Затверджено
Скачати 99.05 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації23.03.2013
Розмір99.05 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

Правлінням акціонерного товариства

__________________________________

__________________________________

Протокол N ______ від ____________
ПОЛОЖЕННЯ

про персонал акціонерного товариства
1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного

законодавства та Статуту АТ і визначає основні вимоги кадрової

політики щодо формування персоналу АТ, розробки і здійснення

програм розвитку персоналу, регулює порядок оплати, порядок найму,

просування по службі, атестації, вивільнення персоналу, питання

формування соціального партнерства персоналу та адміністрації.

2. Поняття персоналу

2.1. Під персоналом в цьому Положенні розуміється сукупність

осіб, що здійснюють трудові функції на основі укладеного з АТ

трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють

трудові відносини працівника з підприємством.

3. Принципи взаємовідносин адміністрації і персоналу

3.1. Адміністрація АТ і персонал як основні принципи своїх

взаємовідносин розглядають готовність персоналу:

3.1.1. Відчувати свою належність до АТ;

3.1.2. Пов'язувати особисті інтереси з інтересами АТ;

3.1.3. Розділяти і підтримувати цінності і корпоративні

інтереси, що висуваються АТ;

3.1.4. Приймати відповідальність і ризик за роботу АТ,

економічні результати, успіхи і невдачі.

3.2. Передбачені п.3.1. цього Положення принципи мають для

персоналу моральне значення і тільки в тих випадках, що прямо

названі в цьому Положенні, юридично обов'язкові для персоналу.

3.3. Адміністрація має право не вживати сприятливих для

персоналу заходів, здійснення яких залежить згідно з цим

Положенням від зустрічного виконання персоналом наведених у п.3.1

принципів.

4. Програма розвитку персоналу

4.1. Основним документом, що визначає на основі даного

Положення взаємовідносини адміністрації і персоналу, є Програма

розвитку персоналу. Адміністрація забезпечує розробку,

затвердження і реалізацію Програми відповідно до трудового

законодавства України.

4.2. Програма розвитку персоналу включає:

4.2.1. Забезпечення підприємства трудовими ресурсами (з

урахуванням необхідного поповнення і вивільнення працівників);

4.2.2. Кадровий відбір;

4.2.3. Порядок найма робочої сили;

4.2.4. Профорієнтацію і перепідготовку кадрів;

4.2.5. Атестацію кадрів;

4.2.6. Організацію просування працівників по службі і ротацію

персоналу;

4.2.7. Забезпечення гарантованості зайнятості;

4.2.8. Організацію праці та стимулювання її оплати;

4.2.9. Правила поведінки персоналу і правила роботи з ним;

4.2.10. Соціальний розвиток персоналу;

4.2.11. Вивільнення персоналу.

4.3. Складовою частиною Програми розвитку персоналу є

спеціальний розділ, що регулює виробниче, економічне і соціальне

партнерство адміністрації та профспілкових об'єднань (органів, які

представляють трудовий колектив).

5. Контрактна система найму персоналу

5.1. Найм персоналу здійснюється адміністрацією АТ відповідно

до чинного трудового законодавства на основі використання двох

правових форм - контракту і трудового договору.

5.2. Контрактна форма застосовується для працівників, які

працюють або працевлаштовуються за трудовим договором на

визначений термін чи на час виконання певної роботи. Контракт в АТ

є обов'язковим для найму управлінців, інженерно-технічних

працівників і службовців, чиї службові функції пов'язані з

керівництвом іншими працівниками, керуванням внутрішніми

підрозділами, взаємовідносинами з персоналом інших підприємств і

організацій, якщо це пов'язано з рішеннями економічних

(комерційних) питань або з розпорядженням майном АТ.

5.3. В усіх інших випадках, не передбачених п.5.2. даного

Положення, укладаються трудові договори. Форма і зміст укладання

договорів регулюється чинним законодавством і окремим Положенням

( npl05697-02 ).

5.4. Адміністрація АТ застосовує при укладанні трудових

договорів і контрактів систему кадрового відбору на основі

тестування щодо відповідності посаді і нормального співіснування в

трудовому колективі. Система тестування використовується не тільки

при наймі на роботу, а й періодично, з метою виявлення проблем

членів персоналу в трудовій діяльності і їх вирішення.

5.5. Відділ кадрів АТ розробляє інструкції про проведення

тестування. Тестування проводиться:

при наймі на роботу - відділом кадрів;

поточне тестування - керівництвом структурних підрозділів.

Зведені результати тестування доводяться до органів

управління, які аналізують їх і приймають відповідні рішення.

Тести можуть бути різними залежно від посади, характеристики

трудових функцій та ін.

Тести мають базуватись на кількох основних напрямах:

задоволеність або незадоволеність робочим середовищем (для

працюючих в АТ);

відношення до винагород;

лояльність до цінностей і соціального статусу АТ;

відношення й оцінка можливостей особистого розвитку і

зростання в АТ:

відчуття причетності до проблем структурного підрозділу та АТ

у цілому;

націленість на підвищення свого соціального статусу в АТ та

ін.

5.6. На основі тестування адміністрація може робити висновки

про стан кожного окремого працівника або претендента на посаду і

приймати вмотивоване рішення щодо цього члена персоналу.

6. Підвищення кваліфікації персоналу

6.1. Постійне підвищення кваліфікації - право й обов'язок

кожного працівника. Кожний працівник зобов'язаний постійно

підвищувати свою кваліфікацію. Обов'язок адміністрації -

забезпечити кожному працівнику АТ необхідні умови для підтримання

і підвищення рівня професійної кваліфікації.

6.2. У разі потреби в інтересах АТ переходу на виробництво

нової продукції, на нову технологію та методи організації

виробництва й управління адміністрація зобов'язана надати всім

працівникам, які внаслідок зазначених причин можуть позбавитись

роботи, можливість підготовки і перепідготовки.

6.3. Підготовка і перепідготовка персоналу здійснюється за

рахунок АТ. У разі, якщо підготовка і перепідготовка осіб, які

працюють за контрактом, пов'язана з оволодінням працівником

спеціальними знаннями, що потребують витрат, які суттєво

перевищують загальноприйняті, адміністрація і працівник мають

право узгодити умови додаткового залучення коштів працівника.

7. Право персоналу на вибір форм організації праці

7.1. Трудові колективи внутрішніх підрозділів мають право на

організацію праці на принципах внутрішньовиробничого

(внутрішньофірмового) підприємництва, здійснювати свою діяльність

на основі комерційного розрахунку або в складі автономних

партнерських груп.

7.2. Якщо виробничий процес дає змогу, працівники, які

володіють необхідними діловими і професійними якостями, мають

право на організацію своєї праці у вільному режимі.

8. Гарантованість зайнятості персоналу

8.1. Адміністрація АТ зобов'язується забезпечити кожному

працівнику гарантії його зайнятості (збереження роботи) за умови

виконання працівниками їх обов'язків і готовності підвищувати

продуктивність та якість праці, а також дотримання правил,

передбачених пунктами 3.1.1-3.1.4 і 6.1 даного Положення.

8.2. Для забезпечення цих зобов'язань розробляється

спеціальна Програма зайнятості.

8.3. З метою забезпечення гарантії зайнятості та мінімізації

ризику безробіття адміністрація АТ використовує такі методи:

8.3.1. Періодичне припинення найму нових працівників, якщо

виробнича програма може бути забезпечена силами вже існуючого

персоналу;

8.3.2. Залучення винятково тимчасових працівників у періоди

підйому економічної кон'юнктури і необхідності для АТ збільшення

обсягів виробництва;

8.3.3. Збереження (за рахунок всього персоналу) тимчасового

надлишку робочої сили на підприємствах АТ;

8.3.4. Маневрування трудовими ресурсами в рамках АТ, у тому

числі через "горизонтальне і вертикальне переміщення"

(переведення) працівників;

8.3.5. Застосування системи перепідготовки персоналу,

перекваліфікації працівників;

8.3.6. Тимчасове скорочення робочого тижня в період

погіршення економічної кон'юнктури;

8.3.7. Тимчасове застосування системи дострокових

позачергових відпусток або додаткових відпусток з пониженням

розміру оплати за відпустку (або без такої);

8.3.8. Достроковий вихід працівника на пенсію.

8.4. При достроковому виході на пенсію за віком виплата

пенсії проводиться у порядку і на умовах, визначених колективним

договором і Положенням про фонди АТ ( npl07697-02 ) та Положенням

про надання, матеріальної допомоги (пенсій) в АТ ( npl08697-02 ).

9. Соціальні гарантії персоналу

9.1. Адміністрація забезпечує всьому персоналу на період

роботи на підприємствах АТ такі додаткові соціальні гарантії:

9.1.1. Додаткову відпустку в зв'язку з тимчасовою

непрацездатністю;

9.1.2. Виплату додаткових сум до встановленої законом

допомоги по державному соціальному страхуванню;

9.1.3. Медичне, санаторно-курортне та побутове обслуговування

у вигляді ______________________________________________________.

9.1.4. Додаткову компенсацію на відшкодування збитків

внаслідок пошкодження здоров'я працівника (сім'ї працівника - в

разі смерті останнього);

9.1.5. Підтримання (збереження) здоров'я працівників

(проведення за рахунок АТ огляду та оцінка якості здоров'я і

працездатності працівника);

9.1.6. Підтримання здоров'я і виведення його в оптимальний

режим саморегуляції в разі зниження якості здоров'я працівника під

час роботи або за обставинами, що не пов'язані з виконанням

трудових (службових) функцій (за умови, що причиною зниження

якості здоров'я не є вживання алкоголю, наркотиків або інші

шкідливі звички), періодичний контрольний медичний огляд

працівників.

9.2. Передбачені п.9.1 обов'язки адміністрації починають

діяти за умови дії персоналу на принципах, що передбачені

пп.3.1.1-3.1.5 цього Положення, і дотримання п.6.1 Положення.

9.3. Працівникам АТ, що є пенсіонерами (незалежно від виду

призначеної пенсії), адміністрація забезпечує додаткові відносно

чинного законодавства заходи соціального характеру.

9.4. Соціальні гарантії, передбачені п.9.3. Положення,

застосовуються також до колишніх працівників Товариства, що

звільнилися із Товариства у зв'язку з виходом на пенсію, за умови

дотримання ними в період роботи вимог п.6.1. Положення.

9.5. Виконання соціальних гарантій залежить від результатів

господарювання і фінансового стану АТ.

10. Участь персоналу у прибутках

10.1. Для задоволення потреб участі персоналу в прибутках

створюється фонд участі в прибутках.

10.2. До складу такого фонду заохочення входять заохочувальні

та компенсаційні виплати працівникам АТ, які відповідно до чинного

законодавства про оподаткування не відносяться на собівартість

продукції.

10.3. Умови участі персоналу в прибутках регулюються

Положенням про виплату винагороди за загальні результати роботи

АТ ( npl02697-02 ).

11. Адміністрація, персонал і орган,

що представляє трудовий колектив

11.1. Адміністрація АТ, персонал і орган, що представляє

трудовий колектив, діють в цілому на принципах партнерства між

адміністрацією Товариства і персоналом.

11.2. Адміністрація АТ визнає законне право профспілок на

представлення персоналу в управлінні АТ, на врахування їх

законодавчо визначених інтересів у виробничій, економічній і

соціальній діяльності АТ.

12. Відповідальність адміністрації і персоналу

12.1. Незабезпечення з боку адміністрації прав персоналу в

частині, передбаченій пп.6.1, 8.1, 9 цього Положення, дають право

працівнику на дострокове розірвання контракту (трудового договору)

з виплатою працівнику неустойки у розмірі _______ -кратної

місячної заробітної плати.

12.2. Невиконання персоналом зобов'язань, передбачених п.6.1

Положення, дає право адміністрації Товариства в порядку,

передбаченому законодавством, достроково розірвати контракт (з

одночасним застосуванням санкцій, визначених контрактом) чи

трудовий договір.

13. Прикінцеві положення

13.1. Передбачені цим Положенням правила є обов'язковими як

для адміністрації АТ (роботодавця), так і для працівників АТ -

персоналу.

13.2. При укладанні трудового договору (контракту) як

обов'язковий елемент включається умова про те, що робітник приймає

правила цього Положення як невід'ємної складової частини трудового

договору (контракту) і, отже, в усьому, що безпосередньо не

передбачено трудовим договором (контрактом), сторони керуються цим

Положенням.

13.3. Наявність правил, передбачених п.13.1 цього Положення,

не позбавляє правил і адміністрацію Товариства права врегулювати в

трудовому договорі (контракті) умови своїх взаємовідносин інакше,

ніж передбачено цим Положенням. При цьому включення в трудовий

договір (контракт) правил, що погіршують становище працівника

порівняно з нормами, передбаченими цим Положенням, не

допускається.

Євтушевський В.А. "Основи корпоративного управління"

Київ: Знання-Прес, 2002.

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка