Зміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку
Скачати 41.06 Kb.
НазваЗміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку
Дата конвертації12.03.2013
Розмір41.06 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
ЗМІСТ

ВСТУПРОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА

СОЦІАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ

1.1. Соціологічна структура та поведінка особистості

1.2. Соціалізація і соціальна поведінка особистості

1.3. Самосвідомість особистості та її вплив на соціальну поведінку

РОЗДІЛ ІІ. МОТИВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ


2.1. Соціальна поведінка як спосіб вияву мотивації активності особистості

2.2. Формування мотивів соціальної поведінки

2.2. Види мотивів соціальної поведінки
ВИСНОВКИ
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Свідомість людини зорієнтована не тільки на відображення зовнішніх об'єктів, а вона може бути спрямована на пізнання себе (внутрішнього світу, діяльності). Усвідомлення людиною самої себе називають самосвідомістю.

Самосвідомість - усвідомлення людиною себе як особистості, своїх якостей і рис, стосунків з іншими людьми, місця і ролі в суспільстві. Самосвідомість дає змогу осмислити свої дії, почуття, думки, мотиви поведінки, своє місце в суспільстві. її об'єктом є сама особистість. У ній вона постає і як суб'єкт, і як об'єкт пізнання. Завдяки їй людина усвідомлює себе як індивідуальну реальність, відокремлену від природи та інших людей. Через самопізнання людина здобуває певні знання про себе. Спочатку вони постають як ситуативні образи власного Я, які виникають у конкретних умовах діяльності та спілкування. Потім ці образи поступово інтегруються у цілісний, адекватний, суб'єктивний образ свого Я. Результатом самопізнання є створення Я-концепції особистості.

^ Я-концепція особистості. Формується вона в процесі життєдіяльності, водночас впливаючи на розвиток, діяльність і поведінку особистості, як установка щодо себе. Я-концепція - динамічна система уявлень людини про себе, на основі якої вона вибудовує взаємовідносини з іншими людьми, соціальна поведінка. Як будь-яка установка, вона має три компоненти:

 • когнітивний - уявлення про свої здібності, зовнішність, соціальну значущість тощо;

 • емоційно-оцінний, в якому відображається ставлення до себе (самоповага, самокритичність, самозакоханість та ін.);

 • поведінковий - прагнення завоювати авторитет, підвищити свій статус чи намагатися бути непомітним, приховати свої недоліки [3, с. 112].

Внаслідок повсякденної діяльності та взаємодії з іншими людьми в особистості виникає множина образів Я, кожен із яких домінує залежно від ситуації. Так, розрізняють Я-минуле, Я-реальне, Я-ідеальне, Я-фантастичне та ін. Я-реальне - уявлення людини про себе в даний момент. Я-ідеальне - уявлення про те, якою вона повинна бути, щоб відповідати суспільним нормам і очікуванням оточуючих. Розбіжність між Я-реальним і Я-ідеальним є могутнім стимулом для роботи особистості над собою.

Становлення Я-концепції особистості відбувається поступово в процесі нагромадження життєвого досвіду. Розвиваючись, вона починає впливати на оцінку цього досвіду, на мрії і прогнози власного майбутнього, на ставлення особистості до себе. Центральним компонентом Я-концепції є самооцінка.

^ Самооцінка особистості. Пізнаючи риси іншої людини, особистість одержує необхідні відомості для вироблення власної оцінки. У порівнянні своїх якостей із відповідними якостями інших людей у особистості формується самооцінка. Самооцінка - оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей.

За відповідністю реаліям самооцінка може бути адекватною і неадекватною. Неадекватна самооцінка, у свою чергу, поділяється на завищену і занижену. Дуже завищена, як і дуже занижена, самооцінка здатна спричинити внутрішні конфлікти особистості. Завищена самооцінка часто викликає протидію оточуючих, що породжує озлобленість, підозрілість, агресію і призводить до розриву між особистісних стосунків. Дуже низька самооцінка зумовлює розвиток комплексу неповноцінності, стійкої невпевненості в собі, тривожності, безініціативності.
^

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности.-М: Наука, 1980. – 335 с.

 2. Андреева Г. М Социальная психология. Учебник. - М., 2003. - 229 с

 3. Ануфриева Н. М. и др. Социальная психология: Курс лекций / Н. М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский. - 4-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 136 с.

 4. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики. - К.. 2002. – 168 с.

 5. Деркач А. А., Орбан Л. Э. Акмеологические основы становления психологической и профессиональной зрелости личности. - М.: РАУ, 1995. – 208 с.

 6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2000 – 502 с.

 7. Левкович В. П. Моральные нормы - регуляторы поведения личности // Сов. педагогика. - 1976. - № 3. - С. 96 – 107.

 8. Макаревич О. Мотивація як підгрунтя дій особистості // Соціальна психологія. - 2006. - № 2 (16). - C.134-141

 9. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 448 с

 10. Орбан-Лембрик Л. Е., Кощинець О. Ю. Соціально-психологічна діагностика: Навч.-метод. посібник. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 49 - 59.

 11. Основи психології: Підручник / За загал. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 1995. – 632 с.

 12. Петровский А. В. Проблемы развития личности с позиций социальной психологии // Вопр. психологии. - 1984. - № 4. - С. 15 -30.

 13. Психологія: Навч. Посібник /За ред.. О.В. Винославської.-К.: ІНКОС, 2005. – 352 с.

 14. Психология: Учебник для гуманитарных вузов / Под ред. В.Н. Дружинина - СПб: Питер, 2006. – 651 с.

 15. Соціологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г.Городяненка.-К.: Видавничий центр «Академія», 2005.- 560 с.

 16. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 448 с.

 17. Социальная психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов/Сост. Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М: Аспект Пресс, 2003.- 475 с.

 18. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М., 2002 - 490 с.

 19. Цветкова Р. Мотивационная сфера личности. // Прикладная психология и психоанализ. - 2003. - № 2. - С. 66-72.

 20. Ядов В. А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии. - М.: Наука, 1975. - С. 89 - 105.

Схожі:

Зміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку iconЗміст Вступ Розділ I
Розділ I. Поняття зобов’язань,їх основний зміст,сутність,склад І підстави виникнення
Зміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку iconЗміст Вступ с. 3 Розділ І
Розділ II. Розробка туристсько-спортивного маршруту в регіоні та пропозиції по ІХ впровадженню с. 28
Зміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку iconМету – з’ясувати чи впливає менталітет різних українських етногруп...
Розділ менталітет та вплив його на поведінку людини
Зміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку iconЗміст Вступ Розділ 1

Зміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку iconПлан стор. Вступ 3 Розділ Поняття права 5 1 Різноманітність підходів...
Право, як І держава, належить до числа не тільки найважливіших, але І найскладніших суспільних явищ
Зміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку iconПлан. Вступ. Розділ Причини виникнення та розвиток терористичних...
Розділ Терористичні організації сучасності: нова методика та організаційні структури
Зміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку iconЗміст Вступ
Розділ Метод математичної індукції
Зміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку iconКурс „життєві кризи особистості”
Особливості бачення оточуючого світу та його вплив на переживання. Когнітивно-експерієнціальна теорія внутрішнього світу особистості....
Зміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку iconРозділ Поняття та зміст трудового договору
Розділ Зміна умов трудового договору та підстави його припинення
Зміст вступ розділ І. Поняття особистості та її вплив на соціальну поведінку iconСтрес та його вплив на здоровя людини Зміст
Розділ Як пережити стрес
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка