Посадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) (
Скачати 97.89 Kb.
НазваПосадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) (
Дата конвертації13.05.2013
Розмір97.89 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
(назва навчального закладу)

_______________________

Посадова інструкція

педагога соціального (код КП 2340) (Гриф затвердження)

___________________________

(реєстраційний номер документа)


1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність педагога соціального загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Педагог соціальний у національній системі професійної класифікації належить до професійної групи «Професіонали», а за своїм статусом у системі освіти — до педагогічних працівників.

1.3. Призначення на посаду та звільнення з посади педагога соціального здійснюються начальником міського управління освіти (іншого відповідного органу) за погодженням з районним (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти (або з методистом з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету).

1.4. Адміністративно підпорядковується керівнику загальноосвітнього навчального закладу, а в частині науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби — районному (міському) методичному кабінету (центру) (або методисту з психологічної служби).

1.5. Документи, якими керується у роботі педагог соціальний: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України», іншими відповідними нормативно-правовими актами, наказами органів управління освітою всіх рівнів, етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи,

Статутом (Положенням) закладу, наказами та розпорядженнями керівника закладу, Положенням про психологічний кабінет навчального закладу, Правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією.

1.6. Мета діяльності — підвищення ефективності педагогічного процесу, захист соціального благополуччя усіх його учасників, надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу, у зв’язку з чим педагог соціальний виконує такі основні функції:

1.6.1. діагностичну: встановлює соціально-педагогічний діагноз, вивчає особливості діяльності і спілкування учнів, вивчає особливості, міру і спрямованість впливу соціального середовища (школи, сім’ї, сусідів, груп ровесників тощо);

1.6.2. організаційну: організовує соціально корисну діяльність учнів, формує демократичну систему взаємостосунків у підлітковому середовищі;

1.6.3. прогностичну: прогнозує результати процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості;

1.6.4. попереджувально-профілактичну і соціальнотерапевтичну: передбачає і приводить в дію юридичні, психологічні механізми попередження і подолання негативних явищ, організовує надання соціотерапевтичної допомоги тим, хто її потребує;

1.6.5. консультативну психолого-педагогічну: надає допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які потребують специфічного піклування.

1.7. Робоче місце педагога соціального знаходиться в окремому приміщенні (кабінеті), забезпеченому необхідними матеріальними та методичними засобами для проведення діагностичної, навчальної, тренінгової, консультативної, розвивальної і корекційної роботи.

1.8. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів закладу (секретаря), копія — у педагога соціального.

1.9. Уразіперерозподілуобов’язківміжпрацівникамизакладутазмін у відповідних нормативно-правових актах до цієї посадової інструкції наказом керівника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

^ 2. Завдання та обов’язки

Педагог соціальний виконує такі функціональні завдання та обов’язки:

2.1. Здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій учнів.

2.2. Вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських організацій, що діють у закладі.

2.3. Досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на учнів.

2.4. Прогнозує на основі спостережень та досліджень:

2.4.1. Посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи;

2.4.2. Результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості.

2.5. Дає рекомендації учням, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям, викладачам та іншим доречним особам з питань соціальної педагогіки.

2.6. Надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим і молодіжним громадським організаціям, учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах.

2.7. Сприяє захисту прав учнів, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах.

2.8. Бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, сприяє попередженню негативних явищ серед учнів.

2.9. Сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

2.10. Здійснює посередництво між навчальним закладом та сім’ями учнів, організовує їхню взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку учнів, їхнє благополуччя в мікросоціумі.

2.11. Стверджує настановами і особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.

2.12. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.13. Готує учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

2.14. Складає у встановлені строки та на відповідні терміни плани виховної та реабілітаційної роботи.

2.15. Веде статистичну та іншу документацію щодо учнів, які потребують соціальної реабілітації, подає у встановлені строки необхідну звітну документацію керівництву закладу та іншим доречним органам.

2.16. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.17. Вивчає, узагальнює та запроваджує в роботу нові методики із соціальної реабілітації дітей.

2.18. Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня та у заходах, що організовуються районним (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби.

2.19. Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості учня, захищає його від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ним алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

3. Права

Педагог соціальний має право:

3.1. Брати участь в управлінні закладом у порядку, визначеному його Статутом (Положенням).

3.2. Вносити пропозиції керівництву закладу з питань підвищення ефективності діяльності психологічної служби закладу.

3.3. Визначати зміст своєї діяльності та вибір пріоритетних напрямів роботи з урахуванням відповідних державних норм і стандартів, рекомендацій навчально-методичних центрів психологічної служби.

3.4. Вільно вибирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань учнів.

3.5. Періодично підвищувати свою кваліфікацію у встановлені строки.

3.6. Проходити атестацію у встановленому порядку та отримувати (під-

тверджувати) відповідну кваліфікаційну категорію за її результатами.

3.7. Відмовлятися від виконання розпоряджень адміністрації закладу у випадках, якщо ці розпорядження суперечать професійно-етичним принципам, завданням та функціональним обов’язкам соціального педагога.

3.8. Захищати свою професійну честь і гідність.

3.9. Ознайомлюватися із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати на них пояснення.

3.10. Проходити періодичне безкоштовне медичне обстеження.

4. Відповідальність

4.1. Педагог соціальний несе відповідальність за:

4.1.1. Невиконання наказів і розпоряджень керівника закладу, органів управління освітою.

4.1.2. Недотримання педагогічної етики та неповагу гідності учнів.

4.1.3. Неякісне виконання своїх посадових обов’язків, вчинення шкоди життю і здоров’ю учнів під час занять.

4.1.4. Використання своїх знань і становища, методів та їх програмного забезпечення з метою фізичного чи психічного насильства, маніпулювання, що суперечить професійній етиці та свідчить про професійну некомпетентність.

4.1.5. Розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих у процесі діагностичної, консультативної та соціально-перетворювальної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її соціальному оточенню.

4.1.6. Вчинення навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу матеріальної шкоди або інших збитків із своєї провини у порядку та межах, встановлених чинним законодавством.

4.1.7. Недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку закладу.

4.1. Оцінювання роботи педагога соціального здійснює керівник закладу (або його заступник, інший керівник) з врахуванням повноти, якості та своєчасності виконання ним своїх посадових обов’язків.

^ 5. Повинен знати

Педагог соціальний повинен знати:

5.1. Конституцію України, закони України «Про освіту», «Про загальну

середню освіту», Декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти з питань навчання і виховання, діяльності відповідних освітніх закладів, психологічних служб та служб соціального забезпечення;

5.2. нормативні документи з питань навчання і виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку;

5.3. етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи;

5.4. програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвит-ку освіти, психолого-педагогічної науки;

5.5. знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота»;

5.6. основні закономірності становлення особистості;

5.7. педагогіку, теорію та методики виховання;

5.8. вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психологію;

5.9. цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім’ї;

5.10. інноваційні процеси, технології освітньо-виховної роботи в навчальних закладах різних типів;

5.11. особливості профілактики девіантної поведінки учнів різного віку, негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості;

5.12. форми і методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, у навчальних закладах, за місцем проживання;

5.13. основи валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей та учнів різного віку;

5.14. специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних, санаторних, та школах соціальної реабілітації;

5.15. сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини, підлітка;

5.16. права системи державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління;

5.17. культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота;

5.18. етику, естетику, культурно-освітні дисципліни;

5.19. основи права, екології;

5.20. сучасні інформаційно-комунікаційні технології, відповідні програмні засоби;

5.21. державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;

5.22. правила і норми охорони праці і пожежної безпеки.

^ 6. Кваліфікаційні вимоги

До педагога соціального встановлюються такі кваліфікаційні вимоги:

6.1. Педагог соціальний вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за професією педагога соціального — не менше 8 років.

6.2. Педагог соціальний I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку. Стаж роботи за професією педагога соціального – не менше 5 років.

6.3. Педагог соціальний II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Проходження атестації у встановленому порядку.

Стаж роботи за професією педагога соціального — не менше 3 років.

6.4. Педагог соціальний: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

^ 7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для виконання обов’язків та реалізації своїх прав педагог соціальний вза-

ємодіє (контактує) з:

7.1. усіма учасниками навчально-виховного процесу у закладі: учнями, педагогічними працівники, психологом, бібліотекарем, іншими спеціалістами, керівниками, батьками або особами, які їх замінюють;

7.2. співробітниками районного (міського) навчально-методичного кабінету (центру) психологічної служби системи освіти;

7.3. органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями (у доречних випадках та у межах своєї компетенції);

7.4. представниками громадських організацій, творчих спілок, окремими громадянами тощо з питань культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

Заступник керівника закладу: __________

(підпис)

_____________

(прізвище, ініціали)

«___»____ ____ р.
Погоджено:

Керівник (методист) районного (міського)

навчально-методичного кабінету (центру)

психологічної служби _________

(підпис)

_____________

(прізвище, ініціали)

«___» ___ ____ р.
З інструкцією ознайомлений: ________

(підпис)

____________

(прізвище, ініціали)

«___» ___ ____ р.

Схожі:

Посадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) ( iconПосадова інструкція соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу
Посадова інструкція розроблена відповідно до ст. 21, 55, 56 Закону України «Про освіту» на основі Положення про психологічну службу...
Посадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) ( iconПосадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2)
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність практичного психолога загальноосвітнього навчального...
Посадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) ( iconПосадова інструкція №5
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-квалі­фікаційної характеристики педагога, затвердженої наказом Міністерства...
Посадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) ( iconТипова посадова інструкція соціального педагога
України від 06. 10. 2010 №930 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за №1255/18550), листа Міністерства...
Посадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) ( iconПосадова інструкція №32
...
Посадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) ( iconПосадова інструкція №29
...
Посадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) ( iconПосадова інструкція №31
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик професій «Робітник з комплексного обслуговування...
Посадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) ( iconПосадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2
Дана посадова інструкція розроблена на основі Закону України „ Про дошкільну освіту, Положення про дошкільний навчальний заклад
Посадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) ( iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Посадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) ( iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка