Методика І практика форми та методи інтерактивного навчання
Скачати 88.85 Kb.
НазваМетодика І практика форми та методи інтерактивного навчання
Дата конвертації11.03.2013
Розмір88.85 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Методика і практика

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Успіх у формуванні особистості дитини зале­жить від форм організації навчання, тобто від зовнішнього боку організації навчального процесу, який відображає характер взаємозв'язків його учас­ників [1]. За визначенням О.Я.Савченко, "форма ор­ганізації навчання" означає певну взаємодію вчителя та учнів, що регулюється встановленим режимом та умовами роботи [2].

Розвиток форм організації системи навчання збіга­ється з розвитком суспільства. Першим, ймовірно, ви­никло індивідуальне навчання — учні спілкувались на­одинці з учителем і виконували всі завдання індивіду­ально. Наступним етапом став індивідуально-групо­вий спосіб навчання - вчитель навчав групу дітей, од­нак, навчальна робота мала індивідуальний характер.

Наприкінці XVI - початку XVII ст. як індивіду­альна, так і індивідуально-групова форми організації навчання вже не відповідали потребам суспільства. У братських школах України, Білорусі та деяких інших країнах виникло групове навчання, яке стало осно­вою класно-урочної системи, обґрунтованої та вдос­коналеної Я.А.Коменським.

На сучасному етапі провідною формою організа­ції навчальної роботи є урок.

У дидактиці під уроко'м розуміють основну оди­ницю освітнього процесу, чітко обмежену часовими рамками (45 хвилин), планом роботи та складом уч­нів (класом). У процесі навчання урок відіграє інтег­руючу роль, оскільки відображає та поєднує такі йо­го компоненти, як мету, зміст, методи, засоби нав­чання, взаємодію вчителя та учнів.

Незважаючи на широке визнання у світі класно-урочної системи, спроби вдосконалити урок як спе­цифічну форму організації навчально-виховного про­цесу не припиняються з моменту його винайдення. В історії педагогіки було розроблено й апробовано такі варіанти класно-урочної форми, як бел-ланкастер-ська форма взаємного навчання, батовська, ман-нгеймська та лабораторна системи (Дальтон-план).

За радянських часів в Україні з метою поліпшен­ня результативності навчального процесу значна ува­га приділялась розробці нових типів уроків, удоско­наленню їх структури та основних елементів такої структури.

Велися, хоч і не так активно, пошуки вдоскона­лення уроку, пов'язані з формами організації нав­чальної діяльності учнів, яких у сучасній дидактиці виділяють чотири: ,

- парна (взаємодія учня з учнем чи вчителя з учнем);
— групова (вчитель одночасно навчає весь клас);

 • кооперативна (колективна - всі учні активні і
  навчають один одного);

 • індивідуальна (самостійна) робота учня.

Залежно від участі учнів у навчальній діяльності, Я.Голант в 60-х роках XX ст. поділив навчання на ак­тивне і пасивне, а на початку XXI ст. виникає нове дидактичне поняття - інтерактивне навчання. Це -співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель є рівноп­равними, рівнозначними суб'є'ктами. Педагог висту­пає лише в ролі організатора навчального процесу, лідера групи. Він не перебирає на себе розв'язання проблем, які неминуче з'являються у школярів під час самостійного опрацювання теми, а лише допома­гає учням повноцінно освоїти матеріал [3]. У зв'язку з цим логічно говорити про застосування інтерактив­них форм та методів навчання.

Розуміння їх неможливе без звернення до психо­логії усвідомлення психологічної сутності інтерак­тивних методів навчання.

Ключовими у розумінні психологічної основи ін­терактивних методів є поняття інтеракції, більш відо­мого в російській та українській психологічній літе­ратурі як міжособистісна чи соціальна взаємодія (з англ. іпіегасиоп — взаємодія). Теоретичні проблеми міжособистісної взаємодії розглянуті в працях Л.С.Виготського, В.М.Місяцева, О.М.Леонтьєва, Б.ФЛомова, О.О.Бодальова, М.М.Обозова та ін. Со­ціальна взаємодія вважається складовою частиною спілкування та спільної діяльності, які утворюють нерозривну єдність. Люди не просто спілкуються в ході виконання ними суспільних функцій, а й у про­цесі певної діяльності, "з приводу" неї. За допомогою спілкування діяльність організовується і збагачуєть­ся. У свою чергу, в спільній діяльності формується потреба в- спілкуванні [4].

Одна'людина здатна своєю дією вносити зміни у поведінку і діяльність іншої та водночас і сама змі­нюється внаслідок дій свого партнера. Дія, спрямо­вана на партнера, що викликає зміни в його поведін­ці, називається впливом. Отже, кожен учасник спіл­кування одночасно є і об'єктом, і суб'єктом психоло­гічного впливу. Процес обміну впливами у спілку­ванні називають взаємовпливом.

За особливостями ціннісних орієнтацій та моти­вації учасників спілкування вирізняються такі типи взаємодії, як співробітництво і суперництво. Співро­бітництво визначається як така міра функціональної взаємозалежності сторін, коли успіх і винагорода ок­ремого індивіда зумовлені успіхом усіх інших членів, що вимагає від них узгоджених дій. Між учасниками виникає довіра і симпатія. Таким чином, психологічною сутністю інтерактивного навчання є міжособистісна (соціальна) взаємодія у процесі спілкування і співпраці між учнями та педагогом [5].

Головна риса інтерактивного навчання — вико­ристання власного досвіду учнями під час розв'язан­ня проблемних питань, їм надається максимальна свобода розумової діяльності при побудові логічних ланцюгів.

^ Методика і практика

Ефективність впровадження інтерактивного нав­чання, на думку І.Я.Жорової, забезпечується спеці­альною організацією навчального процесу, яка скла­дається з кількох етапів.

На підготовчому етапі формуються мікрогрупи. При цьому враховують позитивний емоційний стан мікрогрупи, готовність учасників до співпраці під час вирішення навчальної проблеми, яка повинна спону­кати учнів до пошукової діяльності, обміну власним досвідом, думками, розвивати вміння та навички са­мостійно працювати. Далі в процесі спілкування уч­ні виявляють не тільки знання предмета, а й уміння узагальнювати, робити логічні висновки, у них фор­муються комунікативні уміння - у процесі обгово­рення свою думку необхідно висловлювати стисло і не відхилятися від теми; демонструвати вміння не тільки говорити, а й слухати.

Наступний етап — презентація групових рішень -може бути організований по-різному, залежно від ха­рактеру взаємодії учасників груп (спільно-індивіду­альна, спільно-послідовна, спільно-взаємодіюча). Спільно-індивідуальна форма передбачає представ­лення результатів власної діяльності кожного учас­ника, обговорення та вибір доцільного варіанта. При спільно-послідовній — результат діяльності кожної групи є фрагментом, необхідним для побудови за­гальної відповіді. Спільно-взаємодіюча форма обу­мовлює вибір певних аспектів групових рішень, на основі яких приймається колективне.

На підсумковому етапі учні оцінюють, наскільки вдалося створити атмосферу співробітництва у групі, підбивають підсумки виконаної роботи.

Не менш важливим є висновок дослідників О.Поме-тун та Л.Пироженко про те, що інтерактивне навчання є сукупністю технологій. Автори розподіляють інтерак­тивні технології на чотири групи, залежно від мети уро­ку та форм організації навчальної діяльності учнів:

- інтерактивні технології кооперативного навчан­
ня (організація навчання у малих групах учнів, об'єд­
наних спільною навчальною метою: робота в парах,
один-два-чотири - усі разом, змінні трійки, кару­
сель, робота в малих групах, акваріум тощо);

 • інтерактивні технології колективно-групового
  навчання - технології, що передбачають одночасну
  спільну (фронтальну) роботу всього класу;

 • технології ситуативного моделювання - побу­
  дова навчального процесу за допомогою залучення
  учня до гри, передусім, ігрове моделювання явищ,
  що вивчаються;

— технології опрацювання дискусійних питань — широке публічне обговорення якогось суперечливого питання ,[6].

Ці інтерактивні технології можна успішно засто­совувати в початкових класах — спершу це можуть бути інтерактивні вправи на окремих етапах уроку рідної мови. Варто починати з найдоступніших і зро-зуміліших для дітей.

Наприклад, технологію "мікрофон" можна вико­ристати для актуалізації опорних знань під час уза­гальнення вивченого з т е м й "Тверді та м'які приго­лосні звуки" (2 клас).

На дошці записано тему уроку.

Учитель пропонує прочитати її і сказати, вико­ристовуючи мікрофон, чим важливий цей матеріал, що вони знають з цієї теми.

Учитель дає учням мікрофон або якийсь предмет (ручку, олівець), який є уявним мікрофоном, і пропонує почергово стисло і швидко висловитися. Говорити може тільки той, хто одержав мікрофон. Відповіді учнів записуються на дошці. Після цього вчитель переходить до викладу нової теми.

Не слід думати, що інтерактивна вправа одразу вийде. Не всі учні з першого разу братимуть "мікро­фон". Тому можна дозволити повторити вже сказане або сказати щось від себе, адже відповіді не комен­туються і не оцінюються.

^ Мозковий штурм - ефективний метод колективно­го обговорення проблеми чи завдання, пошук рішень, який спонукає учасників виявляти свою уяву та твор­чість. Він передбачає вільне висловлення думок усіх учасників і допомагає знаходити багато ідей та рішень. Учитель на уроці називає тему "мозкового штурму": "Що ви знаєте про ріки України?" При цьому "мозко­вий штурм" організовують за такими правилами:

 1. Усі учасники "штурму" пропонують ідеї щодо
  географічних назв (ідеї можуть бути різними, навіть
  фантастичними).

 2. Один учень ("секретар") записує на дошці всі
  пропоновані ідеї. Коли група вважає кількість пода­
  них ідей достатньою, переходять до наступного етапу.

 3. Ідеї систематизують, аналізують, розвивають
  групою.

4. Обирають найкращі рішення.
На дошці записують:

- Назви рік України.

 • Яка річка найбільша?

 • Яка річка протікає через наше місто?

 • В яку річку, більшу за розміром, впадає та чи
  інша річка?

 • В яке море впадають ці ріки?

- Як пишуть географічні назви?

Правила поведінки під час "мозкового штурму":

 1. Намагатися висунути якомога більше ідей.

 2. Включити свою уяву: не відкидати ніякої ідеї
  тільки тому, що вона суперечить загальній думці.

 3. Можна розвивати ідеї інших учасників.

 4. Не можна критикувати висловлювання інших
  та давати оцінку запропонованим ідеям.

^ Робота в групах дає можливість учням висловлю­ватись, обмінюватися ідеями з партнерами в групі і лише потім озвучувати свої думки перед класом.

Вчитель об'єднує учнів у групи, пропонує завдан­ня, дає декілька хвилин для спільного обговорення. Наступним етапом є представлення результатів робо­ти кожної групи, обмін своїми ідеями та аргумента­ми з усім класом.

Пропонуємо фрагмент уроку з української мови в класі на тему: "Повторення вивченого з розділу "Речення". Складання усної розповіді за малюнком".

Інтерактивна частина уроку.

- Повідомлення мети, послідовності дій і кіль­
кості часу на виконання вправи.

10

с/ *

- Поділ учнів на три групи (за назвами польових - Прочитайте вірш з відповідною інтонацією,
квітів), розподіл ролей у групі (голова, секретар, до-, Учні по групах доповідають про виконані завдан-
повідач). ня, результати перевіряються всім класом.

- Виконання завдання групами. Отже, використання інтерактивних методів та
1. Прочитайте вірш, записаний на дошці, пра- форм надає можливості для організації ділової спів-

вильно інтонуйте кожне речення. праці з метою вирішення поставленої в класі нав-

Піднімає джміль фіранку. чальної проблеми.

Каже: - Доброго вам ранку! Вільне спілкування на уроці, висловлювання влас-

Як вам, бджілко, почувалось? ної думки, повага до думки оточуючих — необхідні умо-

Чи дощу не почувалось? ВИ; що забезпечують ефективність нових технологій.

(Л.Костенко) Література

Спочатку учні з кожної групи виразно читають І.Смирнов С.А. Педагогика. - М, 2001. - С. 32.

усю строфу, розказують, як зрозуміли її, що їм спо- 2. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. -

добалось, що уявляли, читаючи поетичні рядки. Далі К., 1997. - С. 42.

виконують мовне завдання. 3. Голант Е.Я. Методи обучения в советской школе. -

/ група "Волошки1!. М'!/9^>7' „ . „ - »*

-Скільки у вірші є питальних речень? Запишіть їх. 4- °" и щ У к вл- УР°К в современнои школе. - М.,

- Прочитайте вірш з відповідною інтонацією. 5. Д у т к е в и ч Т.В. Психологічні основи використай-
// ^ ЇРУПО ҐОМОШКИ < -по ня інтерактивних методів навчання у процесі підготовки

- Які слова ввічливості використано у вірші? -За- спеціалістів з вищою освітою. // Використання інтерактив-
пишіть їх. них методів та мультимедійних засобів у підготовці педаго-

— Прочитайте вірш з відповідною інтонацією. га: 36. наукових праць. — Кам'янець-Подільський: Абетка -

Ш група "Маки". Нова, 2003. - С. 26-33.

- Чи є у вірші звертання? Запишіть речення із 6. ПометунО., Пироженко Л. Інтерактивні тех-
звертанням пології навчання // Відкритий урок. — 2003. — № 3, 4.

Схожі:

Методика І практика форми та методи інтерактивного навчання iconМетоди та форми організації навчання в працях Ш. О. Амонашвілі
Не один вчений звертався до розробки правил роботи вчителя з учнями, вдосконалюючи тим самим те, що пізніше буде відокремлене в педагогічні...
Методика І практика форми та методи інтерактивного навчання iconФорми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання
Цілі І завдання визначають усі наступні компоненти процесу – засоби навчання, форми І методи. Зміст навчального матеріалу має забезпечувати...
Методика І практика форми та методи інтерактивного навчання iconМетодика науково дослідницької роботи план викладу
Завдання І організація науково – дослідницької роботи. Вимоги до науково – дослідницької роботи, форми наукової роботи. Основні методи...
Методика І практика форми та методи інтерактивного навчання icon2 зм №1 Методика початкового курсу математики як педагогічна наука
Аналіз нової програми з математики для 1-4 кл сучасної школи. Методи навчання математики в поч класах. Залежність вибору методів...
Методика І практика форми та методи інтерактивного навчання iconВесел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації...
Манізацію, загальнорозвивальний характер. Особистісно орієнтоване навчання передбачає організацію навчання на засадах глибокої поваги...
Методика І практика форми та методи інтерактивного навчання iconТема: Робота з програмою інтерактивного спілкування
Мета: Ознайомитись, навчитися працювати та налаштовувати різні програми інтерактивного спілкування
Методика І практика форми та методи інтерактивного навчання iconРозділ I. Методика навчання інформатики. Інформатика в школі як навчальний...
Методика навчання інформатики як наука І як навчальний предмет у вищому педагогічному навчальному закладі
Методика І практика форми та методи інтерактивного навчання iconМетодика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет І методи...
Методика викладання фізики як педагогічна наука, її предмет І методи дослідження
Методика І практика форми та методи інтерактивного навчання iconУроку та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...
Методика І практика форми та методи інтерактивного навчання iconМетодика дослідження мотивації навчання в першокласників
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка