Положення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради
Скачати 103.41 Kb.
НазваПоложення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради
Дата конвертації22.03.2013
Розмір103.41 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ПОЛОЖЕННЯ

про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради

1. Загальні положення.

1. Дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради (далі - дошкільний відділ) є структурним підрозділом Депараменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради.

2. У своїй діяльності дошкільний відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

Метою дошкільного відділу є -створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатоваріативноєї дошкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору для задоволення потреб та інтересів територіальної громади міста.

Відділ дошкільної освіти підпорядкований та підконтрольний директору Департаменту та його заступникам, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний відповідним управлінням Донецької обласної державної адміністрації.

2 Розділ. Основні завдання дошкільного відділу департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради :

2.1.Реалізація державної політики в галузі дошкільної освіти;

2.2.Створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти;

2.3.Проведення комплексного аналізу і прогнозування тенденцій розвитку дошкільної освіти в місті; удосконалення мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності відповідно до освітніх потреб громадян;

2.4.Розробка та організація виконання розділу «дошкільна освіта» міської програми розвитку освіти ;

2.5.Забезпечення координації діяльності відділу з іншими структурними підрозділами Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради; з управліннями Головного управління освіти і науки облдержадміністрації; з органами місцевої влади;

2.6.Організація загального методичного керівництва системою дошкільної освіти міста;

2.7.Інспектування дошкільних навчальних закладів, які розташовані на території міста і є комунальною власністю, координація діяльності цих дошкіль них навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів інших форм власності.

2.8.Контроль за дотриманням законодавства в галузі дошкільної освіти, Державного стандарту дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території міста.

2.9.Проведення атестації дошкільних навчальних закладів усіх типів власності, розташованих на території міста, оприлюднення результатів атестації.

2.10.Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів міста.

2.11. Реалізацію державної політики та політики міської ради в галузі дошкільної освіти.

2.12.Створення рівнихі та доступніих умови для здобуття громадянами дошкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.13. Здійснення навчально-методичного керівництва, контролю за дотриманням стандартів освіти в дошкільних навчальних закладах.

2.14. Здійснення комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками , в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації.

2.15. Підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

2.16. Здійснення розгляду звернень громадян та прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції департаменту за встановленим графіком.

2.17. Здійснення інших повноважень, покладених на відділ дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства.

^ 3.Розділ. Функції дошкільного відділу департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради .

Відповідно до покладених на нього завдань дошкільний відділ департаменту реалізує наступні функції:

3.1.Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері дошкільної освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних навчальних закладів.

3.2.Контролює дотримання дошкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.3.Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми міста дошкільної освіти.

3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

3.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в дошкільних навчальних закладах.

3.6. Сприяє організації та реалізації варіативних, авторських освітніх програм.

3.7. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.8. Забезпечує виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції департаменту.

3.9. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції відділу дошкільної освіти департаменту, на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради.

3.10. Аналізує стан дошкільної освіти в місті, прогнозує розвиток дошкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання міської програми розвитку освіти.

3.11. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.12. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення навчальних закладів(груп) для дітей, які потребують спеціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у спеціальних дошкільних навчальних закладах(групах), сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

3.13. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі профільних груп ,гуртків координує роботу дошкільних навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей.

3.14. Організовує харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.15. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.16. Вносить пропозиції щодо створення та функціонування психологічної служби в дошкільних навчальних закладах міста .

3.17 Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих прав даної категорії дітей.

3.18. Проводить державну атестацію дошкільних навчальних закладів міста (не рідше, ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

3.19.. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; погоджує річні плани роботи дошкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних дошкільних навчальних закладів, що надають дошкільну освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.20. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

3.21. Сприяє впровадженню інформаційних технологій в освітній процес та життєдіяльність дошкільних навчальних закладів.

3.22.Приймає участь в атестації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.23. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.24. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції відділу дошкільної освітит департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради .

3.25. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками ,тощо.

3.26. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.27.Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції. Враховує позитивні пропозиції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

^ 4.Розділ.Права відділу дошкільної освіти департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради .

Дошкільний відділ має право:

4.1.Одержувати за узгодженням з директором Департаменту у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ дошкільної освіти департаменту освіти молоді та спорту Горлівської міської ради завдань.

4.2.Залучати за узгодженням з директором Департаменту відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться дошкільний відділ департаменту відповідно до покладених на нього завдань.

4.3.Брати участь в утворенні, реорганізації і ліквідації дошкільних навчальних закладів освіти всіх типів і форм власності.

4.4.Припиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників дошкільних навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їх повноважень.

4. 5.Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.6. Скликати міські конференції педагогічних працівників дошкільної освіти, проводити семінари, наради керівників дошкільних навчальних закладів з питань, що належать до компетенції відділу дошкільної освіти департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради.

4.7. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування дошкільних навчальних закладів , брати участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста в межах своєї компетентності.

4.8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з дошкільними навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами.

^ 5.Розділ.Керівництво відділом дошкільної освіти департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради .

5.1. Відділ дошкільної освіти департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради очолює начальник, що призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за узгодженням з Директором Департаменту.

Особа, що призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менше 5 років і володіти державною мовою.

5.2.Начальник відділу дошкільної освіти , представляючи інтереси Департаменту в галузі дошкільної освіти у відносинах з юридичними і фізичними особами:

5.3.Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань,визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності працівників відділу.

5.4.Планує роботу відділу й аналізує стан її виконання.

5.5.Видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює їхнє виконання.

^ 6. Розділ. Відповідальність відділа дошкільної освіти департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради .

6.1.Відділ дошкільної освіти несе відповідальність за виконання покладених на нього повноважень.

6.2.За порушення трудової дисципліни.

6.3.Відділ притягається до відповідальності за виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

^ 7.Розділ Система взаємодії

Відділ дошкільної освіти, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з відповідними відділами Департаменту освіти ,молоді та спорту, підрозділами виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, управлінням освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на території міста,одержує від них увстановленому порядку інформацію, документи, статистичні дані й інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов'язків.

Схожі:

Положення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради icon2. Відділу загальної середньої освіти департаменту освіти, молоді...
Нараду проводив Кружилін М.І., директор департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради
Положення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради iconГорлівської міської ради
Горлівської міської ради», наказу департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради від 04. 10. 2011 року №1 та з урахуванням...
Положення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради iconДепартамент освіти, молоді та спорту
Горлівської міської ради», наказу департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради від 04. 10. 2011 року №1 та з урахуванням...
Положення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради iconДепартамент освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради
Донецької облдержадміністрації від 15. 02. 2012 №89, наказу департаменту освіти, молоді та спорту гмр від 20. 02. 2012 №174 «Про...
Положення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради iconЗгідно плану роботи департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської...

Положення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради iconДепартамент освіти, молоді та спорту горлівської міської ради
«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 10. 12. 2008р.№615», на виконання міської Програми профорієнтації...
Положення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради iconЗаставнівська районна державна адміністрація Відділ освіти, молоді та спорту нака з
На виконання наказу Департаменту освіти І науки, молоді та спорту від 19. 08. 2013 р. №738, постанови Верховної Ради України від...
Положення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради iconДепартамент освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради
Про стан ведення класних журналів 1-11-их класів, журналів з індивідуального навчання
Положення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради iconЗаставнівська районна державна адміністрація відділ освіти,молоді та спорту
Керуючись наказами Департаменту освіти І науки,молоді та спорту, Чернівецької ода від 05. 12. 2012 року №440 Про проведення І та...
Положення про дошкільний відділ Департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради iconЗаставнівська районна державна адміністрація Відділ освіти, молоді та спорту наказ
Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації від 24. 07. 2013р. №693 «Про затвердження плану заходів,щодо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка