Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни
НазваНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни
Сторінка1/78
Дата конвертації28.02.2013
Розмір9.24 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
uchni.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78Міністерство аграрної політики України
Чигиринський технікум Уманського ДАУ

Навчально-методичний посібник
для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни

Логіка”

для спеціальності 5.03040101 “Правознавство”


Номінація: Навчально-методичні матеріали для забезпечення

самостійної роботи студентів

2009

Автор Некопаненко Михайло Григорович , викладач правових дисциплін, спеціаліст ІІ категорії

Рецензент Проценко Ніна Федорівна, викладач правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії

У навчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закони правильного мислення, ідеї і проблеми формальної логіки, показано зв'язок з практикою судового пізнання, форми і способи мислення для тих хто вчиться правильно формулювати, висловлювати і відстоювати свої думки. Окрім теоретичного матеріалу після кожного розділу є запитання для самоперевірки, вправи і задачі та приклади їх розв’язання. Наявність словника основних термінів полегшить розуміння матеріалу, а перелік додаткових завдань в кінці посібника до всіх розділів сприятиме пошуку потрібних завдань для наведення і підготовки прикладів по темах. Матеріали складено на основі навчальної програми курсу.

Посібник призначений для студентів юридичних відділень заочної форми навчання системи закладів вищої освіти.

Може бути використаний студентами стаціонарної форми навчання юридичних відділень, усіма, хто цікавиться логікою.

Логіка

Частина І

План

Вступ........................................................................................................................... 6

Розділ 1. ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ..................................................... 10

1.1. Поняття мислення....................................................................................11

1.2. Мислення і мова .....................................................................................12

1.3. Поняття форми мислення і закони мислення ..................................... 13

1.4. Істинність і правильність мислення..................................................... 14

1.5. Аналіз і критика мислення…………………………………………….15

1.6. Мова логіки............................................................................................. 17

1.7. Міркування, його структура………………………………………….. 26

1.8. Визначення логіки як науки...................................................................29

1.9. Логіка в історії………………………………………………………… 36

1.10. Логіка формальна й діалектична ........................................................ 55

1.11. Значення логіки для судового пізнання.............................................. 60

1.12. Значення логіки для юристів………………………………………… 61

Розділ 2. ПОНЯТТЯ..................................................................................................63

2.1. Загальна характеристика поняття.......................................................... 63

2.2. Поняття і слово ...........................................…………………………….66

2.3. Зміст і обсяг поняття................................................................................67

2.4. Зміст поняття і склад злочину.................................................................68

2.5. Логічна сутність кримінально-правової кваліфікації злочину………69

2.6. Види понять ............................................................................................ 70

2.7. Відношення між поняттями .................................................................. .81

2.8. Логічна характеристика юридичних понять…………………………..86

2.9. Операції над поняттями.......................................................................... 87

2.10. Узагальнення і обмеження понять ........................................................ 89

Розділ 3. ВИЗНАЧЕННЯ І ПОДІЛ ПОНЯТЬ.......................................................96

3.1. Сутність визначення................................................................................ 96

3.2. Види визначень........................................................................................ 97

3.3. Правила визначення і помилки, можливі при визначенні ………….. 98

3.4. Поділ понять ............................................................................................101

3.5. Правила поділу.........................................................................................102

3.6. Види поділу понять..................................................................................102

3.7. Класифікація.............................................................................................103

Розділ 4. СУДЖЕННЯ (висловлювання)..............................................................113

4.1. Визначення логіки висловлювань……………………………………..113

4.2. Загальна характеристика суджень .........................................................114

4.3. Структура судження................................................................................115

4.4. Судження і речення.................................................................................116

4.5. Роль запитань в пізнанні……………………………………………….117

4.6. Про роль запитання в судовому пізнанні ..............................................117

4.7. Просте судження, види і структура........................................................118

4.8. Категоричні судження, їх види...............................................................119

4.9. Розподіленість термінів у судженнях ....................................................122

4.10. Логічні змінні та логічні постійні..........................................................124

4.11. Судження і пропозиційна функція.........................................................124

4.12. Поняття про квантори..............................................................................125

4.13. Поділ суджень за модальністю................................................................126

4.14. Відношення між судженнями. Види відношень ……………………...129

4.15. Значення суджень як форми мислення…………………………………131

Розділ 5. СКЛАДНІ СУДЖЕННЯ .........................................................................137

5.1. Умовне судження.....................................................................................137

5.2. Єднальні (кон'юнктивні) судження .......................................................139

5.3. Розподільні (диз 'юнктивні) судження...................................................139

5.4. Логічні сполучники та їх табличне визначення………………………140

5.4.1. Поняття про таблицю істинності………………………………………140

5.4.2. Заперечення, його умови істинності…………………………………..141

5.4.3. Кон'юнкція, її умови істинності……………………………………….142

5.4.4. Диз'юнкція, умови істинності…………………………………………142

5.4.5. Імплікація, її умови істинності…………………………………………144

5.4.6. Еквіваленція, її умови істинності………………………………………145

5.4.7. Логічний закон, логічне протиріччя, виконувана формула…………..147

5.4.8. Логічні сполучники в правових контекстах…………………………..148

5.5. Логічна структура суджень і тлумачення норм права..........................149

Розділ 6. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ...............................................................154

6.1 Природні закони, нормативні закони, закони логіки………………..154

6.2. Загальна характеристика основних законів логіки…………………..154

6.3. Закон тотожності ....................................................................................156

6.4. Закон суперечності..................................................................................160

6.5. Закон виключеного третього..................................................................163

6.6. Закон достатньої підстави.......................................................................166

6.7. Закон подвійного заперечення…………………………………………167

6.8. Значення законів логіки для судового дослідження …........................168

6.9 Логічні тавтології……………………………………………………….170

6.10 Можливі світи…………………………………………………………..172

Розділ 7. УМОВИВІД. БЕЗПОСЕРЕДНІ УМОВИВОДИ (міркування)..........181

7.1. Загальна характеристика умовиводів ....................................................181

7.2. Безпосередні умовиводи.........................................................................184

Розділ 8. ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ (міркування)….................................189

8.1. Загальна характеристика дедуктивних умовиводів..............................189

8.2. Категоричний силогізм, його визначення і склад ……………………190

8.3. Аксіома силогізму....................................................................................191

8.4. Загальні правила категоричного силогізму...........................................192

8.5. Фігури і модуси категоричного силогізму.............................................195

8.6. Категоричні силогізми з виділяючими засновками..............................199

8.7. Категоричні силогізми, в яких більшим засновком є судження-

визначення……………………………………………………………….199

8.8. Категоричні силогізми, побудовані із суджень можливості................201

8.9. Категоричні силогізми з імовірними засновками.................................203

8.10. Логічні помилки, які трапляються в категоричних силогізмах ..........203

Частина ІІ

Розділ 9. ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ (продовження) ..................................211

9.1. Умовно-категоричний силогізм..............................................................211

9.2. Висновки із еквівалентних і одиничних умовних суджень .................214

9.3. Суто умовний силогізм ...........................................................................215

9.4. Роль умовних умовиводів в аналізі й оцінці судових доказів.............216

9.5. Розподільно-категоричний силогізм......................................................219

9.6. Умовно-розподільний силогізм .............................................................221

9.7. Розподільно-умовний силогізм………………………………………..223

9.8. Скорочені силогізми................................................................................223

9.9. Складні і складноскорочені силогізми...................................................227

9.10. . Умовиводи із суджень із відношеннями...............................................231

Розділ 10. ІНДУКТИВНІ УМОВИВОДИ (міркування)......................................244

10.1. Поняття про індукцію .............................................................................244

10.2. Індукція в судовому пізнанні...................................................................246

10.3. Спостереження та експеримент..............................................................247

10.4. Повна індукція ..........................................................................................248

10.5. Неповна індукція.......................................................................................249

10.6. Індукція через простий перелік ..............................................................251

10.7. Індукція через простий перелік у судовому дослідженні.....................252

10.8. Індукція через відбір фактів, які виключають випадкові

узагальнення ……………………………………………………………254

10.9. Наукова індукція......................................................................................254

10.10. Методи встановлення причинних зв'язків між явищами……………255

10.11. Зв'язок індукції і дедукції.......................................................................260

Розділ 11. Логічний аналіз діяльності……………………………………………264

11.1. Теоретичні і практичні міркування…………………………………….264

11.2. Дія й практичне міркування. Поняття про логіку дії…………………265

11.3. Поняття про дію. Зовнішні і внутрішні аспекти дії…………………...265

11.4. Структура дії……………………………………………………………..266

11.5. Мовленнєва комунікація як різновид соціальної дії…………………..267

11.6. Взаємодія і практичне міркування……………………………………..273

11.7. Типи взаємодії. Поняття про логіку взаємодії ………………………..273

11.8. Поняття про соціальну дію……………………………………………..274

11.9. Загальна характеристика соціальних норм……………………………274

11.10. Логіка санкцій………………………………………………………….274

11.11. Поняття про імператив. Запитання як різновид імперативів……….274

11.11.1. Види запитань………………………………………………………..275

11.11.2. Види відповідей………………………………………………………277

Розділ 12. АНАЛОГІЯ..............................................................................................284

12.1. Поняття і структура умовиводів за аналогією………………………..284

12.2. Аналогія в судовому пізнанні................................................................286

Розділ 13. ДОВЕДЕННЯ І СПРОСТУВАННЯ (аргументація)........................296

13.1. Поняття доведення...................................................................................296

13.2. Логічне доведення і судовий доказ.......................................................297

13.3 Поняття про суперечку. Види суперечок…………………………….298

13.4. Побудова доведення...............................................................................301

13.5. Види доведення......................................................................................306

13.6. Поділ доведень на прямі й непрямі у логіці та кримінальному

процесі………………………………………………………………….308

13.7. Спростування...........................................................................................308

13.8. Правила доведення і спростування: помилки, які трапляються в ….310

13.9. Софізми і паралогізми, парадокси, антимонії і абсурд………………318

Розділ 14. ГІПОТЕЗА................................................................................................367

14.1. Поняття гіпотези і її структура ..............................................................357

14.2. Види гіпотез..............................................................................................359

14.3. Доведення і спростування гіпотези……………………………………362

14.4. Пізнавальна роль гіпотези……………………………………………..363

14.5. Версія в судовому дослідженні..............................................................365

14.6. Висування версій ....................................................................................365

14.7. Перевірка версій ......................................................................................367
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

Схожі:

Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи...
Римської держави, основні принципи, головні поняття І категорії римського публічного та приватного права. Матеріали складено на основі...
Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни iconВиди самостійної роботи
Робочої навчальної програми дисципліни “Звітність підприємств” І включені до Карти самостійної роботи студентів з дисципліни “Звітність...
Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Виконавче провадження“ для студентів факультету №4 / Уклад.: В. В. Комаров,...
Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс з курсу «логіка» для самостійної роботи...
Навчально-методичний комплекс з курсу “Логіка” для самостійної роботи студентів (для студентів егі денної форми навчання) / Укл.:...
Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни iconЯрослава мудрого
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Земельне право України” для студентів V курсу заочних...
Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання...
Г 21 Гаряєва Г. М. Правознавство. Навчально-методичний посібник «Правознавство» призначений для студентів денної форми навчання технічних...
Навчально-методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання із навчальної дисципліни icon«Організація виробництва» для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка