Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України
Скачати 97.76 Kb.
НазваЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки України
Дата конвертації12.03.2013
Розмір97.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
15 серпня 2000 р. №386

Про затвердження Типового


положення про центри практичної

психології і соціальної роботи
З метою приведення структури управління психологічною службою відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.99 р. № 127, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 30.12.99 р. за № 922/4215)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типове положення про центри практичної психології і соціальної роботи (додається).

2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вжити організаційних заходів щодо створення та функціонування обласних, районних (міських) центрів практичної психологіі і соціальної роботи або введення відповідних посад методистів, які відповідають за психологічну службу, згідно з Типовим положенням (до 01.09.2000 р.).

3. Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Романенко В.П.) спільно з Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи (Цушко І.І.) до 01.09.2000 р. розробити та подати на затвердження перелік документації обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та зразки основної документації, що ведеться центрами або методистами.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника міністра Огнев’юка В.О.

Міністр В.Г. Кремень


^

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

освіти і науки України


від 15.08 2000 р. №386
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про центри практичної психології і соціальної роботи.


  1. Загальні положення.


1.1. Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні (міські) центри практичної психології і соціальної роботи (далі - Центри) є установами освіти, які здійснюють організаційні, координуючі та навчально-методичні функції в галузі практичної психології і соціальної роботи.

1.2. У своїй діяльності Центри керуються Конституцією України, Законами України, Декларацією прав людини, Конвенцією прав дитини, іншими законодавчими актами, указами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, а також цим Положенням.

1.3. Обласні Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи інститутів післядипломної педагогічної освіти або як юридичні особи.

1.4. Районні (міські) Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи методичних кабінетів районних (міських) відділів освіти або як юридичні особи.

1.5. Центрам у встановленому порядку затверджується штатний розпис відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 р. №127 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.12.99 р. за № 922/4215.

1.6. Взаємовідносини Центрів з юридичними і фізичними особами (в тому числі і закордонними) визначаються чинним законодавством та укладеними між ними договорами.

1.7. Контроль за діяльністю Центрів покладається на місцеві органи управління освітою або інститути післядипломної педагогічної освіти.


  1. Мета, основні завдання і функції Центрів (методистів)

2.1. Мета діяльності Центрів, методистів, які відповідають за психологічну службу, полягає у психологічному забезпеченні навчально-виховного процесу та організації соціально-педагогічного патронажу у дошкільних, усіх типах загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

2.2. Завдання Центрів (методистів) полягають у здійсненні організаційних та навчально-методичних функцій у галузі практичної психології і соціальної роботи, що сприяють:

повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, створенню умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

забезпеченню індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини;

охороні фізичного і психічного здоров’я дітей та учнів.

2.3. Центри (методисти) організовують роботу регіональних психологічних служб за такими головними напрямками:

консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків;

просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім’ях;

формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх;

індивідуальна робота з дітьми і учнями (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика).

2.4. Основними функціями діяльності Центрів (методистів) є:

- дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби закладів освіти;

  • науково-методичне забезпечення:

профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії,

алкоголізму серед учнівської молоді;

психолого-педагогічної допомоги неблагополучним сім’ям, попередження проявів бродяжництва та жебрацтва серед неповнолітніх;

соціально-психологічної реабілітації дітей, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

соціально-психологічної допомоги і реабілітації осіб з вадами фізичного і психічного розвитку;

діагностики, реабілітації та психологічної підтримки дітей, що зазнали насильства;

- виконання замовлень на науково-дослідні роботи у галузі практичної психології та соціальної роботи;

- участь в експертизі діяльності державних і недержавних соціальних і психологічних служб регіону;

  • здійснення аналізу, оцінки і прогнозу розвитку психологічної

служби, участь у формуванні регіональної освітньої політики;

- координація наукових досліджень та методичних розробок, впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду;

- ведення банків даних та розгортання єдиної інформаційної системи психологічної служби;

- забезпечення функціонування психометричної комісії, організація експертизи психологічних методів, методик, новацій у галузі освіти регіону;

- організація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів;

- сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби;

- удосконалення форм і методів підготовки і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби регіону;

- проведення короткотривалих курсів, семінарів, тренінгів для соціальних педагогів, практичних психологів, педагогів, керівників навчальних закладів;

- участь в роботі атестаційних комісій при атестації практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів;

- розробка, виготовлення та тиражування інструментарію для практичних психологів, соціальних педагогів;

- соціально-психологічне консультування юридичних, фізичних осіб та інша госпрозрахункова діяльність, що не суперечить чинному законодавству.


  1. Структура і управління Центрами.

3.1. Центри очолюють директори (завідуючі), які несуть персональну відповідальність за виконання покладених на Центри завдань.

3.2. Директори (завідуючі) обласних Центрів призначаються і звільняються з посад ректорами (директорами) інститутів післядипломної педагогічної освіти за погодженням з управліннями освіти та Українським НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Директори (завідуючі) обласних Центрів, що є юридичними особами, призначаються і звільняються з посад начальниками управлінь освіти за погодженням з Українським НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Директори (завідуючі) районних (міських) центрів призначаються і звільняються з посад завідуючими районними (міськими) відділами освіти за погодженням з обласними центрами практичної психології і соціальної роботи.

3.3. Директори (завідуючі) Центрів:

- несуть повну відповідальність за діяльність Центрів;

- розподіляють обов’язки між працівниками Центрів;

- вживають заходів щодо заохочення працівників або накладення стягнень у разі невиконання ними службових обов’язків;

- діють від імені Центрів, представляють їх в усіх установах та організаціях;

- розпоряджаються коштами та майном Центрів, що є юридичними особами, відповідно до чинного законодавства.

3.4. Центри можуть складатися з таких основних структурних підрозділів:

- відділів управління, аналізу і прогнозування;

- навчально-методичних відділів;

- відділів соціально-психологічного забезпечення навчально-виховного процесу, якщо посади практичних психологів (соціальних педагогів) передбачені у штатах Центрів, а не в закладах освіти району (міста).

3.5. На базі Центрів залежно від соціально-психологічних потреб регіонів створюються:

- групи швидкого реагування, що надають соціальну і психологічну допомогу в екстремальних ситуаціях (аварії, катастрофи, стихійні лиха тощо);

- науково-методичні ради з практичної психології;

- психометричні комісії;

- «Телефони довіри»;

- кабінети корекції кризових станів;

- психологічні (сімейні) консультації;

- тимчасові творчі колективи для виконання договірних робіт.


  1. Права та обов’язки Центрів (методистів).

4.1. Центри (методисти) мають право:

- визначати зміст своєї діяльності з урахуванням державних норм і стандартів;

- проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- погоджувати та затверджувати програми психологічної просвіти учасників навчально-виховного процесу;

- рецензувати документи з питань прогнозування розвитку психологічної служби, навчання та виховання учнів у навчальних закладах освіти;

- одержувати у визначеному порядку від місцевих центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів), практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів освіти всіх форм власності необхідні матеріали для виконання своїх завдань;

- направляти у навчальні заклади своїх працівників з метою вивчення досвіду роботи психологічної служби, проведення експериментальної роботи, надання навчально-методичної і практичної допомоги;

- вести госпрозрахункову діяльність, стимулювати інноваційні розробки у галузі практичної психології і соціальної роботи;

- здійснювати необхідні заходи для об’єктивної оцінки стану навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації працівників психологічних служб;

- організовувати спільно із закордонними науково-методичними центрами перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування психологів і соціальних педагогів;

- проводити науково-практичні конференції і семінари з теорії та практики психології і соціальної роботи;

- залучати за згодою висококваліфікованих психологів, викладачів, науковців, працівників міністерств і відомств, які працюють з дітьми і молоддю, до співпраці з Центрами у різних напрямках роботи;

- здійснювати видавничу діяльність, випуск навчальної та науково-методичної літератури, експрес-інформації, бюлетенів, психологічного інструментарію тощо;

- надавати психологічні, педагогічні консультації для дітей, педагогічних працівників, батьків та різних категорій населення.

4.2. Директори (завідуючі) Центрів зобов’язані:

- створювати належні умови для продуктивної праці співробітників, дотримуватися законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснювати заходи щодо удосконалення організації праці співробітників;

- директори (завідуючі) Центрів, що є юридичними особами, повинні забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.


  1. Майно та фінансово-господарська діяльність Центрів.

5.1. Майно Центрів, що є юридичними особами, становлять основні та оборотні фонди, а також цінності, вартість яких відображається у самостійних балансах Центрів.

5.2. Майно Центрів закріплюється за ними власником на правах оперативного управління.

5.3. Джерелами формування майна Центрів є:

майно, передане їм органами державного управління освітою;

доходи, одержані від різних видів фінансово-господарської діяльності;

капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

5.4. Центри мають право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства матеріальні цінності, які їм належать, ставити і списувати їх з балансу.

5.5. Фінансово-господарська діяльність Центрів здійснюється на основі їх кошторисів.

5.6. Аудит фінансової діяльності Центрів здійснюється згідно з чинним законодавством України.

  1. Міжнародне співробітництво.

6.1. Центри, що є юридичними особами, відповідно до чинного законодавства мають право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з відповідними центрами, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

6.2. Центри мають право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін працівниками, проводити у встановленому порядку спільні заходи (конференції, семінари), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

  1. Реорганізація або ліквідація Центрів.

7.1. Реорганізація або ліквідація Центрів, що є юридичними особами, здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.2. При реорганізації або ліквідації Центрів звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

7.3. Ліквідація (реорганізація) Центрів вважається закінченою, а Центри ліквідованими (реорганізованими) з моменту виключення їх з державного реєстру підприємств, установ та організацій України.
Директор Українського НМЦ

практичної психології і соціальної роботи І.І. Цушко


Схожі:

Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України iconОбовязки посадових осіб з охорони праці в закладах освіти витяг з...
Витяг з Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах І закладах освіти затверджено...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України iconКрок 2, Складаємо та подаємо до атестаційної комісії списки осіб,...
Двадцятого грудня 2011 року наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1473 було внесено Зміни до Типового положення...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 2008 р. №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 р. №151/14842...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників початкових...
Міністерства освіти України, затверджених наказом Міносвіти України від 20. 12. 93 №455 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України iconНаказ
Міністерства освіти І науки України від 01. 08. 2001 №563 (із змінами), Правилами проведення туристських подорожей з учнівською та...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Затверджено наказом Міністерства освіти І науки України iconНака з
Конкурс) для учнів 4-5 класів закладів освіти міста відповідно до Положення, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка