Кодекс торговельного мореплавства україни
НазваКодекс торговельного мореплавства україни
Сторінка1/14
Дата конвертації22.03.2013
Розмір1.68 Mb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
К О Д Е К С
ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, NN 47, 48, 49, 50, 51,

52, ст.349 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 277/94-ВР від 09.12.94 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 590/97-ВР від 21.10.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 5

N 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 }
{ Щодо визнання конституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 21-рп/2004 ) від 15.12.2004 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2705-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.427

N 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184

N 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 }


{ У тексті Кодексу слова "арбітражний суд" в усіх

відмінках замінено словами "господарський суд"

у відповідному відмінку згідно із Законом

N 762-IV від 15.05.2003 }


Р О З Д І Л I
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА
Стаття 1. Завдання Кодексу торговельного мореплавства України
Кодекс торговельного мореплавства України регулює відносини,

що виникають з торговельного мореплавства.

Під торговельним мореплавством у цьому Кодексі розуміється

діяльність, пов'язана з використанням суден для перевезення

вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських

промислів, розвідки та видобування корисних копалин, виконання

буксирних, криголамних і рятувальних операцій, прокладання кабелю,

також для інших господарських, наукових і культурних цілей.
Стаття 2. Право на торговельне мореплавство
Діяльність, що входить у поняття "торговельне мореплавство",

відповідно до статті 1 цього Кодексу можуть провадити суб'єкти

господарювання за наявності в них відповідної ліцензії, якщо її

отримання передбачено законом.

( Стаття 2 в редакції Закону N 3370-IV ( 3370-15 ) від

19.01.2006 )
Стаття 3. Регулювання торговельного мореплавства і умов праці

на морському транспорті
Держава здійснює регулювання торговельного мореплавства через

Міністерство транспорту України та відповідні центральні органи

державної виконавчої влади.

Відповідно до цього Кодексу, інших актів чинного

законодавства та міжнародних договорів України Міністерство

транспорту України в межах своєї компетенції затверджує правила,

інструкції та інші нормативні документи з питань торговельного

мореплавства, що є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних

осіб.

Правила перевезення вантажів, пасажирів і багажу

розробляються за участю заінтересованих міністерств і відомств

України і затверджуються Міністерством транспорту України.

Правила перевезення пошти затверджуються Міністерством

транспорту України за погодженням з Міністерством зв'язку України.

Правила перевезення в прямому змішаному і прямому водному

сполученні затверджуються Міністерством транспорту України.

Спеціальні правила експлуатації риболовних суден

затверджуються Міністерством рибного господарства України.
Стаття 4. Застосування загальних засад законодавства

України
До цивільних, адміністративних, господарських та інших

правовідносин, що виникають із торговельного мореплавства і не

врегульовані цим Кодексом, відповідно застосовуються правила

цивільного, адміністративного, господарського та іншого

законодавства України.
Стаття 5. Застосування права у зв'язку з заподіянням

судном шкоди
У разі заподіяння судном шкоди, що не передбачена статтями

296 і 314 цього Кодексу, відшкодування завданих збитків

регулюється законодавством держави, де мала місце дія або інша

обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди,

а якщо шкода заподіяна у відкритому морі, - законодавством

держави, під прапором якої плаває судно.
Стаття 6. Застосування іноземного законодавства
Включення в договори, передбачені цим Кодексом, умов про

застосування іноземного законодавства і звичаїв торговельного

мореплавства дозволяється у разі, коли сторони можуть відповідно

до цього Кодексу відступати від його правил.
Стаття 7. Міжнародні договори України з питань торговельного

мореплавства
Міжнародні договори України з питань торговельного

мореплавства застосовуються в Україні в порядку, передбаченому

Законом України "Про міжнародні договори України" ( 3767-12 ).
Стаття 8. Вибір суду або арбітражу
Майнові спори, що виникають у зв'язку з договором або іншими

цивільно-правовими відносинами, пов'язаними з торговельним

мореплавством і віднесеними до компетенції Морської арбітражної

комісії при Торгово-промисловій палаті України (Морська арбітражна

комісія), розглядаються цією комісією за наявності згоди сторін.

Майновий спір, пов'язаний з торговельним мореплавством, в

якому бере участь іноземна юридична або фізична особа, може бути

за згодою сторін передано на розгляд іноземного суду або

арбітражу.
Стаття 9. Розрахункова одиниця
Розрахунковою одиницею, зазначеною у статтях 181, 194, 309,

318, 352 цього Кодексу, є одиниця "спеціального права

запозичення", визначена Міжнародним валютним фондом. Суми,

зазначені у статтях 181, 194, 309, 318, 352 цього Кодексу,

переводяться в національну валюту України за офіційним курсом цієї

валюти до одиниці "спеціального права запозичення", що

публікується Національним банком України на день створення

обмежувального фонду, а якщо обмежувальний фонд не створюється -

на день здійснення платежу.
Стаття 10. Державний нагляд за торговельним мореплавством
Державний нагляд за торговельним мореплавством в Україні

покладається на Міністерство транспорту України, що здійснює

контроль за дотриманням законодавства про мореплавство і

міжнародних договорів України щодо мореплавства, а також нагляд за

станом морських шляхів і загальне керівництво державною

реєстрацією морських суден, дипломуванням спеціалістів морського

флоту, рятувальною і лоцманською службою.

Державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибної

промисловості, дотриманням міжнародних договорів України в галузі

регулювання риболовства здійснює Міністерство рибного господарства

України.
Стаття 11. Тарифи
Тарифи на морське перевезення пасажирів і багажу в

прибережному плаванні, а також правила застосування цих тарифів

затверджуються у порядку, встановленому чинним законодавством

України.
Стаття 12. Відведення землі та водного простору для

торговельного мореплавства
Відведення землі та водного простору для торговельного

мореплавства, а також будівництва або будь-якої роботи в зоні дії

навігаційного обладнання і морських шляхів повинно бути

погоджено з Міністерством транспорту України та місцевими органами

влади і самоврядування.

Юридичні і фізичні особи, які порушили правила цієї статті,

зобов'язані на вимогу Міністерства транспорту України здійснити в

зазначений ним термін за власний рахунок знесення, перенесення або

необхідні зміни будівель і споруд, що створюють перешкоди

судноплавству або дії засобів навігаційного обладнання.
^ ГЛАВА 2. СФЕРА ДІЇ КОДЕКСУ ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ
Стаття 13. Застосування норм Кодексу торговельного

мореплавства України
Правила цього Кодексу поширюються:

на морські судна - під час їх прямування як морськими

шляхами, так і річками, озерами, водосховищами та іншими водними

шляхами, якщо спеціальним законодавством чи міжнародними

договорами України не встановлено інше;

на судна внутрішнього плавання - під час їх прямування

морськими шляхами, а також річками, озерами, водосховищами та

іншими водними шляхами під час здійснення перевезення із заходом в

іноземний морський порт і у випадках, передбачених статтями 297 і

327 цього Кодексу.

Правила цього Кодексу, за винятком передбачених у ньому

випадків, не поширюються на судна, що плавають під

військово-морським прапором України.

До морських військових перевезень правила цього Кодексу

застосовуються в частині, не передбаченій спеціальним

законодавством, що регулює ці перевезення.

До перевезень у прямому змішаному і прямому водному

сполученні, що здійснюються за участю морського транспорту,

правила цього Кодексу застосовуються в зазначених у ньому

випадках, а також в частині, не передбаченій спеціальним

законодавством, що регулює такі перевезення.
Стаття 14. Колізійні норми
Правила цього Кодексу, що містяться у зазначених нижче

розділах і главах, застосовуються:

1) у розділі II "Судно" (за винятком статті 40 цього Кодексу)

і в розділі III "Екіпаж судна" - до суден, що зареєстровані в

Україні;

2) у розділі IY "Морський порт" - до морських невійськових

портів України;

3) у главі 3 "Морська лоцманська служба" розділу IY - до

відносин, що виникають у зв'язку з проведенням суден державними

морськими лоцманами України на підходах до портів України, в межах

вод цих портів, а також між цими портами;

4) у главі 6 "Майно, що затонуло в морі" розділу IY - до

відносин, що виникають у зв'язку з затонулим майном у межах

територіального моря і внутрішніх морських вод України;

5) у главі 7 "Морські протести" розділу IX - у разі, коли

морський протест заявляється нотаріусу або іншій посадовій особі;

6) у главі 1 "Межі відповідальності судновласника" розділу Х

- до судновласників, судна яких плавають під Державним прапором

України.

Межі відповідальності судновласника та оператора ядерного

судна, що плаває під прапором іноземної держави, регулюються

законом держави, під прапором якої плаває судно. Якщо ці межі

нижчі від установлених цим Кодексом, то під час розгляду спору про

відповідальність у суді або господарському суді України

застосовуються положення цього Кодексу;

7) у главі 2 "Привілейовані вимоги" розділу Х - у разі, коли

спір розглядається в Україні;

8) у розділі XI "Претензії та позови" - у тому разі, коли

відповідні відносини регулюються правилами цього Кодексу.

Відносини за договорами морського перевезення вантажів,

фрахтування судна на термін, фрахтування судна без екіпажу,

лізингу, буксирування, морського страхування регулюються

законодавством держави за згодою сторін, а за договором морського

перевезення пасажира і морського круїзу - також тим, що зазначено

у пасажирському квитку.

У разі відсутності згоди сторін щодо застосування права

відносини сторін регулюються законодавством тієї держави, де

заснована, має основне місце діяльності або постійного перебування

сторона, що є:

а) перевізником - у договорі морського перевезення і

морського круїзу;

б) судновласником - у договорах фрахтування судна на термін і

фрахтування судна без екіпажу;

в) лізингодавцем - у договорі лізингу;

г) власником судна, що здійснює буксирування, - у договорі

буксирування;

д) страховиком - у договорі морського страхування.

Сторони мають право відійти у договорі від правил цього

Кодексу, що стосується відповідного договору, якщо цими правилами

не встановлено інше.
Р О З Д І Л II
^ СУДНО
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Стаття 15. Поняття судна
Торговельне судно в цьому Кодексі означає самохідну чи

несамохідну плавучу споруду, що використовується:

1) для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для

рибного чи іншого морського промислу, розвідки і добування

корисних копалин, рятування людей і суден, що зазнають лиха на

морі, буксирування інших суден та плавучих об'єктів, здійснення

гідротехнічних робіт чи піднімання майна, що затонуло в морі;

2) для несення спеціальної державної служби (охорона

промислів, санітарна і карантинна служби, захист моря від

забруднення тощо);

3) для наукових, навчальних і культурних цілей;

4) для спорту;

5) для інших цілей.

Риболовне судно у цьому Кодексі - це будь-яке торговельне

судно, що використовується для рибного або іншого морського

промислу.

Знаряддя промислу є невід'ємною частиною риболовного судна, у

зв'язку з чим морські події, пов'язані з пошкодженням знарядь

промислу риболовного судна іншими суднами, класифікуються як

зіткнення суден у морі.

Ядерне судно в цьому Кодексі - це судно, що обладнане ядерною

енергетичною установкою.
Стаття 16. Форми власності на судно
Судна України можуть перебувати у всіх формах власності, якщо

інше не передбачено законодавчими актами України.

Ядерне судно має перебувати тільки у державній власності.
Стаття 17. Відчуження державних суден
Відчуження іноземній державі, іноземній юридичній чи фізичній

особі судна, що перебуває у державній власності, здійснюється

згідно з чинним законодавством України.
Стаття 18. Судновий імунітет державних суден
На судна, що перебувають у державній власності, не може бути

накладено арешт чи стягнення без згоди органу, який здійснює

управління майном, що перебуває у державній власності, якщо ці

судна використовуються виключно для несення державної служби.
Стаття 19. Майнові права на судна, що будуються, і судна,

що перебувають за межами України
Право власності на судно, що будується, регулюється

законодавством держави, на території якої перебуває таке судно,

якщо договором на будівництво судна не встановлено інше.

Право власності та інші майнові права на судна, що

перебувають за межами України, а також виникнення, зміна та

припинення цих прав регулюються законодавством держави, під

прапором якої плаває судно.
Стаття 20. Поняття судновласника і власника судна
Судновласником у цьому Кодексі визнається юридична або

фізична особа, яка експлуатує судно від свого імені, незалежно від

того, чи є вона власником судна, чи використовує на інших законних

підставах.

Власником судна є суб'єкт права власності або особа, яка

здійснює відносно закріпленого за нею судна права, до яких

застосовуються правила про право власності.
Стаття 21. Ідентифікація судна
Судно повинно мати свою назву. Назву судну присвоює

власник. Будь-якому судну, що має обладнання зв'язку, присвоюється

позивний сигнал, а також, залежно від його технічної оснащеності,

- ідентифікаційний номер суднової станції супутникового зв'язку і

номер вибірного виклику суднової радіостанції.

Порядок присвоєння судну назви та ідентифікаційного номера

суднової станції супутникового зв'язку визначається Міністерством

транспорту України.

Порядок присвоєння судну позивного сигналу, номера вибірного

виклику суднової станції визначається Міністерством зв'язку

України.
Стаття 22. Технічний нагляд за морськими суднами
Технічний нагляд за морськими суднами, незалежно від форм

власності судна і його власника, та їх класифікація здійснюються

класифікаційним товариством, обраним судновласником.

Класифікаційне товариство здійснює технічний нагляд за:

1) пасажирськими, наливними суднами, суднами, призначеними

для перевезень небезпечних вантажів, а також буксирами незалежно

від потужності головних двигунів і валової місткості;

2) самохідними суднами, не зазначеними в пункті 1 цієї

статті, з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше;

3) суднами, не зазначеними в пунктах 1 і 2 цієї статті,

валовою місткістю 80 одиниць і більше.

Технічний нагляд за суднами, що не підлягають нагляду

класифікаційного товариства, залежно від валової місткості та

потужності головного двигуна здійснюється в порядку, визначеному

Кабінетом Міністрів України.

Нагляд за виконанням на суднах вимог міжнародних договорів

України здійснюється класифікаційним товариством за дорученням

Кабінету Міністрів України.
Стаття 23. Допуск судна до плавання
Судно може бути допущене до плавання тільки після того, як

буде встановлено, що воно задовольняє вимоги безпеки мореплавства,

охорони людського життя і навколишнього природного середовища.
Стаття 24. Допуск суден внутрішнього плавання до

виходу в море
Вимоги, яким повинні відповідати судна внутрішнього плавання

України, що виходять в море, а також межі районів морського

плавання цих суден установлює класифікаційне товариство.
Стаття 25. Заходження ядерного судна у води України
Ядерне судно має право зайти в територіальне море України за

усіх таких умов:

а) якщо порт оголошено відкритим для заходження ядерних

суден;

б) якщо інформацію про безпеку цього судна заздалегідь подано

Міністерству транспорту України і Міністерству охорони

навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України;

в) якщо Міністерство транспорту України і Міністерство

охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки

України не забороняє це заходження.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Кодекс торговельного мореплавства україни icon9. Управління поточними витратами торговельного підприємства
Сутність поточних витрат та витрат обігу торговельного підприємства, їх класифікація
Кодекс торговельного мореплавства україни icon7: Управління трудовими ресурсами торговельного підприємства
Характеристика трудових ресурсів торговельного підприємства та задачі управління ними
Кодекс торговельного мореплавства україни iconКодекс України, Закон, Кодекс вiд 10. 12. 1971 №322-viii

Кодекс торговельного мореплавства україни iconГосподарський кодекс україни
Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні І регулює господарські відносини, що виникають у процесі
Кодекс торговельного мореплавства україни iconГосподарський кодекс україни
Цей Кодекс визначає основні засади господарювання в Україні І регулює господарські відносини, що виникають у процесі
Кодекс торговельного мореплавства україни iconКодекс України
Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми
Кодекс торговельного мореплавства україни iconНа М’ячина Валентина Георгійовича, кандидата технічних наук, доцента...
Дніпропетровському металургійному інституті за темою „Розробка складу І технології отримання силикомарганця з алюмінієм, стабілізованого...
Кодекс торговельного мореплавства україни icon{ Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки,...
Кодекс торговельного мореплавства україни iconКодекс адміністративного судочинства україни
Кодекс адміністративного судочинства України визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції,...
Кодекс торговельного мореплавства україни iconЗавдання та призначення українського кримінального права
Тому кримінальний кодекс України був І залишається одним з нормативних актів,які змінюються най більше динамічно. Новий кримінальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка