Розділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві
Скачати 50.95 Kb.
НазваРозділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві
Дата конвертації24.03.2013
Розмір50.95 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві…………………………………………………………………………….....6

  1. Поняття та функції позову…………………………………………………6

  2. Співвідношення понять «позов» і «позовна заява»……………………...14

Розділ 2. Елементи адміністративного позову………………………………...16

  1. Предмет позову…………………………………………………………….16

  2. Підстава позову……………………………………………………………18

  3. Зміст позову………………………………………………………………..19

  4. Юридична кваліфікація позову…………………………………………...20

  5. Сторони позову…………………………………………………………….20

Розділ 3. Види позовів в адміністративному судочинстві…………………...21

  1. Класифікація позовів………………………………………………………21

  2. Матеріально-правовий і процесуально-правовий позов………………...28

Висновки…………………………………………………………………………31

Список використаної літератури……………………………………………….34
ВСТУП
Конституція України, закріплює право кожного громадянина на судовий захист, а за нею і КАС України закріплює право кожного громадянина на звернення до суду. В разі порушення або оспорювання прав будь-яка зацікавлена особа може звернутися до суду з вимогою про захист її прав. Основною формою такого захисту виступає позовна форма захисту права. Основна кількість адміністративних справ в судах загальної юрисдикції розглядається в порядку позовного провадження . Таким чином, позовне провадження – основний вид адміністративного судочинства, що встановлює найбільш загальні правила судового розгляду.

Позов як засіб судового захисту суб'єктивних прав і законних інтересів належить до фундаментальних категорій української правової системи. В той же час, напевно, в процесуальній теорії не існує більш дискусійної проблеми, ніж поняття позову.

До теперішнього часу вже склалися три підходи до поняття позову. Більш того, різні дослідники виділяють п'ять елементів позову. Це говорить про те, що вчення про позов є одним з самих спірних в науці адміністративного процесуального права України.

Таким чином, є наявною актуальність сформульованої теми роботи, яка дозволяє не лише визначити нові підходи до дослідження категорії поняття позову і його елементів, але і систематизувати накопичені юридичною наукою знання і правозастосовчу практику.

^ Ступінь наукової розробленості проблеми. Поняття позову і його еля-ментів широко використовується в юридичній науці і правозастосовчій практиці.

Окремі сторони проблеми визначення поняття позову і його елементів неодноразово розглядалися в правовій науці. Загальнотеоретичні аспекти поняття позову і його елементів розробляли такі учені, як Добровольський А.А., Гурвіч М.А., Осокина Г.Л., Матієвський М.Д., Клейнман А.Ф., Рожкова М. і ін.

При написанні роботи використані праці таких учених як Вікут М.А., Зайцев І.М., Ярков В.В., Треушников М.К., Чечина Н.А., Юдельсон К.С. і багато інших, а також підручники адміністративного процесу, інша учбова і наукова література.

Мета і завдання дослідження витікають з актуальності і ступеня наукової розробленості проблеми.

Метою представленої роботи виступає комплексний теоретико-правовий аналіз проблеми визначення поняття позову і його елементів, проведений за наступними напрямами:

 • всесторонній аналіз правових актів, які діють в Україні, як джерел законодавчого визначення поняття позову та його елементів;

 • розгляд проблем доктринального і правозастосовчого підходів до поняття позову та його елементів.

В рамках даних напрямів передбачається вирішити наступні завдання:

-виявити тенденції розвитку норм про поняття позову і його елементів в українському законодавстві за час існування цього поняття з врахуванням досвіду інших країн;

-визначити елементи позову згідно із законодавством, що діє, доктрині і правозастосовчій практиці;

-розгляд проблеми тотожності позовів.

Об'єкт і предмет дослідження визначаються тематикою роботи, її метою і завданнями.

Об'єктом наукового аналізу даної роботи є поняття позову і його елементів як теоретична категорія і як правове явище.

Наочна спрямованість визначається виділенням і вивченням, в рамках заявленої теми, нормативно-правових джерел, прийнятих на державному рівні, і судової практики, виявлення і аналіз доктринальних підходів до визначення поняття позову і його елементів.

^ Методологічною основою дослідження є діалектичний метод. В ході дослідження використовувалися загальнонаукові і приватнонаукові, а також спеціальні методи пізнання.

Загальними є методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, спостереження і порівняння. Як загальнонаукові методи, за допомогою яких проводилося дослідження, використовувалися метод структурного аналізу, системний і історичний методи. Як приватнонауковий метод виступив конкретно-соціологічний. До спеціальних методів, які використовувались в роботі, слід віднести порівняльно-правовий, історичний, формально-юридичний метод, методи правового моделювання, різні способи тлумачення права.

Дані методи дозволили найбільш послідовно і повно розглянути різні аспекти поняття позову і його елементів в рамках мети і завдань дослідження.

Емпірична база дослідження побудована на нормативному матеріалі і судовій практиці.

Нормативну основу склали: Конституція України, КАС України, інше законодавство. Судова практика представлена роз'ясненнями Пленуму ВС України, рішеннями місцевих судів.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові джерела

 1. Конституція України : Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст. 141; 2005. - №2. – Ст. 44.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 160 с.

 3. Кодекс про адміністративні правопорушення. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 296 с.

Спеціальна література

 1. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд.: І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К., 2003. – 536 с.

 2. Энциклопедический словарь. Брокгауз и Эфрон. Т. 2. – М.: Слово-пресс. 1996. – С. 562.

 3. Гурвич М.А. Право на иск. – М.-Л., 1949. – С. 45, 145.

 4. Клейнман А.Ф. Основные вопросы учения об иске в советском гражданском процессе. – М., 1959. – С. 5 – 22.

 5. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права (основные вопросы учения об иске). – М., 1965. Гл. 1.

 6. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика) – М.: Городец. -2000. – С. 182.

 7. Жеруолис И. Сущность советского гражданского процесса. – Вильнюс, 1969. – С. 94, 106.

 8. Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. – Томск, 1987. – С. 6.

 9. Мурадьян Э.М. Судебный контроль за административными актами // Сов. государство и право. 1978. № 11. С. 77.

 10. Скитович В.В. Судебный контроль за законностью действий должностных лиц. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1983. С. 13.

 11. Общие сведения об административном праве Франции. М., 1993. С. 72–73.

 12. Брэбан Г. Французское административное право. М., 1988. С. 454–464.

 13. Елистратов А. Об утверждении законности в советском строительстве // Сов. право. 1922. № 1. С. 129–130.

 14. Кряжков В., Старилов Ю. Административные суды: какими им быть? // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 18–19.

 15. Попова Ю.А. Административное судопроизводство в системе судов общей юрисдикции // Государство и право. 2002. № 5.

Схожі:

Розділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві icon6. Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві

Розділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві iconРозділ І: Роль І значення принципу міжнародного співробітництва в...
Загальна характеристика глобальних екологічних проблем в міжнародному праві навколишнього середовища
Розділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві iconРозділ І. Теоретичні аспекти юридичних осіб в міжнародному приватному праві
Загальна характеристика правового статусу іноземних суб’єктів господарської діяльності
Розділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві iconІ. суть І значення філософського розуміння світу сучасні уявлення...
Концепції виникнення філософії. Суть філософських проблем, їх взаємозв'язок з фундаментальними питаннями людського буття. Філософія...
Розділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві iconМета: визначити І окреслити суть категорій "добро" І "зло"; допомогти...
Мета: визначити І окреслити суть категорій "добро" І "зло"; допомогти дітям усвідомити значення добра як життєвого вибору в духовному...
Розділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві iconДипломна робота на тему: Особливості застосування юридичної відповідальності...
Розділ Поняття та визначення юридичної відповідальності у природноресурсовому праві
Розділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві iconБізнес-план зат”Львівський автомобільний завод” Виконали: Керівник...
Розділ суть проекту
Розділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві iconЗакони та методи регулювання суть грошового обігу
Розділ система грошового обігу та еволюція її типів розділ грошовий обіг, його закони та методи регулювання
Розділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві iconРоботи: “Організація безготівкових розрахунків
Суть, основи організації та народногосподарське значення безготівкових розрахунків 10
Розділ Суть та значення позову в адміністративному процесуальному праві iconРозділ значення та сутність капіталу підприємства та джерел його фінансування 5

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка