Про атестацію педагогічних працівників
Скачати 348.94 Kb.
НазваПро атестацію педагогічних працівників
Сторінка1/3
Дата конвертації20.04.2013
Розмір348.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
  1   2   3
ПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України  

Заступник Міністра А.І.Мярковський    

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

освіти і науки України  

06.10.2010 N 930  

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України  

14 грудня 2010 р.  

за N 1255/18550    


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про атестацію педагогічних працівників

герб україни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

06.10.2010 N 930

Зареєстровано в Міністерстві   юстиції України   14 грудня 2010 р.   за N 1255/18550

Про затвердження Типового положення

про атестацію педагогічних працівників

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), частини першої статті 32 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), частини першої статті 27 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), частини четвертої статті 45 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типове положення про атестацію педагогічних працівників, що додається.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити дотримання вимог цього Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти України від 20.08.93 N 310 ( z0176-93 ) "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за N 176, та від 01.12.98 N 419 ( z0792-98 ) "Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 792/3232.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Опублікувати Типове положення про атестацію педагогічних працівників в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розмістити його на офіційному веб-сайті Міністерства.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б.М.

7. Наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.  

Міністр Д.В.ТабачникПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України  

Заступник Міністра А.І.Мярковський    ^ ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

освіти і науки України  

06.10.2010 N 930  

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України  

14 грудня 2010 р.  

за N 1255/18550    

^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про атестацію педагогічних працівників

I. Загальні положення  

1.1. Це Типове положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ у штаті яких є педагогічні працівники (далі - навчальні та інші заклади).

1.2. Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.  

1.4. Основними принципами атестації є відкритість та  колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного  працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його  педагогічної діяльності.  

1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших  закладів є обов'язковою.  

1.6. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова  атестація здійснюється один раз на п'ять років.  

1.7. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є  обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років  підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання,  програм і навчальних закладів.

Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників,  які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального  закладу.

Для педагогічних працівників вищих навчальних закладів  I-II рівнів акредитації підвищення кваліфікації може відбуватися у  формі стажування.  

1.8. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з  метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або  за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з  метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії,  педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної  діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної  категорії може проводитися не раніш як через три два роки після  присвоєння попередньої.  

1.9. Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні  яких є навчальні та інші заклади, на підставі цього Типового  положення за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти  можуть розробляти свої положення про атестацію педагогічних  працівників, в яких визначаються умови та порядок присвоєння  кваліфікаційних категорій, педагогічних звань з урахуванням  особливостей і специфіки їх роботи.  

^ II. Порядок створення та повноваження   атестаційних комісій

2.1. Для організації та проведення атестації педагогічних  працівників у навчальних та інших закладах, органах управління  освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II  і III рівнів.  

2.2. Атестаційні комісії I рівня створюються у дошкільних,  загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих  навчальних закладах I-II рівнів акредитації незалежно від  підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних  (науково-методичних) установах, закладах післядипломної  педагогічної освіти, спеціальних установах для дітей, а також  закладах охорони здоров'я, культури, соціального захисту та інших  закладах і установах, у штаті яких є педагогічні працівники.  

2.3. Атестаційні комісії II рівня створюються у відділах  освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних  адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади  та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають  навчальні та інші заклади.  

2.4. Атестаційні комісії III рівня створюються в Міністерстві  освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і  науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних  адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділах місцевих  органів виконавчої влади.  

2.5. Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковано  навчальні та інші заклади, створюють атестаційні комісії у  відповідних міністерствах, інших центральних органах виконавчої  влади або делегують свої повноваження атестаційним комісіям  ІІІ рівня.  

2.6. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі:  голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії.  Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника)  навчального закладу або відповідного органу управління освітою.  Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу  видається наказ.

Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою  семи п’яти осіб.  

2.7. Атестаційні комісії усіх рівнів формуються з  педагогічних працівників навчальних та інших закладів, працівників  відповідних органів управління освітою, представників профспілок відповідних профспілкових органів,  методичних та психологічних служб. До складу атестаційних комісій  також можуть входити представники наукових та інших установ,  організацій об'єднань громадян (за згодою).  

2.8. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік  до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний  склад атестаційних комісій протягом року може змінюватися.  

2.9. Педагогічні працівники, які входять до складу  атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не  беруть участі у голосуванні щодо себе.  

2.10. Якщо кількість педагогічних працівників навчального та  іншого закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться  атестаційними комісіями I рівня, визначеними відповідним органом  управління освітою, або атестаційними комісіями II рівня.  

2.11. Атестація педагогічних працівників притулків для дітей,  центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів  медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров'я,  соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок) здійснюється  атестаційними комісіями II рівня за місцезнаходженням цих установ.  

2.12. Атестаційні комісії I рівня мають право:

1) атестувати педагогічних працівників на відповідність  займаній посаді;

2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст",  "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії"  (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним  категоріям);

3) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II,  III рівнів (якщо навчальні та інші заклади перебувають в  управлінні Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим,  органів управління освіти і науки обласних, Київської та  Севастопольської міських державних адміністрацій, інших  структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади),  атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким  підпорядковані навчальні заклади, про присвоєння педагогічним  працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"  (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  "спеціаліст вищої категорії") та про присвоєння педагогічних  звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням)..  

2.13. Атестаційні комісії II рівня мають право:

1) атестувати на відповідність займаній посаді методистів  районних (міських) методичних кабінетів (центрів), працівників  районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів)  психологічної служби системи освіти (далі - працівники районних  (міських) кабінетів (центрів)), завідувачів та консультантів  районних психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних  працівників навчальних закладів і установ, у яких не створено  атестаційні комісії;

2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст",  "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії"  (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним  категоріям) працівникам районних (міських) кабінетів (центрів);

3) присвоювати кваліфікаційні категорії, педагогічні звання  (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним  категоріям) педагогічним працівникам навчальних закладів і установ  у яких не створено атестаційні комісії;

4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої  категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"),  присвоювати педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій  I рівня;

5) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями  III рівня про присвоєння педагогічним працівникам районних  (міських) кабінетів (центрів) кваліфікаційної категорії  "спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання "практичний  психолог-методист" (для практичних психологів цих кабінетів  (центрів) або про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню);

розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня.  

2.14. Атестаційні комісії III рівня мають право:

1) атестувати на відповідність займаній посаді завідувачів та  консультантів республіканської (Автономна Республіка Крим),  обласних, Київської та Севастопольської міських  психолого-медико-педагогічних консультацій;

2) атестувати на відповідність займаній посаді педагогічних  працівників навчально-методичних (науково-методичних) центрів  (кабінетів) психологічної служби системи освіти,  професійно-технічної освіти, навчальних закладів культури і  мистецтв Автономної Республіки Крим та відповідних обласних,  Київського та Севастопольського міських навчально-методичних  (науково-методичних) центрів (кабінетів), присвоювати їм  кваліфікаційні категорії (атестувати на відповідність раніше  присвоєним цим кваліфікаційним категоріям), педагогічне звання  "практичний психолог-методист" (для практичних психологів атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «практичний психолог-методист»);

3) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої  категорії" педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів  (центрів) (атестувати на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"),  присвоювати практичним психологам педагогічне звання "практичний  психолог-методист" (атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «практичний психолог-методист») за поданням атестаційних комісій II рівня;

4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої  категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"),  присвоювати педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше присвоєним педагогічним званням)педагогічним працівникам навчальних  закладів, що перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки  Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки  обласних, Київської та Севастопольської міських державних  адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих  органів виконавчої влади за клопотанням атестаційних комісій цих  закладів;

5) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I та  II рівнів.  

2.15. Для об'єктивного оцінювання професійної діяльності  педагогічних працівників атестаційні комісії всіх рівнів можуть  створювати експертні групи.  


  1   2   3

Схожі:

Про атестацію педагогічних працівників iconНаказ
Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 06 жовтня...
Про атестацію педагогічних працівників iconПрацюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Типове положення про атестацію педагогічних праців­ників (далі — нове Типове положення), оскільки попереднє Типове положення про...
Про атестацію педагогічних працівників iconТипове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами...
Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”
Про атестацію педагогічних працівників iconТипове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами...

Про атестацію педагогічних працівників iconМетодичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012...
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня...
Про атестацію педагогічних працівників iconМетодичні рекомендації Атестація педагогічних працівників у 2011-2012...
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня...
Про атестацію педагогічних працівників iconАтестація педагогічних працівників: основні зміни Роз’яснення юридичної...
Січня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 20. 12. 2011 №1473 "Про затвердження Змін...
Про атестацію педагогічних працівників iconПам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу Вимоги...
Складено відповідно до пунктів 1 7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства...
Про атестацію педагогічних працівників iconПро застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних...
Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників
Про атестацію педагогічних працівників iconЗасідання атестаційної комісії
Розгляд заяв педагогічних працівників та подань про позачергову атестацію працівників (доповідач — )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка