Вища атестаційна комісія україни
Скачати 85.76 Kb.
НазваВища атестаційна комісія україни
Дата конвертації28.02.2013
Розмір85.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ


Додаток

до постанови президії ВАК України

від 11 жовтня 2000 р. N 1-03/8 


Перелік N 6

наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Фізика конденсованих високомолекулярних систем (Рівненський державний гуманітарний університет).
ЖУРНАЛИ
1. Машинознавство (Державний університет "Львівська політехніка", Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, ТзОВ "Кінпатрі ЛТД") (механіка деформівного твердого тіла).
2. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика (алгебра та теорія чисел).
^ БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут НАН України, Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України).
2. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Екологія. Біологічні науки.
3. Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона (Донецький державний університет Міносвіти і науки України).
^ ТЕХНІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка (Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів, Державний НДІ санітарної техніки і обладнання будівель і споруд).
2. Збірник наукових праць Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. Серія: Матеріалознавство.
3. Збірник наукових праць Наукового центру Військово-Повітряних Сил.
4. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні (Національний технічний університет України "КПІ", Міносвіти і науки України, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ).
5. Проблемы пожарной безопасности (Харківський інститут пожежної безпеки МВС України).
6. Проблеми загальної енергетики (Інститут загальної енергетики НАН України).
7. Системы контроля окружающей среды (Морський гідрофізичний інститут НАН України).
8. Современные проблемы строительства (Донецький ПромбудНДІпроект, Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд").
9. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва (Державний університет "Львівська політехніка", Укргеодезкартографія, Західне геодезичне товариство та інші).
10. Строительство и техногенная безопасность (Кримська академія природоохоронного та курортного будівництва Міносвіти і науки України).
ЖУРНАЛИ
1. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (Інституту фізики напівпровідників НАН України).
2. Хімія і технологія води (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України).
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. "Магарач". Виноградарство и виноделие (Інститут винограду і вина "Магарач" УААН).
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Записки історичного факультету (Одеський державний університет імені І. І. Мечникова).
2. Рукописна та книжкова спадщина України (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України, Інститут рукопису).
3. Старожитності степового Причорномор'я і Криму (Запорізький державний університет Міносвіти і науки України, Запорізький обласний краєзнавчий музей).
4. Степи Европы в эпоху средневековья. Труды по археологии (Інститут археології НАН України, Донецький державний університет).
5. Схід - Захід (Східний інститут українознавства ім. Ковальських, Харківська державна академія культури, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).
^ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вестник СевГТУ. Серия: Экономика и финансы (Севастопольський державний технічний університет Міносвіти і науки України).
2. Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту.
3. Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту.
4. Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії.
5. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка.
6. Моделювання та інформаційні системи в економіці (Київський національний економічний університет Міносвіти і науки України).
7. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (Луцький державний технічний університет Міносвіти і науки України, Волинська обласна організація Спілки економістів України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Академії митної служби України.
2. Металургійна та гірничорудна промисловість (Держкомітет промислової політики, Національна металургійна академія України, НТТ металургів України).
3. Науковий вісник ВДУ. Серія: Економічні науки (Волинський державний університет імені Лесі Українки Міносвіти і науки України).
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Філософія.
2. Людинознавчі студії (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка).
ЖУРНАЛИ
1. Наука та наукознавство (Центр досліджень науко-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, Міносвіти і науки України).
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії (Рівненський державний гуманітарний університет).
2. Волинь - Житомирщина (Інститут української мови НАН України, Житомирський історико-філологічний інститут регіональних досліджень, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи).
3. Русская литература. Исследования (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).
4. Теоретические и прикладные проблемы русской филологии (Слов'янський державний педагогічний інститут Міносвіти і науки України).
5. Филологические исследования (Донецький державний університет Міносвіти і науки України).
6. Фольклористичні зошити (Полісько-Волинський народознавчий центр Інституту народознавства НАН України).
ЖУРНАЛИ
1. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологічна.
2. Рідні джерела (Освітній науково-методичний центр "Україна-діаспора").
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серія: Географія.
ЖУРНАЛИ
1. Історія української географії (Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, Географічна комісія Наукового товариства ім. Тараса Шевченка, Українське географічне товариство).
2. Заповідна справа в Україні (Київський університет імені Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника Міносвіти і науки України).
2. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серія: Правознавство.
ЖУРНАЛИ
1. Адвокат (м. Київ).
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія.
2. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Педагогіка.
3. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки.
4. Людинознавчі студії (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти і науки України).
5. Наукові праці академії (Державна льотна академія України Міносвіти і науки України).
6. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (Рівненський державний гуманітарний університет).
7. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Міносвіти і науки України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Книжкової палати.
2. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя Міносвіти і науки України).
МЕДИЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Вісник ортопедії, травматології та протезування (Український НДІ травматології та ортопедії МОЗ України, Українська асоціація ортопедів-травматологів, Українська асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії).
2. Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія).
3. Український ревматологічний журнал (Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска АМН України, МОЗ України, Асоціація ревматологів України).
4. Український терапевтичний журнал (Інститут терапії АМН України).
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство.
2. Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені М. В. Лисенка.
3. Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей).
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Наукові студії із соціальної та політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології АПН України).
ЖУРНАЛИ
1. Професійно-технічна освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Міністерство освіти і науки України).
____________
 
Надруковано:

"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",

N 6, 2000 р.
 

Схожі:

Вища атестаційна комісія україни iconВища атестаційна комісія України
Вища атестаційна комісія України повідомляє, що інформацію, викладену в Вашому зверненні стосовно діяльності спеціалізованої вченої...
Вища атестаційна комісія україни iconВища атестаційна комісія україни
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Вища атестаційна комісія україни iconВища атестаційна комісія україни
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Вища атестаційна комісія україни iconВища атестаційна комісія україни 
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Вища атестаційна комісія україни iconВища атестаційна комісія україни
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Вища атестаційна комісія україни iconВища атестаційна комісія україни наказ
Відповідно до пункту 7 Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни...
Вища атестаційна комісія україни iconВища атестаційна комісія україни
Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, затвердженим постановою Кабінету...
Вища атестаційна комісія україни iconВища атестаційна комісія україни нака з
Відповідно до пункту 17 Порядку присудження наукових ступенів І присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого...
Вища атестаційна комісія україни iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Вища атестаційна комісія україни iconНаціональна комісія регулювання електроенергетики україни постанова
Указом Президента України від 21 квітня 1998 р. №335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" та на виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка