Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти
Скачати 202.75 Kb.
НазваЛіцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти
Дата конвертації23.03.2013
Розмір202.75 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Про затвердження Ліцензійних умов

надання освітніх послуг, Порядку

здійснення контролю за дотриманням

ліцензійних умов надання освітніх послуг,

Положення про експертну комісію та

порядок проведення ліцензійної експертизи

та Типового положення про регіональну

експертну раду з питань ліцензування

та атестації навчальних закладів

НАКАЗ

Міністерства освіти і науки України

від 24 грудня 2003 р. № 847

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 січня 2004 р. за № 71/8670

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003
№ 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" наказую:

І. Затвердити такі документи (додаються):

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти *:

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти *;

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти;

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти *;

Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг;

Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи;

Типове положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів *.

2-4. (пункти не наводяться)

Міністр В.Г. Кремень

* Не наводяться.

Затверджено

наказом Міністерства освіти і науки України

від 24 грудня 2003 р. № 847

^ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 січня 2004 р. за № 74/8673

Ліцензійні умови

надання освітніх послуг у сфері

професійно-технічної освіти

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про освіту". "Про професійно-технічну освіту" постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг".

1.2. Ліцензійні умови визначають мінімальні нормативи матеріально-технічного, навчально-методичного, кадрового та інформаційного забезпечення навчальних закладів.

^ 2. Кваліфікаційні вимоги

 1. Забезпеченість навчального закладу педагогічними працівниками та наявність у них відповідної фахової підготовки.

 2. Кваліфікаційні вимоги до педагогічних та керівних працівників визначаються законами України та постановами Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України.

^ 3. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення

3.1. Наявність навчальних кабінетів, лабораторій, класів, оснащених засобами навчання та іншими дидактичними матеріалами відповідно до вимог навчальних планів та програм.

3.2. Наявність навчально-виробничих майстерень, лабораторій, полігонів, дільниць, оснащених навчальним обладнанням, навчально-методичною документацією, дидактичними матеріалами, для повного і якісного забезпечення практичної підготовки.

 1. Наявність бібліотеки (за винятком курсового навчання).

 2. Відповідність навчальних, навчально-виробничих, побутових, спортивних та інших приміщень і споруд санітарно-гігієнічним та іншим нормам.

3.5. Навчальний заклад повинен бути власником або орендарем навчально-матеріальної бази (приміщень, відповідного обладнання, устаткування тощо).

^ 4. Вимоги до навчально-методичного забезпечення

 1. Наявність навчально-методичного забезпечення з професії: кваліфікаційна характеристика, навчальний план, програма професійної підготовки, затверджені в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

 2. Наявність робочих навчальних планів, навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін теоретичного навчання та професійно-практичної підготовки, затверджених в установленому порядку.

 3. Наявність навчально-методичних матеріалів для виконання лабораторно-практичних, навчально-виробничих та інших навчальних робіт учнів, слухачів, курсантів, передбачених навчальним планом та навчальними програмами.

 4. Забезпеченість навчального процесу підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою (не менше одного підручника (посібника) за списком основної рекомендованої робочими програмами дисциплін літератури на трьох учнів, слухачів, курсантів).

^ 5. Інші вимоги

Суб'єкти господарювання, що отримали ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов'язані:

забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України;

виконувати ці Ліцензійні умови;

провадити діяльність відповідно до заявлених під час ліцензування навчальних планів і програм, установлених обсягів приймання на навчання;

дотримуватись санітарно-технічних норм, установлених для навчальних закладів;

надавати особам, які вступають до навчального закладу та їх батькам (особам, які їх заміняють), а також під час організації реклами достовірну інформацію про умови прийому, плату за навчання, зміст і форму документів, що видаються після його закінчення.

Начальник управління ліцензування,

акредитації та нострифікації В.І. Домніч

Затверджено

наказом Міністерства освіти і науки України

від 24 грудня 2003 р. № 847
^ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 січня 2004 р. за N 76/8675

Порядок

здійснення контролю за дотриманням

Ліцензійних умов надання освітніх послуг

Контроль за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг (далі за текстом – Ліцензійні умови) здійснює Міністерство освіти і науки України, органи управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Державна інспекція навчальних закладів (далі за текстом – органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

^ 1. Організація перевірок

 1. Планові перевірки дотримання суб'єктами господарювання, що отримали ліцензію на надання освітніх послуг (далі – навчальні заклади), Ліцензійних умов проводяться органами контролю не частіше одного разу на рік згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю.

 2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення навчальними закладами Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

 3. Для проведення перевірки органи контролю видають наказ (розпорядження) про призначення голови та членів комісії або уповноваженої особи, який (яке) підписується керівником органу контролю (його заступником) і засвідчується печаткою.

 4. При необхідності перевірки проводяться із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників навчальних закладів, громадських організацій, науково-дослідних установ тощо (за їх згодою).

1.5. Орган контролю за три робочі дні до початку проведення планової перевірки повідомляє навчальний заклад про проведення перевірки в письмовій формі.

Термін проведення перевірки становить не більше трьох робочих днів, у разі необхідності термін перевірки може бути продовжено до 10 календарних днів.

^ 2. Права комісії (уповноваженої особи)

Комісії (уповноваженій особі) надається право:

ознайомлення з необхідними для проведення перевірки документами;

доступу на територію, у виробничі та інші приміщення навчального закладу для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

отримання копій (ксерокопій) необхідних документів;

одержання від навчального закладу письмових пояснень з питань, що виникають під час перевірки.

^ 3. Обов'язки комісії (уповноваженої особи)

Голова та члени комісії (уповноважена особа) зобов'язані:

керуватися у своїй роботі нормами законодавства та правильно їх застосовувати;

об'єктивно відображати стан речей щодо дотримання навчальними закладами Ліцензійних умов;

забезпечувати дотримання державної та комерційної таємниць.

^ 4. Відповідальність комісії (уповноваженої особи)

Голова та члени комісії (уповноважена особа) несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за:

необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про діяльність навчального закладу;

приховування фактів порушень чи зловживань, допущених навчальним закладом.

^ 5. Предмет та порядок перевірки

 1. Для проведення перевірки голова комісії (уповноважена особа) повинен пред'явити керівнику навчального закладу наказ (розпорядження) про перевірку та документи, які засвідчують відповідних осіб.

 2. Навчальний заклад під час перевірки дотримання ним Ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.

5.3. При перевірці навчального закладу комісія (уповноважена особа; перевіряє:

дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг;

дотримання законодавства у сфері освіти;

відповідність діяльності, яку здійснює навчальний заклад, установчим документам та вимогам чинного законодавства;

виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;

відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію навчальних закладів та в установчих документах;

наявність копії ліцензії, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу навчального закладу (філії, представництва тощо) надавати освітні послуги;

своєчасність повідомлення органу ліцензування та органу державної реєстрації, у якому зареєстрований навчальний заклад, про зміну місцезнаходження, організаційно-правової форми, форми власності, назви тощо;

своєчасність переоформлення ліцензій;

у разі відсутності ліцензії – наявність довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на надання освітніх послуг або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії тощо.

^ 6. Документи, які видаються за результатами перевірок.

Акт перевірки дотримання навчальним закладом Ліцензійних

умов. Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов

6.1. За наслідками перевірки складається акт перевірки додержання навчальним закладом Ліцензійних умов надання освітніх послуг (додаток 1)* у двох примірниках. Один примірник акта перевірки видається керівнику (уповноваженому представнику) навчального закладу, який перевірявся, другий – органу, який здійснив перевірку.

* Не наводиться

 1. Усі примірники акта перевірки підписуються особами, які проводили перевірку. Керівник навчального закладу або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку. Фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності засвідчує, що ознайомлений з актом і отримав один примірник, ставить свій підпис та дату.

 2. У разі відмови навчального закладу від підписання акта перевірки голова комісії (уповноважена особа) робить відповідний запис про те, що ця особа з актом ознайомлена і від підпису відмовилася. Керівник навчального закладу або вповноважений представник має право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.

 3. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

 4. Забороняється включати до акта перевірки відомості та порушення, які не підтверджені документально.

 1. Орган контролю не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки дотримання навчальним закладом Ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (у разі їх встановлення).

 2. Навчальний заклад, який одержав розпорядження про усунення ним порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні термін подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.

 3. Якщо навчальний заклад не виконав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, орган ліцензування складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, що є підставою для розгляду на засіданні ДАК (РЕР) питання про анулювання ліцензії.

Акт про невиконання розпорядження про усунення порушення Ліцензійних умов може бути складений за результатами повторної перевірки.

^ 7. Рішення про анулювання ліцензії

7.1. Підстави для анулювання ліцензії визначені пунктом 35 Порядку ліцензування освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380.

 1. У разі створення перешкод з боку навчального закладу щодо проведення перевірки складається відповідний акт, який є підставою для прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії.

 2. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати виникнення підстав для анулювання ліцензії, про що повідомляється навчальному закладу із зазначенням підстав анулювання не пізніше п'яти робочих днів з дати його прийняття.

 3. Розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється з обов'язковим запрошенням представників навчального закладу.

 4. У разі повторної неявки представників навчального закладу розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

 5. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії зноситься до Державного реєстру навчальних закладів та Єдиного ліцензійного реєстру.

7.7. У разі анулювання ліцензії за рішенням навчальний заклад може подати заяву про одержання нової ліцензії на надання освітніх послуг не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.

^ 8. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

9. Відповідальність навчальних закладів за надання освітніх послуг без наявності ліцензії

За надання освітніх послуг без ліцензії до навчальних закладів застосовуються санкції відповідно чинного законодавства.

Начальник управління ліцензування,

акредитації та нострифікації В.І. Домніч

Затверджено

наказом Міністерства освіти і науки України

від 24 грудня 2003 р. № 847

^ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 січня 2004 р. за № 77/8676

Положення

про експертну комісію та порядок проведення

ліцензійної експертизи

Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" і визначає основні засади формування експертних комісій та порядку проведення ними ліцензійної експертизи навчальних закладів.

^ 1. Про експертну комісію

1.1. Експертна комісія (уповноважений представник) – це сформована (призначена) Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, органом управління освітою обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – Орган ліцензування) група експертів (експерт), яка (який) проводить ліцензійну експертизу з метою встановлення відповідності кадрового, науково-, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу державним вимогам (Ліцензійним умовам надання освітніх послуг).

1.2. Експерти — це провідні фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, навчальних закладів та наукових установ незалежно від форм власності та підпорядкування, спеціалісти підприємств, установ та організацій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями і навичками та виявили бажання здійснювати ліцензійну експертизу навчальних закладів і які включені до списку експертів.

 1. Кандидатури для включення до списку експертів за зверненням Органу ліцензування вносять навчальні заклади, підприємства,, установи та організації незалежно від форми власності, підпорядкування та видів діяльності, центральні та місцеві органи виконавчої влади. Відбір кандидатів здійснює Орган ліцензування в залежності від їх кваліфікації, практичного досвіду роботи, наявності вчених звань та наукових ступенів тощо, а також потреби у таких фахівцях.

 1. Список експертів формує і затверджує Орган ліцензування.

1.5. Керівники органів виконавчої влади, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, працівники яких зараховані до списку експертів, зобов'язані забезпечити їх участь у проведенні ліцензійної експертизи.

1.6. Склад експертної комісії та її голову (уповноваженого представника) для проведення ліцензійної експертизи конкретного навчального закладу затверджує (призначає) Орган ліцензування.

Голова організовує роботу та відповідає за діяльність експертної комісії.

 1. До складу експертної комісії не можуть входити експерти, місцем роботи яких є навчальний заклад (у т. ч. за сумісництвом), у якому проводиться ліцензійна експертиза.

 2. Експерт повинен знати:

ліцензійні умови надання освітніх послуг та інші норми в галузі освіти;

правові засади створення та діяльності навчальних закладів усіх типів та форм власності;

вимоги до організації навчального процесу;

вимоги законодавства щодо ліцензування;

методи оцінки забезпечення навчального закладу щодо надання освітніх послуг.

1.9. Експерт зобов'язаний:

забезпечувати об'єктивність та своєчасність проведення експертизи, достовірність висновку

забезпечувати збереження інформації, що містить державну та комерційну таємниці;

постійно підвищувати свій фаховий рівень.

1.10. Експерти, які підписали недостовірний експертний висновок ліцензійної експертизи, приховали факти порушень чи наявності недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії, виключаються зі складу експертів та несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

^ 2. Порядок проведення ліцензійної експертизи

 1. Орган ліцензування протягом 15 днів з моменту надходження ліцензійних матеріалів проводить попередню експертизу поданих документів і, в разі їх відповідності встановленим вимогам, формує експертну комісію та направляє її до навчального закладу. Склад експертної комісії затверджується розпорядчим документом, у якому встановлює строк проведення експертизи.

 2. Кількість експертів, що направляються до навчального закладу, залежить від кількості заявлених для ліцензування освітніх послуг, але не може бути більше 3 експертів на одну освітню послугу.

 3. Строк роботи експертної комісії безпосередньо в навчальному закладі не може перевищувати 3 робочих днів.

  1. Експертна комісія у навчальному закладі перевіряє:

достовірність інформації, поданої до Органу ліцензування навчальним закладом разом із заявою про ліцензування;

фактичний стан кадрового, навчально-, науково-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення навчального закладу та його відповідність установленим законодавством вимогам.

2.5. Комісія (уповноважена особа) має право:

доступу на територію та в приміщення навчального закладу для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з експертизою;

ознайомлюватись з необхідною документацією щодо діяльності навчального закладу, отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;

отримувати від навчального закладу, інших установ та організацій, що діють у сфері освіти, в установленому порядку будь-яку інформацію про його діяльність, що стосується ліцензування;

інформувати письмово за результатами експертизи навчальний заклад щодо поліпшення організації його діяльності.

2.6. Комісія (уповноважена особа) зобов'язана:

керуватись нормами законодавства та правильно їх застосовувати;

об'єктивно відображати стан речей щодо відповідності забезпечення навчального закладу встановленим нормативам;

підписувати експертний висновок (у разі незгоди окремих членів комісії з експертним висновком додавати до нього викладену письмово свою окрему думку);

інформувати навчальний заклад про результати експертизи.

2.7. За результатами експертизи експертна комісія готує у двох примірниках мотивований висновок про стан забезпечення навчального закладу для надання заявленої освітньої послуги. Один примірник висновку видається керівнику (уповноваженому представнику) навчального закладу, другий у тижневий термін з дня закінчення експертизи – до Органу ліцензування.

 1. Усі примірники висновку підписуються членами комісії (уповноваженою особою), голова комісії підписує кожну сторінку висновку. Керівник навчального закладу (юридична особа) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з висновком ліцензійної експертизи і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку навчального закладу. Заявник – фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності засвідчує, що ознайомлений з висновком і отримав один примірник, ставить свій підпис та дату.

 2. У разі відмови керівника навчального закладу (уповноваженого представника) від підписання висновку голова комісії (уповноважена особа) робить відповідний запис про те, що особа з висновками ознайомлена і від підпису відмовилась. Керівник навчального закладу (уповноважений представник) має право дати пояснення та викласти зауваження щодо змісту висновку та проведення експертизи. Ці документи є невід'ємною частиною висновку.

 1. Порушення чи недоліки, викладені у висновку, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

 2. У разі створення перешкод з боку навчального закладу щодо проведення ліцензійної експертизи складається відповідний акт, який є підставою для Органу ліцензування припинити подальший розгляд ліцензійної справи та прийняти рішення про відмову у видачі ліцензії.

Начальник управління ліцензування,

акредитації та нострифнсації В.І. Домніч

Затверджено

наказом Міністерства освіти і науки України

від 24 грудня 2003 р. № 847

^ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 січня 2004 р. за 78/8677

Типове положення

про регіональну експертну раду з питань

ліцензування та атестації навчальних закладів

 1. Дане Положення визначає загальні завдання, основні організаційні та правові засади й умови діяльності регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів (далі – РЕР).

 2. РЕР є постійно діючим органом, який забезпечує додержання вимог до ліцензування юридичних осіб – навчальних закладів та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги відповідно до законодавства України у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, а також професійно-технічної освіти (за умови делегування Міністерством освіти і науки України (далі – МОН) місцевим органам управління освітою своїх повноважень з формування експертних комісій для проведення ліцензійної експертизи послуг у сфері професійно-технічної освіти) та атестації навчальних закладів.

 1. РЕР у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОН, цим Положенням, а також інструктивно-методичними документами Державної акредитаційної комісії (далі – ДАК).

 2. РЕР створюється при Міністерстві освіти Автономної Республіки Крим, органах управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 3. Положення про РЕР затверджує відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

6.Склад РЕР за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджує ДАК. Для попереднього розгляду матеріалів з ліцензування та атестації у складі РЕР можуть створюватися секції за сферами освітніх послуг.

 1. Організацію роботи РЕР забезпечують органи управління освітою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 2. Рішення та висновки РЕР мають рекомендаційний характер.

 3. Основними завданнями РЕР є:

розгляд питань і прийняття рішень щодо ліцензування навчальних закладів і фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які надають освітні послуги у сфері дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти;

розгляд питань і прийняття рішень щодо атестації навчальних закладів, які надають освітні послуги у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

розгляд результатів ліцензійної й атестаційної експертизи та прийняття рішень з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, які надають послуги у сфері професійно-технічної освіти;

попередній розгляд питань про анулювання ліцензій за поданням органів ліцензування;

подання МОН пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства з питань ліцензування та атестації навчальних закладів;

участь в інформуванні громадськості про результати ліцензування та атестації освітніх послуг.

10. РЕР відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає висновки експертних комісій за результатами ліцензійної або атестаційної експертизи разом з доданими до них документами та приймає рішення про можливість надання ліцензій, свідоцтв про атестацію;

розглядає подання органів ліцензування про анулювання ліцензій;

готує у межах своєї компетенції пропозиції до нормативно-правових актів з питань ліцензування та атестації навчальних закладів;

подає до органів ліцензування пропозиції щодо видачі ліцензій та свідоцтв про атестацію, анулювання ліцензій.

11. РЕР має право:

залучати фахівців органів управління освітою, вищих, професійно-технічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, інших навчально-виховних закладів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції, а також до проведення консультацій та експертизи під час ліцензування та атестації;

уносити органам ліцензування пропозиції щодо необхідності доопрацювання матеріалів з ліцензування та атестації, проведення повторної або додаткової експертизи;

запрошувати на засідання РЕР керівників навчальних закладів та їх підрозділів, працівників органів влади, підприємств, установ, організацій за згодою їх керівників.

 1. РЕР очолює голова. Голова ради за посадою є керівником або заступником керівника органу управління освітою відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрації!,

 2. До складу РЕР входять: голова, заступники голови, які одночасно є головами секцій, відповідальний секретар та інші члени ради, які є представниками місцевих органів управління освітою, інших органів виконавчої влади, навчально-методичних центрів, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій тощо.

 3. Голова РЕР є відповідальним за виконання покладених на раду завдань, визначає обов'язки заступників голови, відповідального секретаря, членів РЕР

15. Засідання РЕР проводиться під керівництвом голови або його заступників і вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше ніж половина її складу. Періодичність засідань РЕР визначається в міру потреби, але не менше ніж один раз на два місяці.

16. Результати засідань РЕР оформлюються рішеннями. Витяги з рішень РЕР щодо атестації та ліцензування надання освітніх послуг

у сфері професійно-технічної освіти з доданими до них матеріалами передаються до ДАК для прийняття відповідних рішень.

 1. Рішення РЕР приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх »на засіданні членів РЕР.

 2. Фінансування витрат РЕР проводиться за рахунок коштів, отриманих при відшкодуванні заявником витрат, пов'язаних з проведенням ліцензійної (атестаційної) експертизи, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб.

 3. Кошти, які надходять на рахунок РЕР; використовуються на витрати, пов'язані з організацією, забезпеченням, здійсненням та супроводженням процесу ліцензування та атестації навчальних закладів. До цих витрат належать витрати на: оформлення бланків свідоцтв про атестацію, утримання архіву, придбання необхідної комп'ютерної та оргтехніки, її ремонт, оплата телефонних рахунків, інтернет-зв'язку, передплата періодичних фахових видань, придбання довідкової літератури, юридичну консультацію, оплату роботи (експертизи членів РЕР, участь відповідальних працівників РЕР у семінарах, відрядження з питань ліцензування або атестації, судові витрати тощо.

 1. Голова РЕР з урахуванням пропозицій голів секцій, відповідального секретаря за рахунок коштів ради може встановлювати заохочувальні виплати для членів РЕР та осіб, які забезпечують роботу РЕР.

 2. РЕР для реалізації завдань, покладених на неї цим Положенням, може користуватися майном органу ліцензування, державних та інших навчальних закладів за їх згодою в установленому законом порядку.

 3. РЕР може бути юридичною особою, мати рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням.

 4. Чисельність і штатний розпис апарату РЕР затверджуються її головою. Загальна чисельність апарату РЕР не може бути більшою ніж 5 осіб.

 5. У разі якщо РЕР не є юридичною особою, фінансово-економічне обслуговування РЕР можуть здійснювати; навчально (науково)-методичні центри профтехосвіти, регіональні інститути післядипломної освіти та ін.

Схожі:

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти iconМетодичні рекомендації для професійно-технічних навчальних закладів
Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за професіями
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти iconНазва вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу)
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та чинного законодавства
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти iconЗаконодавство у сфері надання адміністративних послуг
Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод І законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних...
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Відповідно до статті 32 Закону України "Про професійно-технічну освіту" та з метою подальшого розвитку професійно-технічної освіти,...
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти iconПро ліцензування діяльності з надання освітніх послуг
Затвердити Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, що додається
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти iconНаказ
України, пов'язаного з прийняттям Закону України "Про професійно-технічну освіту", інших нормативно-правових актів в галузі професійно-технічної...
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти iconНаказ
України, пов'язаного з прийняттям Закону України "Про професійно-технічну освіту", інших нормативно-правових актів в галузі професійно-технічної...
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти iconТипова програма комплексної перевірки професійно-технічного навчального...
Розділ І. Загальна характеристика та організаційно-правові засади діяльності суб’єкта професійно-технічної освіти
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти iconПоложення про територіальний центр соціального обслуговування (надання...
Переліку соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування...
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти iconКонкурсу професійної майстерності
«Кухар», плану роботи обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти та з метою підвищення професійної майстерності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка