Й інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012
Скачати 424.96 Kb.
НазваЙ інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012
Сторінка1/4
Дата конвертації12.03.2013
Розмір424.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4


ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

1981 – 2012 рр.


КРИВИЙ РІГ

2012


УДК 159.928

Е90
Ефективні методи роботи практичного психолога: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека ДВНЗ «Криворізький національний університет»; упоряд. головний бібліограф С. О. Кочерга; за ред. зав. інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки О. А. Дікунової. – Кривий Ріг, 2012. –
30 с.

Бібліографічний покажчик присвячений проблемам психодіагностики, який налічує 164 джерела інформації за період 1981 − 2012 рр. Це − монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах науково-практичних конференцій та публікації у фахових виданнях і науково-методичних журналах.

Покажчик адресовано студентам, викладачам, аспірантам, магістрантам, психологам, вчителям, вихователям, фахівцям з добору персоналу й усім, хто цікавиться психологією.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………………..4

Розділ І. ПСИХОДІАГНОСТИКА (ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ)………………………..5

Розділ ІІ. ДИТЯЧА ПСИХОДІАГНОСТИКА ……………………………………….15

Розділ ІІІ. МЕТОДИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ……………………………………...22

Розділ ІV. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В ШКОЛІ………………………………….25

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК………………………………………………………………28

ПЕРЕДМОВА
Із появою перших соціальних спільнот, формуванням людського колективу перед людиною постала потреба пізнати себе, людей зі свого оточення. Природним і оче­видним є прагнення зрозуміти мотиви певних дій, оціни­ти потенційні можливості, індивідуально-психологічні особливості особистості. Спочатку люди намагалися зро­бити це за допомогою емпіричних, навіть езотеричних, окультних методів, однак із часом було вироблено різно­манітні методики (тести), а згодом сформувалася психодіагностика як галузь психологічної науки, покликана розробляти методи виявлення і вимірювання психологіч­них характеристик індивіда.

Бібліографічний покажчик складений в результаті перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». Він містить 164 записи, що згруповано в чотирьох розділах:

РОЗДІЛ І. ^ ПСИХОДІАГНОСТИКА (ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ)

РОЗДІЛ ІІ. ДИТЯЧА ПСИХОДІАГНОСТИКА

РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ

РОЗДІЛ ІV. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА В ШКОЛІ

Хронологічні рамки відбору документів: 1981 − 2012 рр.

Допоміжний апарат бібліографічного покажчика включає: зміст, передмову, іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, укладачів, редакторів.

Електронна версія покажчика розміщена на веб-сайті бібліотеки: http://kdpu-library.ucoz.ru


РОЗДІЛ І.

ПСИХОДІАГНОСТИКА (ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ)
15(075.8)

А16

Абрамова Г. С. Практическая психология : учеб. для вузов / Г. С. Абрамова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1999. – 512с.159.9

А64

Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. - СПб. : Питер, 2001. –
688 с. – (Мастера психологии)15

Б28

Батаршев А. В. Психодиагностика способности к общению, или как определить организаторские и коммуникативные качества личности / А. В. Батаршев. – М. : Владос, 2001. –
176 с.159.923.4

Б28

Батаршев А. В. Темперамент и характер. Психологическая диагностика / А. В. Батаршев. – М. : Владос-Пресс, 2001. – 336 с.15(076.5)

Б28

Батаршев А. В. Типология характера и личности : практическое руководство по психологической диагностике / А. В. Батаршев. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2001. – 112 с.15(075.8)

Б28

Батаршев А. В. Тестирование: основной инструментарий практического психолога : учеб. пособ. / А. В. Батаршев. – М. : Дело, 1999. – 240 с.159.9.072

Б43

Белый Б. И. Тест Роршаха. Практика и теорія:  монография / Б. И. Белый. – СПб. : Каскад, 2005. – 240 с.159.9(031)

Б46

Бенеш Г. Психологія. dtv - Atlas: довідник / Г. Бенеш ; наук. ред. пер. з нім. В. О. Васютинський. – К. : Знання-Прес, 2007. –
510 с.159.9:796(075.8)

Б86

Бочелюк В. Й. Психологія спорту / 
В. Й. Бочелюк. – К. : Центр учбов. літ-ри, 2007. –
224 с.159.9.072.(03)

Б91

Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике /  Л. Ф. Бурлачук,
С. М. Морозов. – СПб : Питер, 2004. – 520 с.15(03)

Б91

Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук,

С. М.   Морозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб : Питер, 2001. – 528 с. : ил. – (Мастера психологии)159.9.072(075.8)

Б91

Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – СПб : Питер, 2006. – 351 с.159.9.072(075.8)

Б91

Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб : Питер, 2009. – 384 с. – (Учебники для вузов)159.9.072(075.8)

Б91

Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб : Питер, 2003. – 351 с. – (Учебники для вузов)15(03)

Б91

Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л. Ф. Бурлачук,
С. М. Морозов. – К. : Наукова думка, 1989. – 197 с.371.015(075)

В24

Введение в психодиагностику : учеб. пособ. / под ред. К. М. Гуревича, Е. М. Борисовой. – 3-е изд. – М. : Академия, 2000. – 192 с.15(076.5)

В29

Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. Ч.1 : практ. рук-во / А. Л. Венгер. – М. : Генезис, 2001. – 160 с.15

В74

Вопросы практической психодиагностикии консультирования в вузе / под ред. Н. Н. Обозова. – Л.: ЛГУ, 1984. – 152 с.
159.9.072(075.8)

Г17

Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с. – (Альма-матер)159.9.072(075.8)

Г 17

Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. – 2-е вид., стер. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. – (Альма-матер)159.9

Г67

Горбатенко А. С. Общая и прикладная психология / А. С. Горбатенко ; под ред.
А. В. Сидоренкова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 352 с.159.922

Г95

Гуревич К. М. Дифференциальная психология и психодиагностика : избранные труды / К. М. Гуревич. – СПб : Питер, 2008. – 336 с. – (Мастера психологии)


Гуревич К. Проблемы развития современной психологической диагностики / К. Гуревич,
Е. Горбачева. // Вопросы психологии. - 2006. - № 5. – С. 14-23.


Гуткина Н. И. Сопоставление опросников по учебной мотивации: проверка валидности / Н.И.Гуткина // Психологическая диагностика. – 2012. – № 2. – С. 3-26.159.9.07

Г 68

Гордеева Т. О. Діагностика оптимизма как стиля объяснения успехов и неудач. Опрісник СТОУН: монографія / Т. О. Гордеева, Е. О. Осин,
В. Ю. Шевяхова. – М. : Смисл, 2009. – 152 с.15

Д76

Дружинин В. Н. Когнитивные способности. Структура, диагностика, развитие / 
В. Н. Дружинин. – М. : ПЕРСЭ, 2001. – 224 с.159.9.072(031)

З 12

Забродин Ю. М. Психодиагностика / 
Ю. М. Забродин, В. Э. Пахальян ; под общ. ред.
Ю. М. Забродина. – М. : Эксмо, 2010. – 448 с. – (Новейший справочник психолога)15

З-59

Зиверт Х. Тестирование личности / Х. Зиверт; пер. с нем. - М. : Интерэксперт, 1998. – 198 с.


Золотовицкий Р. А. Социодрама и социометрия : учебно-практическое пособие / 
Р. А. Золотовицкий // Журнал практического психолога. – 2012. – № 2. – (спецвыпуск)159.9.072

К 49

Клименко В. В. Психологические тесты таланта / В. В. Клименко. – Х.: Фолио, 1996. – 414 с.


Климчук В. О. Методики дослідження внутрішньої мотивації / В. О. Климчук,
В. В. Горбунова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 2. – С. 11-15.159.9.072(07)

К65

Копытин А. И. Тест "Нарисуй историю" /
 А. И. Копытин. – СПб : Речь, 2003. – 80 с. – (Практикум по психодиагностике)15

К68

Королева З. Психологические тесты для всех / З. Королева. – М. : Фаир-Пресс, 2001. – 336 с.159.942.5(075.8)

К70

Корчагина С. Г. Психология одиночества : учеб. пособ. / С. Г. Корчагина. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2008. – 228 с. –
(Библиотечка психолога)


Красновський В. Дослідження психічних станів: історія і сучасність / В.Красновський // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 24-27.15

Л47

Леонова А. Б. Психодиагностика функциональных состояний человека / 
А. Б. Леонова. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 199 с.


Лидерс А. Г. Сплоченость и гибкость как интегративные параметры семейной системы. Методика диагностики / А. Г. Лидерс // Журнал практического психолога. – 2011. – № 2. – С. 42-76.


Майнина И. Н. Психодиагностические возможности методики "Шкала екзистенции" / 
И. Н. Майнина // Психологическая диагностика. – 2012. – № 2. – С. 60-84.


Максименко С. Д. Адаптація психодіагностичних методик «Шкала професійної спресованості» та «Шкала професійної завантаженості» / С. Д. Максименко, О. М. Кокун,
Є. В. Тополов // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 5. – С. 34-38.615.851(031)

М19

Малкина-Пых, И. Г. Справочник практического психолога / И. Г. Малкина-Пых. – М. : Эксмо, 2005. – 784 с.159.9.072(031)

Н32

Настольная книга практического психолога / сост.: С. Т. Посохова, С. Л. Соловьева. – М.: АСТ, СПб: Сова, 2008. – 671 с.


Невах Є. Г. Конструювання психодіагностичного інструментарію у емпіричних дослідженнях / Є. Г. Невах, В. М. Панченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 5. – С. 17-22.15(075.8)

Н50

Немов Р. С. Практическая психология. Познание себя. Влияние на людей : пособ. для учащ. / Р. С. Немов. – М. : Владос, 2003. – 320с.15(075.8)

Н50

Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. пед. вузов : в 3 кн. Кн. 2 : Психология образования / Р. С. Немов. – М. : Владос, 2002. – 608 с.15(075.8)

Н50

Немов Р. С. Психология : учеб. для студ. пед. вузов: в 3 кн. Кн. 3 : Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики / 
Р. С. Немов. – М. : Владос, 2000. – 640 с.15(075.8)

Н53

Непомнящая Н. И. Психодиагностика личности. Теория и практика : учеб. пособ. для студ. ВНЗ / Н. И. Непомнящая. – М. : Владос, 2001. – 192 с.15(075.8)

О-28

Общая психодиагностика. – СПб. : Речь, 2000. – 440 с.15(075.8)

О-75

Основы психодиагностики / под ред.
А. Г. Шмелева. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 1996. – 544 с.15(075.8)

О-28

Общая психодіагностика : основы психодиагностики, немед. психотерапии и психол. консультирования / под ред. А. А. Бодалева,
В. В. Столина. – М. : МГУ, 1987. – 303 с.159.9.072

П36

Пишо П. Психологическое тестирование /
П. Пишо. – СПб. : Питер, 2003. – 160 с.613(076.5)(075.8)

П69

Практикум по психофизиологической диагностике : учеб. пособ. для вузов. – М. : Владос, 2000. – 128 с.159.9(076.5)(075.8)

П69

Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / под ред. А. Крылова. – СПб : Питер, 2007. – 560 с.159.9.072(075.8)

П69

Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учеб. пособ. / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : БАХРАХ-М, 2009. – 672 с.159.9.072

П86

Психодиагностика и психокоррекция / под ред. А. А. Александрова. – СПб. : Питер, 2008. – 384 с. – (Мастера психологии)15

П86

Психодіагностика : теория и практика : сб. ст. / общ. ред. и вступ. ст. Н. Ф. Талызиной; пер. с нем. – М. : Прогресс, 1986. - 208 с.159.9.072(075.8)

П86

Психологическая диагностика : учеб. для студ. вузов / под ред. М. К. Акимовой, К. М. Гуревича. – 3-е изд., перераб., доп. – СПб. : Питер, 2008. – 652 с.15

П86

Психологическая диагностика: проблемы и исследования / под ред. К. М. Гуревича. – М. : Педагогика, 1981. – 232 с.159.9.072(03)

П86

Психологические тесты : в 2 т. / под ред.
А. А. Карелина. – М. : Владос, 2003. – Т.1 - 312 с.;

Т. 2 – 248 с.159.9.072(03)

П 86

Психологические тесты / под ред.
Л. В. Аксенова. – Донецк : БАО, 2006. – 528 с. – (Семейная энциклопедия)15(075.8)

Р31

Реан А. А. Практическая психодиагностика личности : учеб. пособ. / А. А. Реан. – СПб ., 2001. – 224 с.15(075.8)

Р59

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: в 2 кн. : учеб. пособ.
Кн. 1 : Система работы психолога с детьми разного возраста / Е. И. Рогов. – М. : Владос Пресс, 2006. – 383 с.159.9:793

Р59

Роговик Л. Психологія танцю / 
Л. Роговик. – К. : Главник, 2007. – 304 с. – (Психологічний інструментарій)159.9:331(075.8)

С17

Самоукина Н. В. Психология профессиональной деятельности : учеб. пособ. / 
Н. В. Самоукина. – СПб. : Питер, 2004. – 224 с.159.9.072(075.8)

С45

Скребець В. О. Основи психодіагностики : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. О. Скребець. – К. : Слово, 2003. – 192 с.159.925.6

Т19

Тараненко В. Почерк, портрет, характер. Скрытая психодиагностика в практическои изложении / В. Тараненко. – К. : Ника-центр, 2001. – 136 с.159.9.072

Т 35

Терлецька Л. Основи психодіагностики /
Л. Терлецька. – К.: Главник, 2006. – 144 с.


Туз Л. Г. Інтерпретація у практичній діяльності психолога / Л. Г. Туз // Психологічний інструментарій. – 2011. – № 12. – 120 с.159.9.072(075)

Т84

Туник Е. Е. Модифицированные креативные тесты Вильямса / Е. Е. Туник. – СПб. : Речь, 2003. – 96 с.


Фурман А. Психологічна діагностика як теорія і практика, наука і мистецтво / А. Фурман // Психолог. – 2006. – № 44. – С. 4-10.159.9.072(075.8)

Ш37

Шевандрин Н. И. Основы психологической диагностики: в 3 ч. : учеб. для студ. вузов. Ч. 1 / 
Н. И. Шевандрин. – М. : Владос, 2003. – 288 с.159.9.072(075.8)

Ш37

Шевандрин Н. И. Основы психологической диагностики: в 3 ч. : учебник для студ. вузов. Ч. 2 / Н. И. Шевандрин. – М. : Владос, 2003. – 256 с.159.9.072(075.8)

Ш37

Шевандрин Н. И. Основы психологической диагностики: в 3 ч. : учебник для студ. вузов. Ч. 3 / Н. И. Шевандрин. – М. : Владос, 2003. – 336 с.15

Ш37

Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / 
Н. И. Шевандрин. – М. : Владос, 1999. – 512 с.159.9.072(075.8)

Ш37

Шевандрин Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности : учеб. для студ. вузов / Н. И. Шевандрин. – М. : Владос, 2001. –
512 с.


Шошин П. Б. Психодиагностика и метод экспертных оценок / П. Б. Шошин // Психологическая диагностика. – 2012. – № 3. –
С. 110-125.


Штепа О. С. Особливості загальної компетентності та її діагностика / О. С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2011.– № 10. – С. 39-49.


Ярошевская С. В. Психологическая диагностика и ИНТЕРНЕТ: современное состояние /  С. В. Ярошевская //  Психологическая диагностика. – 2012. – № 1. – С. 120-130.
  1   2   3   4

Схожі:

Й інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012 iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Й інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012 iconЬкий педагогічний інститут наукова бібліотека моє славетне криворіжжя...
Криворіжжя: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький...
Й інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012 iconУніверситет бібліотека особистість у важких життєвих ситуаціях рекомендаційний...
Особистість у важких життєвих ситуаціях: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кдпу; упоряд. О. А. Садохіна. – Кривий...
Й інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012 iconИчного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Й інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012 iconСторичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012...
Наукові праці викладачів історичного факультету криворізького педагогічного інституту (2000-2012 рр.)
Й інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012 iconСучасна реклама та рекламна діяльність
Сучасна реклама та рекламна діяльність : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кпі двнз «Криворізький національний...
Й інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012 iconСучасний освітній менеджмент
Сучасний освітній менеджмент: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кдпу; упоряд. О. А. Садохіна; за ред. Г. М. Віняр....
Й інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012 iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Й інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012 iconПро управління
Менеджмент: cучасна наука про управління / Наукова бібліотека кпі двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук;...
Й інститут наукова бібліотека ефективні методи роботи практичного психолога: психодіагностика Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1981 2012 рр. Кривий ріг 2012 iconПро управління
Менеджмент: cучасна наука про управління / Наукова бібліотека кпі двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. Б. Поліщук;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка