Зміст Вступ Розділ I
Скачати 59.84 Kb.
НазваЗміст Вступ Розділ I
Дата конвертації12.03.2013
Розмір59.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы

Зміст

Вступ ................................................................................................................. 4

Розділ I. Теоретичні основи вивчення особливостей розвитку

емоційної сфери в підлітковому віці ............................................................... Error: Reference source not found

1.1. Проблема вивчення емоцій в історії психології .............................. Error: Reference source not found

1.2. Емоції в структурі особистості .......................................................... Error: Reference source not found

1.3. Формування емоцій та особливості емоційної сфери у

підлітковому віці ................................................................................. Error: Reference source not found

Розділ II. Емпіричне дослідження емоційної сфери в підлітковому віці ..... Error: Reference source not found

2.1. Процедура дослідження імпульсивності, тривожності та

емоційності .......................................................................................... Error: Reference source not found

2.2. Аналіз дослідження емоційної сфери підлітків ............................... Error: Reference source not found

Висновки ............................................................................................................ Error: Reference source not found

Література ......................................................................................................... 7

^ Додатки


Вступ.

Якщо людина вміє розбиратися у свєму психічному світі, їй значно легше розв’язувати складні життєві проблеми, вступати в спілкування з іншими людьми, добиватися їхньої допомоги і уваги. Розібратся у собі – це передусім розібратись у своїх переживаннях, визначити, що хвилює, а що – залишає байдужим. Кожна людина має коло своїх уподобань, симпатій та антипатій: одна емоційно дуже чутлива, вміє співпереживати; інша не звертає увагу на почуття та емоційний стан іншої люждини, не вважає це істотним; одна вміє контролювати інтенсивність проявів своїх емоцій і почуттів, інша ж неспроможна до цього; одна вміє відчувати величезну гаму переживань, іншій це недоступно. Кожна особистість живе у своєму афектному просторі, в якому будуються всі її взаємозв’язки з навколишнім світом, що відбивається на всіх проявах писхіки, зумовлюючи їх неповторність. У переживаннях індивідуалізується психічний світ особистості. Афектний простір – то її потяги, емоції й почутя, її прагнення й бажання, її переживання, пов’язані з пізнанням і самопізнанням, то її воля, що виникає завдяки потягам та емоціям і визначає дії, вчинки та й усе життя особистості.

Історично домінувала традиція відособлення емоційних процесій в окрему сферу. Проблемами емоційної сфери займалися В. Вундт, Д. Ланге, У. Джемс, Д.Уотсон, Керрол Е. Ізард, С. Л. Рубінштейн, А. Н. Леонтьєв, Я. Рейковьский, Г.Ш. Шингаров, Г. А. Фортунатов, П. М. Якобсон, Л. С. Виготський та інші. Емоції — це психічне відображення у формі переживання життєвого змісту явищ і ситуацій. В емоційних переживаннях відбивається життєва значущість інформації. Якщо предмети чи явища задовольняють потреби людини або полегшують задоволення їх, то в неї виникають позитивні емоції, якщо ні — негативні. Емоції можуть істотно впливати на процес діяльності. Переживання життєвого змісту явищ і властивостей світу, або емоцій, - необхідна передумова людської активності. Емоційні процеси забезпечують передусім енергетичну основу діяльності, є мотивами її. Емоції визначають якісну і кількісну характеристику поведінки. Вони також забезпечують селективність сприймання - вибір об'єктів середовища, які впливають на людину і мають для неї значення. Світ емоцій людини багатогранний. Емоцій стільки, скільки ситуацій, в яких перебуває особистість. Загалом, емоційний розвиток особистості не менш важливий, ніж когнітивний чи фізичний, соціальний чи мовленнєвий, і вимагає від дорослих не меншої уваги і підтримки. Поведінка дорослих може як підтримати, так і загальмувати емоційний розвиток дитини.

Підлітковий вік — це найважчий і складніший зі всіх дитячих віків, такий, що є періодом становлення особистості. Разом з тим це найвідповідальніший період, оскільки тут складаються основи моральності, формуються соціальні установки, ставлення до себе, до людей, до суспільства. Крім того, в даному віці стабілізуються риси вдачі і основні форми міжособистісної поведінки. Головні мотиваційні лінії цього вікового періоду пов'язані з активним прагненням до особистісного самоудосконалення, — це самопізнання, самовираження і самоствердження. Головна нова межа, що з'являється в психології підлітка — це вищий рівень самосвідомості.

У самосвідомості відбуваються значні зміни: з'являється відчуття дорослості – виникає пристрасне бажання бути або хоч би здаватися і вважатися дорослим. Фізичне змужніння дає підліткові відчуття зрілості, але його соціальний статус в школі і сім'ї не змінюється. І тоді починається боротьба за визнання своїх прав, самостійності, що неодмінно приводить до конфлікту між дорослими і підлітками. Тому, в цей важкий для підлітка період важлива підтримка і розуміння з боку дорослих. Потрібно перебудовувати взаємини з ним так, щоб він міг продовжувати гармонійно розвиватися. Ці стосунки необхідно будувати на основі особистості підлітка, оскільки це дасть можливість передбачати, як він буде діяти в тій або іншій ситуації, це допоможе встановити справжні причини тих або інших особливостей, і підкаже, що можна чекати від нього в майбутньому. Дорослі в результаті такого вивчення можуть цілком обґрунтовано і правильно встановити, в якому напрямі треба вести виховну роботу по подальшому формуванню особистості кожного школяра, зокрема розвитку емоційної сфери, які сторони і риси особистості школяра треба укріплювати, розвивати, формувати. Найголовніше завдання вихователя – направити активність кожного підлітка в потрібному напрямі, на пізнання навколишнього світу, насамперед інших людей, на суспільно-корисну діяльність, на саморозвиток і самовиховання.

Вивчення особливостей розвитку емоційної сфери грає важливу роль у вихованні підлітка. Це визначило актуальність теми.

^ Мета: виявити особливості емоційної сфери в підлітковому віці.

Об'єкт: емоційна сфера підлітків.

Предмет: особливості вияву емоцій в підлітковому віці.

Гіпотеза: різні соціально-психологічні умови виховання підлітків по-різному впливають на формування їхньої емоційної сфери. Характер такого впливу обумовлює як зміни, так і взаємодію в певному колі ознак емоційних особливостей. Визначення таких ознак дає змогу прослідкувати прояви емоційної сфери (тривожність, імпульсивність, емоційність в роботі та в спілкуванні).

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати літературні джерела з даної теми.

2. Виявити особливості розвитку емоційної сфери дітей підліткового віку.

3. З’ясувати особливості емоційної сфери підлітків (тривожність, імпульсивність, емоційність).

Література

1. Астапов В. М. Тревожность у детей. 2-е издание. – СПб.: Питер, 2004. – 224 с.

2. Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. - М., 1990. – 410с.

3. Гіперфункція тривожності у підлітків: превентивна стратегія / Шевченко Н. Ф. // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - №7 – с. 17-22.

4. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1989. - 255с.

5. Крайнюк В.М. Основні положення теорії тривоги // Зб. наук. пр. Випуск 1 (8). – К.: КВГІ, 1999. – С. 20-26.

6. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ТЦ Сфера, пр1. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. - СПб.: Питер, 2004. - 701с.

7. Настольная книга практического психолога: Учеб.пособие: В 2 кн. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. - 384с.

8. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психо­логическое исследование с элементами математической стати­стики. — 640 с.

9. Петровский А.В. О психологии личности./ А.В. Петровский; - М.: Знание, 1971.

10. Підліток: як йому допомогти (Упорядник Т.Гончаренко) серія бібл. “Шкільного світу”.

11. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. – 694 с.

12. Практикум по основам психологии: Тесты и хрестоматия. Учебное пособие для студентов медицинского института / Составитель - З.А.Мельников. Симферополь: «СОНАТ», 1997. -254с.

13. Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2т. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - Т.1. - 312с.

14. Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П. П. Горностая, Т. М.Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320с.

15. Психология эмоций: новый подход / Шакуров Р.Х. // Мир психологии. - 2002 -№ 4.

16. Сисун М. Програма корекції шкільної тривожності в підлітків // Психолог. – 2004. – №16 – вкладка.

17. Словарь практического психолога / Сост. С.Ю.Головин. - Минск: Дарвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. - 800с.

18. Ставицька С.О. Прояв та подолання особистісної тривожності у школярів.  Психологія. Збірник наукових праць. Випуск 2 (МО України, НПУ імені М.П. Драгоманова, Київ, 1998).

19. Особливості тривожності сучасних підлітків / Вереніч Н. // Підліток: як йому допомогти. - К. 2004. – 320с.Схожі:

Зміст Вступ Розділ I iconЗміст Вступ Розділ I
Розділ I. Поняття зобов’язань,їх основний зміст,сутність,склад І підстави виникнення
Зміст Вступ Розділ I iconЗміст Вступ с. 3 Розділ І
Розділ II. Розробка туристсько-спортивного маршруту в регіоні та пропозиції по ІХ впровадженню с. 28
Зміст Вступ Розділ I iconЗміст Вступ Розділ 1

Зміст Вступ Розділ I iconЗміст Вступ
Розділ Метод математичної індукції
Зміст Вступ Розділ I iconЗміст стор. Вступ
Розділ методологія управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства
Зміст Вступ Розділ I iconЗміст вступ
Розділ III. Організація аудиту готової продукції І товарів на підприємстві тов «мтк» 26
Зміст Вступ Розділ I iconЗміст вступ розділ 1 техніко-економічне обгрунтування проекту
Характеристика району, де планується розмістити заклад та обґрунтування вибору місця будівництва
Зміст Вступ Розділ I iconЗміст Вступ ст. 3 Розділ I. Визначення понять психоневрологічних...
Розділ II. Види психоневрологічних захворювань, які є наслідком психічного перенавантаження
Зміст Вступ Розділ I iconЗміст вступ розділ І стан вивченості біології та поширення вухатої...
Розділ ІІ особливості живлення вухатої сови в Криворізькому районі
Зміст Вступ Розділ I iconЗміст вступ розділ І стан вивченості біології та поширення сірого...
Розділ ІІ особливості міграції сірого журавля в центрі Правобережного Степу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка