Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас
Скачати 230.53 Kb.
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас
Дата конвертації23.03.2013
Розмір230.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів
ПРАВОЗНАВСТВО
10 клас

Академічний рівень

Пояснювальна записка

Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння нею процесів, що відбуваються у суспільстві, їх сутності, особливостей організації, функціонування та керування ними.

Усе це зумовлює особливу актуальність вивчення державно-правових явищ, які є одним із провідних за­собів впорядкування відносин у суспільстві, і саме цим зумовлене введення у систему загальноосвітньої підготовки курсу “Основи правознавства”.

^ Метою курсу є формування системного уявлення в учнів про державу та право як основні засоби впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення означеної мети, є:

1) ознайомити учнів з основами теорії держави та права і на цій основі сформувати їхнє уявлення про державно-правові реа­лії України;

2) поглибити знання учнів про виникнення, типи та форми держави, історію розвитку української державності, сучасну українську державу та її органи;

3) поглибити знання учнів про соціальні норми, сформувати системне уявлення про правові норми, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридичну відповідальність;

4) сформувати системне уявлення про способи підтримання правопорядку, механізми захисту прав і свобод;

5) виховувати переконаність у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки;

6) виробити в учнів уміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;

7) формувати в учнів навички діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях;

8) сформувати в учнів уміння використовувати набуті знання у практичному житті тощо.

Практична потреба розв’язання означених проблем зумовлює актуальність програми курсу «Основи правознавства» та створення на її основі підручника, який сприятиме опануванню учнями понятійно-категоріальним апаратом, загальнотеоретичною основою для розуміння питань, що являють собою сучасні держава і право, якими є особливості їх виникнення, функціонування і розвитку, роль та функції в організації суспільних відносин, їх національні особливості тощо.

Структура курсу та його зміст відповідають переліченим завданням.
^ Структура та орієнтовний розподіл навчального часу
З урахуванням змісту сучасної системи знань про державно-правові явища та особливостей організації навчального процесу курс “Основи правознавства” складається з чотирьох частин: ч. 1. Основи теорії держави; ч. 2. Основи теорії права та правовідносин; ч. 3. Основи публічного права України; ч. 4. Основи приватного права України. У першій та другій частині розкривається загальнотеоретична характеристика держави і права як соціальних явищ, а частини третя і четверта присвячені характеристиці української держави та її правової системи.Назва теми

Кількість

годин

Вступ

0,5^ Частина перша: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ


Тема 1. Історичний аспект виникнення держави та права

1,5

Тема 2. Загальна характеристика держави та державної влади

1

Тема 3. Державний лад

2

Тема 4. Особа, суспільство, держава

2

Повторювально-узагальнюючий урок

1

Всього

8


^ Частина друга: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН


Тема 1. Поняття і загальна характеристика права

1

Тема 2. Поняття і структура правової системи

1

Тема 3. Правовідносини

2

Тема 4. Правопорядок і правопорушення

2

Тема 5. Юридична відповідальність

1

Повторювально-узагальнюючий урок

1

Всього

8

Частина третя: ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ


Тема 1. Конституційне право

1

Тема 2. Основні права, свободи і обов’язки громадян України

1

Тема 3. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

3

Тема 4. Фінансове право

1

Тема 5. Адміністративне право

1

Тема 6. Екологічне право

1

Тема 7. Кримінальне право

2

Повторювально-узагальнюючий урок

1

Всього

11


Частина четверта: ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ


Тема 1. Цивільне право

3

Тема 2. Сімейне право. Житлове право

1

Тема 3. Земельне право

1

Тема 4. Трудове право

2
^

Повторювально-узагальнюючий урок


1

Всього

8

Загальна кількість годин

35

За навчальним планом загальна кількість годин на курс – 35, із розрахунку 1 година на тиждень.

Програма поділена на чотири частини відповідно до організації навчального процесу у школі протягом навчального року і визначає години на вивчення кожної теми, а також повторювально-узагальнюючі уроки (4 уроки на рік).

Запропонована кількість годин на вивчення кожної теми є орієнтовною і може бути змінена й використана вчителем на власний розсуд.

Ліва колонка змісту навчальної програми містить перелік інформаційних питань, що мають бути опрацьовані учнями під час вивчення тем, а права колонка - державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: перелік основних знань, умінь та навичок, що мають бути сформовані в учнів як результат засвоєння кожної теми.

Зміст курсу є доступним для учнів 10 класу й розрахований на засвоєння його кожним учнем.

Основним завданням учителя при викладанні курсу є формування системного уявлення учнів про правові знання, надання їм практичної спрямованості та формування вміння використовувати їх у практичному житті.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

Вступ до “Основ правознавства” (0,5 год.)

Поняття, мета, завдання і структура курсу. Методичне забезпечення (програма, підручники, правові акти). Особливості роботи на уроках та підготовки до уроків вдома.


Учень (учениця):

дає загальну характеристику курсу, визначає його мету, завдання та структуру;

пояснює як працювати над матеріалом на уроках та вдома, як користуватись підручником та правовими актами;

висловлює власні очікування щодо вивчення курсу.


^ Частина перша: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

Тема 1. Історичний аспект виникнення держави ( 1,5 год.)

Порівняльна характеристика понять “країна”, “суспільство”, “держава”.

Поняття і види суспільних відносин та особливості їх впорядкування у додержавний період.

Теорії виникнення держави. Зміни в організації суспільних відносин з появою держави.

Історичні типи держави і права: поняття і загальна характеристика.Учень (учениця):

пояснює зміст понять теми;

розповідає, що таке суспільні відносини, які є їх види, наводить приклади;

обґрунтовує необхідність організації суспільних відносин та розповідає, за допомогою яких засобів відбувалось їх впорядкування у додержавний період;

називає теорії виникнення держави та дає їх коротку характеристику; історичні типи держави і права та дає їх коротку характеристику.


Тема 2. ^ Загальна характеристика держави та державної влади (1 год.)

Поняття і ознаки держави. Функції держави: поняття і види.

Органи держави: поняття, ознаки, види.

Поняття і види влади. Особливості державної влади. Органи державної влади. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.


Учень (учениця):

пояснює, що являє собою держава і називає основні її ознаки та функції;

дає визначення органу держави та називає їх види; державної влади та називає основні її ознаки; загальну характеристику завдань органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

пояснює, що таке влада та які є її види;

характеризує поняття ”органи держави” та ”органи державної влади”.Тема 3. ^ Державний лад (2 год.)

Поняття і загальна характеристика державного ладу.

Види і загальна характеристика форм правління.

Політичні режими: поняття і види.

Форми територіального устрою держави: поняття і види.


Учень (учениця):

пояснює, що таке державний лад та які складові він включає;

дає визначення форми правління, політичного режиму і територіального устрою, пояснює, які є їх види, дає їм загальну характеристику і наводить приклади.Тема 4. ^ Особа, суспільство, держава (2 год.)

Загальна характеристика понять “людина”, “індивід”, “особистість”, “особа” і “громадянин”.

Особливості взаємовідносин особи і суспільства.

Особливості взаємовідносин особи і держави. Правовий статус особи. Поняття громадянства та способи його набуття і припинення. Іноземці, особи без громадянства та особи з подвійним громадянством.

Особливості взаємовідносин суспільства і держави.

Поняття та ознаки правової і соціальної держави.

Учень (учениця):

аналізує поняття “людина”, “індивід”, “особистість”, “особа” і “громадянин”;

розкриває суть взаємовідносин особи і суспільства; зміст поняття ”правовий статус особи” та називає його види; суть взаємовідносин суспільства і держави;

пояснює особливості взаємовідносин особи і держави; які особи визнаються іноземцями, особами без громадянства та особами з подвійним громадянством;

дає визначення громадянства і пояснює способи його набуття і припинення; визначення правової і соціальної держави та називає їхні ознаки.Повторювально-узагальнюючий урок (1 год.)
^ Частина друга: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

Тема 1. Поняття і загальна характеристика права (1 год.)

Соціальні норми: поняття, види. Поняття і ознаки права. Право і мораль.

Функції права.

Джерела та форми права: поняття і види. Правові акти.

Принцип верховенства законів.

Систематизація правових актів: поняття і види.


Учень (учениця):

пояснює, що таке соціальні норми, називає їх види; поняття ”правові акти”, ”нормативні акти”, ”підзаконні акти”, ”декрети”, ”правові прецеденти”, ”правові звичаї”, ”нормативні договори”;

аналізує відмінності між правовими і морально-етичними нормами;

дає визначення функцій права і називає їх види; визначення джерел і форм права та називає їх основні види;

розкриває зміст принципу верховенства законів;

обґрунтовує необхідність систематизації правових актів та називає її види.Тема 2.^ Поняття і структура правової систем (1 год.)

Поняття системи права. Галузі права, правові інститути.

Правові норми: ознаки, структура. Співвідношення правових норм зі статтями правових актів.

Система права і система законодавства.

Види правових систем. Поняття міжнародного права.


Учень (учениця):

дає визначення системи права; визначення правової норми, називає її складові та пояснює їх зміст; загальну характеристику міжнародного права;

пояснює, що таке галузь права та правовий інститут;

аналізує співвідношення понять ”правова норма” і ”стаття правового акту”;

розкриває відмінності між поняттями ”система права” і ”система законодавства”;

називає види і основні риси правових систем.Тема 3. Правовідносини (2 год.)

Поняття і види правовідносин. Склад правовідносин.

Суб’єкти права та правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб.

Об’єкти правовідносин.

Зміст правовідносин.

Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.


Учень (учениця):

дає визначення правовідносин, називає їх види; визначення юридичних фактів, проводить їх класифікацію та наводить приклади;

розкриває зміст поняття ”склад правовідносин”; поняття ”зміст правовідносин”;

аналізує співвідношення понять ”суб’єкти права” і ”суб’єкти правовідносин”;

пояснює зміст правосуб’єктності осіб, розкриває її особливості у фізичних і юридичних осіб; що таке об’єкти правовідносин.


Тема 4.^ Правопорядок і правопорушенн (2 год.)

Поняття суспільного порядку та дисципліни, способи їх забезпечення. Правопорядок як складова суспільного порядку. Поняття і гарантії законності.

Поняття правосвідомості.

Поняття правопорушення та його склад. Види правопорушень.


Учень (учениця):

пояснює: що таке суспільний порядок та чим він визначений; що таке правопорядок і законність; що таке правосвідомість;

дає визначення: дисципліни і пояснює яким чином вона забезпечується; законності і називає її гарантії;

правопорушення, називає їх види;

наводить приклади правопорушень;

розкриває зміст поняття ”склад правопорушення”, характеризує його елементи.


Тема 5. ^ Юридична відповідальність (1 год.)

Поняття та види відповідальності. Поняття, ознаки і підстави юридичної відповідальності; обставини, що її виключають.

Види юридичної відповідальності: поняття, загальна характеристика.Учень (учениця):

пояснює, що таке відповідальність та які є її види та наводить приклади;

дає визначення юридичної відповідальності, називає її підстави та розкриває їх зміст;

називає обставини, що виключають юридичну відповідальність.


Повторювально-узагальнюючий урок (1 год.)

^ Частина третя: ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 1. Конституційне право (1 год.)

Загальна характеристика конституційного права.

Передумови прийняття і загальна характеристика Конституції України.

Основні етапи розвитку української державності. Політико-правове закріплення суверенітету України.

Особливості політичного режиму, форми правління та адміністративно-територіального устрою України.

Учень (учениця):

дає: визначення конституційного права, називає основні його інститути та джерела; загальну характеристику політичного режиму, форми правління і територіального устрою України;

аналізує передумови прийняття Конституції України та дає їх загальну характеристику;

характеризує основні етапи розвитку української державності, Конституцію України як Основний закон держави;

називає основні політико-правові акти, якими закріплювався суверенітет сучасної України.


Тема 2.^ Основні права, свободи і обов’язки громадян Україн (1 год.)

Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення.

Поняття і загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття, акти, що їх визначають.

Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків громадян України.

Гарантії та механізми захисту прав і свобод: поняття і види.


Учень (учениця):

дає визначення громадянства України, називає правові акти, якими регламентовані ці відносини, підстави набуття і припинення громадянства; загальну характеристику прав, свобод і обов’язків людини і громадянина;

пояснює поняття ”право” в об’єктивному і суб’єктивному значенні, гарантії та механізми захисту прав і свобод людини;

називає основні міжнародно-правові акти з прав людини;

характеризує права, свободи і обов’язки громадян України.Тема 3.^ Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україн (3 год.)

Загальні засади організації державної влади в Україні.

Референдум і вибори як способи безпосереднього волевиявлення народу: поняття, види.

Верховна Рада України.

Президент України.

Органи державної виконавчої влади України. Кабінет Міністрів. Центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Місцеве самоврядування в Україні.

Органи судової влади України.

Правоохоронні органи України.


Учень (учениця):

пояснює: загальні засади організації державної влади, визначені Конституцією України; конституційний статус Верховної Ради, її організаційну структуру та компетенцію; місце Президента України в системі державних органів та розкриває його повноваження;

характеризує референдум та вибори як форми безпосередньої демократії, місцеве самоврядування в Україні;

дає: визначення органів виконавчої влади, називає їх види; загальну характеристику Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів державної виконавчої влади; загальну характеристику органів судової влади України;

називає види та завдання правоохоронних органів.


Тема 4. ^ Фінансове право (1 год.)

Загальна характеристика фінансового права.

Бюджетна система України.

Система оподаткування. Платники податків, їхні права та обов’язки. Види податків і зборів.

Відповідальність за порушення фінансового законодавства.


Учень (учениця):

дає визначення фінансового права, системи оподаткування, загальну характеристику податків і зборів;

називає основні інститути фінансового права та джерела, платників податків та їхні права і обов’язки;

пояснює, що таке бюджетна система України; розкриває особливості відповідальності за порушення фінансового законодавства.

Тема 5. ^ Адміністративне право (1 год.)

Загальна характеристика адміністративного права.

Суб’єкти адміністративного права. Державна служба.

Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.

Підстави адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.


Учень (учениця):

дає визначення: адміністративного права, називає основні його інститути та джерела; адміністративного проступку та розкриває його склад;

розкриває особливості правового статусу суб’єктів адміністративного права; особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх;

пояснює, що таке державна служба, підстави адміністративної відповідальності, називає види адміністративних стягнень.Тема 6. ^ Екологічне право (1 год.)

Загальна характеристика екологічного права.

Екологічні права і обов’язки громадян.

Використання природних ресурсів. Права і обов’язки власників природних ресурсів та природокористувачів.

Червона книга України.

Учень (учениця):

дає: визначення екологічного права та називає його основні джерела; загальну характеристику Червоної книги України;

називає екологічні права і обов’язки громадян;

пояснює, що таке використання природних ресурсів, називає його види, хто є їх власниками, хто природокористувачами, називає їхні права і обов’язки.


Тема 7.^ Кримінальне прав (2 год.)

Загальна характеристика кримінального права.

Поняття злочину, склад злочину. Види злочинів. Стадії скоєння злочину. Співучасть у злочині.

Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності.

Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність.

Види кримінальних покарань.

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.


Учень (учениця):

дає визначення кримінального права та називає його джерела; визначення співучасті у вчиненні злочину, називає співучасників;

пояснює: що таке злочин, розкриває його склад; що таке обставини, які пом’якшують та обтяжують кримінальну відповідальність;

називає: види злочинів, наводить приклади; стадії скоєння злочину; ознаки і підстави кримінальної відповідальності, види кримінальних покарань;

розкриває особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Повторювально-узагальнюючий урок (1 год.)
^ Частина четверта: ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Тема 1. Цивільне право (3 год.)

Загальна характеристика цивільного права.

Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб.

Право власності: поняття, зміст. Види власності. Підстави набуття і припинення права власності. Власність неповнолітніх.

Способи захисту цивільних прав.

Поняття і значення строків позовної давності.

Поняття і умови дійсності правочинів. Цивільні договори.

Поняття спадкового права. Порядок спадкування.

Підстави цивільно-правової відповідальності. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Учень (учениця):

дає визначення: цивільного права, називає основні його інститути та джерела; права власності, розкриває його зміст,

називає види строків позовної давності, пояснює їх правове значення; види власності та підстави набуття і припинення права власності; загальну характеристику цивільних договорів; визначення і підстави цивільно-правової відповідальності;

пояснює особливості цивільної правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб, що таке правочини, називає їх види та умови дійсності;

розкриває особливості права власності неповнолітніх; зміст спадкового права, особливості спадкування за законом і заповітом;

пояснює порядок одержання спадщини, особливості цивільно-правової відповідальності неповнолітніх;

називає способи захисту цивільних прав.
Тема 2.^ Сімейне право. Житлове прав (1 год.)

Загальна характеристика сімейного права.

Умови і порядок укладення та припинення шлюбу.

Особисті та майнові права і обов’язки подружжя, батьків і дітей.

Загальна характеристика житлового права.

Право громадян на житло: зміст і способи реалізації.

Договір житлового найму.


Учень (учениця):

дає визначення сімейного права;

розкриває умови і порядок укладення та припинення шлюбу, зміст особистих і майнових прав і обов’язків подружжя, батьків і дітей;

дає визначення житлового права;

розкриває зміст права громадян на житло та способи його реалізації;

характеризує договір житлового найму.Тема 3.^ Земельне прав (1 год.)

Загальна характеристика земельного права.

Види земель в Україні. Форми та суб’єкти права власності на землю.

Способи набуття та припинення права власності на землю.

Користування землею: поняття, суб’єкти, види.

Права і обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів.


Учень (учениця):

дає визначення земельного права і називає основні його джерела;

називає види земель в Україні, форми та суб’єкти права власності на землю і наводить приклади;

пояснює способи набуття та припинення права власності на землю, передбачені законодавством України;

розкриває зміст поняття ”користування землею”, називає його суб’єктів та види;

перераховує права і обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів.Тема 4. ^ Трудове право (2 год.)

Загальна характеристика трудового права.

Трудовий договір: поняття, зміст, форма, строк, порядок укладення.

Особливості прийому на роботу неповнолітніх.

Припинення трудового договору: поняття, підстави.

Поняття і види робочого часу та часу відпочинку.

Поняття трудової дисципліни і обов’язки працівника.

Відповідальність за порушення трудового законодавства: поняття, підстави, види.

Дисциплінарні стягнення: поняття, види та порядок їх накладення і зняття.

Матеріальна відповідальність.

Учень (учениця):

дає визначення: і називає основні інститути та джерела трудового права; робочого часу та часу відпочинку, загальну характеристику їх видів; визначення дисциплінарної відповідальності;

характеризує трудовий договір, види і значення його строку, пояснює порядок його укладення та особливості прийому на роботу неповнолітніх;

розкриває зміст поняття ”припинення трудового договору”, називає його підстави;

пояснює, що таке трудова дисципліна і перераховує обов’язки працівників; особливості відповідальності за порушення трудового законодавства; особливості матеріальної відповідальності;

називає види дисциплінарних стягнень і пояснює порядок їх накладення і зняття.Повторювально-узагальнюючий урок (1 год.)

^ Особливості організації навчального процесу

при викладанні курсу

Особливостями організації навчально-виховного процесу при вивченні курсу «Основи правознавства» як шкільного предмету є насамперед висока активність кожного учня й обов’язкове використання у навчальному процесі:

– системного та аналітичного підходу до загальнотеоретичних положень, а також правових актів та окремих правових норм, історичних і сучасних суспільних та державно-правових явищ, правових ситуацій;

– традиційних та активних й інтерактивних методів, зокрема: тестування, дискусій, проектної діяльності в індивідуально-груповій формі;

– форм позаурочної діяльності: екскурсій, зустрічей, проведення соціологічних досліджень тощо.

Означені методи покликані забезпечувати не тільки оволодіння програмним матеріалом, а й сприяти формуванню в учнів навичок оперативно і чітко формулювати та обґрунтовувати власні думки з посиланням на відповідні норми права, давати належну правову оцінку конкретних вчинків, вміння орієнтуватися у правових актах та користуватися ними, використовувати набуті знання у практичному житті.

^ Оцінка навчальних досягнень учнів

Об’єктом оцінювання в даному курсі є правові знання, а також загальна компетентність учня, вміння вести пошук і аналізувати правову інформацію та конкретні життєві ситуації, уміння чітко сформулювати та обґрунтувати власну думку, участь у дискусіях, комунікативні здібності та володіння практичними навичками, емоційно-ціннісне ставлення до державно-правових реалій.

Загальними завданнями оцінювання є: визначення рівня навчальних досягнень учнів; стимулювання мотивації учнів до отримання знань; визначення рівня здібностей учнів; визначення потреби учнів у додатковому навчанні; виставлення оцінки (в балах).

Оцінювання процесу та результатів вивчення основ правознавства вимагає розробки та дотримання вчителем чітких, ясних і відомих учням критеріїв, відповідно до яких виставляється оцінка і використання при цьому таких методів, як: усне опитування, тестування, оцінка виконання творчих завдань та розв’язання правових ситуацій, оцінювання ”участі в діяльності”, самооцінювання, взаємооцінювання.

^ Орієнтовні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Рівні навчальних

досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
1. Початковий 1 Учень має уявлення з визначеної проблеми, за допомогою вчителя

може розпізнати окремі поняття, що стосуються програмного матеріалу

2 Учень намагається відтворити окремі поняття, за допомогою

вчителя або з використанням підручника володіє елементарними

знаннями за програмою; обирає правильний варіант відповіді з двох

запропонованих (на рівні ”так – ні”)

3 Учень відтворює окремі поняття; називає окремі державно-правові

реалії; за допомогою підручника фрагментарно визначає їхні ознаки
2. Середній 4 Учень з використанням підручника дає визначення окремих понять,

називає та неповно характеризує ознаки державно-правових реалій

  1. Учень самостійно дає визначення окремих понять, називає та

неповно характеризує ознаки державно-правових реалій; з

використанням підручника відтворює навчальний матеріал

6 Учень самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал; за

допомогою вчителя аналізує державно-правові реалії; наводить

приклади; намагається робити окремі висновки
3. Достатній 7 Учень самостійно і послідовно відтворює навчальний матеріал;

розкриває суть понять; формулює неповні висновки

8 Учень відповідає на поставлені запитання; дає порівняльну

характеристику державно-правових реалій; намагається виявляти

причинно-наслідкові зв’язки; з допомогою вчителя розв’язує типові

правові ситуації

9 Учень вільно відповідає на поставлені запитання; самостійно

розв’язує типові правові ситуації; чітко формулює висновки
4. Високий 10 Учень обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені

навчальною програмою; самостійно аналізує і розкриває суть

державно-правових реалій, узагальнює, систематизує, виявляє

причинно-наслідкові зв’язки; робить логічно побудовані та

обґрунтовані висновки; розв’язує правові казуси

11 Учень логічно, усвідомлено оперує навчальним матеріалом у

межах навчальної програми; самостійно аналізує і розкриває ознаки і

функції державно-правових реалій; встановлює і обґрунтовує

причинно-наслідкові зв’язки; самостійно користується правовими

актами; робить логічно побудовані та обґрунтовані висновки

12 Учень виявляє міцні та глибокі знання за програмою, може

вести дискусію з конкретного питання з використанням положень

правових актів, виявляє особисту позицію щодо правових ситуацій,

вміє їх розв’язувати, самостійно користується різними джерелами

інформації; робить логічно побудовані та аргументовані висновки з

посиланням на правові акти та інші джерела.

Укладачі: Котюк І.І., завідувач кафедри криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук; Палійчук Н.Й., заступник директора Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас
Влада І суспільство у додержавний період. Мононорми. Причини виникнення держави І права
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас
Поняття, мета, завдання І структура курсу. Методичне забезпечення (програма, підручники, правові акти). Особливості роботи на уроках...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 11 клас
Поняття адміністративного права. Загальна та особлива частина адміністративного права. Джерела адміністративного права
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconМіністерство освіти І науки України Глухівський національний педагогічний...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 клас / Під ред. М. Д. Зубалія. – К: «Початкова школа», 2002. – 110 с. Програми...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка