Законукра ї н и
Скачати 443.36 Kb.
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка2/5
Дата конвертації24.03.2013
Розмір443.36 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5

законодавству України.
Статут (положення) профспілки повинен містити:
1) статус та повну назву профспілки, її скорочену назву (за

наявності), місцезнаходження її виборних органів (юридичну

адресу); ( Пункт 1 частини третьої статті 14 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
2) мету та завдання профспілки;
3) умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з

неї;
4) права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок та

підстави виключення з членів профспілки;
5) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;
6) організаційну структуру профспілки, повноваження її

організацій, виборних органів, порядок формування їх складу;

( Пункт 6 частини третьої статті 14 в редакції Закону N 2886-III

( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
7) умови, терміни, порядок скликання з'їздів, конференцій чи

загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними

рішень;
8) порядок і терміни звітності виборних органів профспілки

перед членами профспілки, порядок здійснення контролю за

діяльністю виборних органів профспілки; ( Пункт 8 частини третьої

статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III

( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
9) джерела надходження (формування) коштів профспілки та

напрями їх використання;
10) порядок здійснення господарської діяльності, необхідної

для виконання статутних завдань профспілки;
11) порядок внесення змін до статуту профспілки;
12) умови та порядок припинення діяльності профспілки і

вирішення майнових питань.
У статуті профспілки можуть бути передбачені й інші

положення, що стосуються особливостей створення та функціонування

певної профспілки, якщо це не суперечить цьому Закону.
У межах повноважень, передбачених статутом, вищі за статусом

профспілкові органи можуть затверджувати положення про організації

профспілки. ( Частина п'ята статті 14 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
Стаття 15. Статут (положення) об'єднань профспілок
Об'єднання профспілок діють відповідно до законодавства та

своїх статутів (положень), які приймаються засновниками.
Статут (положення) об'єднання профспілок приймається

(затверджується) з'їздом або конференцією повноважних

представників усіх профспілок, які є його засновниками

(учасниками), і не повинен суперечити законодавству України.
Статут (положення) об'єднання профспілок повинен містити:
1) дату та місце укладення угоди про створення об'єднання;
2) статус та повну назву об'єднання, його скорочену назву (за

наявності), місцезнаходження його виборних органів (юридичну

адресу); ( Пункт 2 частини третьої статті 15 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
3) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності

об'єднання;
4) мету створення та основні завдання об'єднання;
5) умови та порядок прийняття нових членів до об'єднання та

виходу з нього;
6) права та обов'язки членів об'єднання;
7) організаційну структуру об'єднання;
8) повноваження виборних органів об'єднання, порядок їх

формування та терміни діяльності; ( Пункт 8 частини третьої статті

15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 )

від 13.12.2001 )
9) умови, терміни, порядок скликання з'їздів (конференцій)

об'єднання, порядок прийняття ними рішень та перелік питань,

віднесених до їх компетенції;
10) джерела надходження (формування) коштів об'єднання та

напрями їх використання;
11) порядок і терміни звітності виборних органів об'єднання

перед профспілками, які створили це об'єднання; ( Пункт 11 частини

третьої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
12) порядок внесення змін до статуту (положення) об'єднання;
13) умови та порядок припинення діяльності об'єднання;
14) порядок здійснення контролю за діяльністю об'єднання;
15) порядок вирішення майнових питань.
У статуті (положенні) об'єднання профспілок можуть бути

передбачені й інші питання, що стосуються особливостей його

створення та функціонування, якщо це не суперечить цьому Закону.
Стаття 16. Легалізація профспілок, їх об'єднань
Профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення

на відповідність заявленому статусу.
Легалізація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх

об'єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства

юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським

та Севастопольським міськими, районними, районними у містах,

міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.
Для легалізації профспілок, об'єднань профспілок їх

засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви

додаються статут (положення), протокол з'їзду, конференції,

установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про

його затвердження, відомості про виборні органи, наявність

організацій профспілки у відповідних

адміністративно-територіальних одиницях, про засновників

об'єднань.
На підставі поданих профспілкою, об'єднанням профспілок

документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує

заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону,

включає профспілку, об'єднання профспілок до реєстру об'єднань

громадян і видає профспілці, об'єднанню профспілок свідоцтво про

легалізацію із зазначенням відповідного статусу.
Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації

профспілки, об'єднання профспілок.
У разі невідповідності поданих документів профспілки,

об'єднання профспілок зазначеному статусу легалізуючий орган

пропонує профспілці, об'єднанню профспілок надати додаткову

документацію, необхідну для підтвердження статусу.
Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки

іншого статусу визначається статутом цієї профспілки. Про

належність до певної профспілки організації, які діють на підставі

статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем

свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про

легалізацію профспілки, на підставі якого вони включаються до

реєстру об'єднань громадян. Первинні профспілкові організації

також письмово повідомляють про це роботодавця.
Профспілка підприємства, установи, організації, яка діє на

підставі власного статуту, легалізується у порядку, визначеному

цією статтею.
Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної

особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу

юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють

на підставі її статуту.
Профспілка, її організації, об'єднання профспілок здійснюють

свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе

цивільні обов'язки через свої виборні органи, які діють у межах

прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).
За подання на легалізацію недостовірних відомостей особи, які

їх підписали, несуть відповідальність згідно із законом.

{ Стаття 16 в редакції Законів N 2886-III ( 2886-14 ) від

13.12.2001, N 905-IV ( 905-15 ) від 05.06.2003 }
Стаття 17. Символіка профспілок, їх об'єднань
Профспілки можуть мати і використовувати власну символіку.
Символіка профспілок, їх об'єднань затверджується їх вищими

органами відповідно до статутів і реєструється в порядку,

передбаченому законодавством України.
Символіка профспілок, їх об'єднань не повинна відтворювати

державні чи релігійні символи або символіку інших об'єднань

громадян чи юридичних осіб.
Стаття 18. Припинення діяльності профспілок, їх об'єднань
Профспілки, їх об'єднання можуть припинити свою діяльність

шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового

розпуску).
Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск)

приймається з'їздом (конференцією), загальними зборами відповідно

до статуту (положення) профспілки, об'єднання профспілок.

Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція),

загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів

профспілок, їх об'єднань, що залишилися після проведення всіх

необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.
Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію

України ( 254к/96-ВР ) та закони України, може бути заборонена

лише за рішенням місцевого суду, а профспілок зі статусом

всеукраїнських і республіканських та об'єднань профспілок з

відповідним статусом - лише за рішенням Верховного Суду України.

( Частина третя статті 18 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 )

від 13.12.2001 )
Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також

заборона діяльності профспілок, їх об'єднань за рішенням будь-яких

інших органів.
Рішення про примусовий розпуск об'єднання профспілок не тягне

за собою розпуску профспілок, які входять до цього об'єднання.

Примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок тягне за

собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та виключення з Реєстру

об'єднань громадян України, втрату прав юридичної особи з

обов'язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.

( Частина п'ята статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )


Розділ II

^ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ
Стаття 19. Право профспілок, їх об'єднань представляти і

захищати права та інтереси членів профспілок
Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист

трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів

профспілок в органах державної влади та органах місцевого

самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими

об'єднаннями громадян.
У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх

об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів

працівників незалежно від їх членства у профспілках.
У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів

профспілки здійснюють представництво та захист у порядку,

передбаченому законодавством та їх статутами.
Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси

своїх членів при реалізації ними конституційного права на

звернення за захистом своїх прав до судових органів,

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також

міжнародних судових установ.
Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах

з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого

самоврядування здійснюється на основі системи колективних

договорів та угод, а також відповідно до законодавства.
Стаття 20. Право профспілок, їх об'єднань на ведення

колективних переговорів та укладання колективних

договорів і угод
Профспілки, їх об'єднання ведуть колективні переговори,

здійснюють укладання колективних договорів, генеральної,

галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у

порядку, встановленому законодавством.
Роботодавці, їх об'єднання, органи виконавчої влади, органи

місцевого самоврядування зобов'язані брати участь у колективних

переговорах щодо укладання колективних договорів і угод.
Представництво профспілок, їх об'єднань на ведення

колективних переговорів, укладання угод від імені працівників на

державному, галузевому або регіональному рівні визначається

пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об'єднують.
Забороняється ведення переговорів та укладання угод і

колективних договорів від імені працівників особам, які

представляють роботодавців.
Профспілки, їх об'єднання здійснюють контроль за виконанням

колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх

об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого

самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх

об'єднання мають право направляти їм подання про усунення цих

порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови

усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін

профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або

бездіяльність посадових осіб до місцевого суду. ( Частина п'ята

статті 20 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від

13.12.2001 )
Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту

прав громадян на працю та здійснення громадського

контролю за додержанням законодавства про працю
Профспілки, їх об'єднання захищають право громадян на працю,

беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у

галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального

захисту.
Проекти законів, які стосуються соціально-економічних

відносин, подаються відповідними органами виконавчої влади з

урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об'єднань.
Проекти нормативно-правових актів, які стосуються трудових

відносин або соціального захисту громадян, розглядаються органами

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з

урахуванням думки відповідних профспілок, об'єднань профспілок.
Профспілки, їх об'єднання мають право вносити пропозиції

суб'єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам

державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших

нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової

сфери.
Профспілки, їх об'єднання мають право брати участь у розгляді

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а

також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян

своїх пропозицій.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні

сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри

надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних,

компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами

у колективному договорі з додержанням норм і гарантій,

передбачених законодавством, генеральною та галузевими

(регіональними) угодами. У разі якщо колективний договір на

підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган

зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим органом.
Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою

заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про

охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці,

належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням

працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами
1   2   3   4   5

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка