Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872
Скачати 207.64 Kb.
НазваКабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872
Дата конвертації15.03.2013
Розмір207.64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15.08.2011 № 872

Картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї | Текст для друку
Документ 872-2011-п, редакцiя вiд 15.08.2011, чиннийКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 15 серпня 2011 р. N 872

Київ
Про затвердження Порядку

організації інклюзивного навчання

у загальноосвітніх навчальних закладах


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у

загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 серпня 2011 р. N 872
ПОРЯДОК

організації інклюзивного навчання

у загальноосвітніх навчальних закладах


1. Цей Порядок визначає вимоги до організації інклюзивного

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з метою реалізації

права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем

проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення

батьків до участі у навчально-виховному процесі.
2. Освітні послуги надаються дітям з особливими освітніми

потребами загальноосвітніми навчальними закладами у класах з

інклюзивним навчанням із застосуванням особистісно орієнтованих

методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей

навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.
3. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими

освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та психічного

розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) у загальноосвітніх

навчальних закладах створюються умови для:
забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень

такого закладу дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема

тих, що пересуваються на візках, та дітей з вадами зору;
забезпечення необхідними навчально-методичними і

наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними

засобами навчання;
облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного

розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових

занять;
забезпечення відповідними педагогічними кадрами.
4. Рішення про утворення класів з інклюзивним навчанням

приймається керівником загальноосвітнього навчального закладу з

урахуванням освітніх запитів населення за умови наявності

необхідної матеріально-технічної та методичної бази, відповідних

педагогічних кадрів і приміщень, що відповідають

санітарно-гігієнічним вимогам, згідно з Положенням про

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778

( 778-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65,

ст. 2291), за погодженням з відповідним органом управління

освітою.
5. Власник загальноосвітнього навчального закладу виділяє в

установленому порядку кошти для забезпечення безперешкодного

доступу до будівель та приміщень таких закладів дітей з особливими

освітніми потребами, створення відповідної матеріально-технічної

та методичної бази, забезпечує підвищення кваліфікації

педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з

особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням,

сприяє провадженню інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо

придбання транспортних засобів для підвезення таких дітей до місця

навчання та додому.
Власник та керівник загальноосвітнього навчального закладу

несуть відповідальність за організацію, стан та якість

інклюзивного навчання.
6. У загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється

психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми

потребами працівниками психологічної служби (практичними

психологами, соціальними педагогами) таких закладів та

відповідними педагогічними працівниками.
Діяльність працівників психологічної служби (практичних

психологів, соціальних педагогів) координують центри практичної

психології і соціальної роботи, міські (районні) методичні

кабінети.
7. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до

класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому

порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної

консультації.
8. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу

наповнюваність класів з інклюзивним навчанням становить не більш

як 20 учнів, з них:
одна-три дитини з розумовою відсталістю або вадами

опорно-рухового апарату, або зниженим зором чи слухом, або

затримкою психічного розвитку тощо;
не більш як двоє дітей сліпих або глухих, або з тяжкими

порушеннями мовлення, або складними вадами розвитку (вадами слуху,

зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю,

затримкою психічного розвитку), або тих, що пересуваються на

візках.
9. Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за

типовими навчальними планами, програмами, підручниками та

посібниками, рекомендованими МОНмолодьспортом для загальноосвітніх

навчальних закладів, у тому числі спеціальними підручниками.
10. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним

навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану

загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі

типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з

урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної

діяльності дітей з особливими освітніми потребами.
На основі зазначеного робочого навчального плану

розробляється індивідуальний навчальний план для дітей з

особливими освітніми потребами (далі - індивідуальний навчальний

план) з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної

консультації.
Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами

складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх

навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової

працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням

санітарно-гігієнічних вимог.
11. Особливістю навчально-виховного процесу дітей з

особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість.
12. В індивідуальному навчальному плані передбачається від

трьох до восьми годин на тиждень для проведення

корекційно-розвиткових занять з урахуванням висновку

психолого-медико-педагогічної консультації та типових навчальних

планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей,

які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку. Такі

години враховуються під час визначення гранично допустимого

тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми

потребами.
Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідними

вчителями-дефектологами та практичними психологами.
13. Відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної

консультації та за згодою батьків для дітей з особливими освітніми

потребами педагогічні працівники, у тому числі

вчителі-дефектологи, розробляють індивідуальну навчальну програму

з урахуванням навчальних програм загальноосвітніх навчальних

закладів, яка затверджується керівником навчального закладу та

переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її

коригування.
14. Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного

процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у

розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та

програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних

особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими

освітніми потребами.
15. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими

освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання

навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним

індивідуальною навчальною програмою.
Система оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими

освітніми потребами повинна бути стимулюючою.
16. Державна підсумкова атестація дітей з особливими

освітніми потребами здійснюється відповідно до Положення про

державну підсумкову атестацію.
17. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до

позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їх інтересів,

нахилів, здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей

навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров'я.
Позашкільна робота з дітьми з особливими освітніми потребами

проводиться відповідно до Положення про порядок організації

індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних

закладах ( z1036-04 ).


от 15 августа 2011 N 872

Киев
Об утверждении Порядка

организации инклюзивного обучения

в общеобразовательных учебных заведениях

Кабинет Министров Украины постановляет а н о в л я есть:
Утвердить Порядок организации инклюзивного обучения в

общеобразовательных учебных заведениях, которая прилагается.

Премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ
Инд. 70

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Кабинета Министров Украины

от 15 августа 2011 N 872
ПОРЯДОК

организации инклюзивного обучения

в общеобразовательных учебных заведениях

1. Настоящий Порядок определяет требования к организации инклюзивного

обучения в общеобразовательных учебных заведениях с целью реализации

права детей с особыми образовательными потребностями на образование по месту

проживания, их социализации и интеграции в общество, привлечение

родителей к участию в учебно-воспитательном процессе.
2. Образовательные услуги предоставляются детям с особыми образовательными

потребностями общеобразовательными учебными заведениями в классах с

инклюзивным обучением с применением личностно ориентированных

методов обучения и с учетом индивидуальных особенностей

учебно-познавательной деятельности таких детей.
3.Для организации инклюзивного обучения детей с особыми

образовательными потребностями (детей с недостатками физического и психического

развития, в том числе детей-инвалидов) в общеобразовательных

учебных заведениях создаются условия для:
обеспечение беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям

такого учреждения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности

тех, которые передвигаются на колясках, и детей с нарушениями зрения;
обеспечение необходимыми учебно-методическими и

наглядно-дидактическими пособиями и индивидуальными техническими

средствами обучения;

обустройство кабинетов учителя-дефектолога, психологического

разгрузки, логопедического для проведения коррекционно-развивающих

занятий;
обеспечение соответствующими педагогическими кадрами.
4.Решение об образовании классов с инклюзивным обучением

принимается руководителем общеобразовательного учреждения с

учетом образовательных запросов населения при условии наличия

необходимой материально-технической и методической базы, соответствующих

педагогических кадров и помещений, соответствующих

санитарно-гигиеническим требованиям, согласно Положению о

общеобразовательное учебное заведение, утвержденным постановлением

Кабинета Министров Украины от 27 августа 2010 г. N 778

(778-2010-п) (Официальный вестник Украины, 2010 г., N 65,

в. 2291), по согласованию с соответствующим органом управления

образованием.
5. Владелец общеобразовательного учебного заведения выделяет в

установленном порядке средства для обеспечения беспрепятственного

доступа к зданиям и помещениям дошкольных учреждений детей с особыми

образовательными потребностями, создание соответствующей материально-технической

и методической базы, обеспечивающей повышение квалификации

педагогов по вопросам предоставления образовательных услуг детям с

особыми образовательными потребностями в классах с инклюзивным обучением,

способствует осуществлению инновационной деятельности, осуществляет мероприятия по

приобретение транспортных средств для подвоза таких детей к месту

обучения и домой.
Владелец и руководитель общеобразовательного учебного заведения

несут ответственность за организацию, состояние и качество

инклюзивного обучения.
6. В общеобразовательных учебных заведениях осуществляется

психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными

потребностями работниками психологической службы (практическими

психологами, социальными педагогами) таких заведений и

соответствующими педагогическими работниками.
Деятельность работников психологической службы (практических

психологов, социальных педагогов) координируют центры практической

психологии и социальной работы,городские (районные) методические

кабинеты.
7. Зачисление детей с особыми образовательными потребностями в

классов с инклюзивным обучением осуществляется в установленном

порядке согласно заключению психолого-медико-педагогической

консультации.
8. Для обеспечения эффективности учебно-воспитательного процесса

наполняемость классов с инклюзивным обучением составляет не более

как 20 учащихся, из них:
одна-три ребенка с умственной отсталостью или недостатками

опорно-двигательного аппарата, или пониженным зрением или слухом, или

задержкой психического развития и т.п.;
не более двух детей слепых или глухих, или с тяжелыми

нарушениями речи, или сложными недостатками развития (дефектами слуха,

зрения, опорно-двигательного аппарата в сочетании с умственной отсталостью,

задержкой психического развития), или тех, передвигающихся на

колясках.
9. Обучение в классах с инклюзивным обучением осуществляется с

типовыми учебными планами, программами, учебниками и

пособиями, рекомендованными МОНмолодьспортом для общеобразовательных

учебных заведений, в том числе специальными учебниками.
10. Учебно-воспитательный процесс в классах с инклюзивным

обучением осуществляется согласно рабочего учебного плана

общеобразовательного учебного заведения, составленного на основе

типовых учебных планов общеобразовательных учебных заведений, с

учетом индивидуальных особенностей учебно-познавательной

деятельности детей с особыми образовательными потребностями.
На основе указанного рабочего учебного плана

разрабатывается индивидуальный учебный план для детей с

особыми образовательными потребностями (далее - индивидуальный учебный

план) с учетом заключения психолого-медико-педагогической

консультации.
Расписание уроков для детей с особыми образовательными потребностями

составляется с учетом индивидуальных особенностей их

учебно-познавательной деятельности, динамики умственной

работоспособности в течение дня и недели и с соблюдением

санитарно-гигиенических требований.
11.Особенностью учебно-воспитательного процесса детей с

особыми образовательными потребностями является его коррекционная направленность.
12. В индивидуальном учебном плане предусматривается от

трех до восьми часов в неделю для проведения

коррекционно-развивающих занятий с учетом заключения

психолого-медико-педагогической консультации и типовых учебных

планов специальных общеобразовательных учебных заведений для детей,

нуждающихся в коррекции физического и / или умственного развития. Такие

часы учитываются при определении предельно допустимого

недельного учебной нагрузки детей с особыми образовательными

потребностями.
Коррекционно-развитию занятия проводятся соответствующими

учителя-дефектологи и практическими психологами.
13.Согласно заключению психолого-медико-педагогической

консультации и с согласия родителей для детей с особыми образовательными

потребностями педагогические работники, в том числе

учителя-дефектологи, разрабатывают индивидуальную программу обучения

с учетом учебных программ общеобразовательных учебных

заведений, которая утверждается руководителем учебного заведения и

пересматривается дважды в год (в случае необходимости чаще) с целью ее

корректировки.
14. Личностно ориентированное направление учебно-воспитательного

процесса обеспечивает ассистент учителя, который участвует в

разработке и выполнении индивидуальных учебных планов и

программ, адаптирует учебные материалы с учетом индивидуальных

особенностей учебно-познавательной деятельности детей с особыми

образовательными потребностями.
15. Оценивания знаний детей с особыми

образовательными потребностями осуществляется согласно критериям оценки

знаний учащихся и объему материала, определенным

индивидуальной учебной программе.
Система оценивания знаний детей с особыми

образовательными потребностями должна быть стимулирующей.
16. Государственная итоговая аттестация детей с особыми

образовательными потребностями осуществляется в соответствии с Положением о

государственную итоговую аттестацию.
17.Дети с особыми образовательными потребностями привлекаются к

внеклассной и внешкольной работы с учетом их интересов,

склонностей, способностей, пожеланий, возраста, индивидуальных особенностей

учебно-познавательной деятельности и состояния здоровья.
Внешкольная работа с детьми с особыми образовательными потребностями

проводится в соответствии с Положением о порядке организации

индивидуальной и групповой работы во внешкольных учебных

заведениях.


^ Всеукраїнський фонд «Крок за Кроком» - Інклюзивна освіта

http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&in=view&id=27 Надрукувати
Інтернет ресурси

Інформаційні ресурси у сфері інклюзивної освіти
Загальна декларація прав людини (проголошена ООН 10 грудня 1948 року):

www.minjust.gov.ua/udhra/udhr.html
Конвенція ООН про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року)

www.chl.kiev.ua/UKR/konv_u.htm
Декларація про права інвалідів (проголошена ООН 9 грудня 1975 року)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_117
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 року)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_306
Саламанкська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб із особливими потребами (7-10 июня 1994 р.)

www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html
Закон “Про освіту” (прийнятий 23 травня 1991 року N 1060-XII)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (21 березня 1991 року N 875-XII)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-12
Закон України “Про охорону дитинства” (прийнятий 26 квітня 2001 року N 2402-III )

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14
Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” (прийнятий 6 жовтня 2005 року N 2961-IV)

www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2961-15
Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами (схвалена рішенням колегії Міністерства освіти і науки та Президії Академії педагогічних наук України 23.06.99)

www2.znz.edu-ua.net/storage/195.doc
Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року №396-р)

www.uazakon.com/document/fpart15/idx15806.htm
Державна типова програма реабілітації інвалідів (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006р. №1686)

www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=3311&god=2006
Постанова Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів” (від 12 жовтня 2000 р. N 1545)

www2.znz.edu-ua.net/storage/95.txt
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”(прийнята 5 липня 2004 р. N 848)

www.uazakon.com/document/fpart68/idx68267.htm
Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю” (02.12.2002 № 1112/2002)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1112%2F2002
Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» (від 01.06.2005 р. № 900/2005)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=900%2F2005
Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” (від 4 липня 2005 року N 1013/2005)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1013%2F2005
Указ Президента України “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” (від 18 грудня 2007 року N 1228/2007)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1228%2F2007
www.education-inclusive.com/uk/index.php - канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»
www.clientcenter.youcandothat.com/www-dev/ccds/uk/components.php - офіційний сайт проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»
http://www.canada-ukraine.org/ — Електронний Канадсько-український журнал спеціальної педагогіки, розміщений на сайті Канадсько-української дослідної групи (CURT)
http://www.isp-2006.narod.ru/ — Сайт інституту спеціальної педагогіки АПН України
http://www.ikpp.npu.edu.ua/ — Сайт інституту колекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова
http://www.naiu.org.ua/ - Національна Асамблея інвалідів України, Всеукраїнське громадське соціально-політичне об’єднання
http://www.everychild.org.ua/ — сайт представництва міжнародної неурядової організації “Кожній Дитині” в Україні
http://www.info.rehab.org.ua/ – "Реабiлiтацiйний простiр" Iнтернет-портал Наукового товариства iнвалiдiв "Iнститут Соцiальної полiтики" (http://www.rehab.org.ua/)
Звіт з прав дітей з особливими потребами на проживання у місцевій громаді. www.osmhi.org/index.php?page=202&news=363&pages

Звіт розроблений Європейською коаліцією з проживання у громаді і був представлений під час конференції, що проводилась у Європейський день осіб з особливими потребами.
www.osmhi.org/index.php?page=202&news=362&pages

Люди з вадами розвитку: жити так, як живуть інші.
Адаптована конвенція ООН щодо осіб з особливими потребами. Нью-Йорк, 13 грудня 2006р. www.osmhi.org/index.php?page=200&news=401&pages
Звіт щодо умов та перспектив розвитку інституцій для дітей у Болгарії і прогрес, здійснений щодо виконання державних зобов’язань відповідно Конвенції ООН про права дітей (2003р.) www.osmhi.org/index.php?page=202&news=493&pages=1
Партнери заради кращої політики: посібник із включення (доступний на десяти мовах)

www.osmhi.org/index.php?page=202&news=335&pages
Закон антидискримінації: порівняльне дослідження

www.osmhi.org/index.php?page=202&news=505&pagesдениях (z1036-04).


Схожі:

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872 iconКабінет міністрів україни постанов а від 15 серпня 2011 р. N 872
Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872 iconОрганізації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872 порядок
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872 iconКабінет Міністрів України;  Постанова, Положення  вiд 04. 08. 2000  №1225
Картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї | Текст для друку  
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872 iconКабінет міністрів україни постанова від 4 березня 2004 р. N 267 Київ
Постанова вiд 04. 03. 2004 №267 Про внесення змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви...
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872 icon04. 06. 2003 р введена:   "Постанова, Кабінет Міністрів України" от 04/06/03 №871
На виконання Указу Президента України від 20 травня 1996 р. N 353 Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872 iconКабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220
Відповідно до статті 14 Закону України “Про оренду землі” Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872 iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872 iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (2245-14) Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872 iconКабінет міністрів україни   постанова
Відповідно до Закону України "Про оренду державного майна" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок вiд 15. 08. 2011 №872 iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до статті 34 Закону України "Про дошкільну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка