Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні»
Скачати 65.69 Kb.
НазваТема: «Правова охорона промислових зразків в Україні»
Дата конвертації22.03.2013
Розмір65.69 Kb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
Курсова робота

Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні»
ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….2-3

РОЗДІЛ 1. Становлення та розвиток інституту охорони прав на промислові зразки……………………………………………………………………………4-8

РОЗДІЛ 2. Теоретико-методологічні аспекти правової охорони промислових зразків:

2.1. Поняття промислових зразків………………………………………8-10

2.2. Критерії охороноздатності промислових зразків………………...11-12

2.3. Порядок видачі патенту України на промисловий зразок……….13-15

2.4. Зарубіжний досвід охорони прав на промислові зразки…………16-19

РОЗДІЛ 3. Захист прав на промислові зразки

3.1. Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки………………………………………………………………………….20-23

3.2. Цивільно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки………………………………………………………………………….24-26

3.3 Кримінально-правове регулювання охорони прав на промислові зразки………………………………………………………………………….27-28

3.4. Міжнародно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки………………………………………………………………………….29-31

РОЗДІЛ 4. Удосконалення механізму правового регулювання охорони прав на промислові зразки………………………………………………………...32-34

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………35-36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………....37-39
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Міжнародно-правові акти:

 1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

 2. Гаазька угода з міжнародного депонування промислових зразків від 06.11.25 р. (переглянута 28 листопада 1960 року). Дата приєднання України: 17.01.2002 р.

 3. Гаазький Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків: ООН; Акт, Протокол, Міжнародний документ вiд 28.11.1960

 4. Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків від 8 жовтня 1968 року, зі змінами від 28 вересня 1979 року.

 5. Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року (переглянутий 2 жовтня 1979 р., 3 лютого 1984 р.) Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р.

 6. Germany: Designs (Copyright Models), Law (Consolidation), 11/01/1876 (25/10/1994)

 7. France: Industrial Property (Part II), Code (Consolidation), 01/07/1992 (05/02/1994), No. 92-597 (No. 94-102)

 8. Japan: Designs, Law (Consolidation), 13/04/1959 (14/12/1994), No. 125 (No. 116)

 9. Italy: Designs (No. 98/71/EC), Legislative Decree (Amendment), 12/04/2001, No.

Національне законодавство:

 1. Конституція України, (ВВР) від 28 червня 1996 року. Зі змінами від від 30.09.2010

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (ВВР) 7 грудня 1984 року N8073-X

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV

 4. Кримінальний кодекс України, (ВВР) від 5 квітня 2001 року N 2341-III

 5. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки», (ВВР) від 15 грудня 1993 року.

 6. Закон України «Про приєднання України до Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків», (ВВР) 17 грудня 2008 року N 684-VI

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від від 27 серпня 1997 р. N 938 «Про затвердження Положення про представника у справах інтелектуальної власності патентного повіреного».

 8. Наказ Міністерства освіти і науки України N 198 від 18.03.2002 «Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок».

 9. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок. Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України 18.02.2002 N 110 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України6 березня 2002 р. за N 226/6514.

 10. О промышленных образцах (рисунках и моделях): Постановление ЦИК и СНК СССР // Свод Законов СССР. – 1924. - № 9.

 11. Положение о промышленных образцах: Постановление ЦИК и СНК СССР № 60/946 от 17 мая 1936года // Вестник Комитета по делам изобретений.–1936.– № 6.

 12. О промышленных образцах . Постановление Совета Министров СССР от 9 июня 1965 года // Свод Правил СССР. – 1965.

Спеціальна література:

 1. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве./ С.С. Алексеев.– М., 1966. – 187 с.

 2. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М/ Практическое пособие «Интелектуальная собственность. Законодательство и практика применения»: Москва, 1997. - 320 с.

 3. Березанська Вероніка. Зміст права на промисловий зразок. Публікація:01.03.2008

 4. Гаврилов Э.П. О правовой охране промышленных образцов в СССР / Э.П. Гаврилов //Вопросы изобретательства – 1975.– №7. – 211с.

 5. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. Юристъ, 2004. - 240 с.

 6. Державне підприємство «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ)

 7. Довгий С.О.,. Жаров В.О, Зайчик В.О. та ін. /Охорона інтелектуальної власності в України – К.: Форум, 2002. – 319 с.

 8. Жаров В.О. Право інтелектуальної власності в системі права України. Навчальний посібник. - К.: Ін-т. інтелект, власн. і права, 2005. - 108 с.

 9. Кирзнер А. И. Патентное и авторское право. / А.И. Кирзнер, В.В. Покровський. – Л-д., 1927. – 286 с.

 10. Лакомкина Т.Н. Мировые тенденции развития систем правовой охраны промышленных образцов/Т.Н.Лакомкина-М.: Роспатента, 2004. – 110 с С. 72

 11. Лало В.М. До історії становлення державної системи охорони промислової власності України. / В.М. Лало, А.М. Ферчук// Інтелектуальна власність –№ 6. – 2005.

 12. Макода В.Є.Правова охорона промислових зразків в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Макода Володимир Євгенович. — К., 2001. – 190 с.

 13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка.- К.: Атіка, 2005. -1063 с.

 14. Охорона інтелектуальної власності в України / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчик та ін. – К.: Форум, 2002.– 319 с

 15. Святоцького О.Д. Охорона промислової власності в Україні: [монографія]/ За редакцією В. Л. Петрова. – К: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999.- 400с

 16. Чомахашвілі О.Ш. Охорона прав на промислові зразки в зарубіжних країнах / О.Ш. Чомахашвілі // Адвокат. – 2008. - № 5.

ВИСНОВКИ

Надзвичайно важливим для суспільства та держави є стан належної правової охорони прав на об’єкти промислової власності, оскільки саме промислова власність у більшій мірі виступає тим рушійним фактором, який здатний надати прискореного темпу розвитку економіки країни, її промислового потенціалу, стимулювати розвиток підприємницької активності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а звідси – забезпечити достойні умови життя громадянам держави. З погляду на глобальність та важливість завдань, які вирішуються у тому числі і через забезпечення гарантованості прав на об’єкти промислової власності стає зрозумілою постійна увага керівництва нашої держави, а також міжнародної спільноти до питань охорони прав на промислові зразки в Україні. Наслідком цього стало створення національної системи охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, яка, на сьогоднішній день, складається із значної кількості державних та недержавних інституцій, покликаних у тій або іншій мірі здійснювати управлінський вплив на суспільні відносини, що виникають у сфері інтелектуальної власності. Але, не дивлячись на факт існування розгалуженої системи зазначених органів (організацій), результативність їх діяльності не можна визнати задовільною.

У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової проблеми, що полягає у необхідності вдосконалення механізму правового регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні, визначення правових засад діяльності державних органів щодо охорони прав на промислові зразки, специфіки форм і методів їх регулювання.

На основі вивчення праць вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців та практики правового регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні дано визначення таких понять:

 1. промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання, що являє собою вирішення промислового виробу у вигляді креслення, малюнку, фотографії;

 2. права на промисловий зразок – це система виключних прав на результати інтелектуальної діяльності у сфері промислового дизайну;

 3. механізм правового регулювання охорони прав на промислові зразки – це система усіх юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини у сфері набуття, здійснення та захисту прав на промислові зразки.

У результаті дослідження запропоновано використання позитивного зарубіжного досвіду, а саме:

– досвід Німеччини – з надання заявнику двох пільг одночасно: щодо розкриття промислового зразка і з відстрочки публікації;

– досвід Франції – з надання охорони назві промислового зразка та кодифікації норм права у сфері інтелектуальної власності;

– досвід Японії – з законодавчого закріплення санкцій за помилкове маркування, яке призводить до порушення прав на промисловий зразок;

– досвід Канади – з проведення експертизи та відповідальність заявника за запозичення промислового зразка.

Завдяки впровадженню зазначеного зарубіжного досвіду система охорони прав на промислові зразки в Україні стане більш сприятливою для заявника, що надасть можливість дієвого захисту даних прав.

Основними тенденціями розвитку правових та організаційних засад правового регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні є: а) удосконалення та гармонізація вітчизняного законодавства у сфері охорони прав на промислові зразки з європейським та міжнародним законодавством, а саме створення більш сприятливим правових умов для набуття, здійснення та захисту прав на промислові зразки; б) зміна змісту та меж державного впливу у сфері охорони прав на промислові зразки; в) удосконалення форм та методів правового регулювання охорони прав на промислові зразки; г) удосконалення системи заходів, які будуть сприяти формуванню правової свідомості громадян.

Схожі:

Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні» iconПравова охорона земель в Україні
Предметом дослідження виступає правова охорона земель, як система правових держави, що спрямовані на раціональне використання земель,...
Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні» icon2. Правова охорона праці жінок Правова охорона праці жінок взагалі...
...
Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні» iconКолекція зразків генофонду культури
Положення про реєстрацію колекцій зразків генофонду рослин у національному центрі генетичних ресурсів рослин україни
Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні» iconДіагностика та попередження банкрутства промислових підприємств
Розглянуто основні підходи щодо діагностики банкрутства промислових підприємств та проаналізовано доцільність їх використання у сфері...
Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні» iconРеферати повинні ві Ессе тема «Нормативно правова регламентація діяльності...
Реферат вступ, висновки, список літератури, обсяг 10 сторінок. 5 джерел використаних; зміст – два джерела; здати в перший день сесії...
Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні» iconТема: Правова поведінка

Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні» iconУрок 7 кл. Тема: “Різноманітність земноводних. Значення земноводних...
Тема: Різноманітність земноводних. Значення земноводних у природі та житті людини. Охорона земноводних
Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні» iconЫм постулатом Бендера было чтить уголовный кодекс
Основна функція охорона відповідальність. Охорона усіх суспільних відносин, благ та цінностей
Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні» iconТема: «Охорона прав споживачів»
Вступ
Тема: «Правова охорона промислових зразків в Україні» iconПро затвердження опису зразків документів про професійно-технічну освіту
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №979 "Про затвердження зразків документів про професійно-технічну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка