Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави
Скачати 87.79 Kb.
НазваУтвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави
Дата конвертації24.03.2013
Розмір87.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Пояснювальна записка
Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної і незалежної, демократичної і соціально правової держави потребує суттєвої зміни підходів до формування нового покоління громадян України.

Необхідними ознаками громадянина нашої держави має стати висока громадянська свідомість, гідність і чесність в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей.

Пропонована програма з “Історії України” для 10 класу допоміжної школи покликана систематизувати та узагальнити знання учнів про найважливіші сторінки історії українського народу, отримані в 7-9 класах та з інших джерел, зокрема, із засобів масової інформації та художньої літератури, з власного життєвого досвіду учнів.

Проте даний курс спрямований не лише на те, щоб розширити коло відомих учням знань, а й на те, щоб сформувати у них особистісне ставлення до цих знань, виховувати в учнів особистісні риси громадянина України, сприйняття ідей гуманізму, патріотизму, а головне - підготувати учнів до життя.

Пропонована програма враховує зміни в освітній політиці держави, в сучасній українській школі, а також розвиток державно-правових інститутів за період після прийняття Конституції України.

Крім того, програма побудована з врахуванням особливостей розвитку розумово відсталих учнів і націлена на уповільнений порівняно з масовою школою темп навчання, невелика за обсягом дозування навчального матеріалу із складних та актуальних тем або розділів.

Виходячи з реалії сучасної школи та існуючого навчального плану, обсяг програмних положень мінімізовано до такого рівня, щоб їх можна було реально опанувати протягом відведеного часу, враховуючи особливості пізнавальних можливостей учнів допоміжної школи. Структурно курс “Історія України” складається з двох розділів:

I розділ: Україна у вирі подій XX-початку XXI ст. 9 (I півріччя)

II розділ: Основи держави і права України (II півріччя)

У першому розділі поглиблюються, розширюються та систематизуються знання учнів про історичні події, щ відбувалися на території України і рідного краю протягом XX-початку XXI століть про найвидатніших представників українського народу і пам’ятки культури. Особлива увага надається боротьбі в Україні за збереження державної незалежності, борцям за волю України 60-80-х років та здобуття Україною незалежності.

Другий розділ “Основи держави і права” покликаний розширити знання учнів про основи конституційного лада України, дати початкові знання з цивільного, трудового, сімейного та кримінального права, формувати навички правомірної поведінки, дотримання законів, непримиренність до протиправної поведінки.

Вчитель повинен творчо підходити до пропонованого матеріалу враховуючи наявність стійких порушень різних компонентів пізнавальної діяльності розумово відсталих учнів. Він може об’єднати вивчення матеріалу кількох тем, перерозподілити послідовність їх розгляду, запропонувати окремі питання для самостійного вивчення.

Якість засвоєння історичного матеріалу розумово відсталими учнями визначається не лише особливостями їхніх пізнавальних можливостей, а й тими формами та методами, які використовуються у процесі вивчення історичного матеріалу. Окрім традиційних уроків, слід використовувати шкільну міні-лекцію, ділову гру, заняття, присвячені ознайомленню з літературними джерелами, текстами нормативно-правових актів тощо.

Слід звертатися до публікацій газет, матеріалів інших засобів масової інформації.

Можна впроваджувати і підсумкові співбесіди,, під час яких учні відповідають на запитання, що дає змогу уточнити й узагальнити набуті знання.

Класна робота має поєднуватися з різноманітними формами позаурочної роботи, серед яких особливе місце посядуть диспути, вікторини, конкурси тощо.

Бажано організовувати зустрічі учнів з представниками різних юридичних професій - працівниками міліції та прокуратури, суддями, адвокатами, а також депутатами різних рівнів.

Така робота сприятиме виконанню одного з найважливіших завдань курсу - підготовці учнів до життя, набуття навичок правомірної поведінки, пошуку шляхів вирішення життєвих ситуацій.

Вивчення даного курсу організовується в органічному поєднанні з іншими навчальними предметами.

Краєзнавство і регіональна історія повинні стати не лише доповненням, а й складовою частиною вивчення вітчизняної історії. Цьому слугує рубрика “Наш край”.

Програма розрахована на 68 годин.

Подано перелік знань та умінь, що вдосконалюються та формуються під час вивчення курсу та список рекомендованої літератури.
^ Вимоги до знань та умінь учнів
Учні повинні знати: важливі історичні події (виникнення Української Центральної Ради, Перший Універсал, створення Української Народної Республіки, об’єднання Української Народної Республікою в єдину державу, перші роки радянської влади в Україні, індустріалізація та колективізація, голодомор 1932-1933 рр. В Україні, репресії в Україні, Україна в полум’ї війни (1939-1945), окупаційний режим, вирішальні битви, партизанський рух, УПА, розпад СРСР, відродження незалежності України, Україна - незалежна демократична правова держава, державний устрій України, Конституція України 1996 р., основні права, свободи і обов’язки громадян України, юридична відповідальність за правопорушення);

дати важливих історичних подій та їхню хронологічну послідовність;

найважливіших історичних і політичних діячів.

Учні повинні вміти: аналізувати історичні факти і події, порівнювати однотипні історичні явища і події, робити нескладні висновки та узагальнення; користуватися історичною та правовою термінологією; розглядати суспільні явища в розвитку і конкретно-історичних умовах; оцінювати події та діяльність історичних осіб з позицій загальнолюдських цінностей; застосовувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя, керуватися у своїй поведінці вимогами моральних і правових норм; вміти захищати свої конституційні права і свободи; виконувати загальнолюдські та громадянські обов’язки; відстоювати власну думку, свої переконання, життєву позицію; розкривати на основі історичних фактів особливості історії рідного регіону України, його специфіку та найхарактерніші риси; самостійно будувати розповідь, використовуючи різні джерела знань, складати конспекти, тези, повідомлення, брати участь у шкільній дискусії, конференції, читати доступну допоміжну історичну літературу з теми, орієнтуватися в періодичній інформації.
^ Список рекомендованої літератури
Бармак М., Бармак О. Основи правознавства. - Тернопіль, вид. “Підручники і посібники”, 1999.

Бойко О.Д. “Історія України”. - Київ, Академія, 1999.

Борисенко В.Й. Курс української історії”. - Київ, Либідь, 1998.

Грушевський М. Історія України. - К, 1991.

Дидактичні матеріали з основ правознавства. Наровлянський О.Д. К., Юрінком, Інтер, 1999.

Жуковський А., Субстельний О. Нариси історії України, - Львів, 1991.

Загальна декларація прав людини: Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.

Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. К, 2000 р. Міністерство освіти і науки України, ЦК Профспілки працівників освіти и науки України. Під загальною редакцією професора Сачкова Л.С.

Історія України XX століття в запитаннях і відповідях. - Київ, Магістр, 1996.

Коваль М. та ін. Історія України. - К., 1992.

Кодекс Законів про працю України. - К, №2, 2000 р.

Конституція України 1996 р.

Конвенція про права дитини: Схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р.

Коляда І.А. Історія України: Початок XIX ст. - початок XX ст. Київ, Хрещатик, 1994.

Котюк І.І. Основи держави і права для шкіл, ліцеїв, коледжів. -К., “Логос”. 1998.

Кримінально-процесуальний кодекс України. 9, 2001.

Цивільний процесуальний кодекс України.

Господарський процесуальний кодекс України . - Київ, Інтер, 2001. Відповідальний редактор заступник Голови Верховного Суду України Маляренко В.Г., канд.юрид.наук.

Крип’якович І. та ін. Історія України (для дітей). - Львів, 1991.

Кульчицький С. Сторінки історії України (XX ст.). - К., 1992.

Лановик С.Д. та інші. - Історія України. - Київ, Знання, 2000.

Мащенко Г. Україна в цікавих фактах (книга) рекордів України). - Львів, 1992.

Михайленко О. Основи держави і права. -К., “Феміда”, 1995.

Права людини. - Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназії та ліцеїв. - К., “Право”, 1996.

Правознавство. За редакцією академіка В.В.Копейчикова. - К., Юрінком Інтер, 1999.

Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України.-К., 1993,-Т 1.

Рибалка І.К. Історія України, - Харків, Основа, 1997.

Сторінки історії України: XX чт. - Київ, Освіта, 1992.

Хрестоматія з історії України. - Київ, Освіта, 1996.

Хрестоматія з правознавства, К., Юрінком, 1996.

Чотири Універсали Центральної Ради (Упоряд В.Конашевич). - К., 1990.

Програма
10 клас (68 год.)
Розділ I. Україна у вирі подій XX-початку XXI століть (34 год.)

Тема 1. Зростання українського руху (3 год.)

Українській національний рух на початку XX ст.

Події революції 1905-1907 рр. на Україні.

“Просвіти”.

Боротьба за автономію, українські школи.

Тема 2. Україна в першій світовій війні (2 год.)

Початок першої світової війни.

Створення Союзу визволення України.

Українські січові стрільці.

Тема 3. Боротьба за відродження української держави в 1917-1920 рр. (5 год.)

Українська Центральна Рада.

Михайло Грушевський. Проголошення Української Народної

Республіки.

Україна в період гетьманату.

Гетьман П.Скоропадський.

Директорія УНР.

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).

Наш край у 1917-1920 рр.

Тема 4. Встановлення більшовицької влади в Україні (6 год.)

Утвердження УСРР.

Індустріалізація та колективізація в Україні.

Голодомор 1932-1933 рр.

Масові репресії на Україні.

Національний рух на західноукраїнських землях.

Наш край в 30-і роки.

Тема 5. Україна під час другої світової війни (1939-1945) (5 год.)

Окупація України військами Німеччини та її союзників.

Розгортання руху Опору в Україні.

Українська повстанська армія, партизани, підпілля.

Битва за Лівобережну Україну й Донбас.

Перемога під Курськом.

Визволення Києва.

Цілковите визволення території України (1944-1945).

Втрати України в роки війни. Наш край у роки війни.

Тема 6. Україна в 60-80-х рр. (5 год)

Активізація jпозиційного руху в Україні.

Борці за волю України 60-80-х років.

В.Стус. М.Руденко та інші.

Репресії проти правозахисників.

Наш край у 60-80-ті рр.

Тема 7. Україна незалежна (8 год).

Розпад Радянського Союзу.

Здобуття Україною незалежності.

Розгортання державотворчих процесів.

Конституція України 1996 р.

Початок національного відродження.

Культурні процеси в незалежній Україні.

Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України.

Наш край наприкінці XX- на початку XXI cт.

^ Розділ II. Основи держави і права України.

Тема 1. Основи Конституційного ладу України (6 год).

Декларація про державний суверенітет України.

Акт проголошення незалежності України.

Референдум 1 грудня 1991 р.

Конституція України - Основний Закон держави.

Поняття конституційного права.

Державна символіка.

Адміністративно-територіальний устрій України.

Автономна республіка Крим - невід’ємна складова частина України.

Основи виборчого права в Україні.

Тема 2. Органи державної влади України (6 год).

Основні завдання законодавчої влади.

Правовий статус і компетенція Верховної Ради України.

Правовий статус Президента України.

Адміністрація Президента України.

Уряд і центральні органи виконавчої влади.

Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади.

Судова влада. Основні принципи судоустрою.

Система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання.

Тема 3. Основні права, свободи та обов’язки громадян України (9 год.)

Громадянство України, права людини і громадянина.

Політичні права та свободи громадян України.

Особисті права та свободи громадян України.

Кодекс законів про працю.

Право на освіту.

Право на соціальний захист.

Право на охорону здоров’я.

Державний захист сім’ї та дитинства.

Конституційні обов’язки громадян України.

Тема 4. Юридична відповідальність за правопорушення (7 год)

Види правопорушень і юридична відповідальність.

Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

Поняття й види злочину.

Найпоширеніші види злочинів неповнолітніх.

Відповідальність за окремі види злочинів.

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Адміністративні правопорушення й адміністративна відповідальність.

Найпоширеніші види адміністративних правопорушень неповнолітніх.

Матеріальна та дисциплінарна відповідальність.

Види дисциплінарних стягнень за Кодексом законів про працю.

Порядок накладання дисциплінарних стягнень.

Повторення (6 год).

Схожі:

Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави iconОпис правовиховної роботи в школі
Формування в Україні громадянського суспільства, розбудова суверенної, незалежної, демократичної та правової держави вимагає зміни...
Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави iconПрограма партії громадських об‘єднань свій шлях будівництва суверенної,...
Країни, до зневажання законів, росту злочинності та владно-кримінального розподілу усіх сфер суспільного виробництва, подальшого...
Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави iconРеферат з дисципліни: Політологія На тему: політична культура особистості
України є політизація всіх сторін життя нашого суспільства. Докорінні зміни в соціально-політичному розвитку нашої держави пов'язані...
Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави iconПроблеми правового регулювання відносин між державними органами та релігійними організаціями
В умовах формування громадянського суспільства, проголошення курсу на розбудову в Україні правової, демократичної держави особливого...
Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави iconКиївський університет права
Важливим елементом процесу перебудови, реформування та демократизації всіх систем суспільства в Україні є формування правової держави,...
Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави iconПропозиції громадських організацій до Програми дій Уряду щодо політики...
Наявна державна політика в Україні щодо організацій громадянського суспільства ускладнює реалізацію соціально значимих громадських...
Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави iconРеферат виконали
Конституційні положення про людину, її права І свободи як найвищу цінність, є ідейною платформою ринкової економіки, економічних...
Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави iconМетодичні рекомендації щодо впровадження в навчально-виховний процес...
Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав І свобод людини, формування громадянського...
Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави icon“ Шляхи формування правової держави в Україні”
Ми є свідками й учасниками творення новітньої Української держави. Більш як тисячолітній досвід суспільної та політичної консолідації...
Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної І незалежної, демократичної І соціально правової держави iconСтан взаємодії органів виконавчої влади та громадськості
Розбудова України як демократичної європейської держави висуває на порядок денний питання відкритості та прозорості владних інституцій,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка