Кабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220
Скачати 106.82 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220
Дата конвертації23.03.2013
Розмір106.82 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 березня 2004 р. N 220

Київ
Про затвердження Типового договору оренди землі

Відповідно до статті 14 Закону України “Про оренду землі” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типовий договір оренди землі, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. N 197 “Про форму договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)” (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 168).

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 березня 2004 р. N 220
ТИПОВИЙ

договір оренди землі

________________________________________ "___" ___________ 20__ р.

(місце укладення)
Орендодавець (уповноважена ним особа) ____________________________

(прізвище, ім'я та

__________________________________________________________________

по батькові фізичної особи,
_______________________________________________, з одного боку, та

найменування юридичної особи)
орендар __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
__________________________________________________________________

найменування юридичної особи)
___________________________________________, з другого, уклали цей
договір про нижченаведене:
Предмет договору
1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне

користування земельну ділянку ___________________________________,

(цільове призначення)
яка знаходиться __________________________________________________

(місцезнаходження)
Об'єкт оренди
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею

__________, у тому числі ________________________________________

(гектарів) (площа та якісні характеристики земель
__________________________________________________________________

окремих категорій за їх складом та видами угідь - рілля, сіножаті,
__________________________________________________________________

пасовища, багаторічні насадження тощо)
3. На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна

__________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та

_________________________________________________________________,

інших об'єктів)
а також інші об'єкти інфраструктури ______________________________

(перелік, характеристика і

__________________________________________________________________

стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі
__________________________________________________________________

доріг, майданчиків з твердим покриттям тощо)
4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ____________

(перелік,

__________________________________________________________________

характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших

__________________________________________________________________

об'єктів)
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить

________ гривень.
6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі

недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню _____

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на

орендні відносини ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Строк дії договору
8. Договір укладено на ______ років. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за

_____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити

письмово орендодавця про намір продовжити його дію.
Орендна плата
9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі

__________________________________________________________________

(розмір орендної плати: грошової — у гривнях із зазначенням

__________________________________________________________________

способів внесення; натуральної — перелік, кількість або частка

__________________________________________________________________

продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники

__________________________________________________________________

продукції, місце, умови, порядок, строки поставки;

__________________________________________________________________

відробіткової — види, обсяги, строки і місце надання послуг,

__________________________________________________________________

види, обсяги, строки і місце виконання робіт)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.

----------------------------

(непотрібне закреслити)
11. Орендна плата вноситься у такі строки ___________________

12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

13. Розмір орендної плати переглядається ___________________

(періодичність)

у разі:
зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції;

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

в інших випадках, передбачених законом.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим

договором, справляється пеня у розмірі ___________ несплаченої

(відсотків)

суми за кожний день прострочення.
Умови використання земельної ділянки
15. Земельна ділянка передається в оренду для

__________________________________________________________________

(мета використання)

__________________________________________________________________
16. Цільове призначення земельної ділянки ___________________

__________________________________________________________________
17. Умови збереження стану об’єкта оренди ___________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення.

--------------------------------

(непотрібне закреслити)

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:

__________________________________________________________________
Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов’язані з цим, покладаються на орендодавця (орендаря).

-----------------------

(непотрібне закреслити)
19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду __________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у

_______ після державної реєстрації цього договору за актом її

(строк)

приймання-передачі.
Умови повернення земельної ділянки
21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки

--------------------------

(непотрібне закреслити)

відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану

земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.
24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання

земельної ділянки
26. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права

----------------------------

(непотрібне закреслити)

третіх осіб

__________________________________________________________________

(підстави встановлення обмежень (обтяжень)

__________________________________________________________________
27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов’язки сторін*

28. Права орендодавця: ______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
29. Обов’язки орендодавця: __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_______________

* Визначаються відповідно до Закону України “Про оренду землі”.

30. Права орендаря: _________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
31. Обов’язки орендаря: _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець).

----------------------

(непотрібне закреслити)
Страхування об'єкта оренди
33. Згідно з цим договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період дії цього

-----------------------

(непотрібне закреслити)

договору.
34. Страхування об’єкта оренди здійснює орендар (орендодавець).

-----------------------

(непотрібне закреслити)
35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

Зміна умов договору і припинення його дії

36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

37. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

придбання орендарем земельної ділянки у власність;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

39. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається (не допускається).

------------------------------

(непотрібне закреслити)
Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є (не є) підставою для зміни умов або розірвання

-----------------------

(непотрібне закреслити)

договору.
Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи — орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не переходить) до спадкоємців або інших --------------------------

(непотрібне закреслити)

осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.
Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

42. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий — в орендаря, третій — в органі, який провів його державну реєстрацію

__________________________________________________________________

(назва органу державної реєстрації за місцем розташування

__________________________________________________________________

земельної ділянки)
Невід’ємними частинами договору є:

план або схема земельної ділянки;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об’єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом.

__________________________________________________________________

(інші документи, що додаються до договору)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Реквізити сторін
Орендодавець Орендар
________________________________ ________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (прізвище, ім’я та по батькові

________________________________ ________________________________

фізичної особи, паспортні дані фізичної особи, паспортні дані

________________________________ ________________________________

(серія, номер, ким і коли (серія, номер, ким і коли

________________________________ ________________________________

виданий), найменування юридичної виданий), найменування юридичної

________________________________ ________________________________

особи, що діє на підставі особи, що діє на підставі

________________________________ ________________________________

установчого документа (назва, установчого документа (назва,

________________________________ ________________________________

ким і коли затверджений), ким і коли затверджений),

________________________________ ________________________________

відомості про державну відомості про державну

________________________________ ________________________________

реєстрацію та банківські реєстрацію та банківські

________________________________ ________________________________

реквізити) реквізити)
Місце проживання фізичної особи, Місце проживання фізичної особи,

місцезнаходження юридичної особи місцезнаходження юридичної особи

________________________________ ________________________________

(індекс, область, (індекс, область,

________________________________ ________________________________

район, місто, село, вулиця, район, місто, село, вулиця,

________________________________ ________________________________

номер будинку та квартири) номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер _________ Ідентифікаційний номер _________

________________________________ ________________________________

(фізичної особи) (фізичної особи)
Ідентифікаційний код ___________ Ідентифікаційний код ___________

________________________________ ________________________________

(юридичної особи) (юридичної особи)
Підписи сторін
Орендодавець Орендар
________________________________ ________________________________
МП МП
Договір зареєстрований у _________________________________________

(назва органу державної реєстрації за

_________________________________________________________________,

місцем розташування земельної ділянки)
про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від

"___" _______________ 20__ р. за N ____
МП ________ ___________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, яка

___________________________________________

провела державну реєстрацію)


Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220 iconКабінет міністрів україни постанова від 4 березня 2004 р. N 267 Київ
Постанова вiд 04. 03. 2004 №267 Про внесення змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви...
Кабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220 iconКабінет міністрів україни постанова від 13 березня 2013 р. №149
Відповідно до пункту 4 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” Кабінет Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220 iconКабінет міністрів україни постанов а від 5 березня 2008 р. N 148
Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 426 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 14, ст. 625; 2004 р., N 6, ст. 321;...
Кабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220 iconКабінет міністрів україни постанова від 4 березня 2002 р. N 256
У зв'язку з покладенням на управління праці та соціального захисту населення додаткових завдань, передбачених
Кабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220 iconКабінет міністрів україни постанова від 28 жовтня 2004 р. N 1442...
Відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та статті 19...
Кабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220 icon04. 06. 2003 р введена:   "Постанова, Кабінет Міністрів України" от 04/06/03 №871
На виконання Указу Президента України від 20 травня 1996 р. N 353 Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220 iconКабінет міністрів україни постанова від 13 грудня 2004 р. №1644
Внести до списків виробництв, робіт, професій, посад І показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,...
Кабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220 iconКабінет міністрів україни постанов а від 12 березня 2003 р. N 305
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220 iconКабінет міністрів україни постанова від 23 квітня 2012 р. №327
З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя Кабінет Міністрів України...
Кабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220 iconКабінет міністрів україни постанова від 9 червня 1997 р. N 574 Київ...
Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка