Ббк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.)
НазваБбк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.)
Сторінка1/57
Дата конвертації28.02.2013
Розмір7.91 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


Міністерство освіти і науки України Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

HAH України Київський університет права HAH України

В. І. Семчик, П, Ф, Кулинич, М. В. Шульга

ЗЕМЕЛЬНЕ
України


Підручник

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник

для студентів вищих навчальних закладів
Київський Університет праваББК 67.9(4Укр)307я73 СЗО

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-314 від 5 лютого 2008 р.)

Рецензенти:

Малишева Н. Р. — академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук;

Костицький В. В. — член-кореспондент Академії правових наук України,

доктор юридичних наук, професор;

Погрібний О. О. — академік Академії правових наук, доктор юридичних

наук, професор

^ Авторський колектив:

Семчик Віталій Іванович — доктор юридичних наук, професор, член-ко­респондент HAH України, академік Академії правових наук України, завідувач відділу правових проблем аграрного, земельного та еколо­гічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького HAH України (вступ, розділи 1, 2, 4, 5, 10, 14);

^ Кулинич Павло Федотович — кандидат юридичних наук, старший науко­вий співробітник відділу правових проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького HAH України (розділи 3, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22);

^ Шульга Михайло Васильович — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, завідувач кафед­ри екологічного права Національної юридичної Академії імені Ярослава Мудрого (розділи 6, 7, 15, 16)

СЗО Семчик, В. І.

Земельне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. —600 с.

ISBN 978-966-313-400-0.

Підручник підготовлено відповідно до програми курсу земельного права вищих юридичних закладів. Висвітлюються теоретичні питання земельного права, земель­не право як галузь у системі сучасного права України і навчальна дисципліна. Роз­глядаються предмет, принципи, витоки і система земельного права, дається характе­ристика земельно-правової норми і земельного правовідношення та його елементів, права власності на землю і права землекористування, набуття та припинення прав на землю, приватизації земель, правового режиму земель сільськогосподарського при­значення, житлової і громадської забудови, промисловості, транспорту, зв'язку, лісогосподарського призначення і водного фондів, а також правових питань укріп­лення в галузі використання та охорони земель, земельного кадастру і землеустрою, гарантій прав на землю, правової охорони земель, захисту прав на землю та юри­дичної відповідальності за порушення земельного законодавства.

Видання розраховане на студентів юридичних спеціальностей вищих навчаль­них закладів, може стати у нагоді студентам та викладачам економічних, сільсько­господарських, кооперативних вузів та факультетів.

ББК 67.9(4Укр)307я73+67.307я73
ISBN 978-966-313-400-0 © Семчик В. І, Кулинич П. Ф., Шульга М. В., 2008

© Видавничий Дім «Ін Юре», 2008

ЗМІСТ

Вступ 9

^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 17

Розділ 1. Предмет, принципи і система

земельного права 19

 1. Поняття і предмет земельного права 19

 2. Методи регулювання в земельному праві . 26

 3. Функції земельного права 31

 4. Принципи земельного права 36

 5. Співвідношення земельного права

з суміжними галузями права 44

6. Система земельного права 53

Розділ 2. Історія земельного права України 58

1. Земельно-правові відносини на території України в період феодалізму до скасування кріпосного права у 1861 р 58

2. Характеристика правового режиму земель
в Україні від скасування кріпосного права

до встановлення радянської влади (1861-1917 рр.) .... 62

3. Становлення і розвиток земельного права в Україні

в період з 1917 р. до 1991 р 67

4. Земельна реформа і розвиток земельного права
України після 1991 р 74

Розділ 3. Джерела земельного права 84

 1. Поняття і види джерел земельного права 84

 2. Конституція України як джерело земельного права ... 91

 3. Закони як джерела земельного права України 93

4. Підзаконні нормативно-правові акти

як джерела земельного права 99

5. Міжнародні договори як джерела земельного

права України 107

Розділ 4. Земельні правовідносини 108

 1. Поняття, зміст і види земельних правовідносин 108

 2. Земельно-правові норми 113

 3. Класифікація і види земельних правовідносин 117

 4. Суб'єкти земельних правовідносин 119

 5. Об'єкти земельних правовідносин 123

 6. Виникнення, зміна та припинення земельних правовідносин 128

 7. Правовий механізм реалізації

земельно-правових норм 130

Розділ 5. Право власності на землю 137

1. Конституційні засади права власності на землю в Україні 137

 1. Поняття та зміст права власності на землю 142

 2. Земля як об'єкт права власності 147

 3. Суб'єкти права власності на землю 50

 4. Форми власності на землю в Україні 157

 5. Права та обов'язки власників земельних

ділянок 169

7. Набуття та припинення права власності

на землю 176

Розділ 6. Право землекористування та його види 182

 1. Поняття і зміст права землекористування 182

 2. Суб'єкти та об'єкти права землекористування 184

 3. Види права землекористування 188

 4. Особливості права постійного землекористування ... 191

 5. Набуття та припинення права землекористування ... 194

 6. Права та обов'язки землекористувачів 199

Розділ 7. Право оренди землі 205

1. Поняття та юридичні ознаки оренди землі 205

 1. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та

іншого призначення 207

 1. Договір оренди земельної ділянки 211

Розділ 8. Право земельного сервітуту 218

1. Поняття права земельного сервітуту.

Види земельних сервітутів 218

 1. Приватні земельні сервітути 220

 2. Публічні земельні сервітути 230

 3. Підстави та порядок виникнення права

земельного сервітуту 232

5. Підстави та порядок припинення права

земельного сервітуту 235

Розділ 9. Право добросусідства 237

 1. Поняття права добросусідства та його зміст 237

 2. Способи забезпечення права добросусідства 244

 3. Підтримання та відновлення

меж земельних ділянок 245

Розділ 10. Гарантії прав на землю 248

 1. Поняття та особливості гарантій прав на землю 248

 2. Способи захисту земельних прав на землю

та їх реалізація 252

3. Земельно-процесуальне забезпечення гарантій

права на землю 257

4. Відшкодування збитків власникам землі

та землекористувачам 271

5. Вирішення земельних спорів 278

Розділ 11. Державне управління у сфері використання

та охорони земельних ресурсів 287

1. Поняття та функції державного управління

у сфері використання та охорони земель 287

 1. Моніторинг земель 289

 2. Планування використання та охорони земель 291

 3. Встановлення цільового призначення

земельних ділянок 293

5.Нормування та стандартизація у сфері використання та охорони земель 302

 1. Землеустрій 305

 2. Ведення державного земельного кадастру 308

 3. Державна реєстрація прав на землю 311

 4. Державний контроль за використанням та охороною земель 313

10. Справляння плати за землю . 321

Розділ 12. Правове регулювання обігу земельних ділянок 328

 1. Поняття та види обігу земельних ділянок 328

 2. Правочини щодо земельних ділянок 335

 3. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах 341

 1. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб .... 344

 2. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності 347

Розділ 13. Правова охорона земель 349

 1. Поняття і зміст правової охорони земель 349

 2. Суб'єкти й об'єкти правової охорони земель 355

 3. Рекультивація земель 361

 4. Консервація земель 363

 5. Особливості правової охорони ґрунтів 368

 1. Юридична відповідальність за порушення законодавства про

охорону та використання земель . . 371

^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 381

Розділ 14. Правовий режим земель

сільськогосподарського призначення 383

 1. Поняття, цільове призначення та склад земель сільськогосподарського

призначення 383

 1. Правовий режим земельних ділянок державних сільськогосподарських

підприємств та організацій . . . 390

 1. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського

призначення, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 399

 1. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення,

наданих для ведення особистого селянського господарства та підсобного господарства
несільськогосподарських підприємств 411

5. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва 423

Розділ 15. Правовий режим земель у межах населених пунктів 428

 1. Загальні засади та особливості правового режиму земель у межах

населених пунктів 428

 1. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови 434

 2. Порядок використання земель житлової

та громадської забудови 438

 1. Використання земель громадянами у межах населених пунктів 446

 2. Особливості права власності на землю та права землекористування

у межах населених пунктів 451

Розділ 16. Правовий режим земель промисловості, транспорту,

зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 454

 1. Загальна характеристика правового режиму земель промисловості,

транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 454

 1. Правовий режим земель промисловості 458

 2. Правовий режим земель транспорту 462

 3. Правовий режим земель зв'язку 471

 4. Правовий режим земель енергетики 473

 5. Склад і використання земель оборони

та іншого призначення 475

Розділ 17. Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення 481

1. Поняття та склад земель природно-заповідного фонду й іншого

природоохоронного призначення .... 481

 1. Особливості правового регулювання охорони та використання земель

окремих об'єктів і територій природно-заповідного фонду 494

Розділ 18. Правовий режим земель оздоровчого призначення 505

 1. Загальна характеристика земель оздоровчого призначення та їх

правового режиму 505

 1. Правове регулювання охорони і використання земель оздоровчого

призначення в межах окремих зон округів санітарної (гірничо-санітарної) охорони 515

Розділ 19. Правовий режим земель рекреаційного призначення 521

1. Поняття та склад земель рекреаційного призначення 521

2. Правове регулювання використання та охорони окремих земель

рекреаційного призначення. 525

Розділ 20. Правовий режим земель історико-культурного

призначення 534

 1. Поняття та склад земель історико-культурного призначення 534

 2. Правове регулювання використання та охорони земель історико-

культурного призначення 543

 1. Право власності на землі історико-культурного призначення та право

користування ними 551

Розділ 21. Правове регулювання охорони та використання

земель лісогосподарського призначення 555

 1. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення 555

 2. Право власності на землі лісогосподарського призначення та право

користування ними 563

Розділ 22. Правове регулювання охорони і використання земель водного

фонду 578

 1. Поняття та склад земель водного фонду 578

 2. Правові вимоги щодо охорони та використання земель водного фонду 582

3. Право власності на землі водного фонду та право користування ними 589

ВСТУП
Земельне право — одна з провідних галузей української системи права, правової науки і навчальна дисципліна. Як галузь правової науки земельне право базується на відповідній галузі земельного законодавства, яке, в свою чергу, відображає процес економічної, аграрної та земельної політики держави, визначеної переходом від планово-регульованої до ринкової економіки. З часу проголошення Україною у 1991 р. незалежності та започаткування розбудови суверенної держави українські законодавці мали дати відповідь на важливі політичні, економічні й соціальні питання, у стислі строки розробити і прийняти ряд законодавчих актів, які б фундаменталь­но змінили структуру суспільства та економіки, врегулювали нові суспільні відносини між людьми.

В основі економічної політики лежить проведення економічної, зокрема аграрної і земельної, реформи. Перебудовні процеси, ре­формування економіки були проголошені у другій половині 80-х років ще за часів колишнього СРСР. Але до 1991 р. існувала правова система, яка забезпечувала функціонування планової еко­номіки, державного сектору промисловості, колгоспно-радгоспного ладу у сільському господарстві, виключно державної власності на землю та інші природні ресурси. Земля надавалася сільськогоспо­дарським товаровиробникам і громадянам лише у постійне чи тим­часове користування. Землекористувачами були також підприєм­ства, організації та установи відповідних галузей народного госпо­дарства, соціальної сфери.

Процес земельної реформи в Україні, спочатку за умов відсут­ності належної економічної політики, історично веде свій відлік з 24 серпня 1991 р., тобто з дня прийняття Верховною Радою України

Акта проголошення незалежності України1. Однак перебудовні процеси в економіці, зокрема у земельних відносинах, розпоча­лися дещо раніше — з дня прийняття Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет Украї­ни2. З дня проголошення незалежності на території України по­чали застосовуватися переважно Конституція і закони України. В Україні була започаткована своя правова система.

Після проголошення незалежності були внесені численні по­правки до Конституції УРСР, Цивільного кодексу УРСР, інших за­конодавчих актів, прийнято багато нових законів. При цьому була припинена дія Конституції УРСР у регулюванні економічних відно­син. Зокрема, Законом УРСР «Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української PCP» від 24 жовтня 1990 р. було припинено дію глави 2 «Економічна система», глави 16 «Державний план економічного і соціального розвитку Української PCP» та гла­ви 17 «Державний бюджет Української PCP» на строк до прийняття нової Конституції3. Конституція УРСР уже не відображала існую­чих реалій у суспільному житті та в економіці.

В умовах, що склалися, починаючи з 1990 p., було схвалено ряд законів про регулювання суспільних відносин у різних сферах суспільного життя. Всі вони, однак, повинні були мати загальну юридичну базу, якими є Конституція і Цивільний кодекс України. Ці вимоги стосуються не лише України, а й будь-якої іншої держа­ви. Порівняємо законодавчу систему з деревом, корінь і стовбур якого відображають Конституцію і Цивільний кодекс, а кожна гілка — певну сферу суспільних відносин зі своїм кодексом, своїми специфічними законами і підзаконними актами. Гілки дерева жив­ляться від кореня і стовбура, і якщо українські парламентарі з 1990 р. ростили нове дерево, яке відрізнялося від того, що було раніше, то треба визнати, що ріст кореня, стовбура і гілок був неод­норідним. Завжди важко прищепити нові гілки до старого стовбура. Таке дерево буде недовговічним, краще зростити нове.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

Схожі:

Ббк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.) iconБвк 67. 9 (4укр) 307я73 3-51
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 -4721 від 10 листопада 2003 року)
Ббк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.) iconПраво україни навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-1622 від 5 жовтня 2007року)
Ббк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.) iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (Лист Міністерства освіти І науки України від 08. 07. 2003 р. №1/11-2813)
Ббк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.) iconМіністерство освіти І науки україни лист від 14. 08. 2008 р. N 1/9-520
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Ббк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.) iconНавчальних закладів
Затверджено Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.)
Ббк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.) iconМодульний курс
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-3440 від 7 серпня 2003 р.)
Ббк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.) iconТ. Г. Сокол основи туристичної діяльності
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-1774 від 26. 04. 2004)
Ббк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.) iconКурсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист від 19. 06. 2009 р. №1/11-4349)
Ббк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.) icon8 клас календарно-тематичне планування занять факультативного курсу
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України(лист №1/11 – 1361 від 04. 03. 09)
Ббк 67. 9(4Укр)307я73 сзо гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-314 від 5 лютого 2008 р.) iconНайменування товару (асортимент)
«Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України» (лист мону від 16. 07. 2010 р. №1/11-6506)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка