«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини»
Скачати 76.91 Kb.
Назва«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини»
Дата конвертації12.03.2013
Розмір76.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра авіаційної психології

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

Петренко О.В. _____________
«_____»________2009 р.
ДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)
ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»
Тема: «Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини»

Виконавець: Бедрата Дар’я Ігорівна

Керівник: Бондар Людмила Вікторівна
Нормоконтролер: Вашека Т. В.


КИЇВ 2009ЗМІСТ
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1.

^ ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ НА ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ СТАРШОКЛАСНИКА 5

  1. Поняття «батьківське ставлення» у науковій літературі 5

  2. Спілкування між батьками та дітьми, як детермінант розвитку дитини 9

  3. Наукові підходи до визначення "життєвого шляху" та життєвої перспективи особистості 13

^ ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1. 21

РОЗДІЛ 2.

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖИНЯ ВПЛИВУ БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ НА ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ СТАРШОКЛАСНИКА 23

2.1. Організація дослідження 23

2.2. Підбір та аналіз методик дослідження 23

2.3. Інтерпретація отриманих результатів 29

2.4. Емпіричне дослідження впливу батьківського ставлення на життєвий шлях старшокласника 38

^ ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2. 42

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48

ДОДАТКИ 51

РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломної роботи: "Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини" містить: 50 сторінок, 6 таблиць, 3 рис., 44 використаних джерела, 11 додатків.

^ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, ЖИТТЄВА ПЕРСПЕКТИВА, БАТЬКІВСЬКІ ВІДНОСИНИ, ФУТУРОЛОГІЯ, РОДИНА.

Об'єкт дослідження – життєвий шлях старшокласника.

Предмет дослідження – вплив батьківського ставлення на формування життєвого шляху старшокласників.

Мета дослідження – встановити особливості батьківського ставлення до дитини, та його впливу на життєвий шлях старшокласників.

Завдання:

1) здійснити теоретичний аналіз підходів до понять «життєвий шлях особистості» та батьківського ставлення до дитини.

2) на основі емпіричного дослідження визначити особливості ставлення батьків до дітей та особливості життєвого самовизначення старшокласників.

3) встановити особливості впливу батьківського ставлення на життєвий шлях старшокласника.

Методики дослідження: PARІ (parental attіtude research іnstrument - методика вивчення батьківських установок), тест батьківського відношення (А.Я.Варга, В.В.Столин), "Рівень суб'єктивного контролю" (УСК) (Бажин Е. Ф., Голынкина Е. А., Эткинд А. М.), Футурологічне опитування (Елвін Тоффлер) , тест "смысложизненных ориентаций" (СЖО) (Д.А.Леонтьев).

Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати при проведенні наукових досліджень, у навчальному процесі та при написанні дипломних, курсових робіт та рефератів у сфері психології.


Вступ

Вплив батьків на розвиток дитини дуже велико. Діти, що ростуть в атмосфері любові й розуміння, мають менше проблем, зв'язаних зі здоров'ям, труднощів з навчанням у школі, спілкуванням з однолітками, і навпаки, як правило, порушення детско-родительских відносин веде до формування різних психологічних проблем і комплексів.

Здавалося б, ніхто не вправі зазіхати на традиційну роль батьків у вихованні своїх дітей, у виборі форм і методів батьківських виховних впливів. Однак численні факти того, що діти стали жертвами або виявилися перед погрозою смерті від рук власних батьків стають останнім часом звичайними й не можуть не вселяти тривогу.

Жорстоке відношення до дітей сьогодні перетворилося у звичайне явище: до 10% жертв насильства гине, в інших з'являються відхилення у фізичному, психічному розвитку, в емоційній сфері. Це не тільки завдає непоправної шкоди здоров'ю дитини, травмує його психіку, гальмує розвиток його особистості, але й спричиняє інші важкі соціальні наслідки, формує соціально дезадаптивных, інфантильних людей, що не вміють трудитися, не здатних створити здорову родину, бути гарними родителями. У цей час це стало серйозною соціальною й загальнолюдською проблемою.

У психологічній літературі представлена велика кількість робіт, що вивчають типи відносини батьків до дитини у зв'язку з їхнім впливом на розвиток його особистості, особливостей характеру й поводження (Боулби, 1988; Гарбузов, 1990; Захаров, 1995; Эйнсуорт, 1963; і ін.).

У них описуються якості матері, що сприяють формуванню міцної й неміцної прихильності дитини; виявляються характеристики "оптимальної матері" або "досить гарної матері", розглядаються різні моделі батьківського поводження.

Переконливі й демонстративні спостереження й дослідження, присвячені впливу неправильних або порушених батьківських відносин, наприклад, материнської депривации (И. Ландгмеер, З. Матейчик, 1985; Е. Т. Соколова, 1981; Д. Боулби 1953; М. Д. Эйнсуорт, 1964).

У вітчизняній науці й практиці детско-родительские взаємини вивчали: А. Я. Варга, В. В. Столин, А. С. Спиваковская й ін. У вітчизняній літературі запропонована широка класифікація стилів сімейного виховання підлітків з акцентуаціями характеру й психопатіями, а також указується, який тип батьківського відношення сприяє виникненню тієї або іншої аномалії розвитку (А. Е. Личко, 1979; Э. Г. Эйдемиллер, 1980).

З огляду літератури добре видно, що до порушення темпу психічного розвитку дитини приводить сполучення неоднорідних факторів. Ці фактори часто перебувають у різному сполученні один з одним, з перевагою того або іншого виду дефицитарности й психогенних впливів. Виділення ролі кожного з них становить практичний інтерес, тому що дозволяє знайти більше точні діагностичні критерії для діагнозу психічного розвитку дитини. Роль сімейного фактора (особливо впливу особистісних якостей батьків і відносини до дитини) у порівнянні з іншими, на наш погляд викликає найбільший інтерес. Це й визначило тему дійсної роботи.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов.-М., 1972.

 2. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста// Современные проблемы высшей школы. – Л.,1974. – С.6-11.

 3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности /под ред. Д.И. Фельдштейна.-М., 1995.

 4. Божович Л.И. Проблеми формирования личности. Избранные психологические труды. – М.: Воронеж,1995.

 5. Бреслав Г.М. Особенности формирования личности в детстве.- М. 1989.

 6. Варга А.Я. Типы родительского отношения. Автореф. канд. дисс- М.,1987

 7. Джайнотт Х. Родители и дети // Знание. – 1986.

 8. Жане П. Эволюция памяти и понятие времени// Хрестоматия по общей психологи: Психология памяти. – М.,1979. – С. 87-90.

 9. Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 92с.

 10. Земска М. Семья и личность: Пер. с польск. Васильева Л.В.: Из-во «Прогресс», 1986.

 11. Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції. – К.:Рад.школа, 1983. – 136с.

 12. Ковалев СВ. Психология семейных отношений.- М.,1987

 13. Кон И.С. Постоянство и изменчивость личности//психол.журн. – 1987. – Т.8. - №4. – С. 135.

 14. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание.-М., 1999.

 15. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. – М., 1993.

 16. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение.- 2-е изд.- СПб., 1885 (Тип. Н.А. Лебедева).- 149с.

 17. Личко А. Е. Подростковая психиатрия. – М.: Медицина, 1985.

 18. Маноха И.П. Человек и потенціал его бытия. – К.: Стимул, 1995. – 221с.

 19. Марковская И. М, О возможности применения теста семейных отношений в психологической консультации // Семейная психология и семейная терапия. – 1999.

 20. Минияров В. М. Психология семейного воспитания. – Воронеж, 2000.

 21. Немов Р.С. Психология. Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений в 2-х кн. Кн. 2. Психология образования.-М., 1994.

 22. Основи практичної психології:Підручник/ В.Г. Панок, Т.М.Титаренко, Н.В. Чепелєва та ін.. – К.,2006. – 536с.

 23. Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Столяренко Л.Д. - Ростов н/Д: «Феникс», 2001.

 24. Панок В.Г., Рудь Г.В. Психологія життєвого шляху особистості. – К.,2006.

 25. Петровский А. В. Дети и тактика семейного воспитания. – М.: Знание. 1981.

 26. Помощь родителям в воспитании детей. Пер. с английского /под ред. Пилиповского В.Я..-М., 1992.

 27. Популярная психология для родителей. / Под ред. А. А. Бодалева. – М., 1989.

 28. Психологічний словник. – М.,1996.

 29. Психология. Учебник. – М.: Проспект, 1998.

 30. Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности.- М.,1994

 31. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 1996.

 32. Романець В.А. Психологія творчості : Навч. посібник. – К.:Либідь,2001. – 288с.

 33. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии.— 2-е изд. — М., 1946.

 34. Сатир В. Психотерапия семьи. – СПб., 2000.

 35. Семиченко В.А., Заслуженюк В.С. Мистецтво взаєморозуміння: навчальний посібник. – К.,1998.

 36. Словарь психолога-практика / Сост. Головин С.Ю. - Мн.: Харвест, 2001.

 37. Столин В.В. Самосознание личности. М., 1983.

 38. Чеснова И. Т. Межличностные отношения в семье как фактор формирования эмоционально-ценностного самосознания подростка. Автореф. канд. дисс-М.,1985

 39. Шапиро А.З. Специфика развития личности в семейном окружении. Автореф. канд. дисс.- М.,1995

 40. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 1999.

 41. Эриксон Э. Детство и общество. – К.,1996. – 588с.

 42. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризи. – М., 1996.

 43. Buhler Ch. Der menschliche Lebenslauf als psychologisches Problem. – Gottingen: Hogrefe,1959. – 181s.

 44. http://vsetesti.ru

Схожі:

«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини» icon«Вплив батьківського ставлення в неповній родині на самооцінку дитини старшого дошкільного віку»
Нормо контролер: викладач кафедри авіаційної психології Хімченко Наталья Сергіївна
«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини» iconСоціального захисту дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах,...
Набуття дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини» iconБорис Дмитрович Грінченко. Життєвий І творчий шлях. Багатогранність таланту
Тема: Борис Дмитрович Грінченко. Життєвий І творчий шлях. Багатогранність таланту
«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини» iconІ. Життєвий шлях М.І. Туган-Барановського
Вступ
«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини» icon«Пропагандистська діяльність Й. В. Сталіна» з навчальної дисципліни «Теорія масової комунікації»
Радянського союзу, Радянської держави, міжнародного комуністичного І робітничого руху. Життєвий шлях Сталіна до Великої Жовтневої...
«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини» icon1. «Сонце російської поезії». (Олександр Пушкін. Життєвий І творчий...
Тема «Сонце російської поезії». (Олександр Пушкін. Життєвий І творчий шлях митця.) Реалізація проекту «Подорож до Росії за часів...
«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини» iconЖиттєвий І творчий шлях Василя Стуса
Шевельов Ю. ”Трунок І трутизна”. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст. – К. 1994 –...
«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини» iconВплив спілкування дорослих на мовленнєво-комунікативну компетентність дітей дошкільного віку
Це міцний місточок до становлення соціальної компетентності дитини, де панує усвідомлення: людина має поважати інших, коректно означати...
«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини» iconПоет-лірик Олександр Олесь
Складним І суперечливим був життєвий І творчий шлях талановитого українського поета-лірика Олександра Олеся, який увійшов у літературу...
«Вплив батьківського ставлення на життєвий шлях дитини» iconПоет-лірик Олександр Олесь
Складним І суперечливим був життєвий І творчий шлях талановитого українського поета-лірика Олександра Олеся, який увійшов у літературу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка