Відділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти
НазваВідділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти
Сторінка1/12
Дата конвертації01.03.2013
Розмір1.53 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Відділ освіти

Мар´їнської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет
Затверджено

на засіданні ради

методичного кабінету

від 02 вересня 2009 року

П Л А Н

роботи районного методичного кабінету

на 2009-2010 навчальний рік

Погоджено

Начальник відділу освіти

_____________Л.В.Зайцева

1. Вступ

1. 1. Аналіз роботи РМК за 2008-2009 навчальний рік
Центром науково - методичної роботи в районі є районний методичний кабінет, діяльність якого спланована й організована відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет. Одним із пріоритетних напрямів науково-методичної роботи є забезпечення рівного доступу до якісної освіти, що грунтується на Конституції України, законах України „Про освіту", „Про загальну середню освіту", „Про дошкільну освіту", „Про позашкільну освіту", „Про охорону дитинства", Указах Президента України, Постановах Кабінету Міністрів України „Національна доктрина та Концепція розвитку освіти в Україні".

Робота Мар´їнського районного методичного кабінету спрямовувалась на:

- підвищення якості освітньої діяльності з метою забезпечення особистісно-професійного розвитку педагогічних працівників району;

- виконання функцій науково-методичного та інформаційного центру, підвищення рівня освітніх систем, змісту, форм, методів, технологій навчання;

- проведення прикладних, упроваджувальних досліджень із проблем розвитку освіти;

- участь у виконанні державних, регіональних, районних цільових програм.

Організація науково – методичної роботи здійснювалась за такими основними напрямками:

1. ^ Психологічний супровід науково – методичної роботи:

- вивчення запитів, потреб і можливостей педагогів з використанням різноманітних діагностичних методик;

- психологічний супровід навчально – виховного процесу , зокрема з питань готовності учня до профільного навчання ;

- методична допомога психологам загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні соціально – психологічного моніторингу серед учнів з метою вивчення психологічного клімату в класних колективах .

^ 2. Організаційно – методична робота щодо підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних кадрів :

- планування курсової підготовки, вивчення її результативності за попередній рік;

- планування і організація колективних і групових форм методичної роботи;

- конкурс "Вчитель року";

- індивідуальна робота з педагогічними та керівними кадрами .

^ 3. Інформаційно – методичне забезпечення педагогічного процесу:

- вивчення та опрацювання законодавчих, нормативно - правових та директивних матеріалів;

- опрацювання змісту навчальних програм, підручників, посібників, в тому числі із нововведених предметів (етика, природознавство, основи здоров’я);

- розподіл програм і підручників;

- забезпечення науково – методичною літературою;

- розробка різноманітних рекомендацій, підготовка методичних бюлетнів, вісників і т.д.;

- вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, нових освітніх технологій

^ 4. Науково – експериментальна діяльність:

- організація за завданням ОІППО апробації навчальних посібників для початкової школи; підручників і програмних засобів.

^ 5. Організація роботи з школярами:

- забезпечення участі школярів у Всеукраїнських , обласних, районних оглядах, конкурсах, змаганнях:

* еколого – натуралістичні конкурси

* конкурси учнівської творчості

* Левеня

* Кенгуру

* з української мови і м. Петра Яцика

* Інтернет – олімпіади

* спартакіади, тощо.

^ 6. Робота із обдарованими дітьми:

- реалізація районної програми "Обдаровані діти" ;

- проведення районних предметних олімпіад і забезпечення участі школярів в обласних предметних олімпіадах .

7. Педагогічний аналіз та участь в експертизі діяльності загальноосвітніх навчальних закладі.

^ 8. Аналіз внутрішкільної методичної роботи.

У методичному кабінеті працює 11 методистів, які мають достатній рівень підготовки, пройшли курси підвищення кваліфікації на базі ЦІППО та ІППО. Обов'язки методистів розподілено в тісній координації зі спеціалістами управління освіти, що дає можливість охопити всі напрямки роботи, реалізуючи головні завдання проблеми "Науково-методичне забезпечення управління навчально-виховним процесом в умовах гуманізації та демократизації"". Працівниками РМК здійснювався науково-методичний супровід вирішення наступних освітянських проблем:З цією метою було проведено 97 районних семінарів з охопленням всіх педагогічних працівників.

Найактуальніші питання, з яких методисти консультували педагогічних працівників були такі: моніторинг якості функціонування навчального закладу, науково-методичні засади аналітичної діяльності керівників шкіл, використання методу проектів у діяльності вчителів, науково-методичний супровід профільної старшої школи.

Планується введеня змін в структуру роботи РМК.

Сучасні умови, нормативні документи у сфері освіти висувають нові вимоги до якості освіти, до підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Це викликає необхідність постановки перед методичної службою завдань, вирішення яких передбачає зміну змісту, засобів, способів організації методичної роботи на всіх рівнях. Крім того з'явилася проблема розвитку сільської школи, у вирішенні якої у нас було більше запитань, аніж відповідей.

Це вимагає нових підходів до організації методичної служби. Нам важливо, щоб при плануванні методичної роботи з педагогами професійне зростання вчителів стало системним і постійним процесом, а не випадковим і разовим явищем, що виникає в міру необхідності. Організація методичної роботи як системи передбачає здійснення цілеспрямованих взаємопов’язаних дій (заходів) щодо створення системи роботи з педагогічними працівниками та забезпечення її функціонування на високому рівні.

Співробітниками методичного кабінету буде розроблено пакет документів координуючої діяльності методичної служби району:

«Програма розвитку районного навчально-методичного центру»

- підпрограми:

«Створення районного інформаційно-методичного центру»,

«Модернізація форм, змісту методичної роботи з розвитку професійної компетентності педагогічних працівників»,

«Інформаційно-методичне забезпечення освітньої системи району»,

«Науково-методичний супровід освітнього процесу»,

«Організація профільного навчання»;

^ Програма «Адаптація молодого фахівця в сучасних умовах»;

Програма «Вдосконалення знань і вмінь педагогів»;

Програма «Психолого-педагогічна культура вчителя»;

^ Програма «Формування компетентної особистості випускника профільної школи».

Структура методичної служби району відповідає процесам демократизації освіти в цілому, а також потребам та можливостям районного органу управління освіти - підготовці методичної служби до життя в нових соціально-економічних умовах зокрема .

Найважливішим завданням методичної служби є формування професіоналізму керівних кадрів. Особливу увагу приділено керівникам шкіл, бо сучасний керівник – лідер-перетворювач, здатний пробуджувати інтерес оточуючих до себе, своїх ідей та проектів, здатний делегувати повноваження, володіє мистецтвом ділових контактів, майстерністю отримання та обробки інформації. Це запорука майбутніх успіхів розвитку освіти в районі. Цьому сприяє сформована система роботи з керівниками навчальних закладів.

У відповідності з обраними пріоритетними напрямками поставлені основні завдання та намічені шляхи їх реалізації. Керівникам надано можливість вибору різноманітних форм підвищення кваліфікації.

Відмінною особливістю методичної служби є ініціювання інноваційних процесів, що відбуваються в освітніх установах району .

Центр інформаційно-методичного забезпечення у своїй перспективній діяльності планує досягти таких результатів:

- створення єдиного методичного та інформаційно-освітнього простору через надання та розвиток сфери сервісних послуг (предметно-методичних, моніторингових, маркетингових, консалтингових, експертних, бібліотечно-методичних), що надаються освітнім установам, окремим педагогам, учням, їх батькам;

- забезпечення методичних умов для реалізації районної програми розвитку освіти;

- створення науково обгрунтованої, гнучкої системи безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району через розвиток творчих здібностей особистості вчителя;

- створення банку даних з питань теоретичних основ і результатів творчої діяльності освітян району в області змісту та методів освіти з використанням усіх сучасних видів носіїв інформації;

- створення творчої атмосфери в навчальних закладах району, культивування інтересу до нововведень;

- розробка моделі вчителя сільської школи, яка включає в себе особистісні якості, спеціальні професійні знання та вміння;

- удосконалення методичної підтримки безперервної професійної освіти педагогів сільської школи;

- створення умов для методичної самоосвіти та творчого становлення вчителя в процесі його педагогічної діяльності, на робочому місці;

- впровадження інтегрованого змісту освіти внаслідок такого чинника, як обмеженість кадрових ресурсів, коли один учитель змушений вести кілька предметів.
Є певні зміни і в інформаційній діяльності РМК. Розширено базу даних програм на електронних носіях. На районній педагогічній практиці слухачів курсів директорів шкіл було продемонстровано впровадження ІКТ в управлінську діяльність та навчально-виховний процес.

На основі моніторингової діяльності РМК ведеться системна робота з педагогами базових дисциплін, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, керівниками освітніх закладів міста, спрямована на результативність рівня навчальних досягнень учнів як кінцевого результату праці.

Спостерігається позитивна динаміка росту професійної компетентності педагогічних працівників району, що надають якісні освітні послуги. Аналіз кадрового складу педагогічних працівників району свідчить про наявність потужного потенціалу за професійною ознакою.
Розвитку педагогічної майстерності сприяє участь педагогів у творчих конкурсах. За 3 роки 35 педагогів взяли активну участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року". Кількість учасників щорічно збільшується: „Учитель року - 2006" - 11, "Учитель року -2007" - 14, "Учитель року - 2008" - 20, що свідчить про зростання творчої активності педагогів. В обласних професійних конкурсах переможцями і лауреатами стали


^ Учитель року

Кращий працівник року

Інші професійні конкурси

Бойко

Георгій Володимирович

Бойко

Георгій Володимирович

Черкас

Валентина Володимирівна

Філіпенко

Тетяна Михайлівна

Сплошнова

Жанна Анатоліївна

Антикуз

Олена Володимирівна

Антикуз

Олена Володимирівна

Рєзнік

Людмила Сергіївна

Рєзнік

Людмила Сергіївна

Доценко

Світлана Сабирівна

Потоцька

Людмила Вікторівна

Засульська

Ірина Іванівна

Ласицька

Тетяна Олександрівна

Горна

Ельвіра Миколаївна

Голуфтова

Олена Василівна


Методична робота з керівними та педагогічними працівниками реалізується через традиційні та нетрадиційні колективні (масові, групові) та індивідуальні форми її організації.

У районі з’явились такі нові форми методичної роботи, як школа педагогічної майстерності, школа передового педагогічного досвіду, майстер-клас, динамічні групи, клуби, постійно-діючі семінари для керівників та вчителів профільного навчання, а також для заступників директорів з питання „Впровадження педагогічних інновацій в закладах міста на сучасному етапі". Вони забезпечують систему неперервної освіти керівних і педагогічних кадрів на демократичних засадах.

В організації методичної роботи району важливе місце займають районні методичні об'єднання, які здійснюють науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти.Набула якісних змін різнорівнева структура методичної роботи.Активно впроваджуються педагогічні інновації в закладах освіти району.

При районному методичному кабінеті буде створена експертна рада з питань опрацювання та впровадження інноваційних технологій, педагогічних інновацій. Завданням якої є з'ясування на рівні методичного кабінету, навчальних закладів району, інформаційного забезпечення управління науково-методичною роботою, стану систематизації існуючої інформації, оптимальність обраної форми, доведення її до керівників та педагогічних кадрів навчальних закладів.

У процесі роботи будуть проводитися бесіди з методистами, керівниками навчальних закладів, керівниками районних методичних об'єднань, творчих груп, ознайомлення з матеріалами діагностики, анкетування, інформаційними матеріалами, узагальненими матеріалами щодо вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, що дозволить бачити різні аспекти організації науково-методичної роботи, на рівні навчальних закладів проведення апробації, доведення доцільності і прогресивності запропонованої технології або спростування причин її неефективності.

І як результат методичної роботи з педагогічними кадрами - 69,7 % загальноосвітніх шкіл, 31,5% дошкільних закладів, 6 % позашкільних закладів працюють в інноваційному режимі.

Навчальні заклади, які працюють в інноваційному режимі

Суттєвий вплив на підвищення якості та доступності освіти має ефективне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Аналіз стану забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста навчальними комп'ютерними комплексами за останні 3 роки дає підставу зробити висновок про значний ріст забезпеченості. На виконання Державної програми, завдяки сприянню обласного управління освіти і науки, що дає змогу значно покращити впровадження процес інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів (і коли в минулому році в нас припадало 202 учня на 1 комп'ютер, то з вересня 2008 року це число зменшилося до 18 учнів).Одним із найважливіших якісних показників інформатизації освітнього процесу є можливість оперативного доступу навчальних закладів до мережі Інтернет. Нині загальний стан підключення до Інтернету по Україні складає близько 40 % . У нашому районі - 24 %.

Наступним чинником успішної реалізації програми інформатизації освіти є впровадження в навчальний процес інтерактивних методів навчання із застосуванням педагогічних програмних засобів (ППЗ) при активній дії інформаційно - комунікаційного практикуму, що працює в РМК.

Невідкладним завданням методичних об'єднань визначено підготовку вчителів до використання комп'ютерних програм у навчальному процесі. Завдяки заняттям було підготовлено 74 вчителя, але володіють комп'ютером і використовують для підготовки і проведення уроків тільки половина вчителів різних предметів.

Матеріально - технічна та навчально - методична база створює добрі можливості в роботі з обдарованою учнівською молоддю. Стабільно високими залишаються результати участі учнів загальноосвітніх закладів району на III (обласному) етапі олімпіад.


Методичним кабінетом розроблені Програма впровадження профільного навчання на 2007 - 2010 рр., Перспективний перелік напрямів профілізації загальноосвітніх шкіл відділу освіти, проект „ Профільна школа ", Алгоритм профорієнтаційної діагностики та консультування школярів. З даного питання проведено семінари директорів загальноосвітніх навчальних закладів. Сплановано мережу профілів технологічного напряму. З 1 вересня 2005 року фукціонує районна різнопрофільна школа. Ця школа є структурним підрозділом системи загальної середньої освіти району і однією з форм організації навчально-виховного процесу, впроваджена для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти і одержання первинної професійної підготовки . Розроблено “Положення про районну профільну школу” та пакет документів, що складає нормативно- організаційний комплекс діяльності школи.

Упродовж навчального року вихованці навчальних закладів брали активну участь і стали призерами обласних конкурсів.

На виконання науково-методичної проблеми з учителями фізики, астрономії, інформатики заплановано нову форму роботи – майстер-клас на тему: „Використання інформаційних технологій на уроках фізики (вчитель Антикуз О.В., Курахівський НВК). Особливою формою роботи став „Тренінг з фаху" на тему «Проблеми навчання на уроках фізики». Це конкретний засіб цілісного методичного впливу, який реалізує мету: вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, розвитку його особистості.

Впродовж 2008 - 2009 навчального року вивчено і узагальнено систему роботи 3 вчителів - методистів, 17 "старших вчителів", поновлені та доповнені матеріали 18 вчителів-методистів, старших вчителів. Решта матеріалів увійшли в анотований каталог „Нові ідеї - нові можливості" та каталог ППД „Меридіанами досвіду".

Методичним кабінетом розроблено методичні рекомендації на допомогу педагогам та керівникам шкіл .

З метою популяризації досягнень педагогічних колективів району, нових зразків навчально-виховної роботи та науково-методичної діяльності освіти буде проведено районний конкурс презентацій навчальних закладів. Отже, в результаті РМК буде мати презентації всіх шкіл і дитячих навчальних закладів.

Поповнюється відеотека педагогічного досвіду, що нині налічує більше 40 матеріалів, які дають можливість популяризувати інноваційну діяльність району, як дошкільної так і загальної середньої освіти.

Упродовж минулого навчального року намітилася тенденція до зростання кількісних і якісних показників за допомогою реалізації районних науково-методичних проектів. Проведені дослідження допомогли виявити закономірності, обґрунтувати принципи формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності. Ця система оптимально введена в структуру науково-методичної роботи РМК. Вона включає реалізацію 12 науково-методичних проектів, які є організаційною формою науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.Щорічно відбувається відзначення переможців олімпіад, конкурсів, турнірів при реалізації проекту «Творчі обдарування».

Проект «Українська книга» було реалізовано через виставки, зустрічі, поповнення шкільних бібліотек новою літературою та районним конкурсом «Найкращий читач року».

Проект «Корисному навчатися самому» створено з метою: використання комп’ютерних технологій в самоосвітній діяльності учнів під керівництвом учителя в рамках навчального процесу. Результатом стало проведення семінару для студентів філологічного факультету ДНУ «Використання комп’ютерних технологій під час підготовки учнів до написання творчого переказу». Крім того створено відеотеку «100 кроків до педагогічної майстерності».

Завершено роботу над проектом «Підліток», який було створено з метою формування фізично, морально та духовно здорової особистості. Проект реалізовувався через проведення районного конкурсу на кращу роботу загальноосвітніх шкіл щодо формування фізично, морально та духовно здорової особистості. Результат: Олександрівська ЗШ – лауреат Всеукраїнського конкурсу «100 кращих шкіл України».

В результаті вдалої роботи над реалізацією проекту «Модель сільської школи «Школа на селі – храм духовності» стало проведення фестивалю педагогічної майстерності «Новоукраїнка запрошує друзів» за участю: педагогічного колективу та вихованців ДНЗ «Барвінок» с.Новоукраїнки, педагогічного колективу та учнів Новоукраїнської ЗШ, викладачів та студентів Донецького педагогічного коледжу, філологічного факультету ДонДУ.

Продовжується реалізація проекту «Інтершкола», спрямованого на усвідомлення можливості ефективного застосування комп’ютерних технологій при роботі з проектами. У межах його реалізації в 2007-2008 н.р. був створений проект «Моя перша книга», результатом якого є зайняте І місце в ІІІ (обласному) етапі конкурсу ученицею Дачненської ЗШ Багряновою Ольгою Василівною та участь у ІVетапі Всеукраїнського конкурсу-захисту творчих робіт у м.Коблево.

Продовжується реалізація проекту «Сільська школа – рівні можливості для кожного». Його мета – створення сучасного інноваційного навчального середовища в умовах сільського району. Результатом І етапу є отримання Максимільянівською ЗШ нового навчального комп’ютерного комплексу.

Закінчилася робота над проектом з використання творчої педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського «Школа Сухомлинського – школа нового покоління»

Мета цього проекту: використання творчої спадщини видатного педагога В.О.Сухомлинського в сучасній педагогіці; практичне використання шляхів розвитку дитини у НВП; виховання гідності за національну школу України, її історії та її коріння.

Проект реалізовувався через:

Педагогічні читання, присвячені вивченню творчої спадщини В.О.Сухомлинського

Конкурс на кращу модель «Школи нового покоління»

Збірка мініатюр «Естетична граматика»

Проблемний стіл «Час питань і відповідей»

Методичний посібник на електронних носіях для вчителів початкових класів «Уроки-роздуми за творами В.Сухомлинського»

Виставка творчих робіт учителів початкових класів «Я сію добро, пожинаю радість».

Практичними психологами та соціальними педагогами району проведено значну роботу щодо соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу, що позитивно вплинуло на розвиток і формування особистості школяра.

Впродовж березня - травня працівниками соціально-психологічної служби було здійснено діагностику профільного та професійного самовизначення учнівської молоді. Результати даної діагностики дали змогу адміністрації та педагогічними працівниками шкіл науково обґрунтовано, з психофізіологічної точки зору, підійти до створення та формування класів з певним профільним спрямуванням. Учні 9-11 класів мали змогу вибрати відповідну професію.

Проведена робота щодо виявлення і обстеження вихованців, які потребують соціально-психологічної корекції, надано їм психолого-педагогічну та соціальну допомогу.

На запит обласного Центру практичної психології та соціальної роботи в травні 2008 р. в загальноосвітніх школах в рамках Всеукраїнського заходу був проведений моніторинг якості змісту викладання предметів «Основи здоров'я» і «Основи безпеки життєдіяльності» та умов їх впливу на формування в учнівської молоді імунітету до негативних впливів навколишнього середовища (наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму та ін.).

У поточному навчальному році учні шкіл в середньому були забезпечені підручниками на 90% проти 80% у 2006-2007 н. р.,75% у 2005-2006 н. р. Забезпеченість по класах складала:

у 1 -4 класах - 100%-120%; у 5 класах - 120%; у 6 класах 100%; у 7-9 класах - 75%; у 10-11 класах - 85-90%. Відсоток забезпеченості зріс за рахунок повної заміни підручників для 1-6 класів та зменшення контингенту учнів в загальноосвітніх закладах району.

За останні 3 роки поповнились фонди шкільних бібліотек художньою, довідковою, методичною літературою за рахунок шкільних та районної акції «Подаруй бібліотеці книгу».

Важливе місце методкабінет відводить курсовій підготовці керівних кадрів та педагогів району, як головній формі підвищення їхньої кваліфікації у міжатестаційний період.

Важливою умовою забезпечення рівного доступу до якісної освіти є зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчальної діяльності учнів.

61 випускник (69,3 % від загального числа учасників) скористалися результатами ЗНО на державній підсумковій атестації, 34 з них (38,6 %) - з двох предметів одночасно: з української мови - 54 учасники - 61,36%(від загального числа учасників); з історії - 25 учасників - 51,02%; з математики - 15 учасників - 38,47%


1. 2. Завдання та напрямки роботи РМК на 2009-2010 навчальний рік
Однак, як свідчить аналіз функціональної діяльності РМК, поряд із здобутками є певні проблеми:

 • потребує подальшого освоєння методистами нових форм та методів навчання дорослих;

 • не повністю відбулася модернізація науково-методичної роботи;

 • вимагає значного поліпшення дослідно-експериментальна робота, діяльність щодо впровадження її результатів;

 • потребує вдосконалення рівня експертної компетентності методистів РМК;

 • поліпшення вимагає навчально-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю. Знизили рейтинг на обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, німецької мови, історії, фізики, біології;

 • недостатня увага приділяється опорним школам. Їх роботі бракує системності, плановості й оперативності;

 • не організовано навчання вчителів району інноваційно-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій за програмою «Intel – навчання для дорослих»;

 • не завжди на належному рівні велася інформаційна робота бібліотеки;

 • потребує подальшого зміцнення матеріально-технічна база РМК;

 • недостатньо розроблений соціально-психологічний супровід допрофільної і профільної освіти;

 • низький рівень матеріально-технічного забезпечення психологічної служби і обмежений доступ практичних психологів і соціальних педагогів до інформаційних фахових джерел.

Ці та ряд інших питань вимагають вирішенням найближчим часом. Отже, визначено таку науково-методичну проблему на 2009-2010 навчальний рік:

^ Організація ефективних форм роботи з педагогічними працівниками, спрямована на підвищення результативності навчально-виховного процесу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Відділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2009-2010 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2009-2010 навчальний...
Відділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2010-2011 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2011-2012 навчальний...
Відділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
Відділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2011-2012 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
Відділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
...
Відділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти iconПоложення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації
Засновником районного методичного кабінету (далі методкабінет) є відділ освіти Першотравневої райдержадміністрації
Відділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Відділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Відділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти iconЧеркаська область уманська районна державна адміністрація методичний...
Додаток методичний супровід організації навчально – виховного процесу в знз 52
Відділ освіти Мар´їнської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Затверджено на засіданні ради методичного кабінету від 02 вересня 2009 року план роботи районного методичного кабінету на 2009-2010 навчальний рік Погоджено Начальник відділу освіти iconВідділ освіти Шполянської районної державної адміністрації Районний...
Матеріали розглянуто І схвалено на засіданні педагогічної ради школи, протокол №1 від 11 січня 2012 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка