання міжнародного договору

36.Неможливість виконання умов угоди

37.Призупинення дії договору

38.Правові наслідки призупинення, перегляду міжнародного договору

39.Перегляд, поновлення, переукладення міжнародного договору

40.Контроль за забезпеченням виконання міжнародного договору

41.Міжнародні засоби контролю за виканням міжнародного договору

42.Національні засоби контролю за виконанням міжнародних угод

43.Порушення міжнародних угод і міжнародна відповідальність

44.Особливості укладання міжнародних договорів між державами та міжнародними організаціями

45.Порядок та стадії укладання договопів за участю міжнародних організацій

46.Особливості підписання угод за участю міжнародних організацій

47.Дія та застосування договорів за участю міжнародних організацій

48.Особливості контролю за виконанням міжнародних угод, стороною яких є міжнародна організація

49.Поняття цілі та принципи тлумачення норм міжнародних договорів

50.Доктринальні підходи до тлумачення норм міжнародних договорів

51.Види тлумачення договорів

52.Засоби тлумачення міжнародних договорів

53.Поширине та обмежене тлумачення

54.Правоздатність держав укладати міжнародні договори

55.Прийняття тексту договору

56.Встановлення автентичності тексту договору

57.Засоби вираження згоди на обов'язковість договору

58.Прийняття застережень та заперечення проти них

59.Юридичні наслідки прийняття застережень та заперечень проти них

60.Загальне правило, щодо третьої сторони

61.Загальна характеристика Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.

62.Загальна характеристика Віденської конвенції про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями

63.Загальна характеристика Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо договорів

64.Конституція України про міжнародний договір

65.Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” від 10 грудня 1991 року

66.Загальна характеристика Закону України “Про міжнародні договори України” від 22 грудня 1993 року

66.Форма та назва міжнародного договору та її значення

67.Характеристика Статуту ООН як договору особливого значення

ЛІТЕРАТУРА:

а) основна

1.Курс міжнародного права в 7-ми томах. Т.4. М., "Наука",1990

2.Підручник Міжнародне право. М., Юридична література.1994

3.Підручник Міжнародне право. М., Юридична література,1996

4.Міжнародне право в документах. М.,1982.

5.Віденська конвенція про право міжнародних договорів. Коментарі. М. 1997 р.

6. Дмітрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. К. 2001 р.

7. Лукашук І.І. Міжнародне право. Особлива частина. М.1997 р.

8..Лукашук О.І.Тлумачення норм міжнародного права.К.,1980

9.Лукашук І.І. Міжнародне право в судах держав. М.1993 р.

10.Лукашук І.І., Лукашук О.І. Тлумачення норм міжнародного права. М.2000 р.

11. Лукашук І.І., Лукашук О.І. Право на участь в міжнародних договорах// Рад. держ. і право.1985 №4

12. Пітер Маланчук. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. Харків.2000

13..Нгуен Куок Динь. Міжнародне публічне право. К.2000 р.

14.Талалаєв А.М.Право міжнародних договорів: Загальні питання.М.,1980

15. Талалаєв А.М.Право міжнародних договорів: Дія та застосування.М.,1985

16.Талалаєв А.М. Право міжнародних договорів: Договори за участю міжнародних організацій. М., 1989

б) додаткова

17..Євінтов В.І. Багатомовні договори в сучасному міжнародному праві. К.1981

18.Черниченко С.В. Теорія міжнародного права. М.1999 р.

19.Чубарєв В.Л. Елементарний курс права міжнародних договорів. Нвчальний посібник. К.2001 р.

20. Мережко О.О. Право міжнародного договору: питання теорії і практики. К. 2002 р.

21.Ульянова Н.М.Загальні багатосторонні договори в сучасних міжнародних відносинах.К.,1981.

22.Лукашук І.І.Сторони в міжнародних договорах. М.1966.

23.Ріяка В.О.Ратифікація міжнародних договорів, К.1983.

24.Іванов С.І. Дія у часі міжнародних договорів та договірних норм. Свердловськ.1982.

25.Каламакарян Р.О. Фактор часу в праві міжнародних договорів. М.,1989.

26.Муравйов В.І.Договірний механізм європейських товариств та його характерні риси // Вісник КДУ.1981. №13.

27.Перетерський І.С.Тлумачення міжнародних договорів. М., 1959 р.

28.Тіунов О.І. Принципи дотримання договорів в міжнародному праві. Пермь, 1976

29.Шуршалов В.М. Право міжнародних договорів. М., 1979.

Схожі:

Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут...
Навчальна дисципліна “Історія міжнародних економічних відносин” є складовою освітньо – професійної програми підготовки фахівців за...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут...
Головні історичні віхи Демографічна характеристика Коротка характеристика політичного устрою Республіки Молдови
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни icon5. Політичній конфлікт, його визначення 2 та ідентифікація
...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни iconЧерінько Ігор Павлович, аспірант Інституту міжнародних відносин кну...
Черінько Ігор Павлович, аспірант Інституту міжнародних відносин кну імені Тараса Шевченка, кафедра міжнародних організацій І дипломатичної...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни iconРобоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна «Теорія міжнародних відносин» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни iconОсобливості перекладу рекламних матеріалів у розділі “кар'єра” на...
Студент 4-го курсу Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут Філології, Кафедра теорії та практики перекладу...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни iconІнститут міжнародних відносин
У цьому зв’язку важливе значення надається розгляду класичних традицій вивчення міжнародних відносин в історії суспільно-політичної...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни iconКиївський національний університет імені тараса шевченка
...
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни iconОсновні шляхи оптимізації функціонально-компонентної структури Київської...
Гладкий О. В., асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Географічний факультет. Вул. Васильківська, 90. 03022....
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин право міжнародних договорів робоча навчальна програма дисципліни iconКиївський університет імені Бориса Грінченка Інститут післядипломної...
Напиши замітку до шкільної газети (веб-сайта) (обсяг – 1,5-2 стор.) про одну з названих нижче подій. Добери до замітки заголовок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка