Юридичний факультет
НазваЮридичний факультет
Сторінка1/6
Дата конвертації28.02.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

«ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ»
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ


плани семінарських і практичних занять

та самостійної роботи

для студентів 3 курсу

денної форми навчанняДніпропетровськ -2007

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИДисципліна СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

(повне найменування дисципліни)

Напрям підготовки Право

(шифр і найменування)
^
Спеціальність 7.060101 Правознавство

(шифр й найменування)


Форма навчання денна


Плани семінарських і практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, магістр права Лежнєва Т.М. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2007.
Рецензенти:

Начальник кафедри цивільно-правових дисциплін Академії Митних справ України кандидат юридичних наук, доцент Щербина В.І.


Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Кохан Г.Л.

Плани семінарських і практичних занять та самостійної роботи обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін «__» _____________ 200__ року. Протокол № ___

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сімейне право — одна з традиційних дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю.

Сімейне право є однією з найактуальніших галузей права, оскільки воно регулює особисті немайнові права та ті права, що випливають з них, майнові відносини людей, які виникають на ґрунті шлюбу та сімї.

Студенти повинні чітко засвоїти загальновизначені поняття, що прийняті в сімейному праві, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання вимог сімейного законодавства. За цих умов набуті ними знання і практичні навички не застаріють і при прийнятті нових нормативних актів.

Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться для поглибленого вивчення сімейного права та опанування його методологічних засад. Цей вид навчального заняття, в якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу.

Семінари мають сприяти розвитку творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.

Семінарські заняття є важливим чинником для перевірки знань студентів.

Мета семінарських занять - допомогти студентам опанувати курс сімейного права, засвоїти предмет цієї науки, її місце у повсякденному житті.

Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні теоретичних положень сімейного права. У процесі обговорення, студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог законодавства.

Основою ефективного розгляду положень сімейного права на семінарських заняттях є вивчення лекційного та нормативно-правового матеріалу та самостійна робота студентів. Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім почитати й законспектувати в зошит самопідготовки до семінарів відповідний матеріал підручника та нормативно-правових актів, інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізувати прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов'язково необхідно з'ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або і всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими офіційними джерелами.

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпним. Студенти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору провідних вчених.

Готуючись до семінару необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх.

Розгляд семінарських занять або окремих їх питань може відбуватись в різних формах: співбесіди, загальногрупової дискусії, заслуховування рефератів, проведення письмових контрольних робіт і т.п. Реферати, які передбачені планами семінарських занять, заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять або перевіряються викладачем.

На практичних заняттях ми пропонуємо теми, обов'язкові, на наш погляд, для вивчення. Виконання завдань покликано сприяти розвитку у студентів аналітичного мислення, уміння самостійно працювати з нормативними актами, систематизувати отримані знання. Для вироблення у студентів практичних навичок викладач з власного розсуду пропонує їм вирішити задачі, що являють собою конкретні справи з практики судів. Студент повинен дати теоретичний аналіз ситуації і рішення суду по справі.

При вирішенні задачі рекомендується:

 • визначити до якої теми курсу відноситься задача;

 • дати аналіз фактичних обставин, викладених в задачі;

 • визначити коло нормативних актів, вивчення яких необхідно;

 • керуватися конкретними нормами Сімейного кодексу України, постановами Пленуму Верховного Суду України з цивільних справ, постановами Кабінету міністрів України, наказами міністерства Юстиції України та іншими нормативно-правовими актами.

 • при посиланні на нормативний акт (Закон, постанову, інструкцію, вказати ким і коли він був прийнятий, де опублікований, зазначити статтю, пункт, частину).

При обґрунтуванні рішення не слід посилатися на навчальну літературу чи коментарі.

Під час самостійної підготовки ми пропонуємо питання з відповідної теми, обов'язкові, на наш погляд, для вивчення. Виконання завдань під час самостійної підготовки, покликано сприяти розвитку у студентів аналітичного мислення, уміння самостійно працювати з нормативними актами, систематизувати отримані знання. Для вироблення у студентів практичних навичок викладач з власного розсуду пропонує їм вирішити задачі, що сприяють вмінню застосовувати теоретичні знання в конкретних життєвих ситуаціях. Студент повинен вміти дати теоретичний аналіз ситуації і рішення по суті.

Основні питання тем обов'язково виносяться до переліку питань, які вводяться в екзаменаційні білети.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ:
Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень)- якщо студент (курсант, слухач) глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал ; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших; вирішує тестові завдання.
^ Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – якщо студент (курсант, слухач) оперує матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати в повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору; вирішує тестові завдання.
^ Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень)- якщо студент (курсант, слухач) може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу теми, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; самостійно вирішує необхідну кількість тестових завдань; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань
^ Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень)- якщо студент (курсант, слухач) може відтворювати лише окремі юридичні терміни і конструкції теми; допускає змістовні помилки; не вирішує тестових завдань


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п/п
^

Назва теми


Всього

З викладачем

Самостійна робота

Разом

Лекцій

Семінарські заняття

Практичні заняття


Контрольна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Загальні положення сімейного права. Сімейні правовідносини.

6

4

2

2

2

-

2

2

Шлюб. Порядок укладання та припинення шлюбу.

16

8

2

2

4

-

8

3

Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя.

18

8

4

2

2

-

10

4

Права та обов’язки подружжя по утриманню

12

6

2

-

4

-

6

5

Встановлення походження дітей

12

6

2

2

2

-

6

6

Особисті немайнові та майнові права та обов’язки батьків та дітей

16

8

2

-

4

-

8

7

Усиновлення

14

6

2

2

2

-

8

8

Опіка, піклування та патронат над дітьми

12

6

2

2

2

-

6

9

Контрольна робота з тем 1-8

2

22


Всього

108

54

18

12

24
54


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативна література:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – ст. 141

 2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 ., № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради.

 4. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-ІV від 18 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492.

 5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР),.-. 1971. - №50. – Ст.. 375

 6. Кодекс про шлюб та сім’ю УРСР від 20.06.1969., № 2006-VII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 27.06.1969-1969 р. — № 26. — Ст. 204.

 7. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. №1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991 р. - №6, ст..56

 8. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, ст.144

 9. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131

 10. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №80731-Х // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122

 11. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 6, ст. 35

 12. Закон України “Про правонаступництво України” від 12.09.1991 р. № 1543-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1991. - № 46. – ст. 612

 13. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24.12.1993р. № 3807-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. - N 14. - ст.78

 14. Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р., № 697-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 20. Ст.249.

 15. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р.№ 3425-12. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 39, ст.383

 16. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок укладання шлюбного контракту” від 16 червня 1993 р. № 47.

 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім’ях усиновителів” від 20.07.1996 р. // Урядовий кур’єр. - 1996 – 25 липня.

 18. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження осіб» від 16.11.2002 р. № 1740

 19. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу” від 26 квітня 2002 р. N 564.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України „Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб” від 26 лютого 1993 р. N 146.

 21. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про застосування судами деяких норм Кодексу по шлюб та сімю України» від 12.06.98 р. № 16

 22. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” від 22 грудня 1995 р. №20.

 23. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок” від 4 жовтня 1991 р. №7.

 24. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про виключення майна з опису” від 27 серпня 1976 р. №6.

 25. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил реєстрації актів громадського стану в Україні» № 52/5 від 18.10.2000р.

 26. Наказ Міністерства юстиції України « Про внесення змін та доповнень до Правил реєстрації актів цивільного стану» від 18.11. 2003 р. № 140/5

 27. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про перелік видів добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу від 20.12.2002р. № 480


Навчальна література:

 1. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002.

 2. Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Науково-практичний посібник: у 2 кн. / Драгнєвич А.Ю., Пульнєва О.С., Фурса Є.І., Фурса С.Я. та ін. / За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. – с.395-413.

 3. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — С.138-139.

 4. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — С. 244-248.

 5. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О.Харитонова. — Х.: ТОВ «Одісей» — 2006. — С. 210-211.

 6. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного. — К.: Істина, 2003. — С. 192-193.

 7. Жилінкова І. Сімейне право: галузевий суверенітет чи десуверенізація? // Вісник академії правових наук України. -2001.-№.3. - С. 147-157.

 8. Ромовська З. Сімейний кодекс України: погляд в майбутнє // Право України. -2001.-№.2. - С. 63-69

 9. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сімю, материнство та батьківство // Право України. – 2004. - №11. – С. 46-49.

 10. Червоний Ю. Поняття предмета і методу сімейного права України // Вісник Академії правових наук України. – 2003. - № 4. – С. 157-170.

 11. Ватрас В.А. Про питання про права на сімейну таємницю //Вісник Хмелин. ін.-ту регінал. управління та права. – 2002. - №2. – С. 93-96.

 12. Ватрас В. Можливість субсидіарного застосування (сімейні відносини і Цивільний кодекс України) // Юридичний вісник України. – 2004. - №47. – 20-26 лист. – С. 6.

 13. Рухлякова А. Зміна прізвища, імені та по батькові // Юридичний вісник України. – 2005. - № 22. – 4-10 черв. – С. 15.

 14. Солдатенков А. Деление по-семейному // Юрид. практика. – 2005. - № 8. – С. 12- -13.

 15. Тимчик Г. Я – не я, обручка не моя: (поняття заручин у СК) // Український юрист. – 2004. - № 9. – С. 10-12.

 16. Домбрутова А. Підстави та правові наслідки недійсності шлюбу // Юридичний вісник України. – 2004. - № 21. – 22-28 травня. – С. 14.

 17. Домбрутова А. Припинення шлюбу: юридична підстава та наслідки // Юридичний вісник України. – 2004. - № 25. – 25-29 черв. – С. 10.

 18. Заіка Ю. Підстави визнання шлюбу недійсним за Сімейним кодексом України // Юридична практика. – 2003. - № 2. – С. 37- 40.

 19. Злотник І Юридичні особливості фактичних шлюбних відносин // Юридичний журнал. – 2004. - № 10. – С. 36-40.

 20. Лемківський Б.К. Режим окремого проживання подружжя // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - № 12. – С. 97-101.

 21. Махинчук В., Звезла С. Конкубинат в Семейном кодексе // Юридическая практика. – 2004. - № 4. – С. 20-21

 22. Панова Л. До питания про умови укладання шлюбу // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №12. – С. 32-34.

 23. Савчук О. Розірвання шлюбу не за судовим рішенням // Юридична консультація (іменем закону). – 2004. - № 8. – С. 4.

 24. Ватрас В.А. Таємниця сурогатної матері в сімейному праві України // молодь в юридичній науці –Хм. – 2002, С. 74-77.

 25. Красицька Л. Визначення походження дитини при застосуванні форм репродуктивної медицини за законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 7. – С. 31-33.

 26. Пасічник І. Реєстрація народження дитини // Юридичний вісник України. – 2005. - № 16. – 23-29 квітня. – С. 7.

 27. Про порядок виплати допомоги при народженні дитини // Адвокат бухгалтера. – 2005. - № 9. – С. 2-3

 28. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям) // Право України. – 2004. - № 11. – С. 19-82.

 29. Мічурін Є. особливості реалізації прав та обов’язків подружжя з надання утримання // Юридичний журнал. – 2004. - №7. – С. 94-95.

 30. Пасечник Н. Хто є утриманцем за сімейним законодавством // Юридичний журнал. – 2004. - № 7. – С. 50-53.

 31. Примак В. Аліментні зобов’язання повнолітніх дочки, сина // Юридичний вісник України. – 2003. - № 6. – С. 10.

 32. Примак В. підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за Новим Сімейним кодексом України // Юридична Україна. – 2003. - № 1. – С. 66-74.

 33. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям) // Право України. – 2004. - № 11. – С. 19-82.

 34. Мічурін Є. особливості реалізації прав та обов’язків подружжя з надання утримання // Юридичний журнал. – 2004. - №7. – С. 94-95.

 35. Пасечник Н. Хто є утриманцем за сімейним законодавством // Юридичний журнал. – 2004. - № 7. – С. 50-53.

 36. Примак В. Аліментні зобов’язання повнолітніх дочки, сина // Юридичний вісник України. – 2003. - № 6. – С. 10.

 37. Примак В. підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за Новим Сімейним кодексом України // Юридична Україна. – 2003. - № 1. – С. 66-74.

 38. Ватрас В.А. Таємниця сурогатної матері в сімейному праві України // молодь в юридичній науці –Хм. – 2002, С. 74-77.

 39. Красицька Л. Визначення походження дитини при застосуванні форм репродуктивної медицини за законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 7. – С. 31-33.

 40. Пасічник І. Реєстрація народження дитини // Юридичний вісник України. – 2005. - № 16. – 23-29 квітня. – С. 7.

 41. Про порядок виплати допомоги при народженні дитини // Адвокат бухгалтера. – 2005. - № 9. – С. 2-3


^ ТЕМА № 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА.

СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Юридичний факультет iconРозклад занять студентів 1 курсу 4- 6 груп: факультет Юридичний 6402, заочна форма навчання

Юридичний факультет iconКоментарі, надані Професором, д-ром Хоакімом Геррманном, Магістром...
Заступник Держсекретаря Держуправління боротьби з корупцією Республіки Словенія (Словенія)
Юридичний факультет iconДвнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет
...
Юридичний факультет iconЮридичний факультет
Вона дає нам можливість дуже різносторонньо поглянути на грецьку державу. А його „Афінська політія”, порівняно нещодавно відкрита,...
Юридичний факультет iconЮридичний факультет
Щодо актуальності цієї роботи у наш час, тобто теми роботи, то тут потрібно сказати, що акт про суверенітет української держави започаткував...
Юридичний факультет iconДата заочний факультет
Розклад вступних випробувань на заочний факультет Української академії друкарства у 2012 році
Юридичний факультет iconХерсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ

Юридичний факультет iconМіністерство внутрішніх справ України Запорізький юридичний інститут
Розділ поняття, значення І система принципів кримінального права України
Юридичний факультет iconЛазарчук Галина Олександрівна закінчила Кіровоградський педагогічний...
Кіровоградський педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна ( фізико-математичний факультет, спеціалізація «математика» ) у 1981 році....
Юридичний факультет iconПоняття, значения торговельної марки та прав на неї в контексті розбудови...
Юрій Ладиславович Бошицький, канди­дат юридичний наук, професор, ректор Київського університету права hah україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка