1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
Назва1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3Зміст
Вступ……………………………………………………………………………….3

1. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

1.1.Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності…………………….5

1.2. Інвестиційна діяльність, види ………………………………...……...6

1.3. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності…………… ………..8

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій……..12

3. Правове регулювання інвестування за кордон……………………………...14

4. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій

4.1. Іноземні інвестори та інвестиції: поняття та правове

регулювання……………………………………………………………….19

4.2. Форми здійснення іноземних інвестицій………………………...…21

5. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій…………………………...25

6. Форми спільної інвестиційної діяльності

6.1 Підприємство з іноземними інвестиціями………………………….29

6.2 Інвестиційний договір: поняття та види…………………………….32

Висновок…………………………………………………………………………42

Список літератури……………………………………………………………….43

Вступ

Здійснення глибокої структурної перебудови української економіки вимагає істотного збільшення обсягу інвестицій, консолідації всіх джерел інвесту­вання, активізації інвестиційної діяльності.

Діяльність банківської системи, фондового рин­ку, спеціальних (вільних) економічних зон не забез­печує зростання обсягів інвестицій в економіку України.

Недосконалість законодавчої бази, відсутність досвіду і практики проведення позик, нерозвине­ність інфраструктури ринку цінних паперів, обме­жена кількість ліквідних об’єктів, недостатні пра­вові гарантії для інвесторів стримують акумулюван­ня інвестицій через цей ринок.

Правове регулювання інвестиційної діяльності викликане необхідністю забезпечення підприємниць­кої діяльності фінансовими коштами, без яких вона не може здійснюватися.

Нормативно-правовими актами, що детально ре­гулюють інвестиційну діяльність в Україні, є Закон України «Про інвестиційну ……………………..» та Закон України «Про …………………………….».

Інвестиційна діяльність суб’єктів України за її межами регулюється законодавством іноземної держави, на території якої ця діяльність здійснюється, відповідними договорами України, а також спеціальним законодавством України,

Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території України суб’єктами інвестиційної діяльності, розташованими за межами України, а також цих суб’єктів і суб’єктів України в зонах вільного підприємництва в Україні визначаються спеціальним законодавством України.
1. Правове регулювання інвестиційної діяльності.

1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

Інвестиції визначені в Законі "Про інвестиційну діяльність" як всі види майнових та інтелектуаль­них цінностей, що вкладаються в об'єкти під­приємницької та інших видів діяльності, в резуль­таті якої створюється прибуток (дохід) або дося­гається соціальний ефект.

Більшість міжнародних договорів про взаємний захист інвестицій під терміном "інвестиції" розуміють будь-який вид майна, що юридичні або фізичні особи кожної держави інвестували (уклали) на території один одного. При цьому термін "майно" стосовно визначення "інвестиції" означає:

• як рухоме, так і нерухоме майно, у тому числі речові права;

• акції, частки в статутному фонді інших суб'єктів;

• облігації або інші будь-які зобов'язання за кре­дитами, а також державні цінні папери і цінні муніципальні утворення;

• права вимоги стосовно грошових вимог, у тому числі прибуток;

• авторські і промислові права, а також гудвіл;

• будь-які економічні права, пов'язані з одер­жанням ліцензій і привілеїв, включаючи права на розвідку, видобуток і експлуатацію природ­них ресурсів;

• будь-яке збільшення цінності початкових інвес­тицій.

Інвестиції також визначають як матеріальні і не­матеріальні блага, вкладені в об'єкти підприємниць­кої та інших видів діяльності з метою одержання при­бутку і досягнення позитивного соціального ефекту.

Виділяють такі ознаки інвестицій:

• вони вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, тобто не використо­вуються для особистого споживання;

• метою вкладень є одержання прибутку і досяг­нення позитивного соціального ефекту;

• суб'єкт, що здійснює вкладення даних ціннос­тей, повинен мати право на здійснення даного виду діяльності;

• діяльність суб'єкта характеризується самос­тійністю та ініціативністю;

• вкладеним цінностям додається статус інвес­тицій шляхом підписання інвестиційного дого­вору.

За критерієм характеру цінностей, що вклада­ються в об'єкти діяльності, Закон класифікує інвес­тиції так:

• кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери;

• рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);

• майнові права інтелектуальної власності;

• сукупність технічних, технологічних, ко­мерційних та інших знань, оформлених у виг­ляді технічної документації, навиків та вироб­ничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатенто­ваних ("ноу-хау");

• права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;

• інші цінності.

Таким чином, у законі міститься великий, але все ж не вичерпний перелік тих благ, що можуть бути інвестиціями.

Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюють­ся у формі капітальних вкладень.
^ 1.2. Інвестиційна діяльність, види.

У Законі "Про інвестиційну діяльність" подано її легальне визначення: інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Такі практичні дії починаються з ухвалення рішення про вкладення коштів як інвестицій, для чого дослід жуються інвестиційні можливості, роз­робляється техніко-економічне обґрунтування, під­готовляється контрактна і проектна документація, бізнес-план, укладається інвестиційний договір. Потім практичні дії спрямовані на виконання обов'язків за інвестиційним договором, тобто реалізацію інвестицій, що можуть опосередковува­тися різною договірно-правовою формою і спричиня­ють створення об'єкта інвестиційної діяльності.

У Законі виділяються такі види інвестиційної діяльності залежно від підстав її здійснення:

• інвестування, здійснюване громадянами, недер­жавними під-приємствами, господарськими асоціа­ціями, спілками і товариствами, а також гро­мадськими і релігійними організаціями, інши­ми юридичними особами, заснованими на ко­лективній власності;

• державне інвестування, здійснюване органами влади і управління України, Автономної Рес­публіки Крим, місцевих рад за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також державними підприємствами і установами за рахунок власних і позичкових коштів;

• іноземне інвестування, здійснюване іноземними громадянами, юридичними особами та держава­ми;

• спільне інвестування, здійснюване громадянами і ………………………………………………………..

Крім того, за джерелом фінансування інвес­тиційна діяльність поділяється на таку, що здійс­нюється за рахунок:

• власних фінансових ресурсів інвестора (прибу­ток, амортизаційні відрахування, відшкодуван­ня збитків від аварій, стихійного лиха, грошові накопичення і заощадження громадян, юридич­них осіб тощо);

• позикових фінансових коштів інвестора (облі­гаційні позики, банківські і бюджетні кредити);

• залучених фінансових коштів інвестора (кош­ти, отримані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);

• бюджетних інвестиційних асигнувань;

• безкоштовних і добродійних внесків, пожертву­вань організацій, підприємств і громадян.

За змістом виділяють такі види інвестиційної діяльності:

• пряма, коли відбувається безпосереднє вкладен­ня цінностей у виробництво товарів (робіт, пос­луг);

• позичкова, здійснювана у формі надання пози­ки, кредиту;

• "портфельна", що означає вкладення інвесто­ром коштів у цінні папери.

Інноваційна діяльність є однією з форм інвес­тиційної діяльності, що здійснюється з метою впро­вадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, та включає:

• випуск і …………………………………………технології;

• прогресивні ………………………………………….;

• реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат;

• фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил;

• розробку і впровадження нової, ресурсозбе­рігаючої технології, призначеної для поліп­шення соціального та екологічного становища.

Правові, економічні та організаційні засади дер­жавного регулювання інноваційної діяльності в Україні визначає Закон України "Про ……………….. діяльність" від 04.07.2002р. Він також встановлює форми стимулювання державою інноваційних про­цесів та спрямований на підтримку розвитку еко­номіки України інноваційним шляхом. В цьому Законі інноваційна діяльність визначена як діяльність, що спрямована на використання та ко­мерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок, та обумовлює випуск на ринок конку­рентоспроможних товарів і послуг.
^ 1.3. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.

Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави.

Вони поділяються на інвесторів і учасників.

Інвестори - суб'єкти …………………………….., які приймають рішення про вкладення власних, по­зичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Отже, інвестор - це лише одна група у системі суб'єктів інвес­тиційної діяльності, які здійснюють вкладення влас­них, позичкових або залучених коштів у формі інвестицій та забезпечують їх цільове використання.

Фізичні і юридичні особи можуть виступати як інвестори залежно від джерел фінансування їх діяльності, якими можуть бути власні кошти (при­буток, амортизаційні відрахування та інші власні фінансові ресурси), позикові фінансові кошти (наприклад, одержувані від продажу цінних паперів), інвестиційні асигнування з бюджету.

Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.

Учасники інвестиційної діяльності - громадяни і юридичні особи України, інших держав, які забез­печують реалізацію інвестицій як виконавці замов­лень або на підставі доручення інвестора.

Об'єкти інвестиційної діяльності - ……………, у тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові внески, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, а також майнові права.

Отже, об'єктами інвестиційної діяльності є матеріальні і нематеріальні цінності, створення і використання яких відповідає вимогам законодавст­ва, не завдає шкоди правам та інтересам, що охо­роняються законом, приносить прибуток і дає пози­тивний соціальний ефект.

Забороняється інвестування в об'єкти, створення і використання яких не відповідає вимогам сані­тарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архі­тектурних та інших норм, встановлених законодав­ством України, а також порушує права та інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороня­ються законом.

Права суб'єктів інвестиційної діяльності. Всі суб'єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права щодо здійснення інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

Розміщення інвестицій у будь-яких об'єктах, крім тих, інвестування в які заборонено або обме­жено Законом, іншими актами законодавства України, визнається невід'ємним правом інвестора і охороняється законом.

Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвес­тиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів і торгів.

За рішенням інвестора права володіння, користу­вання і розпорядження інвестиціями, а також ре­зультати їх здійснення можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у порядку, вста­новленому законом. Взаємовідносини при такій пе­редачі прав регулюються ними самостійно на основі договорів.

Для інвестування можуть бути залучені фінан­сові кошти у вигляді кредитів, випуску в установ­леному законодавством порядку цінних паперів і позик.

Майно інвестора може бути використано ним для забезпечення його зобов'язань. У заставу приймається тільки таке майно, яке перебуває у власності позичальника або належить йому на праві повного господарського відання, якщо інше не пере­дбачено законодавчими актами України. Закладене майно при порушенні заставних зобов'язань може бути реалізоване відповідно до чинного законодавства.

Інвестор має право володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктами та результатами інвес­тицій, включаючи реінвестиції та торговельні опе­рації на території України, відповідно до законодав­чих актів України.

Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у громадян і юридичних осіб безпосе­редньо або через посередників за цінами і на умо­вах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо це не суперечить законодавству України, без обме­ження за обсягом і номенклатурою.

Інвестор у випадках і порядку, встановлених законо­давством України, зобов'язаний:

• подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій;

• одержати необхідний дозвіл або узгодження відповідних державних органів та спеціальних служб на капітальне будівництво;

• одержати позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах будівни­цтва діючих нормативів з питань санітарного и епідеміологічного благополуччя населення, еко­логії, охорони праці, енергозбереження, по­жежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків і споруд, а також архітектурних вимог.

Суб'єкти інвестиційної діяльності зобов’язані:

• додержувати державних норм і стандартів, по­рядок встановлення яких визначається законо­давством України;

• виконувати вимоги державних органів і посадо­вих осіб, що пред'являються в межах їх ком­петенції;

• подавати в установленому порядку бухгалтер­ і статистичну звітність;

• не допускати недобросовісної конкуренції і ви­конувати вимоги антимонопольного регулювання.

При недодержанні договірних зобов'язань суб'єкти інвестиційної діяльності несуть майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України і укладеними договорами.

Сплата штрафів і неустойок за порушення умов до­говорів, а також відшкодування завданих збитків не звільняють винну сторону від виконання зобов’язань, якщо інше не передбачено законом або договором.

Зупинення або припинення інвестиційної діяль­ності провадиться за рішенням: інвесторів, при цьому інвестори відшкодовують збитки учасникам інвестиційної діяльності або правомочного державного органу.

Рішення державного органу про зупинення або припинення інвестиційної діяльності може бути прийняте з таких причин:

• якщо її продовження може призвести до пору­шення встановлених законодавством санітарно-гігієнічних, архітектурних, екологічних та інших норм, прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються законом;

• оголошення в установленому законом порядку інвестора банкрутом внаслідок неплатоспро­можності;

• ………………………………………………………..;

• ……………………………………………………….
^ 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій.

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науко­во-технічної і соціальної політики. Воно визначає­ться показниками економічного і соціального ро­звитку України, республіканськими і регіональними програмами розвитку народного господарства, рес­публіканським і місцевими бюджетами, передбачу­ваними в них обсягами державного фінансування інвестиційної діяльності.

Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності й контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.

Управління державними інвестиціями здійсню­ється республіканськими і місцевими органами дер­жавної влади й управління та включає планування, визначення умов і виконання конкретних дій з інвестування бюджетних і позабюджетних коштів.

Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:

• надання фінансової допомоги у вигляді дота­цій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;

• …………………………………….;

• заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції;

• роздержавлення і приватизації власності;

• визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;

• ……………………………………..;

• проведення державної експертизи інвестицій­них програм та проектів будівництва тощо.

Згідно зі ст. 19 Закону України "Про……………………………" захист інвестицій – це комплекс організаційних, техніч­них і правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досяг­ненню цілі внесення інвестицій, ефективної діяль­ності об'єктів інвестування та реінвестування, за­хисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.

Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Інвесторам, у тому числі іноземним, забезпе­чується рівноправний режим, що виключає застосу­вання заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити управлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також передбачають­ся умови і порядок вивозу вкладених цінностей і результатів інвестицій.

Відповідно до Закону "Про інвестиційну діяль­ність", державні гарантії захисту інвестицій – це система правових норм, які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються стану фінансово-госпо­дарської діяльності учасників інвестиційної діяль­ності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових платежів). Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій.

Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і закон­них інтересів її суб'єктів.

Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством встановлені умови, що погіршують становище суб'єктів або об­межують їхні права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.

Державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність суб'єктів інвес­тиційної діяльності, крім випадків, коли таке втру­чання допускається чинним законодавством і здійс­нюється в межах компетенції цих органів і посадо­вих осіб.

Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об'єктів інвестування, за винятком ви­падків, передбачених Законом.

У разі прийняття державними або іншими орга­нами актів, що порушують права інвесторів і учас­ників інвестиційної діяльності, збитки, завдані суб'єктам інвестиційної діяльності, підлягають відшкодуванню у повному обсязі цими органами. Спори про відшкодування збитків розв'язуються судом.
  1   2   3

Схожі:

1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності iconПотенціал інвестиційної діяльності в україні: нормативно-правовий аспект
Розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища та суттєвого нарощування обсягів...
1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності iconДипломна робота тема: Правове регулювання іноземних інвестицій
Поняття та сутність іноземних інвестицій в Україні, як об’єкту правовідносин в сфері інвестування
1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності iconПрограма залучення інвестицій в економіку Любарського району на 2011-2015 роки зміст
Оцінка тенденцій реалізації інвестиційної політики в районі протягом 2006-2010 років
1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності iconПлан вступ. Розділ Загальна характеристика інвестицій. Визначення...
Прийняття інвестиційного рішення неможливе без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, альтернатива...
1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності iconПрограм а інвестиційної діяльності на території Літківської сільської ради на 2012-2014 роки
Київської облдержадміністрації від 15. 07. 2010р. №752 «Про проект Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату...
1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності iconЕкономіка
Проаналізована динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну та прямих інвестицій з України в економіку країн сві­ту, визначено...
1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності iconПрелік інфраструктурних інвестиційних проектів галузей транспорту...
Розроблено проект Інвестиційної угоди та проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про погодження укладання Інвестиційної...
1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності iconОпис здачі дипломних робіт випуску 2009 р. Кафедри тавр
Розробка логічної моделі структури бази даних інвестиційної діяльності відділу цінних паперів
1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності iconРоль іноземних інвестицій
Фактори, що перешкоджають притоку капіталу та іноземних інвестицій в економіку України
1 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності iconСуб'єкти фінансової діяльності проводять операції не тільки в межах...
До них, зокрема, відносяться: фінансування послуг, проведення інвестиційної діяльності, здійснення переводів, обмінів та торгівлі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка