Договір купівлі-продажу цінних паперів
Скачати 64.84 Kb.
НазваДоговір купівлі-продажу цінних паперів
Дата конвертації23.03.2013
Розмір64.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Договір купівлі-продажу цінних паперів

Д- -2009
м. Київ 2009 року
Громадянин України _______ (дата народження: ________, паспорт серія _ № ______ виданий _____________ , що мешкає за адресою:__________, ідентифікаційний номер: ___________), далі – Покупець, з однієї сторони, та

Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА ГРУПА „КОНСАЛТИНГ ТА ІНВЕСТИЦІЇ" (Ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів серія АВ № 389550 від 04.12.2007 р. по випуску та обігу цінних паперів), далі - Продавець, в особі директора Вегери Олексія Михайловича, що діє на підставі Статуту, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, визначених Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, тобто у розмірі, визначеному п.10.1 ст. 10 цього Закону, з іншої сторони, в подальшому разом названі “Сторони”, уклали цей Договір купівлі-продажу цінних паперів (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1.Пpодавець передає у власність Покупця, а Покупець приймає та оплачує зазначені нижче цінні папери, далі - ЦП:


Емітент ЦП

ТОВ „КУА „Менеджмент сервіс”

Код за ЄДРПОУ

32710384

Вид ЦП

Іменні інвестиційні сертифікати ПІДІФ „ІНТЕРФОН”

Форма випуску ЦП

документарна

Номінальна вартість одного ЦП

1 000,00 (одна тисяча) грн. 00 коп.

Вартість одного ЦП
Реєстраційний №

397 від 05.07.2006 р

Кількість ЦП

1.2. Загальна вартість ЦП складає: ________________________________, без ПДВ
2. РОЗРАХУHКИ

2.1 Сторони цим встановили, що Покупець не пізніше _________, здійснює оплату Інвестиційних сертифікатів шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ „ФГ „Консалтинг та інвестиції” п/р 2650219166 в АБ "Укргазбанк", м. Київ МФО 320478 всієї грошової суми, визначеної у п.1.2 цього Договору із наступним формулюванням призначення платежу: „Оплата за іменні цінні папери згідно Договору купівлі-продажу № Д- -2009 від _____2009, без ПДВ.” Часткова оплата Покупцем грошової суми, зазначеної в п.1.2 цього Договору, не визнається Сторонами належним виконанням Покупцем своїх зобов’язань і не є підставою для передачі Покупцю Інвестиційних сертифікатів у кількості, меншій ніж та, яка зазначена в п.1.1. цього Договору.

2.2. Продавець не пізніше 10 (десяти) робочих днів, наступного за днем виконання Покупцем п.2.1.цього договору, забезпечує передачу Покупцю вищезазначених Інвестиційних сертифікатів шляхом передачі всіх документів, надання яких у відповідності до норм чинного законодавства України необхідне і достатнє для перереєстрації Інвестиційних сертифікатів на ім’я Покупця у реєстрі власників іменних Інвестиційних сертифікатів. Така передача здійснюється шляхом надсилання всіх зазначених документів поштою на адресу особи, що веде реєстр власників іменних Інвестиційних сертифікатів (надалі – «Реєстроутримувач»), або шляхом передачі вищезазначених документів особисто представником Продавця відповідним співробітникам Реєстроутримувача

2.3.Сторони цим встановили, що моментом повного виконання Продавцем своїх зобов’язань по передачі Інвестиційних сертифікатів є момент передачі документів, необхідних і достатніх для перереєстрації Інвестиційних сертифікатів на ім’я Покупця у реєстрі власників іменних Інвестиційних сертифікатів органу поштового зв’язку для подальшого їх надсилання Реєстроутримувачу, або момент передачі вищезазначених документів представником Продавця відповідним співробітникам Реєстроутримувача.

2.4.Сторони цим встановили, що моментом повного виконання Покупцем своїх зобов’язань по оплаті Інвестиційних сертифікатів є момент зарахуванням Банком на рахунок Продавця грошової суми, визначеної у п.1.2. цього Договору.

2.5.Покупець зобов’язаний надати всі документи, необхідні для здійснення Продавцем заходів фінансового моніторингу, передбачених Законом України „Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”.

2.6.Несвоєчасне надання зазначених в п.2.4. документів продовжує строки виконання Продавцем зобов’язань за цим Договором на відповідну кількість робочих днів.

2.7.Ненадання зазначених в п.2.4. документів зупиняє строки виконання Продавцем зобов’язань за цим Договором та звільняє від відповідальності за таке невиконання.

2.8.Сторони погодилися, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання цього Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, або у інших випадках, коли цього вимагають норми відповідного законодавства, або у випадках, коли відповідна інформація може бути розголошена юридичним радникам, бухгалтерам та іншим професійним радникам Сторін.

3.^ ГАРАНТІЇ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТОРІН

3.1..Продавець цим заявляє та підтверджує, ЦП належним чином випущені та зареєстровані з дотриманням всіх необхідних правил та процедур, умови емісії ЦП не забороняють їх вільний обіг і, зокрема, не містять ніяких обмежень щодо придбання ЦП Покупцем.

3.2.Покупець цим заявляє та підтверджує, що ЦП придбаються за грошові кошти, які ніяким чином не обтяжені, не перебувають у заставі, набуті на законних підставах та отримані законним шляхом.

3.3.Покупець цим заявляє, що йому відомі умови Проспекту емісії Інвестиційних сертифікатів та Регламенту емітента.

3.4.Покупцю відомо, що дивіденди за Інвестиційними сертифікатами не нараховуються та не сплачуються, дохід не гарантується.
^ 4. ВIДПОВIДАЛЬHIСТЬ СТОРIH

4.1. За невиконання або неналежне виконання будь-яких своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.


^ 5. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАHHЯ СУПЕРЕЧОК
5.1. Всі суперечки, якi виникають по даному Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів.

5.2.Неврегульовані шляхом переговорів питання підлягають розгляду та вирішенню в установленому законодавством порядку.

^ 6. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти. До таких обставин за цим Договором належать: пожежа, землетрус, паводок, аварійні умови, військові дії, ембарго, втручання з боку влади, а також інші подібні обставини.

6.2. У випадку настання обставин, визначених в п.7.1. цього Договору, строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії таких обставин, але не більше як на один місяць.

6.3. Якщо обставини, визначені п.7.1. цього Договору, будуть діяти протягом більше як одного місяця і не виявляють ознак припинення, даний Договір розривається без наслідків для Сторін.

6.4. Сторона, що зіткнулась з обставинами поза межами контролю, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

6.5. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є посилання на чинний нормативний акт, а також документ, виданий відповідним органом країни, де виникли дані обставини.
^ 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

7.1.Будь-які зміни та доповнення до даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх письмовому посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.
^ 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

8.1. Даний Договір вступає в силу з дати його підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе за даним Договором зобов’язань.

8.2. Договір, може бути розірвано лише за письмовою згодою Сторін.
^ 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.Даний Договір складено у 3 (трьох) екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному для Покупця, Продавця, та Реєстроутримувача.

11 Юридичні адреси, платіжні реквізити й підписи сторін:


Продавець
Покупець

ТОВ „ФГ „Консалтинг та інвестиції”
Адреса: 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду 8, корпус 8,

секція 1.

ЄДРПОУ 33735174

п/р 2650219166 в АБ "Укргазбанк", м. Київ

МФО 320478
Директор
________________________ Вегера О.М.

м.п.___________________________________________

П.І.Б.

Дата народження:

Паспорт:

Ідентифікаційний номер:

Рах. №_______________ в _________________________

МФО _________

Адреса:
Тел.:

_____________________ /________________/


м.п.

Схожі:

Договір купівлі-продажу цінних паперів iconНа виконання разового замовлення
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по...
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір
Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується "Договір") про таке
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір купівлі-продажу автомобіля
Главою 54, а також ст ст. 202-204, 626, 627 ЦК україни, уклали цей Договір про таке
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconЗаконукра ї н и
У цьому Законі терміни використовуються у такому значенні: випуск цінних паперів сукупність певного виду емісійних цінних паперів...
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу цінних паперів iconРозвитку фондового ринку України на 2005-2010 роки
Розвиток інструментів ринку цінних паперів: запровадження нових видів іпотечних цінних паперів, а також похідних (деривативів)
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconДоговір доручення на продаж продукції
Довіритель доручає, а повірений бере на себе зобов’язання укласти від імені та за рахунок довірителя договір купівлі-продажу з третьою...
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconПравове регулювання договору купівлі-продажу зміст
Договір поставки
Договір купівлі-продажу цінних паперів iconПерелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою...
Ффб/договір купівлі-продажу облігацій та договір бронювання, рішення виконкому, акт прийому-передачі
Договір купівлі-продажу цінних паперів icon“Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні”
Приватизація І акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка