Рік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт
Скачати 227.63 Kb.
НазваРік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт
Дата конвертації08.03.2013
Розмір227.63 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Українська мова

9 клас

(70 год, 2 год на тиждень)

(4 год — резерв годин для використання на розсуд учителя)
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. –К.: Ірпінь: Перун, 2005.- 176 с.
Підручник

Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В. та ін. Рідна мова: Підручник для

9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.–К.:Освіта, 2008.

І семестр (17 тиж.)

ІІ семестр (18 тиж.)

Рік (35 тиж.)

год.

год.

70 год.


^ Фронтальні види контрольних робіт:

Форми контролю

І семестр


ІІ семестр

Дата
Дата

Перевірка мовної теми

(тестові завдання)

2

1.

2.

2

1.

2.

Письмо:

переказ

1
1
твір

1
1
Правопис:

диктант

1
1
Аудіювання

-
1
Читання мовчки

1
-


^ Розвиток мовлення (РМ)

І сем.

ІІ сем.

Рік

9

7

16

п/п

Дата

Мовна змістова лінія

(50 год.)

Мовленнєва змістова лінія

(16 год.)

Соціокультур-на змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Примітки
І семестр

1

2
1.Вступ (1 год.)

Розвиток української мови2. РМ № 1. Повторення відомостей про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання. Критичне аудіювання


1. Розвиток української мови
2. Мова і мислення


1-2. Удосконалення уміння аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності, робити висновки на основі спостережень
33. РМ № 2.

Вимоги до мовлення. Переглядове читання мовчки3. Україна – від часів Київської Русі до сучасності

3. Удосконалення уміння порівню- вати, системати-

зувати, узагальнювати, конкретизувати мовні явища
Повторення вивченого у 8 класі

4
4. Просте неускладнене й ускладнене речення
4. Україна – від часів Київської Русі до сучасності

4. Удосконалення уміння порівню- вати, системати-

зувати, узагальнювати, конкретизувати мовні явища
5

6
^ 5. Правопис. Основні правила правопису

6. Культура мовлення і стилістика. Удосконалення вмінь нормативного вживання вивчених мовних одиниць. Складні випадки слововживання5-6. Символіка української держави

5-6. Удосконалення уміння порівнювати, систематизувати, узагальнювати, конкретизувати мовні явища
Пряма і непряма мова (6 год.)

7


8
7. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови.

8. Заміна прямої мови непрямою
7-8. Українські звичаї, традиції

7-8. Удосконалення уміння логічно мислити, узагальнювати, моделювати
9

10
9. Цитата як спосіб передачі чужої мови.

10. Діалог. Інтонація речень з діалогом
9-10. Українська громада

9-10. Удосконалення уміння логічно мислити, узагальнювати, моделювати
11
12


12. Вико - ристання цитування, уособлення як виражальних засобів усного і писемного мовлення


11 РМ №3.

Усний стислий переказ тексту публіцистично-го стилю

11-12. Родина

11-12. Удосконалення уміння робити припущення щодо способу розв’язання певної проблеми
13


14
^ 13. Контрольна робота № 1 з теми „ Повто -рення . Пряма і нерпяма мова”

(тестування)
Складне речення і його ознаки. Складносуряд-не речення

14. Складне речення і його основні ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним звязком


13. РМ №4 Читання мовчки тексту публіцистичного стилю

13. Що таке Україна

14. Український національний характер

13 – 14. Удосконалення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль.
15

16
15. Складно- сурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому.

16. Смислові зв’язки між частинами складносурядно-

го речення
15 – 16. Я і рідна природа15-16. Удосконалення уміння порівнювати, аналізувати й здійснювати самооцінку.
17

18
17. Розділові знаки між частинами складносурядно-

го речення


18. РМ № 5. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел

17 – 18. Я і національна історія і культура

17-18. Удосконалення уміння порівнювати, систематизувати, узагальнювати
19


20
19. Інтонація складносуряд-

ного речення. Синоніміка складносуряд-них речень із різними сполучниками, а також складносуряд-них і простих речень


20. РМ №6. Контрольний докладний переказ тексту публіцистично

го стилю із творчим завданням

19. Найвизначніші постаті вітчизняної культури


20.Європей-ське місто культури

19-20. Удосконалення уміння добирати аргументи для доведення власної думки.

21


22
21. Використання складносуряд-них речень у текстах наукового, публіцистичного стилів


21. Аналіз письмового вибіркового переказу


22. РМ № 7. Аналіз контрольного переказу. Створення власних висловлю- вань. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації. Підготовка до контрольної здачі діалогів


21- 22. Український національний характер


21-22. Удосконалення уміння словесно описувати предмети і явища, фантазувати на основі сприйнятого
23


24

Складнопідрядне речення

24. Складнопідряд-не речення, його будова і засоби зв’язку в ньому

23. РМ № 8. Усний

твір у публіцистичному стилі на

морально-етичну тему23.

Щоб створити щось красиве, треба мати красу в душі

24. Найвизначніші постаті вітчизняної культури23. Удосконалення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати
24. Удосконалення уміння критично оцінювати відповідність своїх вчинків загальнолюд-ським моральним нормам
25
26

25. Основні види складно-підрядних речень
26. РМ № 9. Контрольний письмовий твір у публіцистич- ному стилі на морально-етичну тему

25 -26. Ремесла та народні художні промисли

25-26. Удосконалення уміння добирати аргументи для доведення власної думки
27

28
27. Основні види складнопідрядних речень з означальними підрядними частинами
28. Основні види складнопідряд-них речень із з'ясувальними підрядними частинами

27. Аналіз контрольного письмового твору

27-28. Найвизначніші постаті вітчизняної та світової культури.

27-28. Удосконалення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль
29


30
^ 29. Основні види складнопідряд-них речень з обставинними підрядними частинами (місця, часу)
30. Основні види складнопідряд-них речень з обставинними підрядними частинами (способу дії і ступеня, порівняльні

.

29. Відомі міста України

30. На тернистих шляхах нації

29. Удосконалення уміння переносити раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію
30. Роздум над долею нації
31

32
^ 31.Контрольний диктант

32. Аналіз контрольного диктанту. Контрольна робота № 2. Тестування
31-32 У храмі святого слова

31-32. Удосконалення уміння оцінювати кінцеві результати пізнавальної діяльності, робити відповідні висновки.
33

34
33.Аналіз контрольної роботи. Основні види складнопідряд-них речень з обставинними підрядними частинами (мети та умови,

наслідкові і допустові)
34.Тренувальні вправи
33-34. Я і рідна природа
33-34. Удосконалення уміння оцінювати кінцеві результати пізнавальної діяльності, робити відповідні висновки.

^ УКРАЇНСЬКА МОВА, 9 КЛАСп/п

Дата

Мовна змістова лінія^ Мовленнєва змістова лінія


Соціокультурна змістова лінія

Діяльнісна

змістова лінія

Примітки

І

ІІ

ІІ семестр

35. Основні види складнопідряд-них речень з обставинними підрядними частинами (мети та умови,

наслідкові і допустові)^ 36. Зв’язне мовлення

9. Ділові папери. Заява. Автобіографія

Культура ділового мовлення

Спостереження за власним внутрішнім світом, удосконалення вміння систематизову-вати й оцінювати
^ 37. Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення

38. Складно-підрядне речення з кількома підрядними. Розділові знаки в них
Україна, її географічне положення

Удосконалення уміння аналізувати мовні поняття, явища, закономірності

Безсполучни-кове складне речення (8 год.)
40. Безсполучни-кове складне речення.

Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення

^ 39. Зв’язне мовлення№ 9.

Тези прочи-таного (публі-цистичної чи науково-

пізнавальної статті

Я і ми (родина, народ, людство)

Удосконалення уміння переносити раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію
^ 41. Правопис. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні
42. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні
Природа різних регіонів

Удосконалення уміння планувати діяльність для досягнення мети.
43. Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів’їв і приказок), крилатих висловів, що мають будову безсполучнико-вих складних речень

44. Культура мовлення і стилістика. Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень
Природні багатства України.

Удосконалення уміння аналізувати мовні явища.

45.^ Культура мовлення і стилістика. Особливості інтонації складного безсполучникового речення

Використання безсполучнико-

вих складних речень у висловлюваннях розмовного, публіцистичного і художнього стилів
Я і рідна природа.

Удосконалення уміння робити висновки.

47. Синонімія складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень

46. Зв’язне мовлення №10 .Доповідь на морально-етичну і суспільну теми у публіцистичному стилі

Я вірю в майбутнє твоє, Україно!

Удосконалення уміння доводити власні думки, дотримуючись правил мовленнєвого етикету
^ 48. Контрольна робота № 3 Тестування.

Аудіювання тексту наукового стилю.

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучнико-вого зв’язку

(6 год.)
49. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку
Я і мистецтво

Удосконалення уміння робити висновки, усвідомлювати структуру власної пізнавальної діяльності; здійснювати самоконтроль50. Правопис. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучни кового й безспо лучникового зв'язку^ 51. Зв’язне мовлення №11

Оповідання на самостійно обрану тему (п).

Чарівний дивосвіт мистецтва

Удосконалення уміння робити припущення щодо способу розв’язання певної проблеми.^ 52. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучни кового й безспо- лучникового зв'язку

53. Культура мовлення. Синоніміка складних синтаксичних конструкцій та простих
Пізнай самого себе

Удосконалення уміння порівнювати, систематизувати, конкретизувати мовні явища

55. Текст (риторичний аспект). Використання складних речень із різними видами сполучни кового й безспо лучникового зв'язку в текстах різних стилів

^ 54. Зв’язне мовлення №12

Конспектування як різновид стислого переказу почутого Контрольне читання вголос тексту художнього стилю

Музика й театр

Удосконалення уміння помічати і цінувати красу в мовних явищах, творах мистецтва^ 56-57. Зв’язне мовлення №13-14

Контрольний письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.

Ремесла і народні художні промисли.

Роздум над важливістю основних галузей господарства України в долі народу.
^ Складне синтаксичне ціле (7 год)

58. Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки
Мистецтво і графіка

Удосконалення уміння логічно мислити, аналізувати, узагальнювати
^ 59. ССЦ і абзац.


60. Види і засоби міжфразного зв’язку
Мистецтво і орнамент

Удосконалення уміння порівнювати, узагальнювати, систематизува

ти

^ 61. Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове

62. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях

Прекрасне і потворне у мистецтві

Удосконалення уміння оцінювати результати пізнавальної діяльності^ 63-64. Зв’язне мовлення №15-16

Контрольний твір на суспільну тему (п.)


Видатні постаті культури (освіти, науки, мистецтва)

Роздум над проблемою ролі видатних особистостей в галузі культури

^ 65.Контрольний диктант за семестр

65. Аналіз контрольного диктанту . Засвоєння складних випадків слововживання.

Мій професійний вибір

Удосконалення уміння доводити власні думки, аргументуючи їх

^ 66. Контрольна робота №4 (тест)
67. Синоніміка синтаксичних конструкцій


Повторення і систематизація вивченого

68. Слово як предмет вивчення. Орфографія.

69. Мовні аспекти вивчення речення. Пунктуація
Життєвий і професійний вибір особистості.

Удосконалення уміння аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.

70.Найскладніші пунктограми. Тренувальні вправи

Взаємоповага і взаємодопомога у суспільстві.

Удосконалення умінь здійснювати самоконтроль, робити висновки, усвідомлювати структуру власної пізнавальної діяльності
Схожі:

Рік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт iconРік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Рік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт iconРік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Рік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт iconКалендарно-тематичний план (2012-2013 н р.) Українська мова. 10 клас....
Зв’язне мовлення. Мовлення І спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Сприйняття чужого мовлення. Контроль аудіювання
Рік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт iconМетодичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних...
Згідно з чинною навчальною програмою “Фізика. 7-11 кл.” (К.: Шкільний світ, 2001) викладання курсу в 10 кл передбачено з розрахунку...
Рік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Рік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Рік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Рік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Рік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Рік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка