Законодавства України та acquis
НазваЗаконодавства України та acquis
Сторінка1/9
Дата конвертації23.03.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Витяг із Додатку "Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу в пріоритетних сферах адаптації" до Закону України від 18 березня 2004 року № 1629-IV про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Розділ 1: Митне регулювання

ІІІ. Опис законодавства ЄСВторинне законодавство1. Загальне

Decision № 210/97/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 adopting an action programme for customs in the Community (Customs 2000) - Commission statement

OJ L 033, 04.02.1997 p. 24

Рішення № 210/97/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 19 грудня 1996 року про ухвалення програми дій для митниць у Співтоваристві (Митниці 2000) – заява Комісії

ОВ L 033, 04.02.1997 С. 24

91/453/EEC: Commission Decision of 30 July 1991 setting up an Advisory Committee on Customs and Indirect Taxation

OJ L 241, 30.08.1991 p. 43

91/453/ЄEC: Рішення Комісії від 20 липня 1991 року про заснування Дорадчого Комітету з митниці та непрямого оподаткування

ОВ L 241, 30.08.1991 С. 43

Council Resolution of 30 May 2001 on a strategy for the Customs Union

OJ C 171, 15.06.2001 p. 1

Резолюція Ради від 30 травня 2001 року щодо стратегії для Митного Союзу

ОВ C 171, 15/06/2001 С. 1

Council Resolution of 25 October 1996 on the simplification and rationalization of the Community's customs regulations and procedures

OJ C 332, 07.11.1996 p. 1

Резолюція Ради від 25 жовтня 1996 року щодо спрощення та раціоналізації митного регулювання та процедур у Співтоваристві

OВ C 332, 07.11.1996 С. 1

Council Resolution of 27 June 1974 concerning measures to be taken with a view to simplifying the task of the customs administrations

OJ C 079, 08.07.1974 p. 1

Резолюція Ради від 27 липня 1974 року стосовно заходів, що мають бути вжиті з огляду на спрощення завдання митних адміністрацій

OВ C 079, 08.0.1974 С. 1

Declaration by the representatives of the governments of the Member States, meeting within the Council, concerning the continuing role of customs services after 1992

OJ C 262, 17.10.1990 p. 3

Декларація представників урядів держав-членів, що зустрілись в рамках Ради, стосовно продовження ролі митних служб після 1992 року

OВ C 262, 17.10.1990 С. 3

Information from the Commission – Multiannual programme for the attainment of the customs union

OJ C 084, 31.03.1979 p. 2

Інформація від Комісії – Багаторічна програма досягнення митного союзу

OВ C 084, 31.03.1979 С. 2
2. Загальні митні правила

Council Regulation (EEC) № 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code

OJ L 302, 19.10.1992 p. 1

Регламент Ради (ЄEC) № 2913/92 від 12 жовтня 1992 року що встановлює Митний Кодекс Співтовариства

OВ L 302, 19.10.1992 С. 1

Commission Regulation (EEC) № 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) № 2913/92 establishing the Community Customs Code

OJ L 253, 11.10.1993 р. 1

Регламент Комісії (ЄEC) № 2454/93 від 2 липня 1993 року що встановлює положення про застосування Регламенту Ради (ЄEC) № 2913/92 що встановлює Митний Кодекс Співтовариства

OВ L 253, 11.10.1993 С. 1

Commission Regulation (EC) № 2378/2002 of 27 December 2002 derogating from Regulation (EC) № 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) № 1766/92

OJ L 358, 31.12.2002 p. 101

Регламент Комісії (ЄC) № 2378/2002 від 27 грудня 2002 року про відступ від Регламенту (ЄC) № 1249/96 про правила застосування (сектор імпортного мита на зернові) Регламенту Ради (ЄEC) № 1766/92

OВ L 358, 31.12.2002 С. 101

Commission Regulation (EC) № 1615/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) № 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Nepal regarding certain exports of textiles to the Community

OJ L 185, 25.07.2000 p. 54

Регламент Комісії (ЄC) № 1615/2000 від 24 липня 2000 року про відступ від Регламенту (ЄEC) № 2454/93 стосовно визначення концепції походження товарів, що використовується для цілей схеми загальних преференцій, беручи до уваги особливе становище Непалу стосовно експорту певних текстильних виробів до Співтовариства

OВ L 185, 25/07/2000 С. 54

Commission Regulation (EC) № 1614/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) № 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Cambodia regarding certain exports of textiles to the Community

OJ L 185, 25/07/2000 p. 46

Регламент Комісії (ЄC) № 1614/2000 від 24 липня 2000 року про відступ від Регламенту (ЄEC) № 2454/93 стосовно визначення концепції походження товарів, що використовується для цілей схеми загальних преференцій, беручи до уваги особливе становище Камбоджі стосовно експорту певних текстильних виробів до Співтовариства

OВ L 185, 25.07.2000 С. 46

Commission Regulation (EC) № 1613/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) № 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Laos regarding certain exports of textiles to the Community

OJ L 185, 25.07.2000 p. 38

Регламент Комісії (ЄC) № 1613/2000 від 24 липня 2000 року про відступ від Регламенту (ЄEC) № 2454/93 стосовно визначення концепції походження товарів, що використовується для цілей схеми загальних преференцій, беручи до уваги особливе становище Лаосу стосовно експорту певних текстильних виробів до Співтовариства

OВ L 185, 25.07.2000 С. 38

Commission Regulation (EC) № 800/1999 of 15 April 1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

OJ L 102, 17.04.1999 p. 11

Регламент Комісії (ЄC) № 800/1999 від 15 квітня 1999 року, що встановлює спільні деталізовані правила для застосування системи експортних виплат не сільськогосподарські продукти

OВ L 102, 17.04.1999 С. 11

Commission Regulation (EC) № 2125/95 of 6 September 1995 opening and providing for the administration of tariff quotas for preserved mushrooms of the genus Agaricus spp.

OJ L 212, 07.09.1995 p. 16

Регламент Комісії (ЄC) № 2125/95 від 6 вресня 1995 року що відкриває та забезпечує адміністрування тарифних квот на консервовані гриби genus Agaricus spp.

OВ L 212, 07.09.1995 С. 16

Commission Regulation (EC) № 2855/2000 of 27 December 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 332, 28.12.2000 р. 41

Регламент Комісії (ЄC) № 2855/2000 від 27 грудня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 332, 28.12.2000 С. 41

Commission Regulation (EC) № 479/97 of 14 March 1997 providing for the partial reimbursement of import duties levied on flint maize

OJ L 075, 15.03.1997 p. 7

Регламент Комісії (ЄС) № 479/97 від 14 березня 1997 року яким передбачене часткове відшкодування імпортного мита, що стягується з твердої кукурудзи

OJ L 075, 15.03.1997 С. 7

Council Decision of 28 May 1996 on the post-clearance recovery of the customs debt

OJ C 170, 14/06/1996 p. 1

Рішення Ради від 28 травня 1996 року про відшкодування митного боргу після розмитнення

OВ C 170, 14.06.1996 С. 1
3. Основні митні інструменти3.1 Митні тарифи

Commission Regulation (EC) № 1400/2001 of 10 July 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 189, 11.07.2001 p. 5

Регламент Комісії (ЄС) № 1400/2001 від 10 липня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 189, 11.07.2001 С. 5

Commission Regulation (EEC) № 1748/85 of 25 June 1985 on the procedure for determining the fat content of maize flour falling within subheading 11.01 E and maize groats and meal falling within subheading 11.02 A V of the Common Customs Tariff

OJ L 167, 27/06/1985 p. 0026 – 0027

Регламент Комісії (ЄЕС) № 1748/85 від 25 червня 1985 року про процедуру визначення вмісту жиру меленої кукурудзи, що підпадає під дію підзаголовку 11.01 E та кукурудзяної крупи та борошна в межах підзаголовка 11.02 A V Єдиного Митного Тарифу

OJ L 167, 27/06/1985 p. 0026 – 0027

87/597/ECSC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 18 December 1987 on the nomenclature and rates of conventional duty for certain products and the general rules for interpreting and applying the said nomenclature and duties

OJ L 363, 23.12.1987 p. 67

87/597/ЄСВС: Рішення представників урядів держав-членів, що зустрілись в рамках Ради 18 грудня 1987 року щодо номенклатури та ставок конвенційного мита на певні товари та загальні правила тлумачення та застосування зазначених номенклатури та мит

OJ L 363, 23.12.1987 С. 67
3.1.1 Єдиний митний тариф

Council Regulation (EC) № 3093/95 of 22 December 1995 laying down the rates of duty to be applied by the Community resulting from negotiations under GATT Article XXIV.6 consequent upon the accession of Austria, Finland and Sweden to the European Union

OJ L 334, 30.12.1995 p. 1

Регламент Ради (ЄС) № 3093/95 від 22 грудня 1995 року, що встановлює ставки мита, що мають застосовуватись Співтовариством в результаті переговорів відповідно до статті XXIV.6 ГАТТ по вступі Австрії, Фінляндії та Швеції до Європейського Союзу

OВ L 334, 30.12.1995 С. 1

Council Regulation (EC) № 1644/95 of 29 June 1995 laying down the autonomous rates of duty to be applied to newsprint, in rolls or sheets falling within CN codes 4801 00 10 and 4801 00 90 following the accession of Austria, Finland and Sweden

OJ L 156, 07.07.1995 p. 3

Регламент Ради (ЄC) № 1644/95 від 29 червня 1995 року що встановлює автономні ставки мита, що має застосовуватись до газетного паперу, в рулонах та листках відповідно кодів КН 4801 00 10 та 4801 00 90 внаслідок вступу Австрії, Фінляндії та Швеції

OВ L 156, 07.07.1995 С. 3

Council Regulation (EEC) № 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

OJ L 256, 07.09.1987 p. 1

Регламент Ради (ЄEC) № 2658/87 від 23 липня 1987 року про тариф та статистичну номенклатуру та про Єдиний Митний Тариф

OВ L 256, 07.09.1987 С. 1

Commission Regulation (EC) № 218/2003 of 4 February 2003 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 029, 05.02.2003 p. 0005 – 0006

Регламент Комісії (ЄC) № 218/2003 від 4 лютого 2003 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 029, 05.02.2003 С. 5

Commission Regulation (EC) № 55/2003 of 13 January 2003 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 008, 14.01.2003 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 55/2003 від 13 січня 2003 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OJ L 008, 14.01.2003 С. 3

Commission Regulation (EC) № 2049/2002 of 19 November 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 316, 20.11.2002 p. 15

Регламент Комісії (ЄC) № 2049/2002 від 19 листопада 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 316, 20.11.2002 С. 15

Commission Regulation (EC) № 2014/2002 of 7 November 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 311, 14.11.2002 p. 11

Регламент Комісії (ЄC) № 2014/2002 від 7 листопада 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 311, 14.11.2002 С. 11

Commission Regulation (EC) № 1380/2002 of 29 July 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 200, 30.07.2002 p. 12

Регламент Комісії (ЄC) № 1380/2002 від 29 липня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 200, 30.07.2002 С. 12

Commission Regulation (EC) № 1223/2002 of 8 July 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 179, 09.07.2002 p. 8

Регламент Комісії (ЄC) № 1223/2002 від 8 липня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 179, 09.07.2002 С. 8

Commission Regulation (EC) № 1017/2002 of 13 June 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 155, 14.06.2002 p. 23

Регламент Комісії (ЄC) № 1017/2002 від 13 червня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 155, 14.06.2002 С. 23

Commission Regulation (EC) № 849/2002 of 22 May 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 135, 23.05.2002 p. 10

Регламент Комісії (ЄC) № 849/2002 від 22 травня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 135, 23.05.2002 С. 10

Commission Regulation (EC) № 763/2002 of 3 May 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 117, 04.05.2002 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 763/2002 від 3 травня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 117, 04.05.2002 С. 3

Commission Regulation (EC) № 687/2002 of 22 April 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 106, 23.04.2002 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 687/2002 від 22 квітня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 106, 23.04.2002 С. 3

Commission Regulation (EC) № 471/2002 of 15 March 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 075, 16.03.2002 p. 13

Регламент Комісії (ЄC) № 471/2002 від 15 березня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OJ L 075, 16.03.2002 С. 13

Commission Regulation (EC) № 142/2002 of 25 January 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 024, 26.01.2002 p. 14

Регламент Комісії (ЄC) № 142/2002 від 25 січня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 024, 26.01.2002 С. 14

Commission Regulation (EC) № 141/2002 of 25 January 2002 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 024, 26.01.2002 p. 11

Регламент Комісії (ЄC) № 141/2002 від 25 січня 2002 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 024, 26.01.2002 С. 11

Council Regulation (EC) № 2241/2001 of 15 November 2001 amending the autonomous common customs tariff duty for garlic falling within CN code 07032000

OJ L 303, 20.11.2001 p. 8

Регламент ради (ЄС) № 2241/2001 від 15 листопада 2001 року зміну автономного єдиного митного тарифу мита на часнику відповідно до КН коду 07032000

OВ L 303, 20.11.2001 С. 8

Commission Regulation (EC) № 2180/2001 of 9 November 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 293, 10.11.2001 p. 5

Регламент Комісії (ЄC) № 2180/2001 від 9 листопада 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 293, 10.11.2001 С. 5

Commission Regulation (EC) № 2147/2001 of 31 October 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 288, 01.11.2001 p. 23

Регламент Комісії (ЄC) № 2147/2001 від 31 жовтня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 288, 01.11.2001 С. 23

Commission Regulation (EC) № 2064/2001 of 22 October 2001 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 278, 23.10.2001 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 2064/2001 від 22 жовтня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 278, 23.10.2001 С. 3

Commission Regulation (EC) № 1694/2001 of 24 August 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 229, 25.08.2001 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 1694/2001 від 24 серпня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 229, 25.08.2001 С. 3

Commission Regulation (EC) № 1201/2001 of 18 June 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 163, 20.06.2001 p. 8

Регламент Комісії (ЄC) № 1201/2001 від 18 червня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 163, 20.06.2001 С. 8

Commission Regulation (EC) № 1200/2001 of 19 June 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 163, 20.06.2001 p. 6

Регламент Комісії (ЄC) № 1200/2001 від 19 червня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 163, 20.06.2001 С. 6

Commission Regulation (EC) № 1004/2001 of 22 May 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 140, 24.05.2001 p. 8

Регламент Комісії (ЄC) № 1004/2001 від 22 травня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 140, 24.05.2001 С. 8

Commission Regulation (EC) № 646/2001 of 30 March 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 091, 31.03.2001 p. 42

Регламент Комісії (ЄC) № 646/2001 від 30 березня 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 091, 31.03.2001 С. 42

Commission Regulation (EC) № 347/2001 of 19 February 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 052, 22.02.2001 p. 8

Регламент Комісії (ЄC) № 347/2001 від 19 лютого 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 052, 22.02.2001 С. 8

Commission Regulation (EC) № 306/2001 of 12 February 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 044, 15.02.2001 p. 25

Регламент Комісії (ЄC) № 306/2001 від 12 лютого 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 044, 15.02.2001 С. 25

Commission Regulation (EC) № 305/2001 of 12 February 2001 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 044, 15.02.2001 p. 22

Регламент Комісії (ЄC) № 305/2001 від 12 лютого 2001 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 044, 15.02.2001 С. 22

Commission Regulation (EC) № 1564/2000 of 18 July 2000 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 180, 19.07.2000 p. 5

Регламент Комісії (ЄC) № 1564/2000 від 18 липня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 180, 19.07.2000 С. 5

Commission Regulation (EC) № 961/2000 of 5 May 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 109, 06.05.2000 p. 16

Регламент Комісії (ЄC) № 961/2000 від 5 травня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 109, 06.05.2000 С. 16

Commission Regulation (EC) № 738/2000 of 7 April 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 087, 08.04.2000 p. 10

Регламент Комісії (ЄC) № 738/2000 від 7 квітня 200 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 087, 08.04.2000 С. 10

Commission Regulation (EC) № 710/2000 of 3 April 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 084, 05.04.2000 p. 8

Регламент Комісії (ЄC) № 710/2000 від 3 квітня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 084, 05.04.2000 С. 8

Commission Regulation (EC) № 709/2000 of 4 April 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 084, 05.04.2000 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 709/2000 від 4 квітня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OJ L 084, 05.04.2000 С. 3

Commission Regulation (EC) № 442/2000 of 25 February 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 054, 26.02.2000 p. 33

Регламент Комісії (ЄC) № 442/2000 від 25 лютого 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 054, 26.02.2000 С. 33

Commission Regulation (EC) № 323/2000 of 11 February 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 037, 12.02.2000 p. 12

Регламент Комісії (ЄC) № 323/2000 від 11 лютого 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 037, 12.02.2000 С. 12

Commission Regulation (EC) № 289/2000 of 3 February 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 033, 08.02.2000 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 289/2000 від 3 лютого 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 033, 08.02.2000 С. 3

Commission Regulation (EC) № 184/2000 of 26 January 2000 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 022, 27.01.2000 p. 48

Регламент Комісії (ЄC) № 184/2000 від 26 січня 2000 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 022, 27.01.2000 С. 48

Commission Regulation (EC) № 2795/1999 of 29 December 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 337, 30.12.1999 p. 36

Регламент Комісії (ЄC) № 2795/1999 від 29 грудня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 337, 30.12.1999 С. 36

Commission Regulation (EC) № 2543/1999 of 1 December 1999 on the nomenclature of countries and territories for the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States

OJ L 307, 02.12.1999 p. 46

Регламент Комісії (ЄС) № 2543/1999 від 1 грудня 1999 року про номенклатуру країн та територій для статистики зовнішньої торгівлі Співтовариства та статистики торгівлі між державами-членами

OВ L 307, 02.12.1999 С. 46

Commission Regulation (EC) № 2376/1999 of 9 November 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 287, 10.11.1999 p. 4

Регламент Комісії (ЄC) № 2376/1999 від 9 листопада 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 287, 10.11.1999 С. 4

Commission Regulation (EC) № 2113/1999 of 5 October 1999 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 259, 06.10.1999 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 2113/1999 від 5 жовтня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 259, 06.10.1999 С. 3

Commission Regulation (EC) № 1836/1999 of 24 August 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 224, 25.08.1999 p. 6

Регламент Комісії (ЄC) № 1836/1999 від 24 серпня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 224, 25.08.1999 С. 6

Commission Regulation (EC) № 1529/1999 of 13 July 1999 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 178, 14.07.1999 p. 10

Регламент Комісії (ЄC) № 1529/1999 від 13 липня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 178, 14.07.1999 С. 10

Commission Regulation (EC) № 1488/1999 of 7 July 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 172, 08.07.1999 p. 25

Регламент Комісії (ЄC) № 1488/1999 від 7 липня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 172, 08.07.1999 С. 25

Commission Regulation (EC) № 1324/1999 of 23 June 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 157, 24.06.1999 p. 31

Регламент Комісії (ЄC) № 1324/1999 від 23 червня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 157, 24.06.1999 С. 31

Commission Regulation (EC) № 1218/1999 of 14 June 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 148, 15.06.1999 p. 9

Регламент Комісії (ЄC) № 1218/1999 від 14 червня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 148, 15.06.1999 С. 9

Commission Regulation (EC) № 964/1999 of 6 May 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 119, 07.05.1999 p. 28

Регламент Комісії (ЄC) № 964/1999 від 6 травня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 119, 07.05.1999 С. 28

Commission Regulation (EC) № 799/1999 of 16 April 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 102, 17.04.1999 p. 8

Регламент Комісії (ЄC) № 799/1999 від 16 квітня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 102, 17.04.1999 С. 8

Commission Regulation (EC) № 701/1999 of 31 March 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 089, 01.04.1999 p. 23

Регламент Комісії (ЄC) № 701/1999 від 31 березня року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 089, 01.04.1999 С. 23

Commission Regulation (EC) № 517/1999 of 9 March 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 061, 10.03.1999 p. 23

Регламент Комісії (ЄC) № 517/1999 від 9 березня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 061, 10.03.1999 С. 23

Commission Regulation (EC) № 516/1999 of 9 March 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 061, 10.03.1999 p. 16

Регламент Комісії (ЄC) № 516/1999 від 9 березня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 061, 10.03.1999 С. 16

Commission Regulation (EC) № 169/1999 of 25 January 1999 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 019, 26.01.1999 p. 6

Регламент Комісії (ЄC) № 169/1999 від 25 січня 1999 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 019, 26.01.1999 С. 6

Commission Regulation (EC) № 2518/98 of 23 November 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 315, 25.11.1998 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 2518/98 від 23 листопада 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 315, 25.11.1998 С. 3

Commission Regulation (EC) № 1858/98 of 27 August 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 241, 29.08.1998 p. 17

Регламент Комісії (ЄC) № 1858/98 від 27 серпня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 241, 29.08.1998 С. 17

Commission Regulation (EC) № 1718/98 of 31 July 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 215, 01.08.1998 p. 56

Регламент Комісії (ЄC) № 1718/98 від 31 липня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 215, 01.08.1998 С. 56

Commission Regulation (EC) № 1661/98 of 27 July 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 211, 29.07.1998 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 1661/98 від 27 липня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 211, 29.07.1998 С. 3

Commission Regulation (EC) № 1264/98 of 17 June 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 175, 19.06.1998 p. 4

Регламент Комісії (ЄC) № 1264/98 від 17 червня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 175, 19.06.1998 С. 4

Commission Regulation (EC) № 1160/98 of 2 June 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 160, 04.06.1998 p. 20

Регламент Комісії (ЄC) № 1160/98 від 2 червня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 160, 04.06.1998 С. 20

Commission Regulation (EC) № 981/98 of 7 May 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 137, 09.05.1998 p. 9

Регламент Комісії (ЄC) № 981/98 від 7 травня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 137, 09.05.1998 С. 9

Commission Regulation (EC) № 955/98 of 29 April 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 133, 07.05.1998 p. 12

Регламент Комісії (ЄC) № 955/98 від 29 квітня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 133, 07.05.1998 С. 12

Commission Regulation (EC) № 497/98 of 27 February 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 062, 03.03.1998 p. 21

Регламент Комісії (ЄC) № 497/98 від 27 лютого 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 062, 03.03.1998 С. 21

Commission Regulation (EC) № 496/98 of 27 February 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 062, 03.03.1998 p. 19

Регламент Комісії (ЄC) № 496/98 від 27 лютого 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 062, 03.03.1998 С. 19

Commission Regulation (EC) № 272/98 of 2 February 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 027, 03.02.1998 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 272/98 від 2 лютого 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 027, 03.02.1998 С. 3

Commission Regulation (EC) № 201/98 of 26 January 1998 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

OJ L 021, 28.01.1998 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 201/98 від 26 січня 1998 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 021, 28.01.1998 С. 3

Commission Regulation (EC) № 2510/97 of 15 December 1997 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 345, 16.12.1997 p. 45

Регламент Комісії (ЄC) № 2510/97 від 15 грудня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 345, 16.12.1997 С. 45

Commission Regulation (EC) № 2184/97 of 3 November 1997 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 299, 04.11.1997 p. 6

Регламент Комісії (ЄC) № 2184/97 від 3 листопада 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 299, 04.11.1997 С. 6

Commission Regulation (EC) № 1509/97 of 30 July 1997 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 204, 31.07.1997 p. 8

Регламент Комісії (ЄC) № 1509/97 від 30 липня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 204, 31.07.1997 С. 8

Commission Regulation (EC) № 1458/97 of 25 July 1997 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 199, 26.07.1997 p. 11

Регламент Комісії (ЄC) № 1458/97 від 25 липня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 199, 26.07.1997 С. 11

Commission Regulation (EC) № 1196/97 of 27 June 1997 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 170, 28.06.1997 p. 13

Регламент Комісії (ЄC) № 1196/97 від 27 червня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 170, 28.06.1997 С. 13

Commission Regulation (EC) № 1054/97 of 11 June 1997 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 154, 12.06.1997 p. 14

Регламент Комісії (ЄC) № 1054/97 від 11 червня року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 154, 12.06.1997 С. 14

Commission Regulation (EC) № 287/97 of 17 February 1997 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 048, 19.02.1997 p. 5

Регламент Комісії (ЄC) № 287/97 від 17 червня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 048, 19.02.1997 С. 5

Commission Regulation (EC) № 286/97 of 17 February 1997 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 048, 19.02.1997 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 286/97 від 17 лютого 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 048, 19.02.1997 С. 3

Commission Regulation (EC) № 92/97 of 20 January 1997 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 019, 22.01.1997 p. 1

Регламент Комісії (ЄC) № 92/97 від 20 січня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 019, 22.01.1997 С. 1

Commission Regulation (EC) № 4/97 of 3 January 1997 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 003, 07.01.1997 p. 1

Регламент Комісії (ЄC) № 4/97 від 3 січня 1997 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 003, 07.01.1997 С. 1

Commission Regulation (EC) № 2494/96 of 23 December 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 338, 28.12.1996 p. 38

Регламент Комісії (ЄC) № 2494/96 від 23 грудня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 338, 28.12.1996 С. 38

Commission Regulation (EC) № 2383/96 of 13 December 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 326, 17.12.1996 p. 1

Регламент Комісії (ЄC) № 2383/96 від 13 грудня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 326, 17.12.1996 С. 1

Commission Regulation (EC) № 2338/96 of 5 December 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 318, 07.12.1996 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 2338/96 від 5 грудня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 318, 07.12.1996 С. 3

Commission Regulation (EC) № 1735/96 of 4 September 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 225, 06.09.1996 p. 1

Регламент Комісії (ЄC) № 1735/96 від 4 вересня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 225, 06.09.1996 С. 1

Commission Regulation (EC) № 1510/96 of 26 July 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 189, 30.07.1996 p. 89

Регламент Комісії (ЄC) № 1510/96 від 26 липня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі
OВ L 189, 30.07.1996 С. 89

Commission Regulation (EC) № 1308/96 of 4 July 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 167, 06.07.1996 p. 19

Регламент Комісії (ЄC) № 1308/96 від 4 липня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 167, 06.07.1996 С. 19

Commission Regulation (EC) № 1249/96 of 28 June 1996 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) № 1766/92

OJ L 161, 29.06.1996 p. 125

Регламент Комісії № 1249/96 від 28 червня 1996 року про правила застосування (сектор імпортного мита на зернові) регламенту Ради (ЄЕС) № 1766/92

OВ L 161, 29.06.1996 С. 125

Commission Regulation (EC) № 955/96 of 29 May 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 130, 31.05.1996 p. 1

Регламент Комісії (ЄC) № 955/96 від 29 травня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 130, 31.05.1996 С. 1

Commission Regulation (EC) № 902/96 of 20 May 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 122, 22.05.1996 p. 1

Регламент Комісії (ЄC) № 902/96 від 20 травня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 122, 22.05.1996 С. 1

Commission Regulation (EC) № 691/96 of 16 April 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 097, 18.04.1996 p. 13

Регламент Комісії (ЄC) № 691/96 від 16 квітня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 097, 18.04.1996 С. 13

Commission Regulation (EC) № 618/96 of 3 April 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 088, 05.04.1996 p. 3

Регламент Комісії (ЄC) № 618/96 від 3 квітня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 088, 05.04.1996 С. 3

Commission Regulation (EC) № 617/96 of 3 April 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 088, 05.04.1996 p. 1

Регламент Комісії (ЄC) № від року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 088, 05.04.1996 С. 1

Commission Regulation (EC) № 511/96 of 22 March 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 076, 26.03.1996 p. 9

Регламент Комісії (ЄC) № 511/96 від 22 березня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 076, 26.03.1996 С. 9

Commission Regulation (EC) № 510/96 of 22 March 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 076, 26.03.1996 p. 7

Регламент Комісії (ЄC) № 510/96 від 22 березня 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 076, 26.03.1996 С. 7

Commission Regulation (EC) № 242/96 of 7 February 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 031, 09.02.1996 p. 16

Регламент Комісії (ЄC) № 242/96 від 7 лютого 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 031, 09.02.1996 С. 16

Commission Regulation (EC) № 241/96 of 7 February 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 031, 09.02.1996 p. 14

Регламент Комісії (ЄC) № 241/96 від 7 лютого 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 031, 09.02.1996 С. 14

Commission Regulation (EC) № 215/96 of 2 February 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 028, 06.02.1996 p. 9

Регламент Комісії (ЄC) № 215/96 від 2 лютого 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 028, 06.02.1996 С. 9

Commission Regulation (EC) № 214/96 of 2 February 1996 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 028, 06.02.1996 p. 8

Регламент Комісії (ЄC) № 214/96 від 2 лютого 1996 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 028, 06.02.1996 С. 8

Commission Regulation (EC) № 2810/95 of 5 December 1995 on the tariff classification of pig carcases and half- carcases and amending Council Regulation (EEC) № 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

OJ L 291, 06.12.1995 p. 24

Регламент Комісії (ЄС) № 2810/95 від 5 грудня 1995 року про тарифної класифікації явних туш та пів-туш та зміну Регламенту Ради (ЄЕС) № 2658/87 про тариф та статистичну класифікацію та про Єдиний Митний Тариф

OВ L 291, 06.12.1995 С. 24

Commission Regulation (EC) № 2802/95 of 4 December 1995 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 291, 06.12.1995 p. 5

Регламент Комісії (ЄC) № 2802/95 від 4 грудня 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 291, 06.12.1995 С. 5

Commission Regulation (EC) № 2696/95 of 21 November 1995 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 280, 23.11.1995 p. 17

Регламент Комісії (ЄC) № 2696/95 від 21 листопада 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 280, 23.11.1995 С. 17

Commission Regulation (EC) № 2694/95 of 21 November 1995 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 280, 23.11.1995 p. 13

Регламент Комісії (ЄC) № 2694/95 від 21 листопада 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 280, 23.11.1995 С. 13

Commission Regulation (EC) № 2564/95 of 27 October 1995 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 262, 01.11.1995 p. 25

Регламент Комісії (ЄC) № 2564/95 від 27 жовтня 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 262, 01.11.1995 С. 25

Commission Regulation (EC) № 1165/95 of 23 May 1995 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 117, 24.05.1995 p. 15

Регламент Комісії (ЄC) № 1165/95 від 23 травня 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 117, 24.05.1995 С. 15

Commission Regulation (EC) № 834/95 of 12 April 1995 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 084, 14.04.1995 p. 1

Регламент Комісії (ЄC) № 834/95 від 12 квітня 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 084, 14.04.1995 С. 1

Commission Regulation (EC) № 559/95 of 13 March 1995 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 057, 15.03.1995 p. 51

Регламент Комісії (ЄC) № 559/95 від 13 березня 1995 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 057, 15.03.1995 С. 51

Commission Regulation (EC) № 3330/94 of 21 December 1994 on the tariff classification of certain poultry cuts and amending Regulation (EEC) № 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

OJ L 350, 31.12.1994 p. 52

Регламент Комісії (ЄC) № 3330/94 від 21 грудня 1994 року стосовно класифікації певних шматків птиці та змін Регламенту (ЄЕС) № 2658/87 про тариф та статистичну класифікацію та про Єдиний Митний Тариф

OВ L 350, 31.12.1994 С. 52

Commission Regulation (EC) № 3272/94 of 27 December 1994 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 339, 29.12.1994 p. 58

Регламент Комісії (ЄC) № 3272/94 від 27 грудня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 339, 29.12.1994 С. 58

Commission Regulation (EC) № 3176/94 of 21 December 1994 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 335, 23.12.1994 p. 56

Регламент Комісії (ЄC) № 3176/94 від 21 грудня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 335, 23.12.1994 С. 56

Commission Regulation (EC) № 3057/94 of 14 December 1994 concerning the classification of certain goods in Taric

OJ L 323, 16.12.1994 p. 12

Регламент Комісії (ЄC) № 3057/94 від 14 грудня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Taric

OJ L 323, 16.12.1994 p. 12

Commission Regulation (EC) № 3056/94 of 14 December 1994 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 323, 16.12.1994 p. 10

Регламент Комісії (ЄC) № 3056/94 від 14 грудня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 323, 16.12.1994 С. 10

Commission Regulation (EC) N 1966/94 of 28 July 1994 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 198, 30.07.1994 p. 103

Регламент Комісії (ЄC) № 1966/94 від 28 липня 1994 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 198, 30.07.1994 С. 103

Council Regulation (EEC) № 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community

OJ L 293, 24.10.1990 p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) № 3037/90 від 9 жовтня 1990 року про статистичну класифікацію видів економічної діяльності у Європейському Співтоваристві

OВ L 293, 24.10.1990 С. 1

Commission Regulation (EEC) № 3470/89 of 16 November 1989 concerning the analysis method to be used for the application of Additional Note 2 to Chapter 7 to the combined nomenclature

OJ L 337, 21.11.1989 p. 6

Регламент Комісії (ЄEC) № 3470/89 від 16 листопада 1989 року стосовно аналітичного методу, що має застосовуватись до застосування Додаток Пояснення 2 до Розділу 7 до комбінованої номенклатури

OВ L 337, 21.11.1989 С. 6

Commission Regulation (EEC) № 3491/88 of 9 November 1988 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature

OJ L 306, 11.11.1988 p. 18

Регламент Комісії (ЄC) № 3491/88 від 9 листопада 1988 року стосовно класифікації певних товарів у Комбінованій Номенклатурі

OВ L 306, 11.11.1988 С. 18

Recommendation relative au traitement tarifaire applicable aux emballages importеs pleins

OJ B 046, 08.07.1961 p. 880

Рекомендація стосовно застосування тарифу, що застосовується до імпорту цілісної упаковки

OJ B 046, 08.07.1961 С. 880

Recommandation relative а la dеfinition du poids imposable

OJ B 046, 08.07.1961 p. 880

Рекомендація стосовно визначення митної ваги

OВ B 046, 08.07.1961 С. 880

Agreement on the establishment of part of the Common Customs Tariff for the products in List G contained in the Treaty establishing the European Economic Community

OJ 080, 20.12.1960 p. 1825

Угода про встановлення частини Єдиного Митного Тарифу на товари, зазначені у Переліку G, що міститься у Договорі про заснування Європейського Економічного Співтовариства

OВ 080, 20.12.1960 С. 1825

Agreement on the establishment of a Common Customs Tariff for the products contained in List A2 of Annex IV to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom)

/* Unofficial translation */

OJ B 020, 31.03.1959 p. 410

Угода про встановлення Єдиного Митного Тарифу на товари, зазначені у Переліку A2 Додатку IV до Договору про заснування Європейського Співтовариства з атомної енергії (Євратом)

/* Неофіційний переклад*/

OВ B 020, 31.03.1959 С. 410

Agreement on the establishment of a Common Customs Tariff for the products contained in List A1 of Annex IV to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (Euratom)

/* Unofficial translation */

OJ B 020, 31.03.1959 p. 406

Угода про встановлення Єдиного Митного Тарифу на товари, зазначені у Переліку A1 Додатку IV до Договору про заснування Європейського Співтовариства з атомної енергії (Євратом)

/* Неофіційний переклад*/

OВ B 020, 31.03.1959 С. 406

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Законодавства України та acquis iconДо законодавства України
Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів І прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю...
Законодавства України та acquis iconЗаконодавства. Система законодавства України

Законодавства України та acquis iconПро затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ...
Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого...
Законодавства України та acquis iconПояснювальна записка
Союзу” до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства єс відносяться, зокрема, довкілля та енергетика, включаючи...
Законодавства України та acquis iconЗаконодавства у справах
З метою забезпечення однакового І правильного застосування судами законодавства у справах про злочини проти безпеки дорожнього руху...
Законодавства України та acquis iconПро деякі питання застосування законодавства про відповідальність
З метою однакового І правильного застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових...
Законодавства України та acquis iconІнструкція для прибиральника службових приміщень розроблена на підставі...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
Законодавства України та acquis iconПродажу-купівлі винаходу (іншого об'єкту інтелектуальної власності)
Ліцензіар", діючий на підставі чинного законодавства України / Статуту підприємства, з одного боку, та, в подальшому "Ліцензіат",...
Законодавства України та acquis iconІнструкція для столяра будівельного розроблена на підставі Законодавства...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
Законодавства України та acquis iconІнструкція для каменотеса розроблена на підставі Законодавства України...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка