Кабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597
Скачати 170.45 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597
Дата конвертації24.03.2013
Розмір170.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 серпня 1995 р. N 597

Київ
{ Дію Постанови зупинено стосовно керівників державних

підприємств, які призначаються (обираються) на посаду

за результатами конкурсного відбору, проведеного

відповідно до Порядку, затвердженого Постановою КМ

N 234 ( 234-2005-п ) від 01.04.2005 згідно з

Постановою КМ N 234 від 01.04.2005 }
Про Типову форму контракту з керівником підприємства,

що є у державній власності

N 542 ( 542-97-п ) від 09.06.97

N 924 ( 924-97-п ) від 22.08.97

N 1945 ( 1945-98-п ) від 10.12.98

N 999 ( 999-99-п ) від 09.06.99

N 1268 ( 1268-99-п ) від 14.07.99

N 883 ( 883-2001-п ) від 26.07.2001 }
{ Додатково див. Наказ Міністерства промислової політики

N 138 ( v0138581-02 ) від 28.03.2002 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 268 ( 268-2004-п ) від 04.03.2004

N 37 ( 37-2009-п ) від 28.01.2009

N 1027 ( 1027-2009-п ) від 30.09.2009 }

{ У назвах Постанови і Типової форми контракту та їх текстах

слово "загальнодержавній" замінено словом "державній"

згідно з Постановою КМ N 1268 ( 1268-99-п ) від 14.07.99 }
На виконання Указу Президента України від 19 червня 1995 р. N

459 ( 459/95 ) та з метою посилення контролю за ефективним

використанням і збереженням майна, що перебуває у

державній власності, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Типову форму контракту з керівником

підприємства, що є у державній власності (додається).
2. Установити, що керівники підприємств, які є у державній

власності, щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним

періодом, подають органам, уповноваженим управляти відповідним

державним майном, звіт про виконання показників, передбачених

контрактом. Річний звіт про виконання зазначених показників

подається до 15 лютого року, що настає за звітним. ( Абзац перший

пункту 2 в редакції Постанови КМ N 883 ( 883-2001-п ) від

26.07.2001 )
Затвердити форму звіту (додається).
3. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень

Уряду України (додаються).

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 серпня 1995 р. N 597

^ ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з керівником підприємства, що є у

державній власності

——————————————————————————— " " ------------199 р.

Місце укладення контракту

------------------------------------------------------------------

Міністерство, інший підпорядкований Кабінету Міністрів

України центральний орган державної виконавчої влади, організація,

на яку покладено функції з управління майном, що перебуває у

державній власності, іменований далі Орган управління майном, в

особі керівника,
------------------------------------------------------------------

з одного боку та громадянин
------------------------------------------------------------------

(прізвище, ім'я, по батькові)
-----------------------------------------------------------------

іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про

таке:

------------------------------------наймається (призначається)

(прізвище, ім'я, по батькові)
на посаду -------------------------------------------------------

(повна назва посади та підприємства)

на термін з ----------------------- по -----------------------

^ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і

через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління

(керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову

діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за

підприємством державного майна, а Орган управління майном

зобов'язується створювати належні умови для матеріального

забезпечення і організації праці Керівника.
2. На підставі контракту виникають трудові відносини між

Керівником підприємства та Органом управління майном цього

підприємства.
3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним

представником підприємства під час реалізації повноважень,

функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами

законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними

документами.
4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.
5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах,

встановлених законодавством, статутом підприємства та цим

контрактом.

^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво

підприємством, організує його виробничо-господарську,

соціальнопобутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань

підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства

та цим контрактом.

6-1. Керівник забезпечує складання в установленому порядку

річного з поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства

на кожний наступний рік і подає його для затвердження або

погодження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.

6-2. Керівник подає в установленому порядку Органу управління

майном, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну

фінансову звітність підприємства, а також квартальний та річний

звіти про виконання фінансового плану підприємства разом з

пояснювальною запискою щодо результатів діяльності.

6-3. Керівник забезпечує виконання затвердженого річного з

поквартальною розбивкою фінансового плану підприємства.
7. Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників

ефективності використання державного майна і прибутку, а також

майнового стану підприємства згідно з додатком до контракту.
8._________________________________________________________

________________________________________________________________

(інші зобов'язання, що покладаються на Керівника)
9. Керівник щокварталу подає Органу управління майном, з яким

укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників,

передбачених контрактом, за встановленою формою.

У разі невиконання передбачених контрактом показників

керівник подає Органу управління майном разом із звітом пояснення

щодо причин їх невиконання.
10. Орган управління майном має право вимагати від Керівника

достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання

чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління

підприємством та розпорядження його майном.
11. Орган управління майном:
інформує про галузеву науково-технічну політику;
інформує про державні потреби в продукції підприємства;
надає інформацію на запит Керівника;
звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за

вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та

умов контракту;
організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства

та затверджує або погоджує в установленому порядку його річний з

поквартальною розбивкою фінансовий план на кожний наступний рік;
здійснює контроль за складанням у встановлені законодавством

строки фінансового плану підприємства, виконанням показників

затвердженого фінансового плану підприємства та показників,

передбачених цим контрактом;
здійснює контроль за ефективністю використання і збереження

закріпленого за підприємством державного майна;
своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству

підприємства у разі його неплатоспроможності.
12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і

права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими

нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та

цим контрактом.
13. Керівник має право:
діяти від імені підприємства, представляти його на всіх

підприємствах, в установах та організаціях;
укладати господарські та інші угоди;
видавати доручення;
відкривати рахунки в банках;
користуватися правом розпорядження коштів підприємства,

накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;
в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти,

давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників

підприємства;
вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом

управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до

компетенції Керівника.
14. Орган управління майном делегує Керівнику такі

повноваження*:
_______________________________________________
_______________________________________________
15. Керівник укладає трудові договори з працівниками

підприємств відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному

структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці

відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити

додержання прав працівників, гарантованих законодавством про

охорону праці.
16. Під час укладення трудових договорів з працівниками

підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх праці та

відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з

урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом

підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним

договором і фінансовими можливостями підприємства.
* Орган управління майном може делегувати свої повноваження

Керівнику, якщо це передбачено актами законодавства. Передача

повноважень може здійснюватись шляхом укладання додаткової угоди

до контракту.

У разі делегування керівнику повноважень щодо проведення

колективних переговорів і укладення колективного договору, він

повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо

укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом

України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ).
^ 3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КЕРІВНИКА
17. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,

Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки

доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської

діяльності, виходячи з установлених Керівнику:
а) посадового окладу в розмірі ______ гривень і фактично

відпрацьованого часу;
б) премії в розмірі _____________ відсотків нарахованої

заробітної плати за посадовим окладом.
У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із

смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не

нараховується.
Премія не нараховується також у разі_________________________

__________________________________________________________________

(зазначити випадки, коли премія не нараховується)
в) доплати ____________________________ у розмірі____ гривень

(вид доплати)
(або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого

часу;
г) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер

роботи у розмірі _______ гривень (або у відсотках до посадового

окладу) і фактично відпрацьованого часу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених

контрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або

зменшуються.
18. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:
винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого

на підприємстві положення;
винагорода за вислугу років відповідно до діючого на

підприємстві положення.
Розмір оплати праці, розмір надбавки, премії, винагороди за

підсумками роботи може бути підвищено або знижено у разі

________________________.

(зазначити підстави)
19. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка

тривалістю _________ календарних днів. Оплата відпустки

провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі

відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на

оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.
Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної

відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо)

за погодженням з Органом управління майном.
20. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується

грошова допомога у розмірі __________ гривень (не більше п'яти

посадових окладів).
21. Крім умов матеріального забезпечення, зазначених у

пунктах 17 - 20, Керівникові можуть бути встановлені інші умови,

що не заборонені законодавством, у разі _________________________.

(зазначити підстави)

^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
22. У випадку невиконання чи неналежного виконання

обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть

відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.
23. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому

законодавством.

^ 5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
24. Внесення змін та доповнень до цього контракту

здійснюється шляхом підписання додаткових угод.
25. Цей контракт припиняється:
а) після закінчення терміну дії контракту;
б) за згодою сторін;
в) до закінчення терміну дії контракту у випадках,

передбачених пунктами 26 і 27 цього контракту;
г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим

контрактом.
26. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт

розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому числі за

пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до

закінчення терміну його дії:
а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних

причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;
б) у разі одноразового грубого порушення Керівником

законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті

чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено

збитки, виплачено штрафи і т.п.);
в) у разі невиконання підприємством зобов'язань перед

бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та

обов'язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання

підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати

працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із

заробітної плати;
г) у разі неподання в установленому порядку на затвердження

або погодження Органу управління майном річного з поквартальною

розбивкою фінансового плану підприємства;
д) у разі несплати реструктурованої податкової

заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини

керівника;
е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за

охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного

законодавства з питань охорони праці;

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в

іноземній валюті;

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої

кредиторської заборгованості;

з) у разі коли у трьох звітних кварталах протягом

календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської

заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених

кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

и) у разі неподання Органу управління майном квартальної та

річної фінансової звітності, а також квартального та річного

звітів про виконання фінансового плану підприємства разом з

пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

і) у разі порушення законодавства під час використання

фінансових ресурсів підприємства, у тому числі при здійсненні

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

ї) з інших підстав.
----------------------------------------------------------------

(визначити, у разі необхідності, інші підстави припинення

контракту)
27. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до

закінчення терміну його дії:
а) у випадку систематичного невиконання Органом управління

майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що

обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в

його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або

вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності

підприємства:
б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають

виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.
28. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних

від Керівника причин, встановлюються такі додаткові гарантії та

компенсації: -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
29. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він

може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на новий чи

інший термін.
30. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах,

встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про

це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт

8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю ( 322-08 )

України.
^ 6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
31. Цей контракт діє з " " 199 р.
до " " 199 р.
32. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

^ 7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
33. Відомості про підприємство:
Повна назва
-----------------------------------------------------------------
Адреса

-----------------------------------------------------------------
Розрахунковий рахунок N
-----------------------------------------------------------------
34. Відомості про Орган управління майном :
Повна назва -----------------------------------------------------
Адреса -----------------------------------------------------------
Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Органу

управління майном
------------------------------------------------------------------

Службовий телефон керівника Органу управління майном
------------------------------------------------------------------
35. Відомості про Керівника:
Домашня адреса __________________________________________________
Домашній телефон_________________________________________________
Службовий телефон________________________________________________
Паспорт________________ серія _______________________ N________

виданий " " 199 р.

------------------------------------------------------------------

(назва органу, що видав паспорт)
36. Цей контракт укладено в двох примірниках, які

зберігаються у кожній із сторін і мають однакову юридичну силу

37.----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
(зазначити у разі необхідності, інші відомості, наприклад,

перелік додатків до контракту, наявність пільг з оподаткування

Керівника)
Від Органу управління майном Керівник
----------------------------- -----------------------------

(Посада, прізвище, ім'я, (Підпис, прізвище, ім'я,

по батькові) по батькові)
_______________________ ------------------------------

(підпис)

М. П. " " 199 р. " " 199 р.
"Погоджено"
------------------------------------------------------------------

(орган, посада, прізвище, підпис, дата)

{ Типова форма із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 542

( 542-97-п ) від 09.06.97, N 924 ( 924-97-п ) від 22.08.97, N 1945

( 1945-98-п ) від 10.12.98, N 999 ( 999-99-п ) від 09.06.99,

N 1268 ( 1268-99-п ) від 14.07.99, N 883 ( 883-2001-п ) від

26.07.2001, N 268 ( 268-2004-п ) від 04.03.2004, N 37

( 37-2009-п ) від 28.01.2009, N 1027 ( 1027-2009-п ) від

30.09.2009 }
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 серпня 1995 р. N 597

(у редакції постанови

Кабінету Міністрів України

від 26 липня 2001 р. N 883 ( 883-2001-п )
ЗВІТ

керівника підприємства про виконання показників

ефективності використання державного майна і

прибутку, а також майнового стану підприємства

Керівник підприємства _______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Підприємство ________________________________________________

(назва, юридична адреса)
Орган, що уповноважений управляти відповідним державним

майном (міністерство, інший орган виконавчої влади) і уклав

контракт з керівником підприємства _______________________________

(назва)
Термін дії контракту ________________________________________
Звітний період (квартал, рік) _______________________________
------------------------------------------------------------------

| | Передбачено | Фактичне виконання

| | контрактом * |

| |------------------------|-----------------------

Показники|Одини-| за кварталами |усього| за кварталами |усього

| ця |-----------------|на рік|-----------------|з по-

|виміру| | | | | | | | | |чатку

| |I | II | III | IV| |I | II | III | IV|року

------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства ________________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
_______________

* Показники майнового стану підприємства, передбачені

контрактом, включаються тільки до графи "усього на рік".
( Звіт в редакції Постанови КМ N 883 ( 883-2001-п ) від

26.07.2001 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 серпня 1995 р. N 597

Зміни та доповнення, що вносяться

до рішень Уряду України

1. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 30

січня 1993 р. N 72 ( 72-93-п ) "Про заходи щодо організації

виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про управління

майном, що є у загальнодержавній власності" (ЗП України, 1993 р.,

N 4-5, ст.78) виключити слова "та типову форму контракту керівника

державного підприємства (установи, організації)".
2. Додаток N 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19

березня 1993 р. N 203 ( 203-93-п ) "Про застосування контрактної

форми трудового договору з керівником підприємства, що є у

загальнодержавній власності" (ЗП України, 1993 р., N 6, ст. 121)

викласти у такій редакції:
"Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 19 березня 1995 р. N 203

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 серпня 1995 р. N 597 )

ПОКАЗНИКИ

ефективності використання державного майна і прибутку, що

враховуються під час укладання контракту з керівником

підприємства, що є у загальнодержавній власності

Чистий прибуток, млн. карбованців
Співвідношення (коефіцієнти) між темпами приросту фонду

споживання та продуктивності праці
Використання виробничих потужностей з випуску основних видів

продукції (за окремими видами продукції), відсотків
Зниження витрат на виробництво одиниці продукції (послуг), у

тому числі по окремих найбільш характерних елементах затрат, тис.

карбованців
Кредиторська заборгованість, млн. карбованців, у тому числі:
комерційним банкам;
бюджету
теплоенергопостачальним організаціям;
Пенсійному фонду
Дебіторська заборгованість, млн. карбованців
Частина чистого прибутку підприємства, що спрямована на

розвиток виробництва (не менш як 30 відсотків від чистого

прибутку) млн. карбованців
Структура оборотних коштів, млн. карбованців, у тому числі:
готова продукція;
товарно-матеріальні цінності;
незавершене будівництво.
Обсяг поставок продукції на експорт, тис. доларів США

Примітка: У контракті встановлюється не більш як 5 з

перелічених показників, що найповніше відображають особливості

конкретного підприємства.

У контракті можуть передбачатись й інші (не більше 3)

показники ефективності використання державного майна і прибутку".
3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 17 жовтня

1994 р. N 755 ( 755-94-р ):
у абзаці п'ятому слова та цифри "кожні півроку до 1 лютого та

1 серпня" замінити словами і цифрами "щорічно до 15 квітня

наступного за звітним року";
абзац шостий викласти у такій редакції:
"Мінекономіки узагальнювати матеріали, що надаються, та

щорічно до 15 травня наступного за звітним року інформувати

Кабінет Міністрів України про хід виконання цього розпорядження".
Дoкумeнт підготовлено Відділом баз данних НПД

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 777
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597 iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 серпня 2010 р. N 778
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597 iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 серпня 1992 р. №442
Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597 iconКабінет міністрів україни постанов а від 21 серпня 2001 р. N 1091

Кабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597 iconКабінет міністрів україни постанов а від 15 серпня 2011 р. N 872
Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається
Кабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597 iconКабінет міністрів україни постанов а від 12 березня 2003 р. N 305
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597 iconКабінет міністрів україни постанов а від 18 лютого 1997 р. N 176
Відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" (1023-12 ) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597 iconКабінет міністрів україни постанов а від 16 листопада 2002 р. N 1788
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597 iconКабінет міністрів україни постанов а від 13 травня 1996 р. N 502
Відповідно до статті 85 Водного кодексу України ( 213/95-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанов а від 2 серпня 1995 р. N 597 iconКабінет міністрів україни
Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року n 1193, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 22...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка