У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І
Скачати 264.77 Kb.
НазваУ сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І
Сторінка1/2
Дата конвертації28.02.2013
Розмір264.77 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2
Правознавство

Пояснювальна записка

Мета і завдання курсу

У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави, умовою формування правосві-домості громадянина. Вона спрямована на отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування, реалізації її життєвих цілей і завдань.

Це потребує посилення практичної спрямованості навчання правознавства, насамперед запровадження для старших підлітків спеціального практичного курсу, основним результатом якого має стати перетворення права на важливий регулятор життя і поведінки учня в умовах його швидкої соціалізації.

Основні риси практичного курсу правознавства для учнів 9 класу полягають у тому, що він:

 • виходить із змісту правознавства, передбаченого Державним стандартом освіти (галузь «Суспільствознавство») й наповнений переважно інформа-цією, орієнтованою на життєві потреби учнів 14-15 років, норми права, що стосуються неповнолітніх,

 • побудований на нерозривній єдності нових для учнів юридичних знань та соціального досвіду школярів, практичних дій щодо вирішення конкретних життєвих проблем. Це дозволяє учням вийти за межі виключно урочної діяльності й включитися в активне громадське життя, використовуючи набуті знання;

 • націлений на виховання учнів у дусі демократичних і національних ціннос-тей, що визначають громадянську самосвідомість та правомірну поведінку особистості;

 • містить профорієнтаційний компонент для забезпечення можливості свідомого вибору учнями правового профілю навчання в старшій школі.

Метою курсу є забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів.

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення означеної мети, є:

 1. познайомити учнів з правом, його важливою роллю в житті суспільства, сприяти усвідомленню ними найбільш важливих понять і термінів юри-дичної науки;

 2. сприяти формуванню у дітей фундаментальних цінностей, таких як права та свободи людини і громадянина, демократія, активна громадянська позиція й інші, що складають основу демократичної правової держави і грома-дянського суспільства в Україні;

 3. виробити в учнів уміння: використовувати правові знання для реалізації і захисту своїх прав, свобод та законних інтересів; оцінювати і регулювати свої взаємини з іншими; здійснювати вибір моделі поведінки у повсякденних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на норми права, що стосуються непов-нолітніх; опрацьовувати окремі положення нормативно-правових актів; застосовувати на правовому матеріалі критичне мислення, аналіз, синтез, оцінку, рефлексію, уміння спілкуватись, дискутувати, розв’язувати проб-леми; сформувати навички правомірної поведінки;

 4. прищепити дев’ятикласникам інтерес до права, заохотити їх до свідомого використання, застосування й дотримання правових норм.

Структура курсу та його зміст відповідають переліченим завданням.

^ Структура курсу і навчальної програми

Навчальний матеріал структурований за послідовністю введення найваж-ливіших понять юридичної науки і містить: елементи теорії права, що забезпечують формування в учнів уявлень про право як особливу предметно-практичну область, відомості про основні права і свободи людини, про різно-манітні галузі права, способи реалізації та захисту людиною і громадянином своїх прав і свобод. Курс надає учням правову інформацію практичного харак-теру, знайомить їх з типовими для їх віку соціально-правовими проблемами і способами їх вирішення, спираючись на конкретні норми законодавства України.

Зміст розподілено за такими розділами:

Розділ 1. Правила і закони у твоєму житті.

Розділ 2. Ти — людина, значить маєш права.

Розділ 3. Ти і цивільно-правові відносини.

Розділ 4. Закони в житті твоєї сім’ї.

Розділ 5. Твої права у трудових відносинах.

Розділ 6. Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві.

Розділ 7. Твоя подорож у світ юридичних професій.

За навчальним планом загальна кількість годин на курс — 35, 1 година на тиждень. Програма визначає години на вивчення кожного з розділів, а також уроки узагальнення (4 уроки на рік). Запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу є орієнтовною і може бути змінена і використана вчителем на власний розсуд, так само як і резервний час.

Ліва колонка змісту навчальної програми містить перелік інформаційних питань, що мають бути опрацьовані учнями під час вивчення розділів. Ці питання розподілені у відповідності до окремих тем, хоча цей розподіл може бути змінений вчителем.

Права колонка змісту програми містить державні вимоги до рівня загаль-ноосвітньої підготовки учнів — перелік основних знань, умінь, навичок, ставлень, що мають бути сформовані в учнів як результат засвоєння кожної теми. Особливий наголос зроблено на навчально-інтелектуальні і творчі пізна-вальні вміння, а також уміння учня розв’язувати правові ситуації, спираючись на відповідні знання, давати правову оцінку власним вчинкам і поведінці, а також вчинкам і поведінці однолітків.

^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із правознавства

Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства враховується:

 • рівень оволодіння знаннями про систему об’єктивно існуючих державно-правових реалій;

 • рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;

 • рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях.

Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

І. Початковий


1Учень/учениця усно в загальних рисах відтворює один-два юридичні терміни окремої теми

2


Учень/учениця на рівні «так—ні» усно відтворює кілька термінів, вибирає правильний варіант відповіді із двох запропонованих


3Учень/учениця одним простим реченням передає зміст частини теми, знаходить відповідь на закрите запитання у тексті підручника

ІІ. Середній4

Учень/учениця відповідає на окреме питання за допомогою вчителя, репродуктивно відтворює частину навчального матеріалу теми одним — двома простими реченнями, формулює визначення юридичного поняття

5


Учень/учениця відтворює окрему частину основного змісту навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя, визначає одну-дві окремі ознаки правових понять


6Учень/учениця у цілому відтворює частину навчального матеріалу теми, у цілому правильно використовує окремі юридичні терміни аналізує прості юридичні ситуації, розв’язує тестові завдання першого рівня; може користуватись за допомогою вчителя (зразок, пам’ятка) окремими положеннями нормативних актів

ІII. Достатній

7

Учень/учениця самостійно відтворює окрему частину теми, застосовуючи мінімальну юридичну термінологію, дати визначення понять, аналізує зміст правових документів за простим планом, розв’язує елементарні юридичні задачі за допомогою вчителя, знаходить окремі правові норми в тексті нормативних актів


8

Учень/учениця в основному володіє навчальним матеріалом і використовує знання

за аналогією; може зіставляти, узагальнювати, інформацію за допомогою учителя; складати прості таблиці, схеми, аналізувати положення нормативно-правового акту за допомогою вчителя
9

Учень/учениця оперує вивченим матеріалом на рівні теми, може самостійно його відтворювати, аналізувати положення нормативно-правових актів, підтверджувати одним — двома аргументами висловлене ним судження щодо правового явища; самостійно розв’язувати юридичні задачі середнього рівня складності


^ IV. Високий

10

Учень/учениця вільно викладає правові питання, застосовуючи необхідну юридичну термінологію; вирішувати за допомогою вчителя тестові завдання вищого рівня; самостійно складати таблиці, структурно-логічні схеми з правових питань, аналізувати правові ситуації, дати відгук (рецензію) на відповідь іншого учня


11

Учень/учениця володіє глибокими знаннями, може вільно висловлювати власні судження та аргументує їх, самостійно користується окремими джерелами права; може підготувати повідомлення з юридичної тематики; самостійно вирішує тестові завдання вищого рівня та певні правові ситуації, може використовувати інформацію з додаткової літератури (використання додаткової літератури не є обов’язковою вимогою)


12

Учень/учениця ґрунтовно викладає правові питання, висловлює власну позицію і переконливо її аргументує; самостійно знаходить, оцінює та використовує джерела юридичної інформації, зокрема наочні, вміє узагальнити вивчений матеріал, використовує набуті знання і вміння в практичній урочній діяльності (участь в дискусіях, засіданнях «круглих столів» тощо); може самостійно вирішувати юридичні задачі, застосовуючи правові знанняНомеруроку

Зміст навчального матеріалу


^ Вступ (1 година)


Мета, завдання, особливості курсу. Як працювати на уроках курсу. Як користуватись під-ручником^ Розділ 1. Правила і закони у суспільстві та твоєму житті (7 годин)
Що таке правила та як вони виникають. Які правила існують у суспільстві. У чому призначення правил


^ Що таке право. Норми права та галузі права. Які суспільні відно-сини називають правовими


^ Що таке закон. Як приймаються закони. Підзаконні акти та їх значення для життя громади. Як і де знайти правовий документ


^ Яка поведінка є правомірною. Що таке правопорушення та юри-дична відповідальність. Коли і як особа відповідає за право-порушення

(можливо 2 години)


^ Що таке конституція. Як Конс-титуція врегульовує життя гро-мадян України


Узагальнення (1 година)^ Розділ 2. Ти — людина, значить маєш права (5 годин)
Що таке права і свободи людини. Загальна декларація прав людини. Види прав і свобод людини. Конвенція ООН про права дитини. Як захищаються права і свободи людини в Україні й світі


^ Що означає бути громадянином держави. Як набути громадянства Україні. Як визначається грома-дянство дітей. За яких підстав припиняється громадянство Ук-раїни


^ Конституційні права і свободи людини і громадянина. Як реа-лізувати та захистити права і свободи. Які основні обов’язки закріплює Конституція України


^ Право на освіту в Україні. Які середні навчальні заклади існують в Україні. Якими є права та обо-в’язки учнів, вчителів і батьків у навчальному процесі


^ Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави. Що таке самоврядування. Громад-ські об’єднання та дитячі орга-нізації. Демократія у шкільному житті


Узагальнення (1 година)^ Розділ 3. Ти і цивільно-правові відносини (5 годин)
Що таке право власності. Як людина стає власником. Як реа-лізувати право власності. Якими правами наділені неповнолітні власники


Що таке сім’я і шлюб. Як укласти шлюб. Чи можуть неповнолітні укласти шлюб. Які особисті немайнові та майнові права і обов’язки мають подружжя


Взаємні права та обов’язки батьків і дітей. Особисті немайнові права дітей. Права батьків і дітей на майно, право на утримання


^ Як держава захищає права дитини в сім’ї. Що таке опіка, піклування, усиновлення


Право на працю в Україні. Як законодавство регулює трудові відносини. Роботодавці та праців-ники на ринку праці. Як знайти роботу. Право та підприємницька діяльність


^ Як укласти і розірвати трудовий договір. Що записується в трудову книжку. Що таке заробітна плата


^ Де можуть працювати підлітки. Як законодавство регулює працю неповнолітніх. Як закон захищає неповнолітніх від експлуатації


Які відносини регулює адмі-ністративне і кримінальне право. Які правопорушення називають адміністративними. За які адмі-ністративні проступки відпові-дають неповнолітні


^ Що таке злочин. Ознаки та види злочинів. Склад злочину. Наслідки злочину для особи та суспільства. Як не стати жертвою злочину

(можливо 2 години)


Що таке кримінальна відпо-відальність і кримінальне пока-рання. Які покарання передбачені Кримінальним кодексом України. Особливості кримінальної відпо-відальності неповнолітніх


^ Правоохоронні органи в Україні. Міліція і неповнолітні. Як зверну-тися до міліції. Які права має неповнолітня особа при затри-манні, арешті, допиті


Коли порушується кримінальна справа. Як проводиться досудове слідство. Як проходить розгляд кримінальних справ у суді. Права та обов’язки учасників кримі-нального процесу^ Розділ 7. Твоя подорож у світ юридичних професій (1 година)
Які юридичні професії існують. Де здобути юридичну освіту. Хто такі слідчий і прокурор. Як стати адвокатом, суддею, нотаріусом. Коли і як ми звертаємося до правника


Узагальнення (1 година)

Резерв (1 година)^ Особливості організації навчально-виховного процесу

при викладанні курсу

Практичний курс правознавства як шкільний предмет передбачає певні особливості організації навчально-виховного процесу насамперед обов’язкове систематичне (на кожному уроці) використання інтерактивних методів навчання: мозкового штурму, дискусії, взаємонавчання в малих групах, парах, імітації спрощених судових слухань, ажурної пилки, рольових ігор тощо. Безумовно актуальними є також активні методи: бесіда, тестування, моде-лювання та розв’язування ситуацій, виконання творчих пізнавальних завдань, аналіз публіцистичних і художніх текстів, цікавих фактів з історії та сьогодення. Передбачається вихід за межі уроку шляхом реалізації проектної діяльності в індивідуально-груповій формі, екскурсій, участі в шкільному самоврядуванні, самооцінці школи, соціологічних дослідженнях і т.п.

У контексті інтерактивного навчання правові знання, уміння, ставлення учнів набувають іншої форми, ніж у традиційному. З одного боку, вони є певною інформацією про навколишній світ, яку учень отримує не у вигляді вже готової системи від педагога, а в процесі власної активності. З іншого боку, учень у процесі взаємодії на уроці з іншими учнями та вчителем опановує системою апробованих способів діяльності стосовно себе, соціуму, світу вза-галі, засвоює різні механізми пошуку та застосування знань, має можливість безпосередньо під час навчання апробувати нові моделі поведінки і діяльності. Тому зміст освіти, опрацьований учнем таким чином, є одночасно й істру-ментом для його самовдосконалення і розвитку як інтелектуального, так і особистісного.

Пізнавальна діяльність учнів на уроках з курсу правознавства має включати: пошук, первинний аналіз і застосування правової інформації; аналіз окремих положень нормативних правових актів; груповий і індивідуальний аналіз правових ситуацій; формулювання і аргументацію учнем власної точки зору з посиланням на норми права; застосування набутих знань для визначення відповідного закону способу поведінки і порядку дій в конкретних ситуаціях, визначення процедури звернення до відповідних органів й установ по кваліфіковану юридичну допомогу.

Програма не містить великого обсягу матеріалу, залишаючи вчителеві час для використання різноманітних методів і високої активності кожного учня. Це має бути передбачено і при складанні навчально-методичного комплексу до курсу.
  1   2

Схожі:

У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І iconЦільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки Ухвалено колегією
Національною доктриною розвитку освіти відзначено, що освіта ХХІ століття – це освіта для людини, вона основа розвитку особистості,...
У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І iconРеферат з дисципліни: Політологія На тему: політична культура особистості
України є політизація всіх сторін життя нашого суспільства. Докорінні зміни в соціально-політичному розвитку нашої держави пов'язані...
У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І iconПравове регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні
Роль та значення інформації в сучасних умовах становлення інформаційного суспільства в Україні
У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І iconПропозиції громадських організацій до Програми дій Уряду щодо політики...
Наявна державна політика в Україні щодо організацій громадянського суспільства ускладнює реалізацію соціально значимих громадських...
У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у п’ятих класах...
Соціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства викликають необхідність навчання учнів іноземної мови...
У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І iconСфера послуг є однією з найважливіших І швидкозростаючих складових...
В умовах глобалізації світової економіки сфера послуг стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення...
У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І iconПро сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в україні
України в інтересах особистості, суспільства та держави, основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні щодо...
У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І iconЗакон україни
України в інтересах особистості, суспільства та держави, основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні щодо...
У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І icon«Політична криза: позиції громадянського суспільства»
Донеччини, які представляють частку громадського сектору регіону, зібралися на „круглому столі” «Політична криза: позиції громадянського...
У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства І iconВступ
Особливості формування підприємницького шару в умовах трансформації українського суспільства (соціологічний аналіз)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка