Методичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби
Скачати 79.73 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби
Дата конвертації11.03.2013
Розмір79.73 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Психологія > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації

щодо моніторингової діяльності

працівників психологічної служби

системи загальної середньої та дошкільної освіти
Центральним питанням підвищення якості освіти є проблема управління освітнім процесом в закладі освіти. Важливу роль у процесі управління відіграє повна інформація про стан освітнього процесу. Основним же засобом отримання інформації про якість освіти є моніторинг.

Кінцевою метою моніторингу, тобто ефектом, якого ми прагнемо досягти, є створення інформаційних умов для цілісного уявлення про стан системи освіти, про зміни, які відбуваються під впливом різних факторів.

^ 1. Показники, що належать до поля діяльності працівників психологічної служби.

У Концепції моніторингу якості дошкільної і загальної середньої освіти у Запорізькій області (затверджено науково-методичною Радою ЗОІППО 29.03.2012 р. протокол №2) визначено показники якості основних умов, процесу і результату освіти. До компетенції працівників психологічної служби належить вивчення таких показників:

якість умов:

 • якість ресурсного забезпечення та навчального середовища, в якому відбувається освітній процес (кадрового, санітарно-гігієнічного);

 • якість професійної підготовки і кваліфікації педагогічних кадрів;

 • якість науково-методичного забезпечення системи дошкільної і загальної середньої освіти (науково-методичний супровід моніторингових досліджень за напрямами роботи, розробка рекомендацій за результатами, вивчення перспективного педагогічного досвіду.

якість процесу:

 • впровадження профільного навчання;

 • ефективність психологічного забезпечення навчально-виховного процесу.

якість результату:

 • стан здоров’я, фізичного розвитку учнів (вихованців), учителів (вихователів);

 • показники психічного розвитку учнів (вихованців).^ 2. Завдання і принципи моніторингової діяльності працівників психологічної служби.

Виходячи із окреслених показників, перед психологічною службою постають наступні завдання:

 1. сприяння реалізації права дітей і молоді на одержання повної загальної середньої освіти;

 2. створення в навчальних закладах необхідних умов для реалізації особистісно орієнтованої моделі навчально-виховного процесу, адаптованої до рівнів і особливостей розвитку учнів;

 3. вивчення попиту та пропозицій щодо фахового та загальноосвітнього рівня підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів.


При впровадженні моніторингу слід дотримуватися принципів:

 1. узгодженості нормативно-правового, організаційного та науково-методичного забезпечення його складових частин;

 2. об’єктивності одержання та обробки інформації, максимального включення суб’єктивних оцінок, врахування всіх результатів, створення для всіх учасників дослідження однакових умов;

 3. комплексності дослідження різноманітних аспектів навчально-виховного процесу, обробки та аналізу одержаних результатів;

 4. перспективності запланованих моніторингових досліджень, спрямованості їх на розв’язання актуальних завдань освіти;

 5. гуманістичної спрямованості моніторингу – створення обстановки доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного мікроклімату, неможливість використання результатів досліджень для застосування будь-яких репресивних дій;

 6. відкритості та оперативності донесення результатів досліджень до адміністрації, громадськості.


^ 3. Показники для відстеження працівниками психологічної служби.

Показники для відстеження можуть бути визначені нормативно-правовими і розпорядчими документами; визначені на запит адміністрації; виявлені шляхом проведення соціально-психологічних досліджень.
При доборі показників слід враховувати такі їх властивості:

 1. стійкість показника протягом тривалого часу;

 2. реальність і об’єктивність показника;

 3. наявність обґрунтованих і наукових технологій оцінювання даного показника;

 4. можливість збільшення навантаження на всіх учасників моніторингового процесу при зборі, узагальненні та аналізі інформації.


Для окреслених Концепцією напрямків моніторингу можуть бути наступні орієнтовні показники для відстеження та їх компоненти:
^ Якість умов:

 1. якість ресурсного забезпечення та навчального середовища, в якому відбувається освітній процес:

 • якість кадрового забезпечення (професійно важливі якості педагога, особистісні і ділові якості, індивідуальний стиль педагогічної діяльності, показники сформованості педагогічної рефлексії);

 • якість санітарно-гігієнічного забезпечення (освітлення, температурний, шумовий режим, навчальне навантаження);

 1. якість професійної підготовки і кваліфікації педагогічних кадрів:

 • професійний потенціал кадрового складу навчального закладу;

 • педагогічна культура, здібності, такт;

 1. якість науково-методичного забезпечення системи дошкільної і загальної середньої освіти (науково-методичний супровід моніторингових досліджень за напрямами роботи, розробка рекомендацій за результатами, вивчення перспективного педагогічного досвіду):

 • впровадження інноваційних технологій, науково-дослідницької, експериментальної діяльності;

 • розвиток обдарованих учнів;

якість процесу:

4) впровадження профільного навчання:

 • ступінь готовності до вибору профілю навчання;

 • рання профорієнтаційна діагностика (1-4, 5-7, 8-9, 10-11 класи);

 • діагностика при наборі учнів у профільні класи (індивідуальні особливості, здібності);

 • готовність педагогів до роботи в умовах профільного навчання (викладання курсів за вибором, проектна, дослідницька діяльність учнів);

 • виховне позаурочне середовище профільного навчання;

5) ефективність психологічного забезпечення навчально-виховного процесу:

- рівень потенційних навчальних можливостей учнів (вивчається на початку навчального року);

- підтримка обдарованих дітей;

- ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів (профілактика правопорушень, згубних звичок);

- стан взаємин у системі «сім’я – вихованець – вихователь»;

якість результату:

6) стан здоров’я, фізичного розвитку учнів (вихованців), учителів (вихователів):

- дотримання санітарно-гігієнічних умов у школі;

- профілактика емоційного вигорання, професійних деформацій і деструкцій;

- психологічний мікроклімат у педагогічному колективі (задоволеність взаєминами, рівень конфліктності, мотивація, етика управління);

- фізичне здоров’я (фізичний розвиток, підготовленість, енергопотенціал, психомоторика);

- психічне здоров’я (характер спілкування, вміння керувати психічними станами, ступінь стресостійкості, особливості розумових здібностей, особливості засвоєння програмного матеріалу);

- соціальне здоров’я (соціометричний статус, соціальна адаптованість);

- духовне здоров’я (вольові навички, саморегуляція, самодисципліна, самооцінка, пріоритет гуманістичних цінностей, орієнтація на саморозвиток);

- основні форми поведінки, що відхиляється від норми (адикції, сексуальні девіації, асоціальна, суїцидальна поведінка);

7) показники психічного розвитку учнів (вихованців):

- новоутворення кожного вікового періоду;

- психічний розвиток випускників (соціальна адаптованість, соціальна компетентність, психологічна культура);

- фізичний і психічний розвиток старших дошкільників, набуття ними життєвого досвіду, необхідного для навчання в школі;

- попередження ізоляції дітей у групі однолітків (обдарованих, з вадами розвитку, із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах).
^ 4. Складання програми моніторингового дослідження

Перед тим, як запроваджувати моніторинг, слід чітко зрозуміти:

 1. Про що ми будемо збирати інформацію? (про які результати, умови)

 2. Як ми будемо збирати інформацію? (за допомогою яких методів)

 3. Яким чином ми будемо обробляти інформацію?

 4. Яку інформацію і яким чином ми будемо зберігати?

 5. Кого і яким чином ми будемо інформувати про результати моніторингу?

 6. Як ми будемо працювати далі?

Відповіді на ці питання становлять основу програми моніторингового дослідження.
Програма моніторингу має складатися із наступних елементів:

1. ^ Визначення предмету, об’єкту, мети і завдань дослідження, термінів його проведення. Мета не повинна бути сформульована як “визначити”, “виявити”, “дослідити”, а відображати кінцевий результат, наприклад, “формування соціальної компетентності випускника”, “поліпшення психологічного мікроклімату в колективі”. Завдання мають бути не етапами дослідження, а вінутрішніми його елементами, можливо, показниками.

2. Вступ має на меті обґрунтування причин проведення дослідження, орієнтування в обставинах, що передували розробці програми, виділення тих показників, які підлягають моніторингу.

3. Обов’язково слід вказати методи отримання інформації: це опитування, аналіз документації, спостереження за допомогою технологічних карт тощо.

4. Вибірка – кількість осіб, що потрібно охопити дослідженням. Якщо планується, наприклад, опитування випускників та їхніх батьків, то слід вказати: 12 учнів 11 класу, 12 батьків учнів.

5. Вказується інструментарій дослідження, джерело, звідки він узятий. В разі, якщо інструментарій розроблено власноруч, то слід зробити посилання на нього в додатки.

6. Слід також обґрунтувати логіку аналізу результатів: які дані будуть свідчити про певний рівень розвитку, сформованості, реалізованості показника, що підлягає моніторингу; яким чином будуть формулюватися висновки.

7. ^ План реалізації дослідження відображає етапи, види діяльності на кожному етапі, часові рамки етапів, учасників і відповідальних за проведення видів діяльності. План слід складати покроково, щоб із нього було зрозуміло, хто, коли і що виконує. Він має охоплювати весь цикл моніторингу – від постановки завдань до прийняття управлінських рішень і здійснення зворотного зв’язку.

За такою схемою оформлюється програма моніторингу будь-якого напрямку.
^ 5. Різниця між здійсненням моніторингу і психодіагностикою.

Моніторинг не є лише тільки дослідженням, але включає його в себе. Між цими двома поняттями є суттєві відмінності:

^ Психологічна діагностика

Психологічний моніторинг  

Аналіз проблеми, визначення цілей, підготовка плану

Отримання попереднього завдання на моніторинг (замовлення)

Розробка і підбір інструментарію

Створення робочого проекту моніторингу
^

Проведення обстеження


Уточнення замовлення

Обробка і аналіз даних

Створення інструментарію

Підготовка звіту і рекомендацій

Збір даних

Використання результатів у власній практичній діяльності та/або передача рекомендацій замовнику

Обробка і первинний аналіз

Обговорення

Підготовка остаточних документів

Використання результатів в управлінській діяльності


Схожі:

Методичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби iconМетодичні рекомендації щодо організації діяльності працівників
Донецької міськради від 31. 08. 2011р. №01/10-1384, районний відділ освіти надсилає для використання в роботі методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Методичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби iconМетодичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників...
Методичні рекомендації щодо організації І змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
Методичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби iconМетодичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо...
Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів
Методичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби iconМетодичні рекомендації для працівників психологічної служби черкаської...
Аналіз діяльності психологічної служби системи освіти області та загальні положення
Методичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби iconРекомендації щодо організації роботи соціального педагога закладу
Донецької області, враховуючи аналіз роботи психологічної служби у 2011-2012 навчальному році, Горлівський міський навчально-методичний...
Методичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби iconРекомендації щодо організації роботи практичного психолога позашкільного закладу
Горлівський міський навчально-методичний центр психологічної служби надсилає рекомендації щодо організації діяльності соціально-психологічної...
Методичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби iconМетодичні рекомендації щодо основних завдань діяльності фахівців...
«Про стан, проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012 навчальний рік» надає методичні рекомендації...
Методичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби iconПро діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному році
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби у 2013/2014 навчальному...
Методичні рекомендації щодо моніторингової діяльності працівників психологічної служби iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення працівниками...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення працівниками психологічної служби корекційно-розвивальної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка