Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект)
Скачати 150.04 Kb.
НазваПроблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект)
Дата конвертації28.03.2013
Розмір150.04 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект)

Сайт присвячений розгляду сучасних наукових підходів до проблеми уявлень жінок про сексуальні стосунки. Здійснено структурний аналіз цих уявлень, докладно описано їх складові та розглянуто наслідки їх неадекватних виявів. Визначено основні напрями подальшого дослідження психологічних чинників, що пов’язані з порушенням уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості.

Ключові слова: уявлення про сексуальні стосунки, еротичні фантазії, сексуальна мотивація, ідеальний образ сексуального партнера, очікування від сексу.
Сайт посвящен рассмотрению современных научных подходов к проблеме представлений женщин о сексуальных отношениях. Осуществлен структурный анализ этих представлений, детально описаны их составляющие и рассмотрены последствия их неадекватных проявлений. Определены основные направления дальнейшего исследования психологических факторов, связанных с нарушением представлений о сексуальных отношениях у женщин с расстройствами личности.

^ Ключевые слова: представления о сексуальных отношениях, эротические фантазии, сексуальная мотивация, идеальный образ эротического партнера, ожидания от секса.
The site is devoted to the review of the modern scientific approaches to the problem to the women’s representations about sexual relationship. There is made a structural analysis of these representations, described in details their components and examined the consequences of their inadequate displays. There are identified the main areas for further research of psychological factors associated with the violation of representations about sexuality of women with personality disorders.

Keywords: representations about sexual relationship, erotic fantasies, sexual motivation, the ideal image of an erotic partner, expectations of sex.

З М І С Т
Вступ. Актуальність та проблема дослідження

Розділ І. Особливості сексуальності жінок

Розділ ІІ. Уявлення про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості

1.1. Еротичні фантазії як індикатор уявлень та очікувань від сексуальних стосунків.

1.2. Образ сексуального партнера як складова уявлень про сексуальні стосунки у жінок.

1.3. Мотивація сексуальних стосунків як елемент, її особливості та види.

1.4. Очікування від сексу як рефлексія уявлень про сексуальні стосунки.

Висновки та подальші перспективи розвитку теми дослідження

Перелік використаної літератури

^ Вступ. Актуальність та проблема дослідження
На відміну від інших представників природного світу, сексуальність людини, - це не лише біологічний інстинкт, це – складне біофізіологічне та психосоціокультурне явище, важлива сфера суспільного, сімейного та особистого життя. Потреба продовження роду людини відділяється від потреби в сексуальному задоволенні та спілкуванні.

Сексуальні стосунки людини мають на меті три функції: репродуктивну, гедоністичну та комунікативну. Сексуальність сучасної людини в значній мірі звільнилася від біологічної детермінованості та залежить від соціокультурних та психологічних факторів [7].

Уявлення про сексуальні стосунки – це, певною мірою, прогноз, очікування від статевого життя, які можуть за своїм змістом та наповненням не співпадати з реальністю, внаслідок чого вони фруструють особистість та накладають значний відбиток на подальше сексуальне життя людини.

Оскільки сексуальність – це складний комплекс, детермінований різноплановими факторами, є підстави вважати, що далеко не останнє місце серед них посідають психологічні чинники.

Проблему нашого дослідження становить виділення психологічних чинників, що пов’язані з неадекватними уявленнями жінок з розладами особистості про сексуальні стосунки та визначення внеску кожного з них в формування цих уявлень. Детальне вивчення даної проблеми дозволить виявити специфіку уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості. Аналіз та розуміння даної специфіки, оцінка внеску кожного з досліджуваних чинників, що її зумовлюють, надасть можливість корегувати надмірні очікування, неадекватні образи, девіантну поведінку, яка може бути наслідком формування даного комплексу уявлень. У зв’язку з цим актуальність даної проблематики не викликає сумніву.

В результаті дослідження зазначеної проблеми запланована розробка програми психологічної корекції неадекватних уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості. Психокорекція неадекватних за своїм змістом уявлень про сексуальні стосунки або окремих їх аспектів може слугувати одним з напрямків психотерапії жінок з розладами особистості, так як психотерапевтичний вплив може здійснюватися на більш глибинні аспекти особистості, на рівні психічних процесів та утворень, самоставлення, очікувань, бажань.

Дослідження порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості має ряд труднощів на шляху своєї реалізації: відсутній специфічний психодіагностичний інструментарій для вивчення особливостей уявлень про сексуальні стосунки у жінок та виявлення чинників, що безпосередньо впливають на них. Інша складність пов’язана з неоднозначним тлумаченням сексологічної норми, адже саме поняття «норми» в сексології є одним з невизначених питань [4]. Саме тому одним з завдань дослідження є розробка та стандартизація опитувальника, що спрямований на визначення психологічної структури уявлень про сексуальні стосунки та визначення межі її умовної норми.

Метою статті є теоретичний аналіз наукових поглядів на проблему уявлень жінок про сексуальні стосунки та постановка проблеми дослідження їх порушення у жінок з розладами особистості. Досягнення вказаної мети передбачає розв’язання наступної послідовності завдань: 1) визначити специфіку жіночої сексуальності; 2) виділити компоненти психологічної структури уявлень про сексуальні стосунки; 3) проаналізувати можливі наслідки формування неадекватних уявлень про сексуальні стосунки.

Розглянемо наукові погляди на проблему жіночої сексуальності та уявлень про сексуальні стосунки у жінок.

Напочаток відзначимо той факт, що набагато більше уваги приділялося дослідженню особливостей чоловічої сексуальності, жіноча сексуальність, її аспекти, особливості, порівняно з чоловічою, стали цікавими буквально в останні десятиріччя.

Задоволеність сексуальним життя, що може мати жінка, більшою мірою, ніж у чоловіків, залежить від таких психологічних умов як почуття ніжності та любові до партнера, відчуття близькості до нього, задоволення від тілесної відкритості, щастя від усвідомлення того, що жінка є предметом естетичної насолоди та захвату, задоволення від власної сексуальної компетентності і т.д. [6]. Дані конструкти можуть входити в комплекс уявлень про сексуальні стосунки у жінок і виступають певними очікуваннями, фантазіями, реалізація та втілення яких будуть приносити жінці задоволення від сексу.

Окремі форми сексуальних переживань локалізуються в психіці людини. При цьому вони можуть супроводжуватися сексуальною активністю, а можуть мати місце і поза сексуальною поведінкою. Саме такі форми сексуальних переживань можна називати уявленнями про сексуальні стосунки [8]. До уявлень про сексуальні стосунки ми можемо віднести: характер еротичних фантазій, їх якісно-кількісні характеристики, бажаний образ сексуального партнера (усвідомлюваний та неусвідомлюваний), сексуальну мотивацію та очікування.

^ Розділ І. Особливості сексуальності жінок
Аналіз особливостей жіночої сексуальності дозволяє відзначити певні особливості уявлень про сексуальні стосунки саме у жінок. При характеристиці уявлень за модальністю, чинне місце серед відчуттів належить кінестетичним та нюховим, однак зорові не ігноруються жінками. Таким чином, можна припустити, що жіночі очікування від статевих стосунків є деталізованішими, чуттєвішими та значно ширшими, ніж чоловічі [8].

Крім цього, на особливості уявлень про сексуальні стосунки у жінок впливатимуть не лише особистісні особливості, а й соціальний статус та активність жінки. Так, жінки, що працюють, особливо ті, що зайняті розумовою працею, по-перше відрізняються сексуальною реактивністю, по-друге, ведуть більш насичене сексуальне життя, по-третє, більш задоволені. Це може свідчити про адекватні уявлення про сексуальні стосунки у даної групи жінок [12].

В науковій літературі, як правило, розглядають складові того, комплексу, що ми називаємо уявленнями про сексуальні стосунки. Зокрема, феномен еротичних фантазій розглядають Келлі Г., Мастерс У., Джонсон В.,вивченням образу бажаного сексуального партнера, тілесності займався І.С. Кон, дослідження сексуальної мотивації проводили В.В. Кришталь, С.Р. Григорян. Психологічні чинники уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості детально не вивчалися.


^ Розділ ІІ. Уявлення про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості
1.1. Еротичні фантазії як індикатор уявлень та очікувань від сексуальних стосунків.
Спробуємо розглянути кожну з даних складових окремо. Отже, еротичні сни, мрії, фантазії – це невід’ємний аспект статевого життя людини. Еротичні фантазії не лише заповнюють дефіцит практичного сексуального життя, а й постійно його супроводжують [11]. Люди, що ведуть більш насичене та інтенсивне статеве життя, відрізняються більш інтенсивною еротичною уявою [8].

Еротичні образи та фантазії, як показав американський психолог Донн Бірн виконують чотири головні функції:

  1. Відображуючи та фіксуючи сексуально-значущі властивості та переживання, ці образи є засобом пізнання.

  2. Еротичні фантазії слугують певного роду афродізіаками, стимуляторами сексуальної поведінки.

  3. Вони розширюють межі та можливості сексуального задоволення, збагачують репертуар сексуальної поведінки і поповнюють його новими нюансами.

  4. Еротична уява дозволяє людям долати жорсткі кордони реальності та робить доступними переживання, які можуть бути не доступні фізично.

Еротична уява особистості набагато ширша та набагато строкатіша за реальну сексуальну поведінку, також вона, як правило, включає цілий ряд заборонених дій, що можуть викликати осуд.

Відмінність еротичної уяви та реальної сексуальної поведінки особистості може бути ознакою проблемного сексуального життя. Це означає, що людина не може, або не дозволяє собі реалізовувати свій сексуальний сценарій, вона живе не за своїми правилами, відчуває себе невільною. В одних випадках це може бути результат загальної ригідності, установок, невміння впроваджувати зміни, фіксації на попередніх стадіях розвитку, нереалістичного рівня домагань. В інших випадках – конфлікт між еротичними уподобаннями особистості та соціально-культурними нормами, коли задоволення запитів індивіда може призвести до проблем з законом, суспільною мораллю [10].

^ 1.2. Образ сексуального партнера як складова уявлень про сексуальні стосунки у жінок.
Ідеальний образ майже ніколи не збігається з його реальним сексуальним партнером. В ідеальному образі завжди є елементи, або їх поєднання, що майже не зустрічаються або взагалі не існують в реальності. Повна відмінність внутрішнього ідеального образу від реального сексуального партнера може призвести до дисгармонійних відносин. Повна ж неможливість його втілення у реальність може призвести до не можливого розвитку нормальних гармонійних сексуальних відносин [2].

Дослідження образу ідеального сексуального партнера для жінок різних вікових категорій, свідчать про те, що важливим в побудові даного типажу є не лише зовнішні, а більшою мірою моральні якості. Так, жінки 20-22 років описували бажаного сексуального партнера як маскулінного, активного, сміливого та рішучого. Вияв фемінних якостей є неприйнятним для даної категорії жінок, ніжність та чуттєвість не є характеристиками даного образу. Образ ідеального чоловіка має виразне обличчя та широкі плечі; нігті, довжина та форма ніг є не значущими. Велика увага в даній групі жінок приділяється стегнам та геніталіям. Можна зауважити надмірну сексуалізацію даного образу.

Серед жінок 45-55 років образ ідеального партнера характеризується надмірною інтровертованістю, доброзичливістю, пасивністю, спокоєм, інфантильністю. Жінки даної групи вважають, що в ідеалі чоловік має поєднувати в собі маскулінність та фемінність [5].

Важливо відзначити те, що надмірно завищені вимоги, неадекватні уявлення образу ідеального сексуального партнеру можуть бути суттєвими перешкодами якісного сексуального життя жінки.
^ 1.3. Мотивація сексуальних стосунків як елемент, її особливості та види.
Складність поведінкових реакцій людини визначається взаємодією багатьох мотивів, від найпростіших (холод, біль, голод) до найскладніших (поняття честі, відданість ідеалам). Постановка конкретної задачі, що визначає мету та програму дій, виявляє різноманітні форми взаємодії мотивів, в одних випадках вони можуть зливатися в одне ціле, а в інших зіштовхуватися в конфлікті, як наслідок паралізуючи особистість. Саме тому вивчення мотиваційних процесів має проходити нерозривно від вивчення структури особистості, передбачаючи при цьому як оцінку дій людини, так і оцінку їх стилю. І якщо дії людини визначаться мотивами та задачами, які вона ставить перед собою, то поведінковий стиль характеризується манерою та засобами, що використовуються для досягнення мети [9].

Мотивація, будучи динамічним процесом, пов’язана зі всіма елементами поведінки: актуалізацією потреби, виникненням та формуванням мотиву, цілепокладанням, вибором шляхів досягнення цілей, прогнозуванням можливих результатів, прийняттям рішення, контролем та корекцією дій, аналізом наслідків. Аналогічною є і динаміка мотивації сексуальної поведінки, яка також виконує відображуючу, спонукальну, регулятивну та контролюючу функції.

В сексології та сексопатології необхідність аналізу мотиваційних аспектів сексуальної поведінки обумовлена двома обставинами: 1) емансипацією рекреаційних проявів сексуальності від прокреаційних; 2) зміною провідних мотивацій з віком [9].

Дані досліджень свідчать про те, що мотиви поведінки реалізуються в двох формах: суб’єктивно-особистісній та поведінковій. Це повною мірою стосується сексуальної мотивації. Статевий акт може здійснюватися згідно з різними мотивами, однак, так як один й той самий мотив може призводити до різних форм сексуального акту [1].

Ця закономірність пов’язана з тими обставинами, що мотивація будь-якої поведінки, в тому числі і сексуальної, визначається не окремими рисами, а всією особистістю людини. Однак, можна простежити певну залежність типу сексуальної поведінки людини від її переважаючих рис.

Оскільки статевий акт завжди поведінковий, мотиви здійснення окремих статевих актів так і їх регулярне здійснення відрізняються різномаїттям, тому виділяють різні типи сексуальної мотивації, зокрема: ігровий, гомеостабілізуючий, шаблонно-регламентований та генітальний [9].

Гемеостабілізуючий тип визначається тим, що після кожної сексуальної розрядки відбувається наростання сексуального збудження, що може супроводжуватися неприємними відчуттями порушення балансу. Тому кожен наступний сексуальний контакт є засобом зниження даного напруження. Ігровий тип характеризується гармонійним поєднанням романтичного та сексуального компонентів. Шаблонно-регламентований тип характеризується певними зобов’язаннями, а саме їх виконанням (подружні сексуальні зобов’язання, наслідування сексуальних традицій та стилів поведінки інших пар). До генітального типу, як правило, відносяться особи з низьким рівнем інтелекту, яким важко розрізнити збудження від потягу.

Дані типи сексуальної мотивації визначаються взаємодією спадкових, конституціональних властивостей людини з системою її поглядів, що вироблені в ході виховання.

Згідно з іншим підходом, оптимальними типами сексуальної мотивації, що сприяють гармонії партнерів є взаємно-альтруїстичний та комунікативно-гедоністичний типи. Вони представляють собою напрямок в сексуальній етиці, що затверджує взаємну насолоду як найвищу цінність та основний мотив сексуальної поведінки партнерів. Взаємне прагнення подарувати насолоду одне-одному є рушійним началом, що визначає всі їх дії. В основі даного типу мотивації лежать 4 основні принципи: 1) взаємність; 2) альтруїзм; 3)комунікація; 4) гедонізм [7].
^ 1.4. Очікування від сексу як рефлексія уявлень про сексуальні стосунки.
Очікування від сексу – певні бажання, уявлення про місце, час, стиль поведінки партнера, його зовнішність, інше. Очікування від сексуального контакту є у кожної людини, виражатися воно може у формі передчуття, уявлення, переконання. Очікування може бути певним прогнозом сексуальних стосунків. Часто неадекватні, надмірно романтизовані або специфічні очікування можуть бути перепоною на шляху отримання жінкою задоволення від сексуальних стосунків, побудови особистого життя [10].

Таким чином, провідними компонентами психологічної структури уявлень про сексуальні стосунки є еротичні фантазії, ідеальний образ партнера, сексуальна мотивація та очікування від сексу.

З’ясовуючи внесок окремого компоненту уявлення про сексуальні стосунки на якість та задоволеність сексуальним життям, цікавим є визначення та встановлення впливу кожного з них на формування уявлень даного роду. Цікавими для нас є визначення психологічних чинників порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості. Можна припустити, що неадекватні уявлення про сексуальні стосунки у жінок, даної категорії хворих, можуть стати причинами сексуальних дисфункцій, девіантної поведінки, низького рівня сексуальної культури. Тому метою нашого дослідження є вивчення особливостей особистісного симптомокомплексу, який зумовлює порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості.

^ Висновки та подальші перспективи розвитку теми дослідження
Подальші перспективи розробки поставленої проблеми ми вбачаємо в конструюванні та стандартизації опитувальника комплексного дослідження уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості; вивченні особистісного симптомокомплексу, що пов’язаний з порушеннями уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості; створенні психокорекційної програми формування адекватних уявлень про сексуальні стосунки, підвищення рівня сексуальної культури серед жінок з розладами особистості.
1. Уявлення про сексуальні стосунки – це комплекс форм мисленнєвої активності людини; це, певною мірою, прогноз, який, за своїм змістом та наповненням може не співпадати з реальністю, фруструє особистість, значною мірою відбивається на її подальшому сексуальному житті.

2. Проблема дослідження психологічних чинників порушення уявлення про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості є актуальною. Виділення вказаних чинників та визначення внеску кожного з них в формування уявлень про сексуальні стосунки дозволяють встановити причини низької якості сексуального життя у жінок даної категорії.

3. До складових структури уявлень про сексуальні стосунки ми можемо віднести: еротичні фантазії, ідеальний образ сексуального партнера (усвідомлюваний та неусвідомлюваний), сексуальну мотивацію та очікування від сексу.

4. Відмінність еротичної уяви та реальної сексуальної поведінки особистості може бути ознакою проблемного сексуального життя. В одних випадках це може бути результат загальної ригідності, установок, невміння впроваджувати зміни, фіксації на попередніх стадіях розвитку, нереалістичного рівня домагань. В інших випадках – конфлікт між еротичними уподобаннями особистості та соціально-культурними нормами, коли задоволення запитів індивіда може призвести до проблем з законом, суспільною мораллю.

5. Повне неспівпадіння внутрішнього ідеального образу та реального сексуального партнера може призвести до дисгармонійних відносин. Неможливість його втілення у реальність може унеможливити, в свою чергу, розвитку нормальних гармонійних сексуальних відносин.

6. Оскільки статевий акт завжди поведінковий, мотиви здійснення окремих статевих актів, рівною мірою як і їх регулярне здійснення відрізняються різномаїттям, тому виділяють різні типи сексуальної мотивації. Однак далеко не кожен тип є екологічним для сексуальності жінки.

7. Очікування від сексуального контакту є у кожної людини, виражатися воно може у формі передчуття, уявлення, переконання. Очікування може бути певним прогнозом сексуальних стосунків. Часто неадекватні, надмірно романтизовані або специфічні очікування можуть бути перепоною на шляху отримання жінкою задоволення від сексуальних стосунків, побудови особистого життя.

8. Науково значущим є визначення психологічних чинників порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості. Можна припустити, що неадекватність уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості, може бути причинами сексуальних дисфункцій, девіантної поведінки, низького рівня сексуальної культури.


Перелік використаної літератури
1. Антонян Ю.М. Криминальная патопсихология / Ю. М. Антонян, В. В. Гульдан. – М., 1991. -248 с.

2. Ворник Б.М. Сексология для всех / Б.М. Ворник. – К., 1995. – 260 с.

3. Діденко С.В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків: Навчальний посібник / С.В. Діденко. – К.: Арістей, 2003. – 312 с.

4. Здравомыслов В.И. Функциональная женская сексопатология / В.И. Здравомыслов, З.Е. Анисимова, С.С. Либих. – Пермь: ТОО фирма «Репринт», 1994. – 272 с.

5. Идеальный образ мужчины у женщин разного возраста [Електронний ресурс] / Семенихина А.А. – режим доступу до джерела : http://www.psyholog.kharkov.ua/proekt.htm

6. Кон И.С. Введение в сексологию / И.С. Кон. – М.:Медицина, 1988. – 320 с.

7. Кришталь В.В. Сексология. Учебное пособие / В.В. Кришталь, С.Р. Григорян. – М.:ПЕР СЭ, 2002. – 879 с.

8. Крукс Р. Сексуальность / Крукс Р., Баур К.. – СПб.: прайм- ЕВРОЗНАК, 2005. – 480 с.

9. Общая сексопатология. Руководство для врачей / [Васильченко Г.С. , Ботнева И.Л., Винник Ю.Ю., Нохуров А., Овсянников С.А., Решетняк Ю.А.] ; под ред. Г.С. Васильченко. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005 – 512 с.

10. Руководство по сексологии [Либих С.С., Петров В.В., Екимов М.В., Федорова А.И., Лявшина Г.Х., Козловская Л.И., Магнутова И.Ю., Иванов В.Б., Полонская И.Б., Пузырева Е.А., Денисов М.Ф., Безверхняя Н.С.] ; под ред. С.С. Либиха. – СПб: Питер, 2001. – 480 с.

11. Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности / Фрейд З. пер. с нем. С.К. Любашов – Минск: БелСЭ, 1990. – 166 с.

12. Штарке К. Эротика: лексикон / Штарке К. пер. с нем В.С. Бондарев. – М.: Республика, 2001, 310 с.

Схожі:

Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект) iconТеорії походження релігійних вірувань
Передусім це стосується часу появи найдавніших релігійних уявлень. З цією проблемою пов’язана також низка питань про інтелектуальні,...
Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект) iconКонкурсний урок на тему: «Гендерна рівність та права жінок в Україні»
Україні; формувати вміння визначати історичний аспект формування гендерної політики в Україні та прав жінок; розвивати навички роботи...
Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект) iconПорушення вищої нервової діяльності
Порушення інтеграційних функцій центральної нервової системи можуть супроводжуватися різноманітними розладами вищої нервової діяльності,...
Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект) iconГромадянське суспільство: політологічний аспект
Сучасна ідея громадянського суспільства: стосунки між “споживачем” та “громадянином”
Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект) iconДевіації як соціально-педагогічна проблема
Девіантна поведінка як форма соціальної дезадаптації дітей І підлітків: психолого-педагогічний аспект
Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект) iconРозділ 1 законодавче забезпечення трудової діяльності українських жінок
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок Для спостереження за ходом її здійснення було засновано Комітет по ліквідації дискримінації щодо...
Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект) iconМетодоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Методична проблема
Методична проблема. Створення системи неформальної комунікації для формування творчої, соціально активної особистості
Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект) iconПрава жінок в Україні: під кутом зору міжнародно-правових стандартів
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Для спос­тереження за ходом її здійснення було засновано Комітет по...
Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект) iconРеферат на тему: “ Проблема взаємовідношення політики та економіки: філософський аспект”
Економічний зміст власності та вплив політичної системи на формування типів власності
Проблема порушення уявлень про сексуальні стосунки у жінок з розладами особистості (теоретичний аспект) iconРозділ I теоретичний аналіз феномену гендерно-рольових стереотипів та самореалізації особистості
З початком існування людства у свідомості людей складалися певні уявлення про різні явища, події, людей та інше, що, зрештою, породило...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка