І. Загальні положення
Скачати 318.68 Kb.
НазваІ. Загальні положення
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2013
Розмір318.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3


« Затверджено»

Рішенням Черняхівської

районної ради

від ________________

Голова районної ради

___________В.Г. Гуменюк

«Погоджено»

Начальник відділу освіти

Черняхівської районної

державної адміністрації

____________Г.Ф. Сташенко
Статут

Жадьківського колегіуму

Черняхівського району

Житомирської області

І. Загальні положення


1.1. Жадьківський колегіум Черняхівського району Житомирської області знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району.
^ 1.2. Жадьківський колегіум Черняхівського району Житомирської області (далі – колегіум) набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації, діє відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту і є правонаступником Жадьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області.

1.3. Колегіум має гербову печатку, штамп, бланк стандартного зразка, ідентифікаційний номер, власну символіку.
1.4. Юридична адреса колегіуму:

12311, Житомирська область, Черняхівський район, село Жадьки

( вул. Шкільна, 1, тел. 9-53-80)

1.5. Засновником колегіуму є:

Черняхівська районна рада.
1.6. Колегіум – середній загальноосвітній навчальний заклад культурно-естетичного та технологічного профілів для обдарованих та здібних дітей, що забезпечує їх науково-теоретичну, загальнокультурну, фізичну та професійну підготовку, поглиблене вивчення культурно-естетичних і виробничих дисциплін та інших предметів і задовольняє різнобічні освітні запити особи, суспільства, держави.
1.7. Основними причинами заснування колегіуму є: здобуття якісної освіти сільською молоддю; робота по оптимізації мережі за рахунок ущільнення класів та вивільнення площ; сприяння покращенню господарсько-економічного становища регіону за рахунок випуску кваліфікованих місцевих працівників лісотехнічного та сільськогосподарського профілю, яким не буде потрібне забезпечення житлом; підвищення загального престижу регіону в районі та області; в перспективі – поліпшення демографічної ситуації в окрузі за рахунок створення робочих місць при колегіумі та в місцевих господарствах; наявність відповідної матеріально-технічної бази та сприятливих природних і економічних умов.

1.8. Головною метою колегіуму є виховання та розвиток обдарованих і здібних дітей в ім’я збагачення інтелектуального, творчого, культурного та виробничого потенціалу України.

1.9. Головними завданнями колегіуму є:

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, її державних символів, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

пошук і відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей;

оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм виховання і навчання.

1.10. Колегіум створюється відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у ньому і за наявності концепції (наукового обґрунтування, комплексу провідних ідей, конструктивних принципів тощо) діяльності колегіуму, кадрового, навчально-методичного, фінансового, матеріально-технічного забезпечення його практичної діяльності.

1.11. Колегіум у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.12. Колегіум самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.13. Колегіум несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.14. Колегіум має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих,
лікувально-профілактичних, виробничих і культурних підрозділів;

1.15. У колегіумі створюються та функціонують: осередки природничо-математичного, суспільно-гуманітарного, технологічного та культурно-естетичного методичних об'єднань, творча група вчителів, психолого-педагогічний семінар та семінар-практикум вчителів ОЗВ та фізичної культури, центри наукової роботи та дитячих організацій тощо.

1.16. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Черняхівським ТМО.

1.17. Взаємовідносини колегіуму з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
ІІ. Структура колегіуму

2.1.Колегіум працює в складі І-ІV курсів (відповідно 8 - 11(12) класи). При колегіумі з метою підготовки учнів до профільного навчання існують класи з поглибленим вивченням окремих предметів школи І-ІІ ступенів.

2.2.До колегіуму зараховуються учні, які закінчили відповідний клас школи І-ІІ ступенів та випускники інших шкіл і пройшли конкурсний відбір. Умови конкурсу розробляються дирекцією і схвалюються радою колегіуму згідно діючих нормативних актів. За наявності вакантних місць може проводиться додатковий набір на старші курси. Зарахування до випускного курсу колегіуму, як правило, не допускається.

2.3.Зарахування учнів до колегіуму здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків, або осіб, які їх замінюють), медичної картки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.

2.4.Територія обслуговування дітей та підлітків шкільного віку для колегіуму не встановлюється. Учні зараховуються до колегіуму незалежно від місця проживання.

2.5.Іноземці приймаються до колегіуму відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців"

2.6.Кількість учнів у колегіуму встановлюється один раз на початок кожного навчального року і затверджується наказом директора.

2.7.Колегіум має у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів та профільного навчання. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається згідно з нормативами Міністерства освіти і науки України. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету рішенням ради колегіуму може встановлюватись менша наповнюваність класів і груп.

2.8. Згідно з рішенням засновника колегіум може працювати в режимі школи повного дня.
ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Колегіум планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою колегіуму.

Навчальний процес у колегіумі здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо, відповідно до навчального плану, складеного на основі типового навчального плану затвердженого Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією профілів навчання.

3.2.Колегіум працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, й реалізує навчально-виховні завдання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.3.Індивідуалізація і диференціація навчання у колегіумі забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується колегіумом з урахуванням спеціалізації та профілів навчання, побажань учнів батьків, культурно-етнічних особливостей регіону, країни.

3.4.Колегіум здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення колегіуму, складання державної атестації екстерном в установленому порядку.

3.5.Відповідно до навчального плану колегіуму педагогічні працівники самостійно обирають форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та Статутом колегіуму, а також науково-методичну літературу, посібники, обладнання; форми, засоби, методи навчання та поточного контролю якості знань, вмінь, навичок; змісту, обсягу і характеру домашніх завдань тощо.

3.6.Навчальні програми, конспекти, підручники та методичні посібники і рекомендації, розроблені працівниками колегіуму, вищих навчальних закладів можуть використовуватись у навчально-виховному процесі після відповідної експертизи та погодження з відділом освіти.

3.7.Педагогічні працівники колегіуму можуть поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд з традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання та виховання, інноваційне проектування, конструювання, моделювання, пошуково-дослідницьку роботу, у тому числі літню навчально-дослідницьку практику та інші види навчальної діяльності.

3.8.Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах, а також стажування, практики в навчальних і наукових лабораторіях, на виробництві. У колегіумі може проводиться підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота.

3.9. Колегіум в межах навчального часу, передбаченого навчальним планом, самостійно встановлює структуру навчального року, а також тривалість навчального тижня. Тижневий режим роботи колегіуму регламентується розкладом занять, який затверджується директором
із погодженням з профспілковим комітетом.

  1. Навчальний рік починається, як правило, 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення колегіуму для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів.

  2. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

  3. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих — дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

  4. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин. Тривалість перерви при об’єднанні уроків - 5 хвилин та 10 хвилин між парами.

  5. Оцінки за семестр, річні та підсумкові оцінки, державна підсумкова атестація виставляються в журналах, документах про освіту (щоденник, табель, свідоцтво, атестат) відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Зміст, форма, порядок державної підсумкової атестації, переведення, випуск, звільнення від підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні здійснюється на основі нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

  6. Учні, які мають початковий рівень навчальних досягнень за підсумками річного оцінювання (1,2,3 бали за 12-бальною шкалою оцінювання) хоча б з одного предмету, або злісно порушують правила внутрішнього розпорядку колегіуму за рішенням педагогічної ради наказом директора відраховуються з колегіуму і при сприянні органів управління освітою переводяться до відповідного класу іншого навчального закладу. У разі незгоди батьків або осіб, які їх замінюють, із відрахуванням з колегіуму вони мають право оскаржити дії директора до ради колегіуму. За поданням ради районним відділом освіти створюється комісія, що визначає правомірність відрахування. Висновки цієї комісії є остаточними.

  7. За учнями, які навчаються в колегіумі, зберігається право вільного переходу до відповідного класу іншого навчального закладу.

  8. Доцільність виставлення учням оцінки з поведінки, її критерії визначаються радою колегіуму. У документі про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка з поведінки не виставляється.

^ IV. Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в колегіумі є:

учні; керівники; педагогічні працівники; психологи; бібліотекарі; інші спеціалісти;батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

4.3. Учні мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

4.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни;

4.5. Педагогічними працівниками колегіуму можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

4.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут колегіуму, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

4.9. У колегіумі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку колегіуму, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів
громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника навчального
закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання,
виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної
бази навчального закладу;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського
самоврядування навчального закладу та у відповідних державних,
судових органах.

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність
за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття
доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

4.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками,
секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому
забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу;

4.14. Представники громадськості зобов'язані:

дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.


  1   2   3

Схожі:

І. Загальні положення iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
І. Загальні положення icon1. Загальні положення
Це положення визначає принципи та механізми проведення конкурсу-огляду шкільних методичних кабінетів (методичних куточків)
І. Загальні положення iconІ. Загальні положення

І. Загальні положення iconКонкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
І. Загальні положення iconОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...
І. Загальні положення iconПоложення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення
Природні та створень працею людей генетичні ресурси рослин є скарбницею інтелектуальних та матеріальних цінностей, яка має служити...
І. Загальні положення iconI. загальні положення
Відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного захисту”, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері...
І. Загальні положення iconПоложення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально –...
В загальноосвітньому навчально – виховному закладі створюються такі навчальні майстерні
І. Загальні положення iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
І. Загальні положення iconМетодичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка