Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Скачати 337.37 Kb.
НазваДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка1/4
Дата конвертації22.03.2013
Розмір337.37 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИДніпропетровськ – 2007

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
нормативної дисципліни


ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ”

з підготовки фахівців освітньо-професійного рівня „спеціаліст” за спеціальністю „Правознавство”^
Форма навчання стаціонарна, заочна

(стаціонарна, заочна)

Плани семінарських занять з дисципліни “Юридична деонтологія” // Укладач: канд. філософських наук Ю.О.Наріжний. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 27 с.

Рецензенти:

^ Талдикін О.В. – канд.. юрид. наук, доцент кафедри теорії і історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Васьковський Р.Ю. – канд.. істор. наук, заступник начальника кафедри теорії і історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


Плани семінарських занять розглянуто на засіданні кафедри теорії та історії держави і права. Протокол №1 від 2 вересня 2007 року.


^ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Семінарські заняття з юридичної деонтології у навчальному процесі проводяться з метою поглибленого вивчення даної дисципліни й опанування її методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення курсантами питань програмового матеріалу.

Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності курсантів, поглибленню їх інтересу до науки та наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок і вмінь публічного виступу, участі у дискусії.

Семінарські заняття є важливим компонентом навчального процесу не тільки для перевірки знань курсантів, а й також для культивування якісного рівня знань, обґрунтованих правильними судженнями і висновками.

Головна мета семінарських занять з дисципліни – допомогти курсантам належним чином опанувати курс “Юридична деонтологія” та засвоїти предмет цієї науки.

Основні завдання семінарських занять з юридичної деонтології полягають теж у засвоєнні загальної схеми правничої діяльності – як практичної, так і наукової та навчальної, – а також низки інших питань. Дана навчальна дисципліна має ввести майбутнього юриста у зміст своєї спеціальності, ознайомити його з місцем і значенням юридичної професії в суспільстві, розкрити деонтологічні вимоги, що висуваються до фахівця, надати загальне уявлення про засади, норми, вміння та навички, які він повинен опанувати, аби відповідати своєму професійному призначенню. У процесі обговорення питань курсанти навчаються формулювати й викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні побудови відповідно до практичних вимог державно-правового будівництва в Україні на сучасному етапі.

Основою ефективного розгляду положень юридичної деонтології на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота курсантів у студіюванні й конспектуванні навчальної, наукової літератури з курсу. Така робота передбачає залучення тексту навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним.

^ Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім прочитати і законспектувати у зошит для семінарських занять відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно й критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово або вираз, обов’язково слід з’ясувати його зміст – адже, не зробивши цього, курсант ризикує невірно сприйняти значення слова, виразу чи взагалі усього тексту. Тут варто скористатися відповідними словниками або ж іншими допоміжними джерелами. Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Курсанти мусять використовувати інші джерела й особливо періодичні видання.

Реферати, передбачені планами семінарських занять, присвячуються складним питанням, що ґрунтовно не розглядаються у навчально-методичній літературі й потребують опанування додаткових наукових джерел. Обсяг реферату має відповідати приблизно 7-10 хвилинам доповіді. Реферативні повідомлення заслуховуються й обговорюються у ході семінару і лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Надалі реферати можуть бути основою для написання відповідної наукової роботи.

Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо досліджуваних питань і, головне, усвідомлення практичного значення набутих знань з юридичної деонтології.

Готуючись до семінару, необхідно звернути увагу на ключові поняття відповідних тем і засвоїти їх. Під час відповіді на семінарському занятті необхідно таким чином побудувати свій виступ, щоби відобразити його основні компоненти:

  • чітке формулювання теоретичного положення;

  • обґрунтування відповідної тези та розкриття її характерних ознак і властивостей;

  • аргументування й ілюстрація теоретичних принципів і категорій конкретними фактами суспільно-політичного, економічного чи культурного життя країни;

  • оцінка значення питань, що розглядаються, для юридичної практичної діяльності.

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватись у різних формах: співбесіди, загальногрупові дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, виконання письмових робіт, розв’язання тестових завдань. Встановлений рівень засвоєння курсантами матеріалу на семінарських заняттях враховується викладачем при вирішенні питання щодо допуску до заліку на основі оцінок та поточної рубіжної атестації. Це стосується також і тих питань, що студіювалися слухачами самостійно. Основні положення тем входять до реєстру питань (тестових завдань), які виносяться на недиференційований залік з курсу “Юридична деонтологія”.

^ ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО

ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Поточний контроль – здійснюється у ході семінарських занять, періодичної перевірки опорних знань курсантів, відпрацювання ними академічних заборгованостей, надання індивідуальних консультацій.

^ Модульний контроль – здійснюється у формі рубіжної атестації, виконання тестових завдань з дисципліни напередодні завершення вивчення навчального курсу.

Підсумковий контроль – здійснюється по завершенні вивчення навчального курсу в цілому у формі проведення недиференційованого заліку.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ:
Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень) – якщо курсант глибоко та у повному обсязі засвоїв увесь програмовий матеріал, вичерпно, послідовно, ґрунтовно та логічно викладає інформацію з теми в усній і письмовій формі; грамотно висловлюється і дискутує, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатний виступати експертом і консультантом у навчанні інших; швидко й успішно розв’язує тестові завдання.
^ Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – якщо курсант оперує матеріалом на рівні знання теми, розділу, може самостійно його відтворювати у повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору; успішно розв’язує тестові завдання.
^ Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень) – якщо курсант може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу теми, дати визначення певних понять і пояснити їх на прикладах; самостійно розв’язує необхідну кількість тестових завдань; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань.
^ Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень) – якщо курсант може відтворювати лише окремі юридичні терміни й конструкції теми; допускає суттєві помилки за змістом; не розв’язує більше половини тестових завдань з навчальної дисципліни.

Критерії знань вмінь і навичок студентів визначається «^ Положенням про впровадження кредитно-модульної системи в начальний процес».пп.
^
Назва теми

Всього

З викладачем

Самостійна робота

Разом

Лекцій

СемінарівПредмет і завдання курсу “Юридична деонтологія”.

8

8
2

6Психологічна культура юриста

8

8
2

6Естетична культура юриста

8

8
2

6Моральна та професійно-правова культура юриста. Професійні та моральні вимоги до юриста

8

8
2

6Національні та міжнародні стандарти професійної діяльності юриста. Поліцейська деонтологія

8

8
2

6Службовий етикет

8

8
2

6Комунікативна культура юриста. Особливості професійного спілкування юристів

8

8
2

6Проблеми професійної деформації і її профілактика. Умови підтримки високого рівня службової дисципліни та попередження правопорушень. Імідж юриста. Критерії визначення іміджу юриста. Шляхи його покращення.

8

8
2

6Характеристика юридичної діяльності. Основні види юридичної практики. Система підготовки юриста. Система правової освіти в Україні

6

66
Залік

2

2

ВСЬОГО:

72

72
16

54
  1   2   3   4

Схожі:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» для студентів 1 курсу юридичного факультету нні права та безпеки, напряму підготовки...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни національний університет внутрішніх справ
Виконання практичних завдань потребує акумулювання курсантами знань з економічної теорії, підприємницького, ба­нківського, податкового...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconКафедра «обліку І аудиту» курсовий проект (робота) з дисципліни «Організація...
Львівський державний університет внутрішніх справ навчально-науковий інститут права, психології та
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconEx professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99
Серія: Філологія. Філософія (Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка), 11. 05. 00
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconОргани внутрішніх справ. Правова регламентація та концепція реформування
Спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ основа державної пожежної охорони 14
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Навчально-методичні матеріали з дисципліни „Економічна теорія” кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 2-х курсів нніпккм,...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни наказ від 9 серпня 2010 року №372
Про затвердження Положення про функціонування "телефонів довіри" в органах І підрозділах внутрішніх справ
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка