Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів
Скачати 368.66 Kb.
НазваПоложення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2013
Розмір368.66 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3


на 2012 – 2013 навчальний рік

Керівник Миронова І.М.

Положення

про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів
І. Загальні положення

  1. Методичне об’єднання учителів-предметників (МО) – це структурний підрозділ науково-методичної служби школи, одна з форм методичної роботи, яка сприяє підвищенню рівня фахової майстерності педагогів.

  2. МО створюється за наявності не менше трьох учителів, які викладають один предмет. Можливе створення циклових предметних МО гуманітарного, суспільно-гуманітарного, фізико-математичного, природничо-наукового, технологічного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого профілів.

  3. Керівництво роботою МО здійснює голова, який обирається членами МО терміном на 2 роки і затверджується наказом по школі.

  4. Плани роботи МО затверджує методична рада школи, погоджує директор школи.

  5. МО веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року матеріали роботи МО узагальнюються у вигляді звітів.

  6. Засідання МО проводиться 4 – 5 разів упродовж навчального року (орієнтовно один раз на квартал).

  7. Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора з навчальної роботи, який контролює окремий предмет або цикл предметів.

  8. Уся діяльність МО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи як на поточний період, так і на перспективу згідно з програмою розвитку школи та цим Положенням і передбачає багатопланову і різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення безперервного зростання професійного рівня вчителів і реалізацію науково—методичної проблеми школи.

  9. Зміст роботи МО має переважно інформаційно-консультативне, психолого-педагогічне, методичне, фахове спрямування.

  10. У своїй роботі МО підзвітне методичній і педагогічній раді школи.


ІІ. Діяльність методичного об’єднання спрямовується

на виконання таких завдань

 1. Удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної

фахової підготовки членів МО з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти.

 1. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів.

 2. Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

 3. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

 4. Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів.

 5. Конкретне відбиття загально дидактичних, загально педагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми уроку або виховного заходу.


ІІІ. Зміст і основні напрямки діяльності МО

 1. Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.

 2. Подання пропозицій щодо змісту та структури обов’язкових навчальних курсів, їхнього навчально-методичного забезпечення, коригування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.

 3. Проведення первісної експертизи суттєвих змін, які вносять викладачі до навчальних програм і які забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

 4. Подання пропозицій щодо організації та змісту атестації педагогів.

 5. Подання пропозицій щодо змісту та організації досліджень, орієнтованих на поліпшення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів.

 6. Прийняття рішень про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організація їхньої розробки та засвоєння.

 7. Розробка методичних рекомендацій для учнів та їх батьків щодо найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці і відпочину.

 8. Організація роботи диференційованих методичних семінарів для різних груп учителів.

 9. Діяльність методичного предметного об’єднання:

  1. Розробка та експертиза концепції нових навчальних курсів (як обов’язкових так і додаткових), відповідних навчальних програм, освітніх технологій і методик.

  2. Інтеграція нових навчальних програм у цілісний навчальний план школи.

  3. Обговорення, рецензування, опанування різних матеріалів, підготовлених на МО.

  4. Прогнозування необхідного науково-методичного забезпечення навчальної роботи за профілем.

  5. Проведення проблемного аналізу результатів нововведень, які безпосередньо ініціює МО.

  6. Організація та корекція стратегічних документів школи в межах своєї компетенції.

  7. Керівництво дослідницькою роботою учнів.

  8. Подання пропозицій з поліпшення науково-методичної роботи в школі, діяльності науково-методичної ради.

  9. Організація різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів.

  10. Організація роботи із створення та збагачення банків даних про перспективні нововведення та інноваційні ідеї в межах своєї компетенції та за своїм профілем.

  11. Встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших шкіл, ВНЗ і науково-дослідницьких інститутів, дослідниками в інтересах вдосконалення своєї роботи.

  12. Розробка методичного інструментарію для встановлення ефективності нововведень, що проводяться, результатів досліджень.

 10. Методичне об’єднання має право:

  1. Подавати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу.

  2. Звертатися за консультаціями з проблем навчання та навчальної діяльності учнів до заступників директора з навчально-виховної роботи.

  3. Ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи у роботі, активну участь в інноваційній діяльності.

  4. Готувати свої пропозиції під час атестації учителів.

  5. Ставити питання про публікацію матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках МО.

  6. Рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.


Нормативно-правові документи,

що регламентують діяльність

учителів природничо-математичних дисциплін


 1. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.

 2. Державний стандарт базової та повної середньої освіти (затверджений постановою Кабміну України від 14.01.2004 р. № 24).

 3. Закон України «Про освіту».

 4. Закон України «Про загальну середню освіту».

 5. Концепція профільного навчання в старшій школі (наказ МОНУ від 11.09.2009 р. № 854).

 6. Концепція загальної середньої освіти.

 7. Наказ МОНУ від 04.09.2000 р. № 428/48 «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

 8. «Про затвердження типових навчальних планів організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОНУ від 20.05. 2003 р. № 306).

 9. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття».

 10. Указ Президента України від 4 липня 2004 року № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

 11. Наказ МОН України від 08.04.2009 р. № 3.2 «Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

 12. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів.

 13. Лист МОН України від 07.07.2008 р. № 1/9-433 «Методичні рекомендації упровадження до профільної підготовки учнів загальноосвітніх начальних закладів».


Аналіз роботи методичного об’єднання

учителів природничо-математичного циклу

за 2011-2012 навчальний рік
Професійна культура вчителя передбачає працьовитість і допитливість, творчий підхід до справи, підвищення рівня своєї професійної майстерності. І перед учителем стоїть завдання: оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Допомогти вчителю справитись з цим завданням можна за умови вдало організованої і спланованої роботи шкільних методичних об'єднань.

Роботу МО учителів природничо-математичного циклу Топильнянського НВК у 2011-2012 н.р. було спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Національної доктрини розвитку освіти, методичної проблеми школи «Сучасні підходи до організації навчального процесу» та методичної проблеми методоб’єднанння «Інтерактивні принципи і підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів».

У 2011-2012 навчальному році МО об’єднувало 5 учителів, з яких 3 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 1 учитель – І кваліфікаційну категорію та 1 учитель – категорію «Спеціаліст».

У 2011 – 2012 н. р. було окреслено таке коло завдань:

  • теоретичне засвоєння форм і методів інтерактивного навчання, їх практичне застосування на уроках, яке впливає на розширення пізнавальних можливостей учня;

  • підвищення рівня засвоєння знань, встановлення партнерських взаємостосунків між учителем і учнями, які найкраще сприятимуть співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дадуть змогу реалізувати особистісно – орієнтоване навчання;

  • вивчення та впровадження методик і прийомів диференційованого навчання, вдосконалення педагогічної майстерності педагогів;

  • розвиток учнів з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних, психологічних, індивідуальних особливостей;

  • створення належних умов для розумового, морального й фізичного розвитку кожного учня.

Працюючи відповідно до поставлених завдань та у зв’язку з проблемою МО, вчителі прагнули поєднати свій педагогічний досвід з використанням сучасних інноваційних технологій навчання. Поряд з традиційними уроками проводилися уроки з комп’ютерною підтримкою, інтегровані та нестандартні уроки (урок-казка, урок-подорож, урок-змагання), уроки з використанням таких навчальних технологій як «Робота в малих групах», «Акваріум», «Карусель», «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Дерево рішень» і т.д. Проводилися різні позаурочні заходи, предметні тижні, учителі обмінювалися досвідом, обговорювали новинки у педагогічній пресі, презентували свої розробки та методичні надбання. Крім того членам МО на засіданнях методичного об’єднання доводилися до відома всі необхідні для роботи нормативні документи та новини методичної та дидактичної літератури, матеріали фахової періодики.

На належному фаховому та методичному рівні проводять уроки вчителі: Коваленко С.Д., Миронова І.М., Соколовський С.О., Толчініна О.І., які забезпечують загальноосвітній розвиток учнів, дбаючи про їх навчальні досягнення. Ними враховуються вимоги програм щодо формування теоретичної бази знань учнів та вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних технологій у повсякденній навчально-пізнавальній діяльності.

У 2011-2012 навчальному році було проведено 4 засідання методоб’єднання, на яких учителі проводили відкриті уроки, виступали з доповідями, обговорювали відвідані один в одного уроки, ділилися досвітом, презентували свій педагогічний доробок. Практикувалося нестандартне проведення засідань методичного об’єднання, так у вересні це був «Круглий стіл» та «Ділова гра для вчителя», а у лютому – «Інтерв’ю з методистом», диспут.

Робота в диспутах та за «Круглим столом» дає такі результати:

 • збір ідей;

 • можливість кожному виступити і бути почутим;

 • обмін ідеями, досвідом;

 • отримання інформації;

 • робота в форматі «рівний – рівному».
Велику роботу у 2011-2012 н.р. було проведено членами МО над освоєнням інформаційно-комунікаційних технологій та введенням їх у навчальний процес. На уроках учні навчаються використовувати глобальну мережу Інтернет для пошуку необхідної інформації та для навчання. Члени МО активно працювали над створенням та наповненням матеріалами офіційного шкільного сайту, знайти який можна за адресою http://topschool.ucoz.ru/. Також вчитель математики Миронова І.М. створила свій персональний сайт учителя математики (адреса http://vvvv111.ucoz.ru/). Крім того, наш навчальний заклад підтримує зв’язок з благодійною організацією «Інвестиційний фонд «Інтершкола», від імені якої при школі працює гурток (кер. Миронова І.М.), де учні підвищують свій рівень комп’ютерної грамотності.

У системі роботи школи – проведення олімпіад, що сприяють виявленню обдарованих дітей. Переможці шкільних етапів олімпіад беруть участь у районних олімпіадах. Так учениця 9 класу Хороша Ірина зайняла І місце у районній олімпіаді юних хіміків (учитель Толчініна О.І.).

З метою розвитку пізнавального інтересу дітей до вивчення предмету, розширення їх світогляду було організовано участь учнів нашого навчального закладу в міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру без кордонів” (участь взяли 2 учнів, результативність: 1 учень отримав «Золотий сертифікат», 1 учень – «Срібний сертифікат») та у міжнародному конкурсі «Колосок» (результативність: 2 учні отримали «Золотий сертифікат», 3 учні – «Срібний сертифікат» та 2 учні – «Сертифікат учасника»). Значне місце у роботі методоб’єднання займає і позаурочна робота. В школі проводяться тематичні тижні, вечори, працюють предметні гуртки. Завдяки членам гуртка «Юний біолог» (кер. Соколовський С.О.) протягом цілого літа біля школи цвіте квітник.

Члени МО беруть активну участь не тільки у шкільних заходах, але і в заходах на рівні району та області, у виставках перспективного педагогічного досвіду. Учитель хімії О.І.Толчініна підготувала до участі у виставці методично-практичний посібник «Нестандартне викладання хімії у сільській школі», а учитель математики І.М.Миронова – серію цифрових ресурсів з теми «Ймовірність у казках». У 2011-2012 н.р. на базі нашої школи був проведений районний семінар учителів біології, на якому була високо оцінена робота учителя біології нашої школи С.О.Соколовського.

Не відстають учителі нашої школи і від вимог сьогодення, творчо працюючи в інтерактивному просторі. Учитель математики і інформатики Миронова І.М. бере активну участь у роботі обласної творчої групи учителів математики по темі «Створення он-лайн середовища вчителів математики», її роботи є в мережі Інтернет – це: блог «Математика – цікаво, корисно, життєво» на сайті «Центр нових інформаційних технологій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників» та електронний посібник «Математика у професійній діяльності», який можна знайти за адресою http://tc.ckipo.edu.ua .

У 2012-2013 навчальному році методичне об’єднання учителів природничо-математичного циклу Топильнянського НВК буде працювати над проблемою «Активізація розумової діяльності та розвиток комунікативних якостей учнів шляхом використання інноваційних технологій».

^ Завдання, які ставить методичне об’єднання

учителів природничо-математичного циклу

за 2012-2013 навчальний рік


 1. Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів стандартизації якісної базової та повної загальної середньої освіти.

 2. Вивчення рівня готовності кожного працівника до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Забезпечення системного моніторингу стану впровадження інформаційно-комунікативних технологій кожним педагогічним працівником.

 3. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до здібностей та нахилів учнів. Вибір оптимальних форм навчання, застосування інтерактивних технологій, здійснення індивідуального підходу до учнів, використання міжпредметних зв’язків.

 4. Використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності на основі даних базового та проблемного моніторингу освітньої діяльності.

 5. Продовження самоосвіти педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної преси, науково-практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну з колегами. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різного рівня.

 6. Створення «інформаційного банку» перспективного педагогічного досвіду кращих учителів школи: видавництво шкільної методичної друкованої продукції; розробка мультимедійних презентацій, електронного супроводу уроку.

 7. Розвиток інтересу учнів до науково-дослідницької те експериментальної роботи.

 8. Стимулювання створення умов з метою впровадження в процес навчання нових комп’ютерних технологій.

 9. Продовження роботи по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами чинного законодавства, розроблення дидактичних матеріалів, опорних карток, тестових завдань для самостійних та контрольних робіт.

 10. Використання системного підходу до організації роботи із здібними та обдарованими учнями. Приділення особливої уваги організації роботи школи олімпійського резерву навчального закладу.

 11. Організація взаємодопомоги у роботі вчителів.

 12. Активізація позакласної роботи з предметів природничо-математичного циклу.

 13. Практикування на засідання методичного об’єднання нетрадиційних форм і методів роботи:

  1. Творчі звіти учителів, які атестуються;

  2. Захист власних педагогічних ідей;

  3. Проведення методичних семінарів та диспутів;

  4. Громадський огляд знань, взаємоперевірка зошитів;

  5. Ділові ігри.


Список членів методичного об’єднання

учителів природничо-математичного циклу


^ П.І.Б. вчителя

Дата народ-ження

Адреса

Освіта

Предмет викладання

Пед стаж

Проблема, над якою працює

Кате-горія

Курси

Наго-роди

Коваленко

Сергій

Дмитрович

26.03. 1953 р.

с. Топильна

Уманський педагогічний інститут

Трудове навчання, креслення

39 р.

Організація роботи з обдарованими дітьми

Вища

2006 р.

№ посвід-чення 1060

На груд-ний знак «Відмін-ник освіти Украї- ни»

Соколовський

Сергій

Олексійович

01.02. 1965 р.

с. Топильна

Криворізький педагогічний інститут

Біологія, географія

23 р.

Нетрадиційні форми роботи на уроках, їх роль у вихованні інтересу до біології та географії

І

2009 р.

№ посвід-чення 2186

-

Миронова

Ірина

Михайлівна

03.04. 1973 р.

с. Топильна

Черкаський педагогічний інститут

Математика, фізика, інформа-тика

17 р.

Розробка та застосування електронно-мультимедійно-го супроводу уроків математики

Вища

2006 р.

№ посвід-чення 003149

-

Толчініна

Ольга

Іванівна

28.01. 1962 р.

м. Шпола

Одеський державний університет

Хімія

21 р.

Диференційований підхід навчання хімії

Вища

2012 р.

№ посвід-чення

4502

-

Березняк

Наталія

Григорівна

12.04.

1985 р.

с.

Матусів

Черкаський державний університет

Фізкультура

4 р.

Формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів

Бака-лавр

-

-


Шум

Людмила

Василівна


  1   2   3

Схожі:

Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів iconПоложення про міське методичне об’єднання вчителів хімії
Методичне об’єднання вчителів хімії є основним структурним підрозділом методичної служби міста, яке здійснює проведення методичної,...
Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів iconПоложення про методичн е об'єднання вчителів предметників
Методичне об'єднання структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який
Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів iconПоложення моніторингово-дослідницької групи вчителів хімії
Моніторингово-дослідницька група вчителів хімії є структурним підрозділом методичного об’єднання департаменту освіти
Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів iconПоложення про районне методичне об’єднання
Рмо створюється з числа вчителів, для яких робота в районі є основним місцем роботи або роботи за сумісництвом
Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів хімії на 2010 2011 н р
В 2009-2010 навчальному році методичне об’єднання вчителів хімії продовжило роботу над проблемою «Використання інтерактивних форм...
Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів iconМетодичні рекомендації ] Інформатика. 3 клас І. В. Земляк методичні...
Схвалено до використання на засіданні методичного об’єднання вчителів інформатики Кам’янець-Подільської спеціалізованої зош №5 з...
Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів iconПлан роботи методичного об’ єднання вчителів початкових
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів гзош І- ііі ступенів №41 на ІІ семестр 2011-2012 навчального року
Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів iconМетодичної роботи з педагогічними працівниками Золочівського району в 2005-2006 навчальному році
Районні методичні об”єднання вчителів, практичних психологів, класних керівників, шкільних бібліотекарів
Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів iconПлан роботи шкільного матодичного об’єднання вчителів початкових...
Аналіз стану роботи методоб’єднання вчителів початкових класів за попередній навчальний рік
Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів iconЗвіт Методичного об'єднання вчителів природничо- математичних наук...
Протягом 2011-2012 н р педагоги, члени методичного об'єднання вчителів природничо-математичних наук працювали над вирішенням першочергових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка