Законукра ї н и
Скачати 443.36 Kb.
НазваЗаконукра ї н и
Сторінка3/5
Дата конвертації24.03.2013
Розмір443.36 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5

індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або

здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від

роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях,

виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або

на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози

життю або здоров'ю працівників.
Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи

умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що

проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх

нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь у

розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на

виробництві та давати свої висновки про них.
Для здійснення цих функцій профспілки, їх об'єднання можуть

створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції,

комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені

представники профспілок мають право вносити роботодавцям, органам

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про

усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для

розгляду, та в місячний термін одержувати від них аргументовані

відповіді. ( Частина дев'ята статті 21 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін

дії чи бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до

місцевого суду. ( Статтю 21 доповнено частиною десятою згідно із

Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
Стаття 22. Права профспілок, їх об'єднань у забезпеченні

зайнятості населення
Профспілки, їх об'єднання беруть участь у розробленні

державної політики зайнятості населення, державних та

територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації

з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також з органами

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують

заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які

вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації

підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за

виконанням законодавства про зайнятість.
Права і повноваження профспілок щодо забезпечення захисту

працівників від безробіття та його наслідків визначаються

законодавством і колективними договорами та угодами.
У разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з

причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного

характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною

форми власності підприємства, установи, організації, він повинен

завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень

надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих

заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень,

кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про

терміни проведення звільнень, а також провести консультації з

профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню

їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків

будь-яких звільнень. ( Частина третя статті 22 в редакції Закону

N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
Профспілки мають право вносити пропозиції органам державної

влади, органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх

об'єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або

скасування заходів, пов'язаних з вивільненням працівників, які є

обов'язковими для розгляду. ( Частина четверта статті 22 в

редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
Профспілки, їх об'єднання мають право брати участь і

проводити відповідні консультації з питань залучення і

використання в Україні іноземної робочої сили.
Стаття 23. Права профспілок, їх об'єднань щодо соціального

захисту та забезпечення достатнього життєвого

рівня громадян
Профспілки, їх об'єднання беруть участь у визначенні головних

критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також

мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат,

політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих

на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток

людини та соціальний захист у разі повної, часткової або

тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття,

а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі

соціального страхування
Профспілки, їх об'єднання беруть участь в управлінні

державним соціальним страхуванням як представники застрахованих

осіб.

( Стаття 24 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від

13.12.2001 )
Стаття 25. Права профспілок в управлінні підприємствами та

при зміні форм власності
Профспілки представляють права та інтереси працівників у

відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами,

організаціями, а також у ході приватизації об'єктів державної та

комунальної власності, беруть участь у роботі комісій з

приватизації представляють інтереси працівників

підприємства-боржника в комітеті кредиторів у ході процедури

банкрутства. ( Частина перша статті 25 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
Роботодавці зобов'язані брати участь в заходах профспілок

щодо захисту трудових та соціально-економічних прав на їх

запрошення.
Стаття 26. Права профспілок, їх об'єднань у вирішенні

трудових спорів
Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси

працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.
Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси

працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

у порядку, встановленому законодавством. Представники профспілок

беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів

та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір

(конфлікт).
Стаття 27. Право профспілок, їх об'єднань на організацію

страйків та проведення інших масових заходів
Профспілки, їх об'єднання мають право на організацію та

проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на

захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів

працівників відповідно до закону.
Стаття 28. Право профспілок, їх об'єднань на інформацію з

питань праці та соціально-економічного розвитку
Профспілки, їх об'єднання мають право одержувати безоплатно

інформацію від роботодавців або їх об'єднань, органів державної

влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються

трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх

членів, а також інформацію про результати господарської діяльності

підприємств, установ або організацій. Зазначена інформація має

бути надана не пізніше п'ятиденного терміну. ( Частина перша

статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III

( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
Профспілки, їх об'єднання мають право безоплатно одержувати

від Державного комітету статистики України статистичні дані з

питань праці та соціально-економічних питань, а також виробничого

та невиробничого травматизму, профзахворювань.
Стаття 29. Право профспілок, їх об'єднань на створення

навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних

та інших організацій
Для вирішення актуальних проблем профспілкового руху,

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

профспілкових кадрів, з метою захисту прав та інтересів членів

профспілок профспілки та їх об'єднання мають право за рахунок

власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади,

дослідні, соціально-аналітичні установи, а також правові,

статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних

експертиз.
Для висвітлення своєї діяльності профспілки та їх об'єднання

мають право бути засновниками засобів масової інформації та

здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.
Стаття 30. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо питань

охорони здоров'я громадян, фізичної культури,

спорту, туризму та охорони довкілля
Профспілки, їх об'єднання організовують і здійснюють

громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері

охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги. Профспілки, їх

об'єднання беруть участь у діяльності експертних, консультативних

та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров'я, а

також можуть брати участь у розвитку масової фізичної культури,

спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і

туристичних організацій.
Профспілки, їх об'єднання беруть участь в охороні довкілля,

захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяють

діяльності громадських природоохоронних організацій, можуть

проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не

заборонену законом діяльність у цій сфері.
Стаття 31. Права профспілок, їх об'єднань у сфері захисту

духовних інтересів трудящих
Профспілки, їх об'єднання можуть брати участь у створенні

умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями

української національної культури, культур національних меншин,

які проживають на території України, світової культури, свободи

літературної, художньої, наукової, технічної творчості,

соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності.
Стаття 32. Права профспілок, їх об'єднань у захисті житлових

прав громадян
Профспілки, їх об'єднання відповідно до своїх статутів

(положень) беруть участь у розробленні державної житлової

політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового

будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження

житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав

громадян, пов'язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.
( Частину другу статті 32 виключено на підставі Закону

N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )


Стаття 33. Право профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до

відповідальності посадових осіб
Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового

договору (контракту) з керівником підприємства, установи або

організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю,

про колективні договори та угоди.
Вимога профспілкових органів про розірвання трудового

договору (контракту) є обов'язковою для розгляду і виконання. У

разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або

орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у

двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до

місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання

трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.

( Статтю 33 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2886-III

( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
Стаття 34. Власність профспілок, їх об'єднань
Профспілки, їх об'єднання можуть мати у власності кошти та

інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності.
Право власності профспілок, їх об'єднань виникає на підставі:
придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних

коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій

або на інших підставах, не заборонених законодавством;
передачі їм у власність коштів та іншого майна засновниками,

членами профспілки, органами державної влади або органами

місцевого самоврядування.
Профспілки, їх об'єднання мають право власності також на

майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності

створених ними підприємств та організацій.
Фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об'єднань

органами державної влади та органами місцевого самоврядування не

здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням

здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до

статутів (положень) профспілок, їх об'єднань. ( Частина четверта

статті 34 в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від

13.12.2001 )
( Частину п'яту статті 34 виключено на підставі Закону

N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
Позбавлення профспілок права власності, а також права

володіння та користування майном, переданим їм у господарське

відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах,

визначених законами.
Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим

майном профспілок, їх об'єднань, що належить їм на праві

власності, здійснюють виборні органи профспілки або об'єднання,

створені відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори,

конференції, з'їзди тощо). ( Частина сьома статті 34 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2886-III ( 2886-14 ) від

13.12.2001 )
Члени профспілок не відповідають своїми коштами та іншим

майном за зобов'язаннями профспілки та її органів, як і профспілка

та її органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за

зобов'язаннями членів профспілки.
Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність

профспілок, їх об'єднань
З метою реалізації статутних завдань профспілки, їх

об'єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну

господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних

послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку

підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи,

формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

( Стаття 35 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III

( 2886-14 ) від 13.12.2001 )
Стаття 36. Обов'язки профспілок, їх об'єднань щодо захисту

прав та інтересів своїх членів
Профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та

захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх

членів, повинні додержуватися Конституції України ( 254к/96-ВР ),

законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати

колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе

зобов'язання.
Розділ III
^ ПЕРВИННІ ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ
( Назва Розділу III в редакції Закону N 2886-III ( 2886-14 ) від

13.12.2001 )
{ Текст взятo з сайту Верховної Ради України }( Текст взято з сайта Верховної Ради України )

Стаття 37. Первинні профспілкові організації на

підприємствах, в установах, організаціях
Профспілкові організації на підприємствах, в установах,

організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси
1   2   3   4   5

Схожі:

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Законукра ї н и iconЗаконукра ї н и

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка