Дипломна робота
НазваДипломна робота
Дата конвертації12.03.2013
Розмір52.9 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Психологія > Диплом
Міністерство освіти і науки України

Державний університет

……………….. філія
ІВАНОВА Тетяна Іванівна

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ

ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКІВ
Дипломна робота

на здобуття кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

зі спеціальності 7.040 101 «Психологія»


Наукові керівники:

Канд. псих. наук Іванова Н.О.

Викладач Іванова О.О.

…………… - 2007

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП _____________________________________________________ 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ

ПРОЦЕСІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ _________________________7

1.1. Теоретичний огляд наукових досліджень пізнавальних процесів у психології __________________________________________________________7

1.2. Загальна характеристика дітей дошкільного віку _______________25

1.3. Особливості розвитку пізнавальних психічних процесів у дітей

дошкільного віку ___________________________________________________33

^ РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ДОСЛІДНОЇ

РОБОТИ _________________________________________________________45

2.1. Загальний огляд та обґрунтування вибору методик _____________45

2.2. Методика Р.С. Немов «Знайди заховані предмети» _____________48

2.3. Методика М.М. Ільїної «Картинки» __________________________49

2.4. Методика Д. Векслера «Послідовність подій» _________________51

^ РОЗДІЛ 3. ХІД І РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ __________________________________________________58

3.1. Організація та проведення первинного дослідження ___________58

3.2. Корекційна програма розвитку пізнавальних процесів __________63

3.3. Організація вторинної діагностики та оцінка ефективності

реалізації корекційної програми ______________________________________75

ВИСНОВКИ ________________________________________________78

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ _______________________81

ДОДАТКИ _________________________________________________ 87

ВСТУП

Однією із засад психогенезу особистості є пізнання і перетворення людиною світу, що її оточує. Власним досвідом, успіхами та помилками, радощами і горем людина формує в собі модель світу, яка є центральною частиною її психічного життя. Знання про зовнішній і свій внутрішній світ людина набуває в ході чуттєвого та логічного пізнання дійсності за допомогою пізнавальних психічних процесів: відчуття, сприй­мання, мислення, уяви. Кожний з пізнавальних процесів забезпечує певну сторону пізнання людиною навколишнього світу.

Розширення області пізнаваної дійсності поєднується з більш глибоким її розумінням. В дошкільному віці починають виділятися особливі процеси, направлені на безпосереднє ознайомлення з оточуючим. Ці питання вивчали вітчизняні й зарубіжні дослідники, серед яких: Л.І. Божович, В.С. Виготський, П.Я. Гальперин, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, А.Р. Лурія, Ж. Піаже, Д. Векслер, С.Л. Рубінштейн, З.М. Богуславська, І.А. Барташнікова, О.О. Барташніков, Л.А. Венгер, К.М. Гуревич, В.А. Крутецький, Л.Ф. Обухова, Є.В. Суботський, Д.Б. Ельконін, А.П. Усова, Г.А. Широкова.

Одним із напрямків реформування сучасної освіти є психолого-педагогічний супровід, тобто система підтримки та допомоги дитині в навчально-виховному процесі. Вперше термін ППС у сучасній науці з’явився в 1993 році в книзі «Психологічний супровід природного розвитку маленьких дітей» авторів Г.Бардієр, І.Ромазан і Т.Чередникової. Психологічний супровід – це система професійної діяльності психолога та педагога, яка спрямована на створення спеціальних умов для повноцінного розвитку й успішного навчання дитини в конкретному освітньому середовищі. Як визначала М. Бітянова, що психолог і педагог у цьому процесі не просто спостерігач, який стоїть поруч, він створює оптимальні соціально-психологічні умови для розвитку дітей, він іде з ними поруч.

Особливість психологічного супроводу в цінності самостійного вибору дитини. Дорослий повинен цінувати природні механізми розвитку дитини, розкривати їх, при цьому самому бути і спостерігачем, і співучасником, і дослідником.

Існує кілька думок науковців, що до психологічного супроводу. Одні дослідники вважають, що ППС здійснюється в різних за формами психологічних розвивальних заняттях. Інші, що - це програма зустрічей, спілкування психолога з дітьми, спрямована на створення умов для прояву й розвитку особистісних устремлінь. Ще існує така думка, що ППС створює умови, щоб діти й дорослі повірили у свої здібності, що слід ураховувати, що умови, котрі створює психолог, вторинні стосовно умов даного освітнього середовища, вони залежать від освітніх технологій, які застосовані в даному дитячому закладі, загальних виховних принципів педагогічного колективу. Слід зазначити, що в основному створені програми психологічного супроводу для дітей – школярів, а для дошкільників цих програм дуже замало.

Тому уважно вивчивши компетентні погляди психологів і педагогів ми вирішили у своєму дослідженні визначити роль психологічного супроводу. Психологічний супровід – це професійна система спрямована на створення умов для повноцінного розвитку й успішного навчання дитини.

Отже, тема нашого дослідження «Психологічний супровід розвитку пізнавальних процесів дошкільників».

Мета нашої роботи полягає у з’ясуванні закономірностей розвитку пізнавальних процесів дошкільників шляхом здійснення психологічного супроводу.

^ Об’єкт: психічні пізнавальні процеси дітей дошкільного віку.

Предмет: психологічні умови розвитку пізнавальних процесів дошкільників.

Гіпотеза нашого дослідження передбачає, якщо впровадити систему психологічного супроводу в роботу з дошкільниками, то це сприятиме покращенню рівня їх пізнавальних процесів.

Мета і наукова гіпотеза зумовили такі завдання:

1. Прослідкувати історичний розвиток пізнавальних процесів.

2. Розкрити загальну характеристику психічних пізнавальних процесів.

3. Дослідити розвиток пізнавальних психічних процесів у дітей дошкільного віку.

4. Організувати й провести експериментальне дослідження.

5. Розробити корекційно-розвиваючу програму.

Методологічною основою дослідження є провідні положення теорії пізнання і загально-філософські принципи науковості, історизму, цілеспрямованості, об’єктивності, єдності. Теорії і практики та концепції цілісності психологічного процесу; положення системного і діяльнісного підходів у пізнанні психологічних явищ і процесів.

Для перевірки гіпотези і вирішення визначених дослідницьких завдань нами було використано комплекс взаємопов’язаних дослідницьких завдань, комплекс методів дослідження:

1.Теоретичні –аналіз, порівняння, узагальнення даних з проблеми дослідження на основі вивчення психологічної, педагогічної та навчально-методичної літератури, підручників для вищих навчальних закладів.

2.Емпіричні –методи психологічної діагностики: спостереження, бесіди з дітьми, батьками, вихователями, тестування, психологічний експеримент –констатуючий і формуючий.

Дослідження здійснювалось у три етапи. На першому етапі було визначено і конкретизовано об’єкт і предмет дослідження. На другому етапі проведено констатуючий експеримент і розроблено методику формуючого експерименту. На третьому етапі здійснювався формуючий експеримент.

Експериментальною базою дослідження був дитячий навчальний заклад м. ………….. №74. У дослідженні взяли участь 36 дітей старших вікових груп.

Дипломна робота має практичне значення. Складається із вступу, трьох розділів, висновків і додатків.

Схожі:

Дипломна робота iconРеферат Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»
Дипломна робота «Бухоблік та аудит цінних паперів та забов’язань»: 146с., 17 таблиць, 4 додатка, 49 джерел
Дипломна робота iconДипломна робота
Вступ 3
Дипломна робота iconДипломна робота на тему «управління експортно-імпортними операціями»

Дипломна робота iconДипломна робота. Тема: “Векселі та вексельний обіг”
Види векселів
Дипломна робота iconДипломна робота
Духовнівитокита еволюція філософських поглядів російського філософа
Дипломна робота iconДипломна робота
Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства
Дипломна робота iconДипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві
Вступ
Дипломна робота iconДипломна робота
України в країнах Європейського Союзу: внутрішньо та зовнішньополітичні контексти
Дипломна робота iconДипломна робота
Розділ організація міжнародного бізнесу в україні та кредитування підприємств
Дипломна робота iconДипломна робота
Розділ Формування світогляду та початок громадської діяльності Степана Скрипника
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка