Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів
НазваЗаконодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів
Сторінка1/24
Дата конвертації23.03.2013
Розмір2.65 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 35-36,
ст.491 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2491-VI ( 2491-17 ) від 30.08.2010 }
Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок
проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських,
селищних рад (далі - депутати) та сільських, селищних, міських
голів.

^ Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Законодавство про вибори депутатів
та сільських, селищних, міських голів

1. Організація і порядок проведення виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів (далі - місцеві вибори)
регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими
законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими
актами законодавства.

Стаття 2. Основні засади місцевих виборів

1. Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі
гарантованого Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного
голосування.

2. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за
мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих
округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох
сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду),
селища.

3. Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад
проводяться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, за
якою:

1) половина від кількості депутатів (загального складу)
відповідної ради обирається за виборчими списками кандидатів у
депутати від місцевих організацій політичних партій у
багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами
відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста,
району в місті;

2) половина від кількості депутатів (загального складу)
відповідної ради обирається за мажоритарною системою відносної
більшості в одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні
мажоритарні виборчі округи), на які поділяється територія
відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста,
району в місті.

4. Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за
мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному
виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно села
(кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську
громаду), селища, міста згідно з існуючим
адміністративно-територіальним устроєм.

5. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною.
Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у виборах.

Стаття 3. Загальне виборче право

1. Право голосу на виборах депутатів сільських, селищних,
міських рад, виборах сільського, селищного, міського голови мають
дієздатні громадяни України, які належать до відповідних
територіальних громад та яким на день виборів виповнилося
вісімнадцять років.

Право голосу на виборах депутатів районних, обласних рад
мають громадяни України, які належать до відповідних
територіальних громад у межах району, області та яким на день
виборів виповнилося вісімнадцять років.

Право голосу на виборах депутатів районних у містах рад мають
громадяни України, які належать до територіальних громад
відповідних міст, місце проживання яких зареєстровано в межах
відповідного району в місті та яким на день виборів виповнилося
вісімнадцять років. { Абзац третій частини першої статті 3 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI ( 2491-17 ) від
30.08.2010 }

Право голосу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим мають громадяни України, місце проживання яких
зареєстровано в межах Автономної Республіки Крим та яким на день
виборів виповнилося вісімнадцять років. { Абзац четвертий частини
першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI
( 2491-17 ) від 30.08.2010 }

Громадяни України, які мають право голосу на відповідних
місцевих виборах, є виборцями.

2. Документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство
та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є:

1) паспорт громадянина України;

2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб,
недавно прийнятих до громадянства України).

3. Належність громадянина до відповідної територіальної
громади визначається його місцем проживання на її території згідно
із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні" ( 1382-15 ).

4. Виборці мають право на участь у роботі виборчих комісій як
їх члени, проведенні передвиборної агітації, здійсненні
спостереження за проведенням виборів та в інших заходах,
пов'язаних з організацією та проведенням виборів, що реалізується
ними у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

5. Будь-які прямі або непрямі привілеї чи обмеження виборчих
прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження участі
громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом.

6. Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, що
проживають за кордоном, а також особи, визнані судом
недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду
перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не
належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу
на місцевих виборах.

Стаття 4. Рівне виборче право

1. Місцеві вибори є рівними. Громадяни України беруть участь
у відповідних місцевих виборах на рівних засадах.

2. Кожен виборець на виборах депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних
у містах рад, в яких він бере участь, має один голос у
багатомандатному виборчому окрузі та один голос в одномандатному
мажоритарному виборчому окрузі по виборах депутатів відповідних
рад.

Кожен виборець на виборах депутатів сільських, селищних рад,
в яких він бере участь, має один голос в одномандатному виборчому
окрузі по виборах депутатів відповідно сільських, селищних рад.

Кожен виборець на виборах сільських, селищних, міських голів,
в яких він бере участь, має один голос у відповідному єдиному
одномандатному виборчому окрузі.

Виборець може використати свій голос на відповідних місцевих
виборах тільки на одній виборчій дільниці, на якій він включений
до списку виборців.

3. Рівність прав і можливостей участі у виборчому процесі
забезпечується:

1) забороною привілеїв чи обмежень для кандидатів у депутати,
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

2) забороною втручання органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування у
виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;
{ Пункт 2 частини третьої статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2491-VI ( 2491-17 ) від 30.08.2010 }

3) забороною використання для фінансування передвиборної
агітації інших коштів, ніж кошти, передбачені частиною шостою
статті 47 цього Закону.

Стаття 5. Пряме виборче право

1. Місцеві вибори є прямими. Виборці безпосередньо обирають
депутатів та сільських, селищних, міських голів шляхом голосування
за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського,
селищного, міського голови, висунутих та зареєстрованих у порядку,
передбаченому цим Законом.

Стаття 6. Вільні вибори

1. Місцеві вибори є вільними. Виборцям забезпечуються умови
для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при
голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи
будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та
вільному волевиявленню виборця, забороняється.

Стаття 7. Таємне голосування

1. Голосування на місцевих виборах є таємним. Контроль за
волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.

Стаття 8. Особисте голосування

1. Кожен виборець голосує на місцевих виборах особисто.
Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу
будь-якій іншій особі забороняється.

Стаття 9. Право бути обраним

1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути
обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до
статті 70 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може
бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення
умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в
установленому законом порядку.

Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати
та кандидатів на посаду сільського, селищного,
міського голови

1. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на
посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам
України, які мають право голосу. Це право реалізується громадянами
України через республіканські в Автономній Республіці Крим,
обласні, районні, міські, районні у містах організації політичних
партій (далі - місцеві організації партій) або шляхом
самовисування відповідно до цього Закону.

Стаття 11. Засади виборчого процесу

1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними у
статті 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим
Законом.

Виборчий процес здійснюється на засадах:

1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у
цей процес;

2) політичного плюралізму та багатопартійності;

3) публічності і відкритості;

4) рівності суб'єктів виборчого процесу перед законом;

5) рівності прав усіх кандидатів у депутати, кандидатів на
посаду сільського, селищного, міського голови;

6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу
до засобів масової інформації незалежно від форми власності;

7) неупередженості органів державної влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх
посадових і службових осіб, керівників підприємств, установ і
організацій до місцевих організацій партій, кандидатів у депутати
та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

{ Абзац дев'ятий частини першої статті 11 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2491-VI ( 2491-17 ) від 30.08.2010 }2. Початок виборчого процесу оголошується відповідною
виборчою комісією у строки та в порядку, визначені цим Законом.

3. Виборчий процес включає такі етапи:

1) утворення виборчих округів;

2) утворення виборчих дільниць;

3) формування складу територіальних виборчих комісій,
утворення дільничних виборчих комісій;

4) складання списків виборців, їх перевірка та уточнення;

5) висування та реєстрація кандидатів у депутати та
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування у день виборів;

8) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків
голосування і результатів місцевих виборів.

4. У випадках, передбачених цим Законом, виборчий процес
включає також такі етапи:

1) повторне голосування;

2) підрахунок голосів виборців, установлення підсумків
повторного голосування і результатів місцевих виборів.

5. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням
результатів місцевих виборів у порядку, передбаченому цим Законом.

Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу

1. Суб'єктами виборчого процесу є:

1) виборці;

2) Центральна виборча комісія, виборчі комісії, сформовані
(утворені) відповідно до цього Закону, Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) та інших законів України;

3) кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського,
селищного, міського голови;

4) місцеві організації партій, які висунули кандидатів у
депутати у багатомандатному виборчому окрузі, або одномандатному
виборчому окрузі, або одномандатному мажоритарному виборчому
окрузі, або кандидатів на посаду сільського, селищного, міського
голови;

5) офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, які
висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому
окрузі, від кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному
мажоритарному виборчому окрузі, від кандидатів на посаду
сільського, селищного, міського голови.

Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

1. Організація і проведення місцевих виборів здійснюються
публічно і відкрито.

2. Виборчі комісії інформують громадян України про свій
склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення
територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про основні
права виборців (у тому числі про право оскарження рішень, дій чи
бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади, органів
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого
самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які
обмежують або порушують виборчі права), про порядок заповнення
виборчих бюлетенів, забезпечують можливість для ознайомлення
виборців зі списками виборців, відомостями про кандидатів у
депутати та (або) кандидатів на посаду сільського, селищного,
міського голови, оприлюднюють підсумки голосування та результати
місцевих виборів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених
цим Законом.

{ Частина друга статті 13 в редакції Закону N 2491-VI ( 2491-17 )
від 30.08.2010 }3. Рішення органів державної влади, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та
службових осіб, що стосуються місцевих виборів та зачіпають
законні права громадян, а також рішення виборчих комісій
доводяться до відома громадян через друковані засоби масової
інформації або оприлюднюються в інший спосіб у триденний строк з
дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом.

{ Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2491-VI ( 2491-17 ) від 30.08.2010 }4. Усі засоби масової інформації, незалежно від форми
власності, зобов'язані справедливо, збалансовано та неупереджено
висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів у
новинах, інформаційних випусках, ток-шоу, дискусійних та інших
програмах. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на
всі публічні заходи, пов'язані з місцевими виборами, а на
засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів -
на умовах, визначених цим Законом, крім випадків, передбачених
законами України. Виборчі комісії, органи державної влади, органи
влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані
в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію
щодо ходу підготовки і проведення місцевих виборів.

{ Частина четверта статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2491-VI ( 2491-17 ) від 30.08.2010 }  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів iconЗакон україни
До Посібника увійшли витяг із Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,...
Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів iconГолові Центральної виборчої комісії площа Лесі Українки, 1
Відповідно до частини першої статті 18 закону України «Про вибори народних депутатів України» вибори депутатів проводяться у 225...
Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів iconРедакція Податкового кодексу, проголосована 18. 10. 2010 р
Кодексом, рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних І міських рад у межах їх повноважень, І є обов’язковими...
Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів iconГраф І к
Друга середа кожного місяця – прийом у сільських та селищних радах згідно графіка
Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів iconПро вибори народних депутатів України
України на основі загального, рівного І прямого виборчого права шляхом таємного голосування
Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів iconГраф І к
Друга середа кожного місяця – прийом у сільських та селищних радах згідно графіка. Прийом у відділах райдержадміністрації щоденно...
Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів iconПогоджено Заступник міського голови
Вивчення роботи виконкомів міських селищних рад, відділів, підприємств, установ, організацій
Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів iconПрапор являє собою полотнище темно-блакитного кольору за аналогією з прапором Луганської області
В верхньому лівому кутку розташований герб Слов’яносербського району, облямований зірочками, що символізують 15 громад: 1 міську,...
Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів iconСмт Летичів
Питання організації оздоровлення дітей розглянуто на засіданні координаційної ради з питань організації відпочинку та оздоровлення...
Законодавство про вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів iconПро Вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування
Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 1, 17 статті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка