Посадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2)
Скачати 82.92 Kb.
НазваПосадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2)
Дата конвертації27.03.2013
Розмір82.92 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы


___________________________

(назва навчального закладу)

____________________________________

Посадова інструкція

практичного психолога (код КП 2445.2)

№_____________________________

(реєстраційний номер документа)

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Практичний психолог у національній системі професійної класифікації належить до професійної групи «Професіонали», а за своїм статусом у системі освіти — до педагогічних працівників.

1.3. Призначення на посаду та звільнення з посади практичного психолога здійснюється начальником міського управління освіти (іншого відповідного органу) за погодженням з районним (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти (або з методистом з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету).

1.4. Адміністративно підпорядковується керівнику загальноосвітнього навчального закладу, а в частині науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби — районному (міському) методичному кабінету (центру) психологічної служби (або методисту з психологічної служби).

1.5. Документи, якими керується у роботі практичний психолог: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України», іншими відповідними нормативно-правовими актами, наказами органів управління освітою всіх рівнів, етичним кодексом психолога, Статутом (Положенням) закладу, наказами та ро порядженнями керівника закладу, Положенням про психологічний кабінет навчального закладу, Правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією.

1.6. Мета діяльності — психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників, у зв’язку з чим практичний психолог виконує такі основні функції:

1.6.1. участь у навчально-виховному процесі для забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я;

1.6.2. психолого-педагогічна діагностика готовності учнів до навчання, сприяння їхній адаптації до умов навчально-виховного процесу з врахуванням їхнього рівня психічного розвитку;

1.6.3. розробка та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;

1.6.4. сприяння вибору учнями професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей;

1.6.5. психологічна діагностика і психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки учнів;

1.6.6. формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють; консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

1.6.7. Робоче місце практичного психолога знаходиться в окремому приміщенні (кабінеті), забезпеченому необхідними матеріаль- ними та методичними засобами (посібниками) для проведення організаційно-методичної, психодіагностичної, консультаційної корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

1.7. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів закладу (секретаря), копія — у практичного психолога.

1.8. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками закладу та змін__у відповідних нормативно-правових актах до цієї посадової інструкції наказом керівника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

^ 2. Завдання та обов’язки

Практичний психолог виконує такі функціональні завдання та обов’язки:

1.1. Бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я.

1.2. Консультує керівників та інших працівників закладу з питань практичного використання психології в організації навчально-виховного процесу.

1.3. Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності учнів до навчання та сприяє їхній адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку.

1.4. Розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-

виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових, інших особливостей учнів.

1.5. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих учнів, та вибору учнями професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя.

1.6. Здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків.

1.7. Виявляє і обстежує учнів, які потребують психічної корекції та психо-регуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку.

1.8. Формує психологічну культуру учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

1.9. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

1.10. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

1.11. Захищає учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

1.12. Пропагує здоровий спосіб життя.

1.13. Провадить психологічну експертизу й психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію неповнолітніх, а також соціально-психологічні та соціологічні дослідження (зокрема моніторингові), виходячи з актуальних потреб закладу.

1.14. Веде облік своєї роботи та оформляє робочу документацію, подає у встановлені терміни необхідну звітну документацію керівництву закладу, навчально-методичному центру психологічної служби та іншим доречним органам.

1.15. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, загальну культуру.

1.16. Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня та у заходах, що їх організовують районний (міський) навчально- методичний кабінет (центр) психологічної служби.

3. Права

Практичний психолог має право:

1.17. Брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному його Статутом (Положенням).

1.18. Вносити пропозиції керівництву закладу з питань підвищення ефективності діяльності психологічної служби закладу.

1.19. Визначати зміст своєї діяльності та вибір пріоритетних напрямів роботи з урахуванням відповідних державних норм і стандартів, рекомендацій відповідних навчально-методичних центрів психологічної служби.

1.20. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

1.21. Періодично підвищувати свою кваліфікацію у встановлені терміни.

1.22. Проходити атестацію у встановленому порядку та отримувати (під-тверджувати) відповідну кваліфікаційну категорію за її результатами.

1.23. Відмовлятися від виконання розпоряджень адміністрації закладу у випадках, якщо ці розпорядження суперечать професійно-етичним принципам, завданням та функціональним обов’язкам практичного психолога.

1.24. Захищати _______свою професійну честь і гідність.

1.25. Ознайомлюватися зі скаргами та іншими документами, які містять

оцінку його роботи, давати на них пояснення.

1.26. Проходити періодичне безкоштовне медичне обстеження.

4. Відповідальність

1.27. Практичний психолог відповідальний за:

1.27.1. Незбереження професійної таємниці та неправомірне поширення відомостей, отриманих у результаті діагностичної та консультативної роботи.

1.27.2. Недотримання педагогічної етики та етичного кодексу психолога, неповагу до учня.

1.27.3. Невиконання наказів і розпоряджень керівника закладу, органів управління освітою.

1.27.4. Неякісне виконання своїх посадових обов’язків, заподіяння шкоди життю і здоров’ю учнів під час виконання своїх посадових обов’язків.

1.27.5. Використання своїх знань, становища, методів та їх програмного забезпечення з метою фізичного чи психічного насильства, маніпулювання.

1.27.6. Заподіяння навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу матеріальної шкоди або інших збитків зі своєї провини у порядку та межах, встановлених чинним законодавством.

1.27.7. Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку закладу.

1.28. Оцінювання роботи практичного психолога здійснює керівник закладу (або його заступник, інший керівник) з врахуванням повноти, якості та своєчасності виконання ним своїх посадових обов’язків.

^ 5. Повинен знати

Практичний психолог повинен знати:

1.29. Конституцію України, Закони України «Про освіту», «Про загальну се-

редню освіту», Декларацію прав людини, Конвенції про права дитини, інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань навчання і виховання, діяльності відповідних освітніх закладів та їх психологічних служб;

1.30. етичний кодекс психолога;

1.31. знання в обсязі вищої освіти зі спеціальності «Практична психологія»

1.32. загальну, соціальну, педагогічну, вікову психологію, психологію осо-

бистості;

1.33. загальну педагогіку;

1.34. основи дефектології, сексології, профорієнтації і психології праці,

психодіагностики, психопрофілактики, психотерапії, психогігієни;

1.35. форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики й корекції психічного розвитку дитини;

1.36. програмно-методичні матеріали й документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу;

1.37. індивідуальні характеристики учнів, соціальні, культурні, психологічні та інші умови їхнього навчання і виховання;

1.38. основні напрями й перспективирозвиткуосвіти, психолого-педагогічної науки;

1.39. сучасні інформаційно-комунікаційні технології, відповідні програмні засоби;

1.40. державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;

1.41. правила і норми охорони праці та пожежної безпеки.

^ 6. Кваліфікаційні вимоги

До практичного психолога встановлюються такі кваліфікаційні вимоги:

1.42. Практичний психолог вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за фахом — не менше 8 років, зокрема за професією практичного психолога — не менше 5 років.

1.43. ^ Практичний психолог I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановлен ому порядку. Стаж роботи за фахом — не менше 5 років, зокрема за професією практичного психолога — не менше 3 років.

1.44. ^ Практичний психолог II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за фахом — не менше 3 років, зокрема за професією практичного психолога — не менше 1 року.

1.45. Практичний психолог: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

PS_7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав практичний психолог

взаємодіє (контактує) з:

1.46. усіма учасниками навчально-виховного процесу у закладі: учнями, педагогічними працівники, психологом, бібліотекарем, іншими спеціалістами, керівниками, батьками або особами, які їх замінюють;

1.47. співробітниками районного (міського) навчально-методичного кабінету

(центру) психологічної служби системи освіти;

1.48. у встановленому порядку з представниками інших доречних установ і організацій з питань підвищення своєї кваліфікації, обміну досвідом роботи тощо.

Заступник керівника закладу: __________

(підпис)

_____________

(прізвище, ініціали)

«___»____ ____ р.
Погоджено:

Керівник ((методист) районного (міського)

навчально-методичного кабінету (центру)

психологічної служби _________

(підпис)

_____________

(прізвище, ініціали)

«___» ___ ____ р.
З інструкцією ознайомлений: ________

(підпис)

____________

(прізвище, ініціали)

«___» ___ ____ р

Схожі:

Посадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2) iconПосадова інструкція практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу
Посадова інструкція розроблена відповідно до ст. 21, 55, 56 Закону України «Про освіту» на основі Положення про психологічну службу...
Посадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2) iconТипова посадова інструкція практичного психолога
«Про планування діяльності, ведення документації І звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти», листа Міністерства...
Посадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2) iconПосадова інструкція соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу
Посадова інструкція розроблена відповідно до ст. 21, 55, 56 Закону України «Про освіту» на основі Положення про психологічну службу...
Посадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2) iconПосадова інструкція практичного психолога дошкільного навчального закладу
Практичний психолог підпорядковується безпосередньо керівнику дошкільного навчального закладу
Посадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2) iconПосадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) (
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність педагога соціального загальноосвітнього навчального...
Посадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2) iconПосадова інструкція №32
...
Посадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2) iconПосадова інструкція №29
...
Посадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2) iconПосадова інструкція №31
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик професій «Робітник з комплексного обслуговування...
Посадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2) iconДо 20 травня Аналітичний звіт щодо діяльності практичного психолога
Аналіз досягнутих результатів (інформація про результати досягнень діяльності практичного психолога І соціального педагога, фіксація...
Посадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2) iconПосадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2
Дана посадова інструкція розроблена на основі Закону України „ Про дошкільну освіту, Положення про дошкільний навчальний заклад
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка