Типовий статут
Скачати 135.04 Kb.
НазваТиповий статут
Дата конвертації24.03.2013
Розмір135.04 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено

установчими зборами засновників

товариства

протокол № _____

від "__"___________200_ р.
ТИПОВИЙ СТАТУТ

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
1. Загальні положення
1.1. Закрите акціонерне товариство "____________"(надалі - Това-

риство) засноване згідно з рішенням засновників, громадян України,

від "__"_______200_ р. № ___ для участі в приватизації та подаль-

шої господарської діяльності.
1.2. Найменування Товариства:____________________________________

(повне) (скорочене)
1.3. Місцезнаходження Товариства:________________________________

(юридична адреса)
2. Мета та предмет діяльності Товариства
2.1. Метою діяльності Товариства є:
2.1.1. Участь в приватизації державних підприємств.
2.1.2.__________________________________________________________
2.2. Предметом діяльності Товариства є:_________________________
2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством. Товариство

одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.
3. Юридичний статус Товариства
3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної

реєстрації.
3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного

законодавства України, цього Статуту та установчих договорів.
3.3. Товариство має право брати участь в приватизації державного

підприємства з використанням майнових сертифікатів засновників То-

вариства.
Для участі в приватизації Товариство має право залучати майнові

сертифікати тільки тих осіб, які були в скїіаді учасників на мо-

мент подання заяви на приватизацію.
3.4. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками (учасниками);
- продукції, виробленої Товариством внаслідок його фінансово-гос-

подарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах,

не заборонених чинним законодавством.
Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм

майном відповідно до мети своєї діяльності.
3.5. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштов-

но, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам

належні йому будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби, за-

соби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх

іншими способами.
3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші ра-

хунки у банках.
3.7. Товариство має право укладати угоди (договори, контракти), у

тому числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна і

особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем і

відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському суді.
3.8. Товариство має право в установленому чинним законодавством

України порядку:
- випускати цінні папери;
- створювати на території України й за її межами свої філії та

представництва, а також дочірні підприємства.
3.9. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та предс-

тавництва можуть наділятися основними фондами та обіговими кошта-

ми, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю

здійснюється особами, що призначаються правлінням Товариства.
4. Засновники Товариства
4.1. Засновниками Товариства (надалі - учасники) є громадяни Ук-

раїни.
4.2. Учасник Товариства має право:
- брати участь в приватизації державного підприємства

"________________" з використанням особистого майнового сертифіка-

та в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визна-

ченому в установчих документах;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його

частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу

учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення

копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів зборів. Копії

повинні надаватись без затримки;
- розпоряджатися акціями, що йому належать, у порядку, визначено-

му чинним законодавством;
- у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його

майна, пропорційну розміру своєї частки в статутному фонді Това-

риства.
4.3. Учасники Товариства зобов'язані:
- додержувати установчих документів Товариства і виконувати

рішення органів управління;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інфор-

мацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші зобов'язання, якщо це передбачено чинним зако-

нодавством України та установчими документами.
4.4. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах

належних їм акцій.
5. Статутний фонд Товариства
5.1. Статутний фонд Товариства становить ________ грн.
5.2. Статутний фонд поділено на ______ простих акцій номінальною

вартістю _________ грн. кожна, які розподіляються між учасниками.
5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати)

розмір свого статутного фонду.
5.4. Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше ви-

пущених акцій може бути збільшено шляхом:
- випуску та реалізації серед учасників Товариства нових акцій за

рахунок додаткових грошових або інших матеріальних внесків

акціонерів;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій.
Після реєстрації Товариства рішення про збільшення статутного

фонду приймається:
- при зміні його не більш як на 1/3 - правлінням Товариства;
- при зміні його понад 1/3 - виключно загальними зборами

акціонерів.
5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшено за рішенням за-

гальних зборів акціонерів і за погодженням з кредиторами Товарист-

ва шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання акцій, викуплених Товариством у акціонерів. Рішення

про зменшення статутного фонду Товариства приймається у тому ж по-

рядку, що й про його збільшення.
6. Акції Товариства
Товариство випускає прості акції для розповсюдження їх серед

учасників.
Акції Товариства можуть бути видані учасникам Товариства тільки

після повної сплати їх вартості у порядку, визначеному загальними

зборами.
7. Порядок розподілу прибутків та покриття витрат
7.1. Чистий прибуток Товариства, утворений з надходжень від гос-

подарської діяльності, залишається у повному його розпорядженні

після:
- покриття матеріальних та прирівняних до них витрат;

- витрат на оплату праці;

- сплати відсотків по кредитах банків та по облігаціях;

- внесення до бюджету передбачених законодавством України по-

датків та інших платежів.
7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків виз-

начається загальними зборами Товариства.
7.3. Товариство створює цільові фонди, призначені для покриття

витрат, пов'язаних з його діяльністю:
- резервний (страховий) фонд;

- фонд сплати дивідендів;

- інші фонди.
7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше

25 відсотків статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товарист-

ва використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуван-

ням збитків, позапланових витрат.
Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі

не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання не-

обхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в

установі банку. Рішення про використання коштів фонду приймається

загальними зборами учасників.
7.3.2. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого при-

бутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за фінансовий

рік, що завершився, суми цього фонду встановлюється рішеннями за-

гальних зборів акціонерів.
Кошти з фонду виплачуються акціонерам пропорційно загальній вар-

тості акцій, які вони придбали. Сплата дивідендів здійснюється

щорічно до ______ шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера

або іншими способами за рішенням загальних зборів.
7.3.3. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені

інші фонди Товариства.
8. Органи управління Товариством
8.1. Управління Товариством здійснюють:
- загальні збори акціонерів;

- спостережна рада;

- правління Товариства;

- ревізійна комісія.
8.2. Загальні збори акціонерів.
8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів.
8.2.2. До компетенції загальних зборів акціонерів належать:
- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затверджен-

ня його планів і звітів про їх виконання;
- визначення організаційної структури Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- обрання та відкликання членів спостережної ради, членів

правління та ревізійної комісії;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, у тому

числі його дочірніх підприємств;
- затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, а також по-

рядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств,

філій і представництв, затвердження їх статутів та положень;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності

посадових осіб Товариства;
- вирішення питання про придбання Товариством власних акцій;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його

дочірніх підприємств, філій та представництв;
- затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує

_______ відсотків статутного фонду Товариства;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призна-

чення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
Крім вищенаведених питань, загальні збори можуть розглядати інші

питання, що виносяться на вимогу акціонерів, які володіють у су-

купності більш як 10 відсотками акцій Товариства.
8.2.3. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть

участь акціонери.
8.2.4. Правомочність рішень загальних зборів, порядок і

періодичність їх скликання, порядок голосування на загальних збо-

рах визначаються згідно з чинним законодавством України.
8.2.5. Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів, обов'яз-

кові для всіх акціонерів.
8.3. Спостережна рада.
8.3.1. Спостережна рада обирається на строк до двох років у

складі трьох учасників Товариства, кожний з яких володіє не менш

як 10 відсотками акцій.
До складу спостережної ради не можуть бути обрані або призначені

члени правління та інші посадові особи Товариства.
8.3.2. Спостережна рада:
- здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень

загальних зборів акціонерів;
- розглядає звіти за квартал, півріччя, які подає правління, і

приймає відповідні рішення;
- аналізує дії правління щодо зміни, в тому числі розширення сфер

діяльності Товариства, його філій та представництв, і робить

відповідні висновки;
- подає пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Това-

риства, його філій та представництв;
- у разі необхідності виступає ініціатором проведення позачерго-

вих ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства,

дочірніх підприємств, філій та представництв і приймає рішення на

підставі звітів ревізійної комісії.
8.3.3. Засідання спостережної ради проводяться щокварталу.
Позачергові засідання скликаються головою спостережної ради з

власної ініціативи або на вимогу членів спостережної ради, а також

правління чи ревізійної комісії. Члени спостережної ради повідом-

ляються про позачергові засідання персонально не пізніше як за

________ днів до призначеної дати засідання.
8.4. Правління Товариства.
8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво

його поточною діяльністю, є правління.
Роботою правління керує голова правління. Голова правління вправі

без доручення здійснювати дії від імені Товариства. Інші члени

правління також можуть бути наділені цим правом загальними зборами

акціонерів.
8.4.2. До компетенції правління відносяться всі питання діяль-

ності Товариства, крім тих, які чинним законодавством, цим Стату-

том або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені виключно до

компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори можуть прий-

няти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції

правління.
8.4.3. Правління підзвітне у своїй діяльності загальним зборам

акціонерів і спостережній раді Товариства. Правління зобов'язане

не пізніше ніж через ___ місяців після закінчення фінансового року

подати спостережній раді зведений річний баланс, зведений звіт

прибутків і збитків, а також річний звіт.
8.5. Ревізійна комісія.
8.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства,

дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться

ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів Товариства.

Перевірки здійснюються за дорученням загальних зборів акціонерів,

спостережної ради Товариства, за власною ініціативою ревізійної

комісії або на вимогу акціонерів.
8.5.2. Ревізійна комісія звітує лише перед загальними зборами

акціонерів. Матеріали про результати перевірок комісія направляє

загальним зборам і спостережній раді Товариства.
Комісія складається з ___ осіб, які не є членами правління, не

займають інших посад у Товаристві.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів,

аудиторські організації.
8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у

засіданнях спостережної ради та правління з правом дорадчого голо-

су.
8.5.4. Ревізійна комісія робить висновки на підставі річних

звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії загальні збо-

ри акціонерів не мають право затверджувати баланс.
8.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачер-

гових загальних зборів акціонерів або проведення засідання спосте-

режної ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства

чи виявлено зловживання, допущені посадовими особами.
9. Облік та звітність
9.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік ре-

зультатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність і подає

її в установленому порядку та обсязі органам державної статистики.
9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Това-

риства й завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові

роки визначаються відповідно до календарних років.
9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється

відповідно до планів, які затверджуються загальними зборами

акціонерів Товариства.
10. Порядок внесення змін до Статуту Товариства
10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією загаль-

них зборів акціонерів.
10.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін

до Статуту Товариства приймається більшістю у 3/4 голосів

акціонерів, які беруть участь у зборах.
11. Припинення діяльності Товариства
11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або

ліквідації.
Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних

зборів акціонерів.
11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та

обов'язків переходить до правонаступників.
11.3. Товариство може бути ліквідовано:
- після закінчення строку, на який воно створювалося, або після

досягнення мети, поставленої при його створенні;
- за рішенням загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення суду або арбітражного суду;
- за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у

разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- у разі визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
11.4. Ліквідація Товариства провадиться призначеною загальними

зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації То-

вариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною

комісією, що призначається цими органами.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повно-

важення правління Товариства щодо управління його справами.
Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні

нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам.
Про початок ліквідації Товариства і строки подання заяв про пре-

тензії до нього ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі.
11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, вияв-

ляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає

заходів до оплати боргів Товариства третім особам і акціонерам,

складає ліквідаційний баланс і подає його загальним зборам

акціонерів або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
Наявні в Товаристві грошові кошти, включаючи виручку від розпро-

дажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими

кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами

пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.
11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство

таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про

це до державного реєстру.

Схожі:

Типовий статут iconТиповий статут

Типовий статут iconТиповий статут об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Типовий статут iconТиповий патологічний процес
Ушкодження клітини (альтерація) це типовий патологічний процес, основу якого складають порушення внутрішньоклітинного гомеостазу,...
Типовий статут iconВірусний гепатит А, жовтянична форма, типовий перебіг середньої важкості
Вірусний гепатит А, жовтянична форма, типовий перебігсередньотяжкий перебіг (10. 10. 2000 року)
Типовий статут iconСтатут
Статут спрямовано на розширення самостійності учбово-ви­робничого підприємства (далі підприємство), забезпечення його прав та обов'язків...
Типовий статут iconСтатут
Статут товариства з обмеженою відповідальністю „ааа” (далі по тексту Статут) визначає порядок створення, діяльності та припинення...
Типовий статут iconСтатут
Статут спрямовано на забезпечення та розширення самостій­ності учбово-виробничого об'єднання (далі об'єднання), його прав та обов'язків...
Типовий статут iconСтатут Учнівського самоврядування
Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім І майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут основний закон Учнівського самоврядування...
Типовий статут iconТиповий патологічний процес, який виникає в результаті пошкодження...
Запалення типовий патологічний процес, який виникає в результаті пошкодження тканини І проявляється комплексом структурних, функціональних...
Типовий статут iconТиповий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка