І.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки
Скачати 51.46 Kb.
НазваІ.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки
Дата конвертації29.03.2013
Розмір51.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > ДокументыМіністерство освіти і науки України

Одеський національний університет імені
І.І. Мечникова

Інститут математики, економіки та механіки

Факультет психології

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Культурно-історичний та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві», що відбудеться 16-17 вересня 2011 року у м.Одеса.

^ Напрями роботи (секції):

 1. Психологічний потенціал особистості: теоретико-методологічні проблеми дослідження.

 2. Культурно-історичні, регіональні та етнічні детермінанти розвитку психологічного потенціалу особистості.

 3. Свідомість та її трансформації в пострадянському просторі.

 4. Психічне здоров’я та потенціал особистості в умовах змін у суспільстві.

 5. Проблеми подолання життєвих криз в умовах соціальних трансформацій.

Круглий стіл «Часові виміри потенціалу особистості», присвячений пам’яті професора Б.Й.Цуканова у зв’язку з 65-річчам з дня народження.

^ Заявку на участь та тексти статей просимо надсилати до 1 червня 2011 року на електронну адресу: psyconference@onu.edu.ua. У темі письма вкажіть номер секції. Додаткова інформація за телефонами: (048)723-63-03; 098-62-68-257, 097-475-47-95.

^ Повні тексти виступу будуть надруковані у спеціальному випуску збірника наукових статей "Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія психологія", що затверджений ВАК України як фахове видання з психології.

Текст статті, обсягом 8-15 стор., надається українською, російською або англійською мовою у текстовому редакторі Word, 14 кеглем, гарнітура Times New Roman; міжрядковий інтервал - 1,5; верхнє и нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см

На першій сторінці з абзацу:

1)УДК (зліва);

^ 2)Прізвище, ім’я, по батькові в називному відмінку (виділити жирним); науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками); ^ НАЗВА СТАТТІ (по центру великими літерами, виділити жирним); Анотація (з абзацу); текст анотації (з абзацу); Ключові слова (5-7 слів, не виділяти жирним); - обов’язково трьома мовами (українська, російська, англійська)!

3) основний текст статті; ^ Список використаних джерел (по центру виділити жирним).

Матеріали аспірантів, здобувачів, що подають одноосібні статті до наукового журналу, повинні бути завірені підписом наукового керівника .

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів, що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну.

Сплату за статтю (вартість однієї сторінки 30 грн), а також організаційний внесок у розмірі 150 грн (включає інформаційний пакет, включення в програму конференції, кава-брейки та участь в урочистих заходах) слід надіслати до 1 червня 2011 р. за переказом "До запитання", Одеса, Главпоштамт, Мєзєнцевій Тетяні Вячеславовні. У призначенні платежу обов’язково вкажіть своє ім’я, прізвище, за участь у конференції з психології, сплата за публікацію.


ЗАЯВКА

^ Назва доповіді:
Секція:
П.І.Б.:

Організація:

Посада:

Вчений ступінь:

Наукове звання:

E-maіl:

Контактні телефони (з кодом населеного пункту):

Поштова адреса:

Плануєте виступити (необхідно підкреслити):

 • на пленарному засіданні (до 20 хвилин);

 • на засіданні секції (до 15 хвилин);

 • взяти участь у дискусії.


Потреба в готелі (необхідно підкреслити): 1. Так . 2. Немає.


Министерство образования и науки Украины

Одесский национальный университет

имени И. И. Мечникова

Институт математики, экономики и механики

Факультет психологииУважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Третьей международной научно-практической конференции «Культурно-исторический и социально-психологический потенциал личности в условиях трансформационных изменений в обществе», которая состоится 16-17 сентября 2011 года в г. Одессе.

^ Направления работы (секции):

 1. Психологический потенциал личности: теоретико-методологические проблемы исследования.

 2. Культурно-исторические, региональные и этнические детерминанты развития психологического потенциала личности.

 3. Сознание и его трансформации на постсоветском пространстве.

 4. Психическое здоровье и потенциал личности в условиях изменений в обществе.

 5. Проблемы преодоления жизненных кризисов в условиях социальных трансформаций.

Круглый стол «Потенциал личности сквозь призму времени», посвящённый памяти профессора Б.И.Цуканова в связи с 65-летием со дня рождения.

^ Заявку об участии и тексты статей просим подать до 1 июня 2011 года на электронный адрес: psyconference@onu.edu.ua. Дополнительная информация по телефонам: (048)723-63-03; 098-62-68-257, 097-475-47-95.

Полные тексты выступлений будут опубликованы до начала конференции в специальном выпуске сборника научных статей «Вестник Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Серия психология», утвержденном ВАК Украины как профильное психологическое издание.

Текст статьи, объемом 8-15 стр., представляется на украинском, русском или английском языках в текстовом редакторе Word, 14 кегль, гарнітура Times New Roman, расстояние между строками - 1,5 интервала; верхнее и нижнее поле – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; абзац – 1,25 см.

На первой странице с абзаца:

1)УДК (в левом верхнем углу);

2) ^ Фамилия, имя, отчество (в именительном падеже, выделить жирным); научная степень, ученое звание, должность, место работы автора (без сокращений); если авторов несколько, сведения о каждом подаются отдельными строками; ^ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (по центру большими буквами, выделить жирным); Аннотация и Ключевые слова (5-7 слов, не выделять жирным) - обязательно на трех языках (украинский, русский, английский)!;

3) Основной текст статьи; Список использованных источников (по центру, выделить жирным).

Материалы аспирантов, соискателей, подающих статьи без соавторства, должны быть заверены подписью научного руководителя. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации материалов, которые не соответствуют выдвинутым требованиям или присланы позднее установленного срока.

Оплату публикации статьи (стоимость одной страницы 4 евро), а также организационный взнос в размере 30 евро (предполагает информационный пакет о включении в программу конференции, кофе-брейки и участие в торжественных мероприятиях) необходимо отправить до 1 июня 2011 г. денежным переводом «До востребования», Одесса, Главпочтамт, Мезенцевой Татьяне Вячеславовне. В назначении платежа укажите свое имя, фамилию, за участие в конференции по психологии, оплата публикации.
ЗАЯВКА
Название доклада:

Секция:

Ф. И. О.:

Организация:

Должность:

Ученая степень:

Научное звание:

E-mail:

Контактные телефоны (с кодом населенного пункта):

Почтовый адрес:

Планируете выступить (необходимо подчеркнуть):

- на пленарном заседании (до 20 минут);

- на заседании секции (до 15 минут);

- принять участие в дискуссии.
Необходимость в гостинице (необходимо подчеркнуть): 1. Есть. 2. Нет.


Схожі:

І.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки iconРозвивати інтерес учнів до математики, показати практичні значення...
«Як І всі науки, математика виникла з практичних потреб людей: з вимірювання площ земельних ділянок І місткості посудин, з обчислення...
І.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки iconПитання до тестового контролю з будівельної механіки
Будівельна механіка, її задачі І методи. Значення курсу будівельної механіки для інженера-будівельника. Поняття розрахункових схем...
І.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки icon1. 1Походження поняття похідної
Основне поняття диференціального вирахування – поняття похідної – виникло в XVII ст у зв'язку з необхідністю вирішення ряду задач...
І.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки iconПрограми з математики (2-4 клас) пояснювальна записка цілі навчання математики
Цілі навчання математики. Курс математики початкової школи є складовою частиною курсу математики спеціальної загальноосвітньої школи...
І.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки iconНа 2013 2017 роки
Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди вчитель математики та основ інформатики
І.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки iconАзовський регіональний інститут управління знту
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені М. Туган-Барановського
І.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки iconСхідноєвропейський інститут економіки та менеджменту
Розробка шляхів поліпшення І вдосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню поліклініки №3 м. Нікополя“
І.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки icon14 Теорія пш практика ршіковиЛ
М. Вінниця вул. 600-річчя, 17 Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
І.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки iconМіністерство освіти І науки України Хмельницький обласний інститут...
Тижневих годин, має залишатися незмінною роль математики в розвитку мислення учнів: абстрактного І логічного, алгоритмічного. Засобами...
І.І. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки iconМіністерство освіти І науки України Хмельницький обласний інститут...
Тижневих годин, має залишатися незмінною роль математики в розвитку мислення учнів: абстрактного І логічного, алгоритмічного. Засобами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка